(jroen'warL-Jexeh in het karL, Gemeenteraad besliste: Invalsweg Gasthuisstraat blijft open Voorstel gemeentebestuur met 7-4 verworpen P.v.d.A. FRACTIE KWAM MET COMPROMISVOORSTEL Dameskapsalon Tussen de buien door if x^OR UlVtoo, ekasties Moerbeek's DINSDAG 9 AUGUSTUS 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8089 COURANT Uitgave N.V. v/b Langevcld de Roofl Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 edaktle: Harry de Graaf, Wilhelmicalaan 33. Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. De gemeenteraad heeft donderdagmiddag met zeven tegen vier stemmen het voorstel van B. en VV. verworpen, om een gedeelte van de Gasthuisstraat te Den Burg voor het openbaar verkeer onbruikbaar te maken. Zoals bekend handelden B. en W. op advies van politie en verkeersdeskundigen, die hebben geconstateerd dat het aantal invalswegen van Den Burg te groot is en dat het opruimen van de gevaarlijke Gasthuisstraat, waar in het verleden enkele doden zijn gevallen, voor de hand ligt. Het merendeel der raadsleden vond deze maatregel echter wat al te drastisch. Zij waren het er mee eens dat maatrege len nodig zijn om de toestand op de kruising Gasthuisstraat-Pontweg te verbeteren en wilden het resultaat daarvan eerst afwachten. De voorzitter slaagde er niet in de raad van gedachten te doen veranderen, zelfs niet door het voorlezen van een brief van de ANWB, die de noodzaak van het verdwij nen van de Gasthuisstraat nog eens onderstreepte. De eerste, die over deze zaak het woord voerde, was de heer J. J. West dorp, die sprak namens de gehele PvdA-fractie. Hij zei ervan overtuigd te zijn, dat de situatie deskundig was beoordeeld, maar was niettemin van mening, dat dit nog niet het definitief afsluiten van de weg rechtvaardigde. Het voorstel van vele schrijvers van bezwaarschriften, dat de veiligheid op de kruising ook verbeterd kon worden door het instellen van een 50 km-snel- heidsbeperking op de Pontweg bij Den Burg was niet uitvoerbaar, omdat de Wegenverkeerswet zo'n maatregel niet zou toestaan. Met één der bezwaar schriften, waarin werd gesteld dat de verkeersdiscipline op het eiland buiten gewoon slecht is, zei hij het roerend eens te zijn. „Maar het vreemde is dat de gasten, die hier komen, zich blijk baar direct aanpassen en een zelfde ge brek aan verkeersopvoeding tonen" Ander plan De heer Westdorp zei het gevaar wel te onderkennen. Een verbetering is ontstaan door het eenrichtingsverkeer, dat onlangs voor dit gedeelte van de Gasthuisstraat van kracht werd. Hij stelde voor ter verbetering van de vei ligheid deze maatregel weer ongedaan te maken, maar zodanige voorzieningen te treffen dat het niet meer mogelijk zal zijn dat iemand die de Gasthuis straat in- of uit wil rijden, daarvoor de Pontweg oversteekt. De Gasthuis straat zou dan dus alléén voor rechts- afslaan verkeer in beide richtingen open zijn. Het verkeer van de Pontweg kan dan rechtsaf de Gasthuisstraat in en het verkeer uit Den Burg rechtsaf naar De Koog en Den Hoorn. Een en ander kan door borden worden aange geven, terwijl een witte ononderbro ken streep op de wegas de automobi listen uit De Koog erop zal wijzen dat linksafslaan verboden is. Als het plan van B. en W. zou doorgaan betekent dit een toeneming van het verkeer op de andere kruisingen, waarvan de heer Westdorp, die met de Akenbuurtsweg het gevaarlijkste vond, omdat het uit zicht daar onvoldoende is. Het ver werpen van het voorstel van B. en W. vond de heer Westdorp ook in het be lang van de fietsers, die eigenlijk alleen door de Gasthuisstraat een beschermd fietspad veilig kunnen bereiken. Zo de meerderheid van de raad toch het voor stel van B. en W. zou ondersteunen, dan hoopte hij dat toch niet tot op breken zal worden overgegaan. „Dat zou onherroepelijk zijn en men zou er bij een veranderde ontwikkeling van het verkeer later wellicht spijt van hebben". Geen heil De heer P. Smit (KVP) zag weinig heil in de oplossing van de heer West dorp. Zelf had hij herhaaldelijk gecon stateerd, dat automobilisten op de Pont weg het verbod om de Gasthuisstraat in te rijden, te laat opmerken. Een oor zaak was volgens hem het WV num merbord op de lantaarnpaal. Een toe rist, die naar zijn vakantieadres gaat en bericht heeft gekregen dat hij via zij weg nummer 9 moet rijden, rekent be paald niet op een verbod. Dat nummer moet er dus in ieder geval af, maar dan nog zal men geneigd zijn de weg op te rijden, omdat de aansluiting er nog is. De weg moet alleen daarom al worden verwijderd en de bermen aaneenge sloten. De heer Smit vond het niet noodzakelijk dat dertig meter asfalt wordt opgebroken. Met vijf meter is het doel ook bereikt, zo meende hij. De heer S. Keijser (WD) was het met de heer Westdorp eens. Hij vroeg zich af of ten behoeve van de voetgangers, die de Pontweg willen oversteken, een zeebrapad de oplossing is. Volgens de voorzitter zou dit levensgevaarlijk zijn. Men verwacht op deze weg geen over steekplaats en een zebrapad geeft dus een vals gevoel van veiligheid. Mej. Luijsterburg (CHU) was het niet eens met de stelling van B. en W., dat op de kruising Gasthuisstraat-Pontweg onvoldoende uitzicht bestaat en ze zei niet te kunnen begrijpen dat de ANWB deze mening deelde. De Gasthuisstraat moest intact blijven, zo meende zij. Twee invalswegen De heer F. L. de Grave was een heel andere mening toegedaan. Hij was niet alleen voor het opheffen van de Gast huisstraat, maar wilde ook de Elemert afsluiten, waardoor Den Burg nog maar twee invalswegen zou hebben, wat ver keerstechnisch juist zou zijn. Burgemeester De Koning zei de be zwaren tegen het voornemen van B. en W. ten zeerste te betreuren. Hij herin nerde eraan dat indertijd, nadat ter plaatse een dodelijk ongeluk was ge beurd, het college was verzocht maat regelen te nemen. Daaraan gevolg ge vende hebben B. en W. deze zaak nauwkeurig uitgezocht en voor een deel van de Gasthuisstraat éénrichtingsver keer afgekondigd. Kort daarop bleek dat dit onvoldoende was. „Wij hebben dus naar een compromis gezocht en hebben het niet kunnen vinden. Ik ben er van overtuigd, dat de oplossing van de heer Westdorp, ook een compromis, door de feiten achterhaald zal worden en zullen wij tenslotte toch met dit ri goureuze voorstel moeten komen". De heer De Koning zei voorts, dat bij aan neming van het voorstel van B. en W. eventueel kan worden afgezien van opbreken van de weg over dertig meter en dat b.v. een tuinwal wordt gezet. Degenen, die tegen de maatregel willen blijven protesteren, kunnen in beroep gaan bij GS en de Kroon en als van die zijde de bezwaren worden erkend, kan de weg weer in gebruik worden geno men. Met de conclusie dat de wegge bruikers op Texel weinig blijk geven van verkeersdiscipline, was de burge meester het eens. Om die reden kan op de Gasthuisstraat ook niet worden vol staan met het plaatsen van verbods borden. Wethouder Th R. Hin wees erop, dat Dinsdag 9 augustus Den Burg, Hotel Texel, bridgedrive, aanvang 20.00 uur. De Koog, Speelweide naast het sportveld, 's morgens 10 uur speurtocht, 14.00 uur diverse sportactiviteiten. Woensdag 10 augustus Den Burg, Folkloredag. Vanaf 15.00 uur be oefening van oude ambachten in de straten van Den Burg (om. netten boeten, kantklossen, spinnen, hoefsmid). Puzzeltocht voor de jeugd om 14.30 uur. Om streeks 16.30 uur optreden van de kinder dansgroep. Om 20.00 uur optreden van de Texelse volksdansgroep. Vrijdag 12 augustus Oudeschild, 't Skiltje, klaverjasdnve, aanvang 20.00 uur. Wilhelminalaan (02220) 2948 MEUBEtHANDEL Den Burg Tel.2572 het belang van de invalswegen veel geringer zal worden als binnen afzien bare tijd het centrum van Den Burg voor autoverkeer zal moeten worden afgesloten. Zware verantwoordelijkheid De burgemeester waarschuwde de raad dat bij verwerping van het voor stel van B en W men een zware ver antwoordelijkheid op zich laadt, gezien de vele deskundige adviezen op basis waarvan B. en W. hun beslissing heb ben genomen. Mevrouw J Koning-Bruin merkte op, dat in de bezwaarschriften vele argu menten naar voren zijn gebracht, die vooral zijn ingegeven door eigenbelang. Een uitzondering vond zij de opmerking over het verkeer op de Beatrixlaan, dat na uitvoering van de plannen van B. en W. zeer veel drukker zou worden, wat een gevaar betekent voor de kinderen van de R.K. Kleuterschool, de Sint Josefschool en het toekomstige gymna stieklokaal. We moeten zoveel mogelijk vermijden dat het verkeer bij de scho len drukker wordt, zo zei ze. Ze gaf toe geen deskundige te zijn en het daarom buitengewoon moeilijk te vinden over deze zaak te oordelen. „Ik zou graag het advies van de deskundigen over willen nemen, maar ergens zit me dat niet helemaal lekker". De heer P. Smit zei daarop, dat de Beatrixlaan binnen de bebouwde kom ligt en dat ter be scherming van de kinderen daar dus wél allerlei beveiligingen kunnen wor den aangebracht zoals snelheidsbeper kingen en zeebrapaden. Nadat de voorzitter had meegedeeld, dat B. en W. niet van hun voorstel af zagen en dat het in stemming zou wor den gebracht, vroeg de heer Westdorp of bij verwerping dan het plan van zijn fractie zal worden uitgevoerd. De bur gemeester wilde dit niet beloven, maar was wel bereid met de opmerkingen van de raad rekening te houden. De heer P. Smit kondigde aan dat hij met het voorstel van B. en W. zou in stemmen. „Ik kan niet tegenstemmen. Er zullen op het kruispunt nu nog meer doden vallen en daar wil ik niet medeverantwoordelijk voor zijn". Mej. Luijsterburg vond dat geen argument. „Er hoeven daar, na het instellen van eenrichtingverkeer, helemaal geen on gelukken meer te gebeuren". Bij de stemming klonk het „tegen" uit de monden van de heren J. Zwan t(Pv<±A), A. Dros (PvdA), G. Westerlaken (CHU), J. J. Westdorp (PvdA), S. Keij ser (WD), mej. A. G. Luijsterburg (C-HU) en mevr. J. Koning-Bruin (PvdA). Vóór was de gehele KVP-frac- tie en de heer C. H. Roeper (PvdA). (Mevrouw Vrij dag-Keijser, en de heren Daalder, Van Schoonhoven en Welbo- ren waren verhinderd de vergadering bij te wonen). Naar aanleiding van klachten over de minder goede toestand van het rijwiel pad bij de Slufter, vertelde de heer De Koning, dat op dit pad veel met auto's is gereden, waardoor een deel van de splitlaag in de berm terecht is gekomen. Het pad is daardoor glad geworden, maar de constructie is er niet door achteruitgegaan. De burgemeester deelde voorts mee, dat het strand van paal 21 een redding- lijn is geplaatst. De Boodtlaan te De Koog zal beter worden gemarkeerd. Naar aanleiding van klachten daarover zullen binnenkort witte zijstrepen en een middenstreep worden aangebracht. Zweetwegen In de vorige vergadering was ge klaagd over de toestand, waarin veel Texelse wegen zijn komen te verkeren na het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag. Het asfalt was door het split naar de oppervlakte gekomen, waar door de wegen kleverig en zwart wer den. De burgemeester zei, dat in ieder geval het duurzaamste en dus ook het duurste asfalt is gebruikt. Het „zweten" is een toevallig verschijnsel geweest, veroorzaakt door het te snel verdwijnen van de splitlaag. De asfaltleverancier is wel gevraagd het aan Texel te leve ren produkt voortaan een hogere visco siteit te geven. Aan mej. M. van Eist werd eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de Jan P. Strijbosschool te Midden- Eierland. Met algemene stemmen werd de heer D. J. Drijver uit Maarssen tot onderwijzer aan de Jan Dnjverschool te Den Hoorn benoemd. De raad reageerde gunstig op het verzoek van de Stichting Katholiek On derwijs Texel om financiële medewer king voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Sint Josefschool. Aan de school zal een be paalde methode van muziekonderwijs worden ingevoerd, waarvoor hulpmid- delen ter waarde van ongeveer ƒ1380, benodigd zijn Nieuwe Raadsleden Voorts keurde de raad een aantal be grotingswijzigingen goed en kwam de toelating van de nieuw gekozen raads leden aan de orde. Daartoe werd de vergadering geschorst en trok een uit de fractievoorzitters samengestelde commissie zich terug in de burgemees terskamer. Na een kwartier was het beraad beëindigd en deelde de commis sie, bij monde van de heer S. Keijser, mee, dat de geloofsbrieven van de he ren J. A. Witte (KVP), L. Zijm (KVP), J. Barendrecht (Texels Belang), C. Joustra (Texels Belang), F. Standaart (Texels Belang) en J. Gernaat (A.R.P.) in orde waren gevonden, zodat tot toe lating was besioten. De raad besloot van de Bank voor Nederlandse Gemeenten ƒ700.000,te lenen, een bedrag dat nodig is voor consolidatie. In de rondvraag vroeg de heer Zwan of in de volgende raadsvergadering reeds het voorstel tot wederinvoering van de kermis op Texel kan worden verwacht. De heer De Koning vond dit jegens de de nieuwe raadsleden niet elegant en besliste dat deze zaak door de raad in de nieuwe samenstelling zal worden behandeld. Mej. A. G. Luijsterburg (CHU) zei hel te betreuren, dat het vermaakcentrum „Radio-City" voortijdig moest worden opgegeven, omdat de vier a vijfhonderd jongeren, die er in de drukste periode waren, nu 's avonds in De Koog rond slenteren. ..Ik ben heel blij dat Sarasani de boel nog een beetje opvangt en ik ben het niet met de heer Dekker eens dat door Sarasani volgend jaar veel meer jongeren naar Texel zullen ko men. Wij kunnen dat toch in de hand houden? Als de kampeerterreinen vol zijn, kun je toch niemand meer toe laten? Als wij een goed systeem uit denken om die clandestiene kampeer ders op te sporen, hoeven we niet bang te zijn dat er meer jongens komen dan de beschikbare plaatsruimte toelaat." Mej. Luijsterburg vond het jammer, dat over deze problematiek in de plaat selijke pers zo veel is geschreven. Zij vond de berichtgeving overtrokken en achtte het niet denkbeeldig, dat deze verhalen door de landelijke pers zouden worden overgenomen, aangevuld met allerlei extra sensatie, waardoor Texels naam in discrediet komt. De burge meester ging hierop niet in, maar wees op de vrijheid van drukpers, waardoor de kranten voor hun nieuws zelf ver antwoordelijk zijn. De heer A. Dros maakte zich onge rust over het verdwijnen van steeds meer schapenboeten uit het Texelse landschap. Hij wist dat een Schapen- boetcommissie zich hiermee bezighoudt, maar besefte ook dat deze niet alle boeten in stand kan houden. De voor zitter herinnerde eraan, dat de raad zelf een begrotingspost van ƒ10.000,heeft (Zie vervolg achterpagina) Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Aansluiting te kostbaar GASUNIE: GEEN AARDGAS NAAR TEXEL Texel zal niet op het landelijke aardgasnet worden aangesloten. Dit bleek uit een brief van de Gasunie aan de gemeenteraad, waarin wordt mee gedeeld, dat de aansluitingskosten veel te hoog zijn. De Gasunie schreef: Wij berichten u, gelet op de extreem hoge kosten, dat aansluiting van de gemeente Texel niet mogelijk zal zijn. Een zeer globale schatting van de kosten van een zinker door het Marsdiep alsmede voor de benodigde aansluitleidingen le ren ons dat wij, rekening houdende met de normale normen die gelden voor de aansluiting van gemeenten, een bedrag in rekening zoudesn moeten brengen van 6t/s miljoen gulden. Aannemende, dat er in Uw gemeente ca 2000 aan- sluitbare percelen zouden zijn, zou dit los van de gehele investering in het distributienet in de gemeente, neerko men op een bijdrage Uwerzijds van ƒ3250,per aansluiting. Wij nemen aan dat het met ons eens bent, dat een dergelijk bedrag te hoog is om een aardgasaansluiting voor bewoners van Uw gemeente mogelijk te maken. ONGELUKKIGE VAL DE KOOG Een 17-jarige kampeer der uit Velsen maakte in de nacht van zaterdag op zondag om 12.45 uur op het fietspad van de Pontweg nabij kruising 16 (Bosrandweg) een ongelukkige val toen de vooras van zijn rijwiel brak. Hij kwam met zijn gezicht op het wegdek terecht, wat enkele bloedende schaaf wonden en kneuzingen tot gevolg had. De dokter liet de jongen naar zijn va kantie-adres, camping „De Turkse Tent", brengen. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 9 aug. 0.17 en 12.45; 10 aug. 0.51 en 13.25; 11 aug. 1.41 en 14 25; 12 aug. 2.56 en 15.45; 13 aug. 4.29 en 17.24. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. Op Texel mag dan aanzienlijk min der regen vallen dan op het vasteland, een zonnig seizoen beleven we (weer eens) niet. Maar tussen de depressies door wil een zwakke rug van hoge druk de bewolking nog wel eens breken en daarvan wordt dan gretig geprofiteerd. Jammer is het dat een koude noord westelijke wind het verblijf op het strand dan minder aangenaam maakt, zodat het alleen achter een windscherm goed zonnen is. Windschermen zijn dit seizoen artikelen waar een enorme vraag naar is, en dat ze goed worden benut blijkt wel uit deze foto, die we vorige week maakten van het strand van De Koog. iMR Mei -iari—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1