(fro en ^warL-Jexels in het karL, Vijftien bejaardenwoningen voor Bakker-v. Maarleveld-stichting AGENDA Bouw aan Drijver gegund voor f335.000,- Dameskapsalon Kopjes en hun verkoopbaarheid VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8088 Uitgave N.V. v/h Langere ld de RooQ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 HedaktJe: Harry de Graaf, WilhelmiDalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT Medio oktober zal de firma Drijver beginnen met de bouw van vijftien be jaardenwoningen in opdracht van de „Stichting van Jan Bakker Bouwenszoon en Maartje van Maarleveld". De woningen zullen verrijzen op het terrein van de stichting op de hoek Haffelderweg-Emmalaan te Den Burg en zullen samen één complex vormen; een korte en een lange vleugel. De woningen zijn ontworpen door de gemeentearchitect, de heer G. v.d. Struijs. Dinsdag werd het werk aan Drijver gegund, die het complex in het voorjaar van 1967 denkt te kunnen opleveren. Alle woningen zullen worden uitgevoerd met centrale verwarming en er zijn speciale maatregelen genomen om geluids overlast te voorkomen. Een aantrekkelijke voorziening is ook het centrale antennesysteem, waarop alle bewoners hun televisietoestel kunnen aanslui ten. Het bestuur van de stichting zal t.z.t. bepalen welke gegadigden voor de woningen in aanmerking zullen komen. Statutair zijn zij gemachtigd be paalde voorwaarden te stellen aan de bewoners. De aanneemsom van de vijftien woningen bedraagt totaal ƒ335.000.Omdat het Rijk jaarlijks voor ongeveer ƒ12.000,in de exploitatiekosten bijdraagt, zullen de bewoners ongeveer ƒ30,huur per week moeten betalen. Jan Bakker Bouwenszoon, die op 14 nodig hebben, is overigens strijdig ge worden met de Algemene Bijstandswet, die de stichting aanmerkt als een in stelling van weldadigheid, die als zo danig dient te worden opgeheven. De situatie bleef jarenlang ongewij zigd, totdat de gemeente Texel belang stelling toonde voor de bouwgrond aan de Emmalaan. Volgens de beschikking van wijlen Jan Bakker mocht dit stich- tingsbezit niet vervreemd worden, maar de bemoeiingen van de gemeente leidden er toe, dat er een samenwerking ontstond, die tenslotte tot het plan voor 15 huizen leidde. De gemeente drong erop aan, dat de stichting, ondanks het gebrek aan voldoende inkomsten, tóch zou bouwen. Dit zou een belangrijk aantal andere woningen op Texel doen vrijkomen en dus een verlichting bete kenen van de woningnood. Het is voor een belangrijk deel aan de intensieve bemoeiingen van de heer C. H. Roeper (één der regenten van de Stichting) te danken, dat een reeks ern stige moeilijkheden uit de weg kon worden geruimd. De heer Roeper kreeg van zijn mederegenten A. L. Bakker te Alkmaar en C. J. Bakker te Arnhem, machtiging van de bepalingen in het testament af te wijken voor zover deze niet meer in deze tijd pasten, wat bete kende dat de Stiching ging werken als een woningbouwvereniging. Omdat het er lange tijd naar uitzag dat het plan voor de bouw van 10 woningen wel- december 1933 te Alkmaar overleed, was destijds op Texel een vooraan staand agrariër. Hij baarde opzien door zijn visie op de bedrijfsvoering. Hij hield uitsluitend melkkoeien, hetgeen in die dagen, toen vrijwel alle Texelse veehouders zich nog uitsluitend met schapenteelt bezig hielden, uitzonder lijk was. De heer Bakker was de initia tiefnemer tot de bouw van de zuivel fabriek „De Hoop" te De Waal. Hij en zijn vrouw bezaten de boerderij „Ora et Labora" bij Bargen en een huis te Alk maar. Uit het echtpaar Bakker-van Maarleveld werden geen kinderen ge boren. Een jaar voor zijn overlijden maakte Bakker zijn testament op, waarin hij de statuten opnam van een stichting, die zich tot doel stelde het „verschaffen van woningen en gelde lijke toelagen aan personen van 60 jaar of ouder, van onbesproken gedrag, wier stoffelijke toestand naar het oordeel der bestuurders dergelijke steun recht vaardigt en die geene kinderen tot hunne last hebben". In artikel drie was bepaald, dat zo spoedig mogelijk na het overlijden van de stichter tot aankoop of bouw van twee woningen moest worden overge gaan. Dit is inderdaad gebeurd en het dubbele woonhuis, dat rond 1934 werd gebouwd, staat aan de Emmalaan, naast het terrein, waar nu de 15 bejaarden- woningen zullen komen. Volgens artikel vier van de statuten moest jaarlijks een vierde gedeelte of meer van de opbrengst van de bezit tingen van de stichting op de Boeren leenbank worden gezet en tenslotte worden belegd in land dat ten bate van de stichting moest worden verhuurd, evenals „Ora et Labora" en het huis te Alkmaar. Laatstgenoemd huis is even wel later afgestoten. Belangrijk is arti kel zes, waarin wordt bepaald dat tot uitbreiding van het aantal woningen moest worden overgegaan, zodra in komsten en vermogen van de stichting dit zouden toestaan. Het einddoel moest een tiental woningen zijn. Andere tijden De tijdsomstandigheden waren er oorzaak van dat de opbrengst van de bezittingen van de Stichting betrekke lijk gering bleven, waardoor aan de twee reeds gebouwde huizen niets kon worden toegevoegd. De opbrengst van de boerderij was geheel nodig voor het onderhoud van de gebouwen. Hoewel de situatie nu iets gunstiger is, zou ook bij de huidige stand van zaken voorlo pig niet in de geest van het testament gehandeld kunnen worden. Het doel der stichting, het verschaffen van woningen en geldelijke toelagen aan hen die dat Vrijdag 5 augustus Oudeschild, ,'t Skiltje, klaverjasdrivc om 20.00 uur. Zaterdag 6 augustus De Cocksdorp, Zuidema-race, aanvang 19 uur. Zondag 7 augustus De Koog, Viswedstrijd op het strand bij De Koog voor gasten en Texelaars, aanvang 9 uur v.m. Dinsdag 9 augustus Den Burg. Hotel Texel, bridgedrive, aanvang 20.00 uur. De Koog, Speelweide naast het sportveld, 's morgens 10 uur speurtocht, 14.00 uur diverse sportactiviteiten. Woensdag 10 augustus Den Burg, Folkloredag. Vanaf 15.00 uur be oefening van oude ambachten in de straten van Den Burg (om netten boeten, kantklossen, spinnen, hoefsmid). Puzzeltocht voor de jeugd om 14.30 uur. Om streeks 16.30 uur optreden van de kinder dansgroep. Om 20,00 uur optreden van de Texelse volksdansgroep. Vrjjdag 12 augustus Oudeschild, 't Skiltje, klaverjasdrive, aanvang 20.00 uur. licht tot niet zou kunnen doorgaan, nam de gemeente een belangrijk deel der voorbereidingen op zich en gaf haar architect opdracht een ontwerp te ma ken. De kosten daarvan zouden eerst in rekening worden gebracht wanneer niets de bouw meer in de weg zou staan. Geld „PONYMIDDAG" OP DE SPEELWEIDE Op de speelweide te Den Burg zal morgenmiddag, aanvang half twee, een ponymiddag worden gehouden, waar aan niet alleen de Texelse ponyclub „De Kleppertjes" zal meedoen, maar ook de rijvereniging RAP uit Anna Paulowna en de Waddenruiters. Uit Anna Paulowna zullen 25 pony's en paarden worden overgebracht. Onder meer zal het sPel „Ivanhoe" worden op gevoerd. Aan de voorbereidingen van het veelbelovende programma is lang gewerkt en volgens de organisatoren kunnen de bezoekers rekenen op een onvergetelijke middag. De toegangs prijs voor volwassenen bedraagt 1,50; kinderen tot 14 jaar 0,50. LOTERIJ „TEVOKO" De loterij van de Texelse Volleybal Kombinatie (TEVOKO) is geëindigd. Maandagavond bleek bij de trekking, dat op de volgende nummers geldprij zen zijn gevallen: 1887 (ƒ200,1493 (ƒ100,—); 1981 (ƒ50,—); 323, 963, 946 en 1956 (allen 25,—); 756, 969, 1110, 1375 en 1387 (allen ƒ10,Voor zover de prijzen niet hij de winnaars zijn be zorgd, kunnen ze tegen inlevering van het lot, 's avonds na zes uur. worden afgehaald bij de heer M. Zijm, Wage- makerstraat 20 te Den Burg. GESLAAGD DE KOOG De heer H A. Witte, Kogerweg, heeft onlangs in Den Haag met gunstig gevolg een vakbekwaam- heidsproef afgelegd voor de ambulante handel in bloemen en planten. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 7 augustus op om 5.10 uur en gaat onder om 20.20 uur; 10 augustus op om 5,15 uur en onder om 20.15 uur. Maan: 9 augustus L.K.; 16 augustus N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild 5 aug. 11.02 en 23.02; 6 aug. 11.28 en 23.25; 7 aug. 11.53 en 23.50; 8 aug. 12.17 en s 9 aug. 0.17 en 12.45; 10 aug. 0.51 en 13.25; 11 aug. 1.41 en 14.25; 12 aug. 2.56 en 15.45; 13 aug. 4.29 en 17.24. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. Wilhelminalaan (02220) 2948 Een groot probleem was de fjnancie- ring. Nodig was een bedrag van ruim drie ton, dat over een groot aantal ja ren moest kunnen worden afgelost. De heer Roeper slaagde er tenslotte in het geld tegen de gewenste voorwaarden los te krijgen van het Pensioenfonds van de Raiffeisenbank, een instelling, waar hij relaties mee had, omdat deze ook geld had verstrekt voor de verbouw van de Gollardsstichting en door zijn voorzitterschap van de Boerenleenbank. De situatie werd tenslotte zo gunstig, dat van het door wijlen Jan Bakker gestelde aantal van 10 kon worden af geweken, zodat besloten werd tot de bouw van 15 woningen. De regenten van de Stichting zijn van mening, dat op deze wijze toch zoveel mogelijk aan de sociale doelstellingen van Jan Bak ker is voldaan. Bij het aanwijzen van de bewoners zal niet worden gewerkt als bij een wo ningbouwvereniging. Het heeft daarom geen zin dat belangstellenden zich nu reeds aanmelden. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 27 juli tot en met 3 augustus 1966 Geboren Bernards Johanna Hedwig dv. Gerardus C. M. Barhorst en Ber- narda J. H. Deijser. Ondertrouwd: Reinerus C. Buijsman en Johanna V. Maas; Jacobus Zegers en Jacoba van Bennekom VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN In de maand juli werden door burgemeester en wethouders aan de na volgende personen, zaken en instellin gen de daarbij omschreven bouwver gunningen verleend Bakker's Ijzerhandel te Den Burg, voor de uitbreiding van een magazijn ruimte aan de Weverstraat; de heer G. v. Asperen te Oosterend, voor de bouw van een garage aan de Oranjestraat; de heer D. Witte te Den Burg, voor de verandering van een woon- en winkel ruimte aan de Gravenstraat; de heer N. Vos te De Waal, W 54a, voor de bouw van een doucheruimte; de heer W. C. Dalmeijer te De Koog K 25b, voor de uitbreiding van een kippenhok aan het Mienterglop; de heer W. C. Dal meijer te De Koog K 25b, voor de uit breiding van een woonhuis; het Bestuur van het dorpshuis De Waldhoorn te Den Hoorn, voor de verandering van het dorpshuis; de heer K. Roeper te De Cocksdonp, voor de uitbreiding van een landbouwschuur aan de Derde Dwars weg in Eierland; de heer S. Zijm te Oudeschild, voor de bouw van een schuur aan de Barendszstr.; de heer S. Langeveld te Den Burg, voor de ver andering en uitbreiding van een schuur met garage aan de Kogerstraat, de Ver. Schullandheim, p/a B. Zijm, B 132b, voor de verandering en uitbreiding van een schuur aan de Postweg; de heer C. Garritsen te De Cocksdorp E 122, voor de bouw van een schuurtje aan de Ko gerstraat; de heer M. Bakker, B 151, voor de bouw van een schuur in Waal enburg; de heer G. P. Plaatsman te Oosterend O 84, voor de bouw van een kippenhok aan de Oosterbuurtsweg. de heer C. Swennen te Oudeschild, S 11, voor de bouw van een garage bij het Doolhof; de Stichting Sociaal Toerisme Texel, te Den Burg, voor de bouw van een loods aan de Badweg; de heer A. G. Boerhorst te Den Burg, B 92, voor de verandering van een woonhuis aan de Hoornderweg; de heer C. Huisman, P.H. Polder, voor de verandering van een woonhuis en garage; de heer C. Boekei te Oudeschild, voor de bouw van een garage aan de Achterweg; de heer K. Kikkert te De Koog, voor de verande ring van een gevel aan de Badweg; en de heer S. Kooij te Den Burg, voor de bouw van een berging aan de Koger straat. VERTROKKEN PERSONEN William Conijn met gezin, van Den Burg, Boogerd 14 naar Nibbixwoud, Midwoud, Hauwert 97. INGEKOMEN PERSONEN Pieter A. van der Vis, van Zaandam, Anna Paulownastraat 25a naar O 67; Bert Koning, van Beverwijk, Relweg 51 naar Den Burg, P. v. Cuyckstraat 6; Renée S. Elias, van Bunnik, Bever- weertseweg 60 naar Den Burg, Juliana- straat 9; Elize M. Brasser, van Soes- terbergsestraat 125 naar Oosterend, Kotterstraat 3. MAN (31) NA VERKEERSONGEVAL OVERLEDEN De 31-jarige Jacob H. Witte is woens dagochtend overleden als gevolg van een verkeersongeluk, dat hem om zeven uur 's morgens overkwam op de krui sing Keesomlaan-Beatnxlaan te Den Burg. De heer Witte kwam op zijn bromfiets uit de richting van de Pont- weg en reed de kruising op, waarbij hij te laat de van rechts komende bestel auto, bestuurd door de heer J. Drijver, opmerkte. In volle vaart botste de bomfiets op de zijkant van de auto. De toestand van de heer Witte, die aan het hoofd was gewond, liet zich aanvanke lijk niet bijzonder ernstig aanzien, zo dat de dokter besloot hem per zieken auto naar huis te laten brengen. Daar overleed hij echter omstreeks elf uur. LIJK VAN 19-JARIGE ZWEMMER AANGESPOELD Aan de dijk van de Prins Hendrik- polder spoelde maandagmiddag het lijk aan van een jongeman Dinsdagochtend stelde de Rijkspolitie te Den Burg vast. dat Het het stoffelijk overschot was van de 19-jarige student Sijts Rodenhuis uit Oude Bildtzijl, die op 26 juli bij Cal- lantsoog was verdronken. 6rta.cn ,cn I.,.,, - bullen .«..ni-conWlW»ld 4. f.d.kll. -TTt?. NIET VERDRAAID Vanmorgen eerst kreeg ik een knip sel in handen, afkomstig uit Uw blad, dat handelt over de door de AVRO uitgezonden reportage over de gesigna leerde kwalijke praktijken op Texel, waarvan toeristen de dupe zijn. Het naschrift noopt mij enkele opmerkingen te maken. Dat de directeur van de V.V.V., de heer J. W. Dekker, met is geïnterviewd door Herman Emmink, maar door mij, terwijl de heer Emmink wel als presen tator is opgetreden, doet aan de feiten niets af. Het stemgeluid van Emmink is er niet „tussengeplakt", zoals de heer Dekker stelt. Het is bij de radio een normale gang van zaken, dat in som- mige gevallen, een tekst niet door dege ne gelezen wordt die haar heeft samen gesteld. De heer Dekker suggereert voorts dat is veel belangrijker dat een be paalde vraag van een antwoord was voorzien, dat aanvankelijk op een an dere vraag was gegeven. Tegen deze beschuldiging richt ik een vlammend protest. Deze bewering is ten ene male onjuist en ik tart de heer Dekker in dit geval met concrete feiten over de brug te komen. De originele opname is nog steeds in tact. Deze band levert het be wijs, dat de heer Dekker ongefundeerd en klakkeloos in een niets zeggende al gemeenheid tracht het eigen straatje schoon te vegen ten koste van een an der, die hem vastgestelde feiten voor legde met het verzoek die van een com mentaar te voorzien. Datzelfde geldt eveneens voor zijn tweede opmerking, n.l. dat een belang rijke uiteenzetting naar aanleiding van een gesignaleerde misstand was weg geknipt, waardoor een verkeerde in druk werd gewekt. Ook hier vraag ik de heer Dekker weer om bewijzen. Hij zal ze nooit waar kunnen maken. Inte gendeel! In verband met de beschikbare tijd moest hier en daar een coupure worden gemaakt, maar is er steeds voor gezorgd, dat zijn commentaar niet uit zijn verband werd gerukt. Weggelaten is o.a. een gedeelte van de commentaar op de hoge vleesprijzen. De heer Dek ker probeerde daarin steun te vinden voor zijn stelling, dat het normaal kan zijn wanneer iemand b.v. biefstuk vraagt, baklappen krijgt tegen biefstuk- prijs. Toen ik tegen dergelijke praktij ken protesteerde, gaf hij uiteindelijk toe, dat een en ander toch niet juist is. Nogmaals: Via de originele opname kan men dit de heer Dekker horen zeggen. Tenslotte: Het was niet de bedoeling een sensationaal verhaal de wereld in te sturen, maar de gesignaleerde feiten op Texel de rij kan nog uitgebreid wor den waren zo sensationeel, dat het geheel sensationeel werd, uitsluitend en alleen omdat de realiteit zo was. Als de heer Dekker hier dus het woord „ge weten" wil gebruiken, mag hij dat ze ker doen Met dit verschil echter, dat dat geweten niet in Hilversum, maar op Texel eens op de operatietafel gelegd moet worden. Wim C. A, Verhagen, Hilversum. NASCHRIFT De heer J. W Dekker blijft bij zijn mening, dat een bepaalde vraag van een antwoord was voorzien, dat aan vankelijk op een andere vraag was ge geven. Het £infi hier om de door Ver hagen gestelde vraag: Vindt U het juist dat men voor een biefstuk betaalt en een baklap krijgt? De heer Dekker had daarop geantwoord: Dat is inderdaad niet juist. Deze vraag is echter niet in het radiogesprek opgenomen maar ver vangen door: Men is er ook niet mee uit door te stellen dat men zich moet aan passen aan de vraag. De heer Dekker meent dat deze kwestie thans in het stadium „nietes-welles" gekomen is, waardoor verdere discussie niet zinvol Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Boe» renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. ma OVERDENKING Ieder dagblad heeft een aparte tech nische dienst, die de „make up" van het blad verzorgd. Met kopjes en vetjes wordt het nieuws aangekondigd, waar bij behalve op de belangrijkheid van het nieuws ook op de verkoopbaarheid van dit nieuws gelet wordt en daarmee natuurlijk op de verkoopbaarheid van de krant. Om eens iets te noemen, het uitbreken van een besmettelijke ziekte is zeer verkoopbaar nieuws. In mijn vorige gemeente waren eens 5 a 6 geel zucht gevallen Ineens verscheen er in de landelijke pers een sensationeel be richt over een geelzuchtepidemie en lazen wij met verbazing in de krant hoe ons halve dorp door de geelzucht was neergeveld en hoe de bakkers en de slagers de huizen binnendrongen om hele door geelzucht gevloerde gezinnen hun waren aan te bieden. Hoge seizoenprijzen zijn ook verkoop baar nieuws. Liefst met een fraaie slag zin erbij. De journalist, die hier op het eiland naar zijn mening te duur geknipt werd, bedacht er een zeer fraaie; „je wordt hier geknipt en geschoren". Die knaap verstaat zijn vak, als hij ten minste zelf en niet de technische dienst in zijn blad dit kopje bedacht heeft. Een zeer verkoopbaar kopje. Als derde voorbeeld noem ik een ge val dat door prof. J. T Bakker gesig naleerd wordt in het Gereformeerd weekblad. Pater J. Vrijburg s.j. mag geen godsdienstlessen meer geven. Bo ven een artikel over hem in de Nieuwe Linie staat: „God is een zwerfsteen". 'Heeft hij dit beweerd? Neen, het blijkt dat deze fraaie slagzin gedestilleerd is uit zijn opmerking over scholieren: „De grootste groep heeft via de opvoeding thuis God als sluitsteen van het leven leren kennen. Die God kunnen ze niet meer accepteren. Ze maken van die sluitsteen een zwerfsteen". En ziedaar dan, zegt prof. Bakker, meteen de in spiratie voor de treffende kop op de voorpagina. De moraal van dit verhaal: de waar heid mag best een beetje struikelen in de straten, terwille van de verkoop baarheid van de krant. De kranten ken nen ons, hun pappenheimers, wel. Wij zijn belust op sensatie, en voelen pas aan den lijve hoe onbillijk een krant kan schrijven als het ons zelf en onze Texelse reputatie betreft. Tenslotte een vraag met een beetje venijn in de staart: welk ochtendblad leest u? D. J. F. KONING KLANT OOK OP TEXEL De heer Wind uit Hilversum heeft, zoals hij m een zijn hart luchtend arti kel sohreef, ontdekt dat op Texel een postzegel van 10 ct verkocht was voor 15 ct. Dat een winkelmeisje in top drukte een vergissing heeft begaan acht hij kennelijk uitgesloten, oppert die mo gelijkheid althans niet. Graag had ik hier dan wèl tegenover gesteld willen zien de blijmoedigheid waarmee vele ansichtkaarten verkopende winkeliers hun klanten dikwijls vragen: „Moeten er missohien ook postzegels bij?" (een handeling waarbij zij geen financiëel belang hebben). Zo verlenen vele col lega's op ons (mooie inderdaad, me neer de Wind) eiland evenals onderge tekende iedere dag weer met toewijding hun diensten aan Koning Klant, met name bij de „omzet" van duizenden postzegels, waarop niets verdiend wordt. Jan de Waal, Den Burg GEEN VERKEERSPROBLEEM, ALS Verschillende eilandgenoten, geboren en getogen Texelaars, hebben reeds hun visie gegeven op het „Gasthuisstraat- probleem". Oorzaak en gevolgen kun nen van talloze kanten worden belicht, maar de oplossing is zo eenvoudig: een bord .maximumsnelheid 50 km" ge plaatst t.b.v. de Burgse invalswegen en de moeilijkheden zijn opgelost. Het gaat hier om een weggedeelte (Pontweg) van nauwelijks één km., waar men nu nog 80 mag rijden. Door gas terug te nemen verliest de toerist misschien 40 seconden, maar de bedrij ven van vele zakenlieden kunnen er door worden gered. Tussen de Pontweg en Gasthuisstraat, tot smederij Kiljan kan dan zelfs zonder bezwaar weer nor maal tweerichtingverkeer worden toe gestaan. Mag ik nog vaststellen, dat door uit voering van de plannen een nog veel grotere chaos in de Weverstraat zal ontstaan; vele Texelaars mijden deze straat nu reeds omdat zij op de hoogte zijn van de situatie. Het is onbegrijpelijk, dat de verkeers- deskundigen niet gedacht hebben aan een snelheidsbeperkend bord aan het vasteland, en "ooral ook in het buiten land op de zeer drukke hoofdwegen, werkt men succesvol met dit eenvou dige middeltje. Overigens: wie zijn deskundig? De ipraktijk stelt de zg. deskundigheid maar al te vaak aan de kaak Of noemt de deskundige zichzelf soms deskundig? Jan de Waal, Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1