Cjrocn 'ZwartsJ~exels in het harL, Toeristen en Texelaars genoten van geslaagd paardensportfeest AGENDA Zilveren zweep' voor Don Quicliot van J. Kiljan Uit keuringen blijkt: Ook op Texel naar meer luxe paarden Badmeester Both achtervolgd door martelende vraag Moerbeëks „Hadden wij drenkeling kunnen redden?" Reddingbrigade had post verlaten mimi sets DINSDAG 26 JULI 1966 Uitgave N.V. r/b Langeveld de RooQ Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 i<edakt!e: Harry de Graaf, Wilhelmlnalaan 33. Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. TEXELSE 79e JAARGANG No. 8085 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. Het zaterdag gehouden concours- hippigue van de Vereniging voor Vrienden van het Paard is weer een succes geworden. Er waren veel be langstellenden, die zeker niet teleurge steld zijn geworden in hetgeen hen werd voorgeschoteld. Dat naar schat ting ruim 2500 kijkers op de Speelwei de waren, was ook te danken aan het buitengewoon gunstige weer: droog, maar geen strandweer. Er was slechts één factor, die een eventuele minder grote belangstelling had kunnen ver oorzaken: de auto-cross, die de dag daarop werd gehouden. Onze lezers zullen nu waarschijnlijk verbaasd met de ogen knipperen, maar de voorzitter van de paardensportvereniging, de heer Joh. C. Roeper, is van mening, dat twee grote evenementen binnen korte tijd, elkaar altijd nadelig beïn vloeden. De heer Roeper bracht dat naar voren in zijn openingstoespraak, 's morgens in de consumptietent op het terrein. Hij zei te hopen, dat voortaan van gemeentewege bevorderd zal worden, dat belangrijke evenementen minstens een week uit elkaar liggen. De heer Roeper was wel bijzonder in genomen met de speelweide, die er dit jaar heel wat minder drassig bijlag dan vorig jaar. De voorzitter zei met belangstelling de keuringen tegemoet te zien, vooral omdat dit jaar een aan tal nakomelingen van de hengst Bona parte werd voorgebracht. De heer L. VV. Biesheuvel, adviserend bestuurslid van de vereniging en des kundige bij uitstek, vertelde ons achter af dat hij de deelname aan de keurin gen zeer bevredigend vond. Het is dui delijk dat Texel de algemene Neder landse tendens volgt: van het Gro ningse type schakelt men over de op de meer „luxe" rassen, met name het Gelderse type. De laatste jaren zijn steeds Gelderse hengsten naar Texel gehaald en de gevolgen daarvan teke nen zich nu wel duidelijk af. Voor een enigszins geïsoleerd gebied als Texel is, zijn de resultaten goed te noemen. Toch neeft de jury zeer streng gehandeld, vooral waar het de beoordeling van de hengstveulens van Bonaparte betrof. In deze categorie vielen geen primeringen. De merrieveulens kregen wel enkele zeer goede beoordelingen en twee Gro ningse veulens (van een Gelderse va der) eveneens. In de rubriek 1-jarigen viel Gea, van D. J. Keijser uit Den Burg, op. Deze merrie kreeg een ereprijs en is aange wezen voor deelname aan de Centrale Keuringen te Opmeer. De resultaten bij de 2-jarigen waren minder bevredi gend. Een goed type bleek Fediena, fok ker-eigenaar C. J. Swaerts uit Oude schild, te zijn. De bewegingen waren echter niet krachtig genoeg, zo oor deelde de jury. Dan bewoog Fediena, eveneens van C. J. Swaerts, veel beter, maar deze merrie was iets te vet en zag er daardoor minder smakelijk uit Een uitschieter bij de 3-jarigen was Ediena, wéér van C. J. Swaerts, een paard met een zeer goed aangeschre ven vader en moeder. De bewegingen zijn ruim en prachtig als het dier ten minste wordt aangemoedigd. Als de merrie in Opmeer goed wordt voorge bracht, kan zij daar een zeer goede in druk maken. Volledige keuringsuitslag aan het slot van dit artikel). Concours Met het concours van éénspannen landbouwtuigpaarden voor een twee wielig voertuig, begon 's middags het eigenlijke concours-hippique. De eerste prijs behaalde Zwartje van mej. G. Dijt, gereden door W. Zijm. De tweede prijs was voor Claus van R. Keijser en de derde prijs ging naar Zinia van K. du Porto. Eervolle vermeldingen waren Dinsdag 26 juli De Koog. 19.00 uur Viswedstrijd op het strand voor gasten en Texelaars. Woensdag 27 juli Den Burg, Folkloreprogramma, 's Avonds o.a. Ringrijderij om 20.00 uur. Donderdag 28 juli De Cocksdorp, Lampionoptocht m.m.v. Drum band Marg. Sinclair. Start in de Kikkert- straat bij de dijk. Vrijdag 29 juli Oudeschild, 't Sikiltje, klaverjasdrive om 20.00 uur. er voor Bea en Diana, resp. van D. Keijser en Jac. de Graaf. Dit onderdeel werd gevolgd door het handicap spring concours, waaraan behalve door Texel se ruitesr ook werd deelgenomen dooi de landelijke rijvereniging Kapitein v.d. Wal en de Venneper Ruiters. Nummer één werd Amazella van de heer Zadel hof met 270 (27 stijlwaarderingspun- ten en 0 strafpunten). Tweede werd Briena van D. Keijser 240; derde Ze- brina van mej. C. v.d. Marei 253 en vierde Sonja van mej. A. Vos 254. Een feestelijke en indrukwekkende opening van het programma was het défilé, waaraan de keuringspaarden deelnamen, de Waddenruiters, Venne per ruiters, ponyclubs en Kapitein v.d. Wal. Voor een uitstekende muzikale op luistering van het middagprogramma zorgden de drumband „Excelsior" en de muziekkorpsen „Excelsior" en „DEK" onder leiding van de heer A. Kuik. Mu ziek klonk ook uit vele luidsprekers en uit dezelfde luidsprekers kwam het in teressante commentaar, dat de heer J. Liefferink uit Ochten op de verschil lende programmaonderdelen gaf. Toen b.v. de ponyclub „De Kleppertjes" in het veld kwam voor een demonstratie, kreeg het publiek te horen, dat pony's vrij gemakkelijk zijn te houden, omdat ze winterhard zijn en genoegen nemen met eenvoudig schraal voer. Onder scheid dient gemaakt te worden tussen de kleine Shetlandpony's en de veel grotere New Forestpony's. De Klepper- jes, onder leiding van hun instructeur Y. Brouwer, lieten onder meer een „caroussel" zien, niet bijzonder specta culair, maar wel een proeve van team geest tussen ruiters en dieren. Zilveren zweep Een boeiend gezicht leverde ook het concours voor èénspannen landbouw tuigpaarden voor luxe rijtuig. Het was een z.g. open klasse, zodat deelname voor ieder open stond. De tien deelne mende tuigpaarden waren alle van Texel afkomstig. Het gemeentebestuur had voor de winnaar van de eerste pnjs een wisseltrofee ter beschikking ge steld, een „Zilveren zweep." De jury stond voor moeilijke beslissingen. Spe ciaal moest worden gelet op het toilet, zowel van paarden als koetsiers. Ten slotte werd beslist dat de heer Jan Kil jan jr. met zijn Don Quichot het beste voor de dag was gekomen. Aan hem overhandigde de burgemeester de zilve ren zweep, waarna de heer De Koning het ererondje langs het applaudiserende publiek meereed. De tweede prijs werd gewonnen door „Vossie" van de heer M. C. Bakker, de derde prijs door Goudster van de heer K. du Porto, de vierde prijs door „Zatopek" van N. Witte ("berijder P. Dros), de vijfde prijs door Zita van G. van Maldegem (berij der W. Zijm) en de zesde prijs door Carolina van J. C. Roeper (bereden door H. Spigt sr.) Het tweede gedeelte van het handi cap springconcours gaf de volgende uit slag te zien: 1. De King van J. Petrie 8/61 (8 strafpunten; 58 seconden), 2. Hans (mej. A. Geertsema) 8/58; 3. Patra (mej. L. Geertsema) 4/64, 4. Bel Amde (A. Vis) 4/49, 5. Amazella (Zadelhof) 4/54; 6 Briena (D. Keijser) 8/53. Nu gaven acht ruitertjes van „De Kleppertj'es" met grote pony's een de monstratie. Het concours van eenspannen land bouwtuigpaarden voor luxe rijtuig, ge reden door dames leverde de volgende uitslag op: 1. Goudster voor K. du Por to, gereden door mevr. De Porto-Dros, 2. Vossie van M. C. Bakker, gereden door mevr. Luijokx-Bakker; 3. Caro line van J. C. Roeper, gereden door mevr. Roeper-Keijser; 4. Zita van J. G. van Maldegem, gereden door mevr. van voor 2- of 4-wielige wagentjes, gereden door kinderen tot en met 14 jaar De Maldegem-Benit; 5. Diana van Jac de Graaf, gereden door mevr De Graaf. Een bijzonder woord van waardering komt toe aan de drumband en de mu ziekkorpsen voor de muzikale show, die halverwege de middag werd gegeven. Vooral de tamboers legden hierbij een grote vaardigheid aan de dag. Acrobatiek Een van de bijzondere trekpleisters van deze paardendag was het optreden van de Stemeo's, een groepje jongelui met twee paarden en een pony. Op wel zeer overtuigende wijze werd afgere kend met de opvatting, dat paarden altijd schichtige dieren zijn, waar men nooit volledig op kan vertrouwen. De Sterneo's lieten hun dieren aan een tafeltje eten, lieten ze „slapen", reden er met de fiets overheen en verrichtten acrobatische toeren. Dan volgde het concours van twee spannen landbouwtuigpaarden voor luxe rijtuig. De wisselbeker, indertijd beschikbaar gesteld door de heer F. W. J. Swart werd nu definitief gewonnen door Goudster van K. du Porto en Zato pek van N. Witte (berijder P. Dros Nzn.) De tweede prijs was voor Don Quichot en Vossie van resp. J. Kiljan en M. C. Bakker; 3. Zita en Zinia, van resp. Jn. G. van Maldegem en K. du Porto; 4. Diana en Duwina van Jac. de Graaf; 5. Ugrita en Bea van N. L. Ver meulen. Na een demonstratie door de afdeling Eierland van de Klepperjes, onder lei- ing van mevrouw M. van Maldegem- Benit, volgde een demonstratie van de Venneper ruiters o.l.v. de heer Haak. Een bijzonder aardig onderdeel van het programma was het „concours" voor éénspan pony's, aangespannen eerste prijs won Marjan Witte, de tweede Marlies du Porto, derde Nico Roeper, vierde Sieb van Maldegem, vijfde Annelies Rommel. Bij de groten haalde mej. Otto de eerste prijs; tweede werd Douwelien Roeper en derde An- nemiek Keijser, die tevens de prijs voor het schoonste geheel kreeg. Omdat het handicap springconcours onbeslist was geëindigd, werd een bar rage gehouden, waarbij Bel Amie eer ste werd (065). Uitslag concours 2-spannen land bouwtuigpaarden voor de landbouw- wagen: 1. Zatapek-Goudster, resp. van N. Witte en K du Porto (berijder P Dros Nzn.), 2. Zwartje van mej. G. Dijt, 3. Diana-Duwina van Jac. de Graaf 4 Ugrita-Bea van N L. Vermeulen, 5. Corrie-Caroline van J. C. Roeper. De ereprijs voor de best in tuig gaan de stamboek fokmerrie type LTP werd toegekend aan Zinia van K. du Porto. Onze Waddenruiters gaven onder lei ding van de heer W. v. d. Wal een uit stekende demonstratie, waarna de fan farecorpsen en drumband zorgden voor een muzikaal slot (zie uitslag keuringen pagina 2) MEUBELHANDEL Den Burg J Tel.2572 DE COCKDORP Woensdagmid dag vond een Utrechtse vakantiegast, vader van vier kinderen, de dood in de golven. Het was een schrikwekkende en tragische gebeurtenis, die weer eens bewees hoe verraderlijk de zee kan zijn. Een schok was het gebeuren niet alleen voor de echtgenote, kinde ren en andere familieleden van het slachtoffer, maar ook voor de 24-jarige Piet Both, een Utrechtse student en zijn collega F. Buisman (22), die zijn belast met het toezicht op de baders bij De Krim. Vooral op Both heeft het geval diepe indruk gemaakt. Hij zegt: „Dat het nu uitgerekend op dit strand moest gebeuren. Het was die middag geen mooi weer en er waren vrijwel geen baders. We dachten dus rustig zelf een stukje te kunnen gaan zwemmen. Dat moeten we bijhouden, want het is zaak om in conditie te blijven. Voordat we het water ingingen, hebben we nog met de verrekijker de zee afge zocht. We zagen niets bijzonders. Toen we even in het water waren, werden we teruggeroepen. Ze zeiden dat iemand een vrouw, die in nood was, uit het water had gehaald. Haar man moest nog gered worden. Maar toen was het al te laat. We hebben nog een lijn in het water gebracht en gezocht, maar hij was al zover door de stroom meegevoerd, dat alle moeite vergeefs was. Ik loop nu de hele dag met de vraag rond of dit ook was gebeurd als wij op onze post waren gebleven. Waarschijnlijk wel, omdat het geval zich op 200 meter afstand van het be waakte strand heeft afgespeeld. Maar tochje had het toevallig kunnen opmerken en tijdig kunnen ingrijpen. Nee, je kunt het schuldgevoel toch niet van je afzetten, het achtervolgt me voortdurend." De toestand van de zee was woens dagmiddag om half drie niet bijzonder gevaarlijk. De windrichting was niet ongunstig. Er stond wel stroom, maar de eb had bijna het laagste punt be reikt, zodat deze niet bijzonder sterk was. De heer Janssen was met zijn vrouw en schoonzuster bij de zuidelijke grens van het bewaakte gebied in het water gegaan. Het drietal zwom daar op, met de stroom, ongeveer 200 meter verder. Op een gegeven ogenblik ver liet de schoonzuster het groepje en zwom terug naar het strand. Het echt paar Janssen moet toen in een mui te rechtgekomen zijn (een opening in een zandbank waar de stroom veel heviger is) en daar in paniek zijn geraakt. Dit werd vanaf het strand opgemerkt door de Amsterdammer J. A. Siebel, die on middellijk het water inging en er in slaagde de vrouw op het droge te bren gen. Zij verkeerde in shoctoestand en moest naar een dokter worden ge bracht. Voor het optreden van de heer Siebel hebben de badmeesters grote be wondering. Both: „Hij heeft zeer ver standig gehandeld. Met grote moeite heeft hij de vrouw naar de kant ge bracht, maar het is goed dat hij daarop niet nóg eens het water inging om te trachten ook de man te redden. Daar had hij na de krachtsinspanning zeker niet in geslaagd en het zou hem zelf het leven hebben gekost." Paniek „Het grootste gevaar dat zwemmers in zee bedreigt, is paniek. Degenen, die de zee niet kennen en die merken dat ze door een onverwachte stroom wor den meegesleurd, verliezen meestal hun bezinning. Ze beginnen wild te zwem men, vaak recht tegen de stroom in, en dat kost hen alle energie. Als een zwemmer in de stroom komt, kan hij vrijwel altijd het beste geen weerstand bieden Hij moet zich laten drijven, dat kost geen energie. Na verloop van tijd komt hij dan vanzelf in rustiger water en kan hij proberen de kust weer te bereiken Dat moet dan niet langs de kortste weg gebeuren maar enigszins met de altijd aanwezige stroom mee. Veel zwemmers raken ook in paniek als zij menen zeer ver uit de kust te zijn De afstand lijkt voor een zwemmer vanuit zee groot omdat hij niet "net strand, maar de duinen ziet." Tweede keer De heer Both werkt al vijf jaar als badmeester op Texel. Het is de tweede keer dat hij een verdrinkingsgeval mee maakt. Twee jaar geleden mislukte bij De Koog de redding van een meisje. De studenten slaagden er niet in met de toen nog in gebruik zijnde roeiboot het slachtoffer tijdig te bereiken. Is het strand van De Krim bijzonder gevaar lijk? De badmeesters menen van niet. In tegendeel. Hoewel het op betrekke lijk korte afstand van de zeer gevaar lijke noordpunt van Texel ligt, is de stroom er niet heviger dan elders. De Krim is bovendien het rustigste strand van Texel, zodat controle op de mensen veel gemakkelijker is. Woensdag was het bijzonder stil. Slechts tweemaal moesten mensen, die te ver gingen, worden teruggeroepen. Het strand van De Koog is door zijn drukte gevaarlij ker, Westerslag is minder veilig door de stroming rond de stenen hoofden, waar vooral kinderen het slachtoffer van dreigen te worden en in Den Hoorn dient het toezicht extra scherp te zijn, omdat daar soms hevige stroom dicht onder de kust staat. Het ongeluk van woensdag hoeft dan ook geen aanlei ding te zijn om de reddingsvoorzienin gen bij De Krim te verbeteren. PERSONENAUTO DOOR RUITER „AANGEREDEN" Een niet bepaald alledaagse aanrij ding deed zich zaterdagochtend om half tien in de Binnenburg te Den Burg voor Een paard van de heer A. Langeveld uit Eierland, bereden door zijn 14-jari- ge zoon, kwam daar in „aanrijding" met de personenwagen van de heer B. Gieze eveneens uit Eierland. De heer Gieze reed achter de ruiter. Het paard werd zenuwachtig, liep plotseling een stuk achteruit en sloeg met de achterbenen tegen de motorkap. De kap liep enkele deuken op en het paard een bloedende wond. VERSCHRIKTE PAUW VLOOG DWARS DOOR AUTORUIT Een merkwaardig ongeluk overkwam bakker J. S. Dros uit Oudeschild en zijn knecht J. Bre mer. Zaterdagochtend omstreeks half negen reden zij met een per sonenwagen over de Gerritslan- derdijk, toen plotseling door de voorruit een pauw naar binnen vloog, die bij de heer Bremer op schoot terecht kwam en daar de geest gaf. De vogel was e>gen- dom van de heer Halsema, die met nog twee andere pauwen op het punt stond de weg over te steken. Het beest was zo van de naderende auto geschrokken, dat het opvloog en werd „geschept". Door de rondvliegende glassplin ters werd de heer Bremer in het gezicht gewond. De heer Dros kwam met de (hevige) schrik vrij. DEUR VAN „TEXELSTROOM" DEFEKT Eén der 7 ton wegende stalen deuren van het diesel-elektrische veerschip „Texelstroom" is vrijdagochtend defekt geraakt. Het gevaarte zit muurvast door een breuk in de tandradkasten van het schuif mechanisme. Het gebeurde toen het schip om 7 uur 's morgens van Texel wilde vertrekken. Bij het op draaien liep de deur vast. De gedeelte lijk opgetrokken deur viel later naar beneden, waarna er geen beweging meer was in te krijgen. Toch heeft de „Texelstroom" met de „Marsdiep nog dienst gedaan, zij het dat het laden en lossen op omslachtige wijze moest gebeuren. Bij het laden, waarbij dus van een deur gebruik werd gemaakt, reden de auto's op het dek rond om in de juiste rijrichting te komen. Na de overtocht werd het schip gedraaid alvorens het de haven binnenliep. Een dergelijk defekt deed zich vorig jaar ook met de „Mars diep" voor, zodat moet worden aange nomen dat de tandradkasten bij dit type veerboot te zwak zijn uitgevoerd. De deur van de „Marsdiep" werd er indertijd door een kraan van de marine uitgetrokken, maar de „Texelstroom" is gisteren naar IJmuiden vertrokken, omdat de marinekraan in reparatie is. In IJmuiden is de deur intussen verwij derd. Er zal een noodhek worden aan gebracht, Met de vernieuwing van de tandradkasten zullen enkele weken zijn gemoeid. De schade wordt door de ver zekering gedekt. WINKELIERSVERENIGING BOOS OP A.V.R.O. Ook het bestuur van de Winkeliers vereniging Den Burg is zeer gebelgd ever de radioreportage, die de A.V.R.O. dinsdag aan Texel wijdde. (Zie uitvoe rig in vorig nummer). Het bestuur is van mening dat de uitzending een vol komen scheef beeld geeft van de wer kelijkheid. Wat bij zeer hoge uitzondering voor komt, wordt voorgesteld als normaal en te doen gebruikelijk, vooral ook door de slotzin waarin wordt gesuggereerd, dat de Texelaars gedurende het seizoen geen geweten zouden hebben. De heer Jan Agter sr. vertelde ons, dat het be rekenen van „fancy-prijzen" in ieder geval niet gebeurt door degenen, die bij de winkeliersvereniging zijn aange sloten. Dat zijn 28 zaken, dus verreweg de meeste van Den Burg. De leden van de vereniging zijn er zich van bewust, dat het berekenen van abnormale prij zen op den duur alleen maar nadelig is, omdat het eiland als geheel er een slechte naam door krijgt. „We streven er juist naar dat, in tegenstelling tot vele andere vakantieoorden, men op Texel voor zoiets niet bang behoeft te zijn. Het is ons herhaaldelijk gebleken, dat vakantiegangers dit zeer waarde ren. Degenen, die in andere vakantie- plaatsen zijn geweest en voor het eerst op Texel komen, valt dit herhaaldelijk op. Het is dus voor ons beledigend dat nu de indruk wordt gewekt alsof de vakantiegangers op Texel worden opge licht Als het ooit eens gebeurd is, ge beurde het door niet-leden. Tot de niet- leden horen o.a. de kappers en de sla gers. Maar dan nog is het onbehoorlijk het voor te stellen, alsof dit op Texel de gewone gang van zaken is." Het be stuur van de Winkeliersvereniging heeft aangkondigd bij de AVRO te zul len protesteren. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 26 juli 2.09 en 14.30; 27 juli 3 15 en 15.47; 28 juli 4.33 en 17.07; 29 juli 5.49 en 18.20; 30 juli 6:54 en 19.18. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1