Cf roen 2rwarlsjexel$ in het hart- Reputatie van Texel bedreigd door vrijgevochten jongeren AGENDA Tal van verontrustende verschijnselen DOOR SARASANI VOLGEND JAAR ERNSTIG JEUGDPROBLEEM? Moerbeek's .wmmwm.sA leg-en hangkasten W&i DINSDAG 2 AUGUSTUS 1966 79e JAARGANG No. 8087 Uitgave N.V. v/h Langeteld de RooQ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 edaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. 3£:j£22ÏÏMË den genomen door hun auto op zijn kant te zetten. De ,,Vetkuiven" waren woedend op de langharigen en kondig den aan dat ze de volgende nacht met een grote macht „beroepsvechters" zou den terugkomen om de Hilversummers „aan het mes te rijgen". Omdat het in het verleden al enkele malen gebeurd is, dat Utrechtenaren betrokken waren bij bloedige vechtpartijen, was de poli tie donderdagavond extra waakzaam. Er kwam extra personeel, een der be- redenen werd gereed gehouden, maar er gebeurde niets. Het was don derdagavond opvallend rustig. Maatregelen Dergelijke voorvalletjes en spannin gen beheersen de laatste dagen de sfeer in onze badplaats. Zeer tot ergernis van vele Kogers, die vinden dat hun dorp geducht aan het degraderen is. Weten de dat de onrust maar door een betrek kelijk klein groepje wordt veroorzaakt Donderdagavond gooide de chauf feur van de TESO-bus een pak met 160 Texelse Couranten neer bij het haltebordje in de Dorpsstraat van De Koog. Een ogenblik later zou de bezor ger komen om het mee te nemen. Hij kwam echter te laat, want onmiddel lijk maakte een grote groep jongeren zich van het pakket meester, scheurde het open en gooide de kranten alle kanten op. Dat de langharigen zo'n bij zondere interesse hadden voor de krant, was het gevolg van een bericht op de binnenpagina, waarin melding werd gemaakt van vechtpartijen, waarbij zij de avond tevoren betrok ken waren geweest. Bij het merendeel der kranten werd dit bericht eruit ge scheurd, waarna de flarden aan de wind werden prijsgegeven. Het ge beurde op nog geen twintig meter af stand van de politiepost. Een wacht meester greep enkele knapen, die hij met kranten had zien smi]ten in de kraag, maar het was onmogelijk te weten te komen wie het initiatief tot dit staaltje baldadigheid had genomen. Dat onze abonnees in De Koog toch hun krant kregen, was te danken aan het gelukkige toeval, dat er die mid dag een groot aantal extra was ge drukt. Inmiddels hebben wij maatrege len genomen, dat de kranten bij de verzending naar de bezorgers geen ogenblik meer onbewaakt blijven. Van het bovenomschreven voorval zouden wij niet zo uitgebreid melding hebben gemaakt als het op zichzelf had gestaan. Het is echter een gebeuren, dat past in een lange reeks van kleine en grote baldadigheden, waarmee een be paalde categorie vakantiegangers zich dagelijks bezig houdt. Ieder seizoen be leven we bij het ten einde lopen van de bouwvakvakanties enkele dagen, die de politie met zorg tegemoet ziet. Veel jongelui beginnen zich danig te verve len, zoeken elkaar op en klitten aaneen tot verontrustende groepjes, die op be paalde plaatsen hun balorigheid geza menlijk afreageren. Juist omdat de knapen onderduiken in de anonimiteit van zo'n clubje, durven ze meer dan anders. Ze weten maar al te goed dat de politie moeilijk twintig man kan arresteren wanneer er iets gebeurt. De voorvalletjes zijn daar op zichzelf ook te onschuldig voor. Een enkele maal kan men de dader wèl grijpen, zoals vorige week toen een langharige kam peerder, lichtelijk onder invloed van alcohol, vlak achter een surveillerende wachtmeester een bierglas op de straat kapot smeet. Toen de politieman om keek zag hij een "heleboel onschuldig kijkende gezichten, maar een collega in burger had de jongeman toevallig zien gooien en even later werd hij gegrepen en naar het houten politiebureautje ge bracht. Dat gebeurde niet zo erg zacht zinnig; de wachtmeester had de knaap stevig vast bij de zeer lange haren en dat was pijnlijk. Schreeuwend als een varken onderging de jonge Hilversum mer de smadelijke behandeling en la ter, toen hij weer op vrije voeten was, vertelde hij zijn kameraden trots dat hij op beestachtige wijze was gesla gen. De kameraden vertelden het weer aan onze verslaggever, deden er nog een schepje boven op en drongen er op aan dat dat nu eens in de krant zou komen. Ze waren boos op de politie, die het alleen maar op de langharigen gemunt zou hebben en de „vetkuiven" in bescherming zou nemen. Met die vetkuiven werden Utrechtenaren be doeld, die de avond tevoren bij de ge melde vechtpartij waren betrokken en waarop de Hilversummers wraak had baat tot de gevreesde categorie te reke nen. Sterker: het merendeel der lang harigen gedraagt inch keurig. Ze heb ben niets anders gedaan dan zich aan de mode onderworpen, die bepaald heeft dat lang haar „in" is. Deze me ning begint veld te winnen. Een Texe laar, die bij de ingang van „Sarasani" de komende en gaande jongelui gade sloeg, merkte op: „Ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Straks wordt een stel letje beat-muzikanten, dat zich heeft laten kaalknippen, populair. Dan lopen ze allemaal met kale koppen!" Het feit, dat uit het uiterlijk moeilijk is op te maken of de betrokkene tot de gevaarlijke rustverstorende categorie moet worden gerekend, maakt het na tuurlijk bijzonder moeilijk tegen hen op te treden. Sombere verwachting Buitengewoon ernstig vindt de heer W. A. Visser, hotel „Het Witte Huis" de toestand. Hij erkent dat zijn hotel, dat altijd zeer goed is aangeschreven ge weest, wel bijzonder ongelukkig is ge legen Veel kamers zien uit op de Dorpsstraat, waar het 's avonds ieder jaar roeriger wordt in de laatste helft Dinsdag 2 augustus Den Burg. Hotel De Lindeboom-Texel, bridge drive, 20.00 uur. De Koog, Strandfeest, 's Morgens op het strand en 's middags op de speelweide; 's avonds lampionoptocht. Woensdag 3 augustus Den Hoorn, Strandfeest bij paal 9, aanvang 14.00 uur; kinderspelen en schatgraven. Den Burg, Folklore-programma op de Groene- plaats. Vrijdag 5 augustus Oudeschild, ,'t Skiltje, klaverjasdrive om 20.00 uur. Zaterdag 6 augustus De Cocksdorp. Zuidema-race, aanvang 19 uur. Zondag 7 augustus De Koog, Viswedstrijd op het strand bij De Koog voor gasten en Texelaars, aanvang 9 uur v.m. en vrezende dat anderen zich daardoor laten afschrikken, vraagt men om maat regelen, klinken weer eens verwijten aan het adres van gemeente en politie en wordt geconstateerd dat Texel op die manier binnen een paar jaar „één grote rotzooi" is. De exploitanten, die een belangrijk deel van hun inkomsten aan de kam peerders hebben te danken, zijn best te vreden. Eén hunner, de heer S. Lange- veld, exploitant van een der grootste eetgelegenheden in De Koog, vertelde ons helemaal niet bezorgd te zijn over de ontwikkeling. De Koog een derde rangs badplaats? Welnee, het gaat toch leuk zo? En hij wijst op zijn stamp volle IJsbeertje, waar 180 kampeerders gelijk kunnen eten. De inkomsten van 1966 zullen die van 1965 met stukken slaan, dat is nu reeds duidelijk. Zijn zoon Frits, die de leiding van het bedrijf al voor een belangrijk deel heeft overgenomen, is het daar niet mee eens. In zijn zaak ziet hij het liefst de kam perende gezinnen en de nette jongelui, want van de haveloze, in vieze kleren gestoken jongens, die; vrijwel zonder centen naar Texel zijn gekomen, kan hij niet rijk worden. De paar kwartjes, die ze wellicht toch bij hem besteden, wil hij graag missen, want het is duidelijk dat de jongens door hun verschijning, geschreeuw en onbeschoft gedrag an deren ervan weerhouden zijn „tent" binnen te komen. Met vele anderen is hij er van overtuigd dat lange haren en 'n versleten spijkerbroek op zichzelf geen redenen zijn om iemand de toe gang te weigeren of om hem bij voor- .anghurigen hoeven niet perse baldadige orde verstoorders te zün> maar de afgelopen weken is duidelijk geworden dat in hun gelederen elementen schuilen, die een ernstig gevaar be tekenen voor de goede naam van ons eiland MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 van juli. Steeds meer gasten, die tot de vaste jaarlijkse bezoekers van het Witte Huis hoorden, blijven weg. „Het is nog nooit eerder gebeurd dat ik in het hoogseizoen met lege kamers zat, die ik nu per nacht moet zien te verhuren". De heer Visser wijt de oorzaak daarvan overigens niet alleen aan de onrust die door jeugdigen wordt veroorzaakt. Een feit is dat ca. 30.000 Duitsers op het ogenblik hun vakantie houden in Enge land, waarvan 5 a 10°/o anders naar de Noordzeekust zou zijn getrokken. Ver der is het slechte weer een ongunstige factor en Nederlands naam als Europa's goedkooptecentrum is inmiddels over genomen door Joegoslavië. „Dat zijn allemaal factoren, die we niet in de hand hebben. Maar dat het hier avond- aan-avond een herrie is, is mede het gevolg van het beleid van een groep middenstanders, gesteund door de ge meentelijke overheid, die vond dat er meer moest worden gedaan voor de jeugd. Texel is de laatste jaren bij de jeugd in trek gekomen, omdat er dans gelegenheden waren. Toen een der grootste dancings besloot er dit seizoen niet mee door te gaan, maakte ieder zich bezorgd. De jongelui zouden zich gaan vervelen en grote problemen gaan veroorzaken, zo werd gevreesd. Ik ben daar nooit bang voor geweest en heb er voor gepleit dat men helemaal niets zou doen om de jeugd vermaak te bie den. Misschien zou het dit seizoen dan even spannend zijn geworden, maar het volgend jaar was het probleem voor goed uit de wereld, want ze zouden niet meer terugkomen. Dan zou er weer plaats zijn voor een rustverstrekkend bedrijf en zou er weer ander publiek naar Texel komen. In plaats daarvan is „Sarasani" gekomen en dat is zo enorm in de smaak gevallen, dat je rustig kunt aannemen dat dezelfde jongelui er vol gend jaar weer zijn, maar dan komen er misschien wel vier keer zoveel, omdat de naam van Texel als jongerenver- maakscentrum in heel Nederland be kend geworden is. En dan is precies het omgekeerde bereikt van wat men had AUTO OP PONTWEG OVER DE KOP DE KOOG Vrijdagavond om streeks het middernachtelijk uur vloog de DKW personenwagen van de heer W. F. Neumann uit Essen over de kop. Het gebeurde bij de hoek Pontweg- Pelikaansweg en de oorzaak was een gesprongen achterband. De heer Neu mann, die uit De Koog kwam, verloor de macht over het stuur. De wagen slipte, zwenkte scherp naar links en maakte enkele buitelingen. De schade aan de carrosserie was zeer ernstig, maar de bestuurder en twee andere in zittenden liepen geen verwondingen van betekenis op. Van geluk kan ook de 19-jarige Texelaar P. Ipenburg spreken, die in de berm van de weg stond te liften en de auto op zich af zag komen, maar dank zij de zwenking van het stuurloze voertuig niet werd geraakt. gewild Dat zal er rotzooi zijn, zoals Texel nooit heeft beleefd. Dan is Texel er uitsluitend voor de jeugd, waarvan een percentage bewust op herrieschop- pen uit is. Ik ben bang dat die ontwik keling niet meer is te keren. Het is nu te laat om maatregelen te nemen". Nog niet Laten we voorzichtig zijn en de zaak niet overdrijven. Tot zeer ernstige ex cessen is het in De Koog of elders op Texel nog niet gekomen. Wat er de laatste dagen is gebeurd is naar, lastig en vervelend, maar we kunnen bepaald niet spreken van nozem-terreur. De mensen, die nu steen en been klagen, moeten beseffen, dat het toerisme niet alleen lusten, maar ook lasten mee brengt. Men kan in een drukbezocht vakantiecentrum nu eenmaal niet ver langen dat Bet 's avonds muisstil is op straat. Toch is het buitengewoon ge vaarlijk zich met deze gedachte in slaap te sussen. Wij zijn er van overtuigd dat de huidige toestand na het seizoen ter dege bestudeerd moet worden en dat ernstig moet worden getracht paal en perk te stellen aan de gedragingen van een categorie jongeren. Anders gaat het met Texel zoals het nu met Zandvoort gaat, waarover een groot landelijk dag blad vrijdag zeer alarmerend berichtte In Zandvoort, zo wordt gemeld, durft men nauwelijks meer te komen omdat de plaats wordt geterroriseerd door nozems. Ze halen de meest ongure din gen uit, vallen de bevolking lastig, be drijven op straat ontucht en chanteren automobilisten. Zolang de beatdancings draaien is het betrekkelijk rustig, maar daarvoor en daarna vooral barst de hel los. Verontrustend Wie de ogen open houdt, moet zien dat Texel ongeveer dezelfde „mogelijk heden" biedt. De praktijk in Zandvoort en de andere badplaatsen langs de Hol landse kust bewijst dat de politie haar best doet, maar betrekkelijk machteloos is omdat de jongelui vrijwel altijd in groepen opereren. De aanwezigheid van beat-dancings is absoluut geen garantie dat het in een badplaats rustig blijft, integendeel. Verontrustende voorteke nen zijn op Texel bij tientallen te con stateren. Om er enkele te noemen: Aan genomen mag worden dat het aantal clandestiene kampeerders belangrijk groter is dan ooit tevoren. Haveloos ge klede jongens zonder kampkaart en vrijwel zonder geld lopen op het ogen blik bij tientallen rond. Hun tent staat op een plekje ergens langs de bosrand in de buurt van De Koog, verscholen in het groen, door niemand opgemerkt. Merkwaardig snel ontmoeten dergelijke jongens elkaar. In hun solidariteit hel pen zij elkaar aan onderdak. Er zijn veel jongens, die zelfs zonder tent naar ons eiland komen en op zoek gaan naar clandestiene kampeerders, die er wèl een hebben. Ze kruipen dan bij elkaar en als dat niet kan, gaan ze op zoek naar een eenzame bollenschuur, scha- penboet, varkensstal of boerenschuur. De meeste van die gebouwen zijn niet of gebrekkig afgesloten, zodat het een voudig is er binnen te dringen en de nacht door te brengen. Wij spraken vrijdag jongens, die op een dergelijke manier hun vakantie doorbrachten. Ze waren met z'n tweeën gekomen, maar nu werd hun tent al door zes man be woond. Al veertien dagen had hun linnen onderkomen opgemerkt in het groen gestaan, op korte afstand van de Boodtlaan! Een der jongens vertelde, dat al zijn opgedane kennissen, tiental len, op een dergelijke manier de vakan tie doorbrachten De honger wordt voor namelijk gestild met patates-frites, want dat is het goedkoopst. Maar de paar guldens, die ze hebben meegeno men, zijn toch vaak voortijdig opge bruikt en omdat de meesten niet bereid zijn te gaan werken, is diefstal de enige uitweg In De Koog en omgeving heb ben zich diverse gevallen van diefstal voorgedaan, uit tenten en winkels. Een der wachtmeesters van de politiepost aan de Dorpsstraat vertelde ons, dat het een regelmatig verschijnsel is dat een winkelier een jongen komt bren gen, die hij heeft betrapt bij het weg nemen dan etenswaren Nergens zijn zulke fantastische ge ruchten over te beluisteren dan over de sexuele losbandigheid van deze catego rie jongeren. Die verhalen zijn zonder (zie vervolg pagina 4) Ver schijnt dinsdags en vrjjdagj. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -F 30 ct incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. VISWEDSTRIJD TROK DERTIG DEELNEMERS Dertig vakantiegasten hebben vrij dagavond deelgenomen aan een viswed strijd aan het strand van De Koog. De wedstrijd was georganiseerd door de Sportvisclub Texel. De zeesport visserij beleeft de laatste maanden geen gouden tijd. Ook vrijdag waren de vangsten zeer matig. Er waren drie hengelaars, die 13 punten lieten noteren, zodat tus sen hen moest worden geloot om de prijzen. Eerste werd de heer Van Essen uit Rotterdam; tweede de heer Oude- kerk uit Amsterdam; derde de heer Belderok, eveneens uit Amsterdam, en de vierde prijs kreeg de heer Smit uit Haarlem. De prijzen bestonden uit luxe gebruiksvoorwerpen en sigaren. BROMFIETSER BOTST OP VOLKSWAGEN DE KOOG Zaterdagmiddag om half vijf deed zich op de Ruijslaan te De Koog een aanrijding voor, waai bij een bromfiets en een Volkswagen wer den beschadigd. De VW, bestuurd door de Texelse mevrouw A. C. van H- v.d. N., wilde op de Ruijslaan linksaf slaan, maar verzuimde daarbij op het achteropkomende verkeer te letten, zo dat de auto door de achteropkomende bromfietser W. Schipper uit Amster dam in de linkerflank werd geraakt. Bij de aanrijding werd de bromfiets aan de voozijde vernield. De auto liep schade op aan een spatbord en een wieldop. Niemand werd ernstig gewond. De po- politie maakte proces verbaal op. EEN ONZALIG PLAN Het grote aantal bezwaarschriften, dat bij de gemeenteraad is ingediend tegen het onzalige plan van B. en W. om de invalsweg Gasthuisstraat niet alleen voor het verkeer af te sluiten, maar zelfs op te breken, bewijst wel dat tegen dit plan algemeen verzet bestaat. Ieder die men er over spreekt, heeft er geen goed woord voor over. De argu mentatie van B. en W is m i zeer zwak. Dat er ongelukken gebeurd zijn en nog zullen gebeuren, ligt in de lijn van de ontwikkeling van het verkeer en van menselijke tekortkomingen Maar dat rechtvaardigt nog niet het nemen van dergelijke rigoureuze maatregelen. Ik ben er van overtuigd, dat de reeds genomen maatregelen, het éénrichtings verkeer en vooral het plaatsen van bor den aan de westzijde van de weg, al een zeer gunstige invloed hebben uitge oefend. Het is mij tenminste niet be kend, dat er nadien nog ongelukken zijn gebeurd, zeker niet gedurende de afgelopen zeer drukke dagen. Zijn B en W dan doof voor de alge mene en particuliere bezwaren, die naar voren zijn gebracht, dat zij zo hardnekkig in hun houding volharden? Men kan die bezwaren nu wel weg wuiven met enkele algemeenheden, maar die protesten zijn een ernstiger overweging waard dan B. en W. er blijkbaar aan toekennen. Er is mijns inziens nog een reden, die het gemeentebestuur van haar plan zou moeten afhouden, al is die dan van meer psychologische aard. Pas enkele jaren geleden is deze weg (toen ook al ten nadele van de bewoners van De Westen) gereed gekomen, naar mij werd meegedeeld ten koste van ƒ45.000, terwijl het opbreken van de oude Wes- terweg (een voorbeeld van goede we genbouw) een mij onbekend bedrag doch minstens ƒ10.000,zal hebben ge kost En nu zal men diezelfde weg op twijfelachtige gronden niet alleen af sluiten, maar zelfs gedeeltelijk opbre ken Is het niet te gek om los te lo pen Ofschoon ik mij niet kan voorstellen dat de Raad dit plan, waarbij politiek geen enkele rol speelt, zal aanvaarden, wil ik, mocht het toch het geval zijn, er in ieder geval fel tegen protesteren dat de weg wordt opgebroken. Wat we ten wij over de ontwikkeling van het verkeer Alleen dat het binnen korte tijd nog enorm zal toenemen en dat men dan met spijt zal wijzen op de on zinnige maatregel die nu genomen dreigt te worden. Als totale afsluiting dan moet worden doorgezet, plaats dan twee (elkaar passerende) hekken, waar door voor voetgangers een gaatje open blijft, hetgeen o.a. een gerief betekent voor de gasten van de Eijerkoogh. Maar waarvoor al die haast Op de weg geldt sinds kort éénrichtingver- keer en het ziet er naar uit dat deze maatregel effektief is. Is het zo be zwaarlijk het eens een jaartje aan te zien U, meneer de redacteur, dankend voor de mij verleende plaatsruimte en de hoop uitsprekend dat B. en W. als nog van de dwalingen huns weegs zul len terugkeren, blijf ik uw aller die naar, J. Bakker D.P.zn., Den Burg HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 2 aug. 9 19 en 21.32; 3 aug. 9.58 en 22.06; 4 aug. 10.32 en 22.36; 5 aug. 11.02 en 23 02; 6 aug. 11 28 en 23.25. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1