(from ZwartsJexels in het harL. Aan het Cultureel Centrum wordt thans de laatste hand gelegd Toename aantal overnachtingen in seizoen 1965 achtergebleven m ||g VERGELIJKING MET ANDERE WADDENEILANDEN: s 1 araimn Hl wggma&stmmg Haastige spoed Ingebruikneming waarschijnlijk per 1 oktober a.s. Officiële opening volgt later Aandeel Duitsers blijft terug lopen VRIJDAG 26 AUGUSTUS 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8094 UltgaTe N.V. T/h LangcTeld de Root) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 l'cdaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. COURANT r.—- -F ji mm DE KOOG Woensdagoch tend wilde een 11-jarige Duitse badgast met haastige spoed bij bakker Bremer brood halen. Door schielijk remmen schoot de ket ting van zijn fiets en onze gast met een boog door de winkelruit! De glasscherven verwondden hem aan een been en een hand. Eén der vingers werd vrijwel af gesneden. De heer L. Daalder verleende eerste hulp, waarna de gewonde jongeman per auto naar Den Helder werd gebracht, waar hij zich in het ziekenhuis liet behandelen. Het Cultureel Centrum bij de LTS te Den Burg nadert zijn voltooiing. Met selaars en stueadoors hebben het bouwwerk verlaten en timmerlieden en schilders leggen op het ogenblik de laatste hand aan dit kostbare complex, dat op Texel in een langgevoelde behoefte zal voorzien. Per 1 oktober zal het gebouw door de sportverenigingen in gebruik kunnen worden genomen en de officiële opening zal eind oktober of begin .november kunnen plaatsvinden. Nu reeds wordt op beperkte schaal van de zaal gebruik gemaakt, n.l. door de leerlingen van de L.T.S., die er gymnastiekonderwijs krijgen. Als de hal in gebruik wordt genomen, zal deze ongeveer 1 miljoen gulden hebben gekost. Zoals bekend waren de kosten oorspronkelijk veel lager ge raamd, maar zag men zich tijdens de bouw gedwongen telkens om verhoging van het toegestane crediet te vragen. Voor de méérprijs zijn overigens ver schillende verbeteringen in het oorspronkelijke ontwerp aangebracht, waar door het cultureel centrum beter aan zijn veelzijdig doel kan beantwoorden. staande gymnastieklokalen, maar alle lokalen hebben hun eigen specifieke ge schiktheid voor bepaade takken van sport. Zo is de nieuwe sporthal beter geschikt voor zaalsporten en door de betere uitrusting ook voor keurturnen. Daarentegen is het lokaal van de o.l. school weer beter geschikt voor jeugd- gymnastieklessen en voor weinig ruimte eisende sporten als judo. Bij het uit- giftebeleid zal daarmee rekening wor den gehouden. Een overzicht van de zaal van het Cultureel Centrum. Links het toneel, op de achtergrond het balcon met rechts daarvan de filmcahine. (Zie verdere beschrijving in artikel). wanneer deze geplaatst en weer ver wijderd moeten worden. Deze regeling geldt voorlopig tot 1 september 1967. Bal na De administrateur van de Stichting Cultureel Werk, de heer G. A. Oskam, vertelde ons, dat in het cultureel cen trum ook zal worden gedanst. „Bal na" is dus mogelijk bij toneelvoorstellingen, wat de belangstelling voor het centrum van de zijde van de toneelverenigingen ongetwijfeld zal vergroten. De vereni gingen worden overigens vrijgelaten in hun zaalkeuze. Het is nooit de bedoe- ling geweest de exploitanten van de nu gebruikte toneelzalen te beconcurreren. Bij gebruik als danszaal zal men het dragen van scnoenen met naaldhakken verbieden, omdat anders grote schade zal ontstaan aan de yanghouten stro- kenvloer. Wellicht zal het mogelijk zijn bij de entree dopjes aan te bieden, waarmee de naaldhakken tijdelijk on schadelijk kunnen worden gemaakt. Het is overigens verheugend dat de naaldhakkenmode op z'n retour is, waardoor dit probleem minder groot zal zijn dan men aanvankelijk dacht. De grote zaal heeft een oppervlakte van 16 x 28 meter en is 7 meter hoog. De voorgevel is gegolfd uitgevoerd en bestaat vrijwel geheel uit glas. De mu ren zijn opgetrokken uit schoongemet- selde baksteen. Een der wanden bestaat uit geperforeerde baksteen, waardoor de akoestiek in de zaal gunstig wordt beïnvloed. Om dezelfde reden is de achterzijde van het toneel gegolfd uit gevoerd en bestaat het plafond uit pla ten board van verschillende hardheid, betimmerd met latten in wisselende pa tronen Toch zal men met deze maatregelen geen ideale akoestiek worden bereikt, omdat de eisen voor een concertzaal en sporthal sterk uiteenlopen. In een con certzaal is een zekere nagalm gewenst; in een sportzaal juist niet. Er werd dus (zie vervolg pagina 2) Verschijnt dinsdags en rrtjdaga. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. OVERDENKING ER BLEEF GEEN STEEN OP DE ANDER; IN TURKUE. Duizenden kwamen tijd te kort om hun hebben en houden te redden. En nog steeds worden er opgegraven, die tijd te kort kwamen om zelfs hun leven te redden. Een machtig orgaan grijpt in, snelt te huLp namens iedereen en niemand. En een wereld vol televisiekijkers is getui ge van haar eigen hulp in dat mach tige orgaan, dat een rood kruis in haar banier voert. En over een paar dagen, let wel, een paar dagen weten enkele aktieve men sen nog, wat er gebeurde in Turkije Er bleef geen steen op de ander. We wonen ook te ver van Turkije vandaan om daar langer herinneringen aan te bewaren. Als het nu in je naaste omgeving was En als het nu eens in je naaste omge ving gebeurt Er zijn onder ons mensen, die de grond onder zich voelen weg zakken, de grond van hun geloof En we zien het allemaal gebeuren. Maar een 'machtig' orgaan, de Kerk van Christus, grijpt wel in (denken we); zij snelt wel te hulp; zij draagt immers het kruis van Christus in haar banier. Wie is die Kerk van Christus U en ik, wij samen 1 En als u en ik niet te hulp snellen en alleen maar zeggen wat erg, wat ver schrikkelijk dan verandert er niets en zullen er ook onder ons steeds meer mensen gevonden worden, die zelfs hun leven niet meer voor God konden red den. Over een paar jaren, let wel, een paar jaren weten we misschien alles nog We hebben steentje voor steentje op gebouwd. Op Texel. P. Bollerman BIJ ONGELUK OMGEKOMEN De 20-jarige oud-Texelaar R. Witjes uit Giesbeek bij Arnhem is bij een auto-ongeluk in de buurt van de Duitse grens om het leven gekomen. Hij was gehuwd en vader van een kind. De heer Witjes was tot voor kort in dienst van J. C. Rab N.V. als schipper van de „Vliestroom". Hij woonde te Oude- schild, maar vertrok naar Giesbeek om te gaan werken in het vrachtvaart- bedijf van zijn vader. Zijn vrouw, mevr. J. Witjes-van Sweeden woonde nog in Oudeschild in afwachting van een wo ning te Giesbeek. Intussen heeft de administrateur van de Stichting Cultureel Werk diverse verenigingen gepolst, die mogelijk van de hal gebruik willen maken. De be langstelling was goed; de sporthal zal vrijwel elke avond in gebruik zijn. De tarieven die Cultureel Werk berekent, zullen evenwel belangrijk hoger zijn dan de huurprijs van de gymnastiek zaal van de o.l. school. Volgens de door B. en W. in 1955 vastgestelde regeling betaalt elke vereniging voor het ge bruik van de zaal van de Jac. P. Thijs- seschool 0,75; met gebruik van toestel len ƒ1,per uur. Het behoeft geen be toog, dat deze bedragen symbolisch ge noemd kunnen worden. Voor de gym nastiekzaal van de RHBS wordt méér betaald, nl. ƒ3,per uur of ƒ8,per morgen, middag of avond. Als gevolg van dit verschil hebben de verenigingen steeds getracht van het lokaal van de Jac. P. Thijsseschool gebruik te maken, waardoor dit overbelast was, terwijl het HBS-lokaal bleef onderbezet. Men voelt er dan ook veel voor de tarieven per 1 november gelijk te maken, wat bete kent, dat de huurprijs van de o.l. schoolzaal even hoog zal worden als die van de HBS-zaal. Tarief voor sportgebruik In de vergadering van het centraal bestuur van de Stichting Cultureel Werk, dinsdagavond a.s., zal worden voorgesteld deze tarieven ook te laten gelden voor het nieuwe cultureel cen trum, voor zover dat wordt gebruikt voor sporten als volleybal en gymna stiek. Dus ƒ3,per uur en ƒ8,per avond, ochtend of middag. Verwacht mag worden, dat hiertegen geen bezwa ren zullen worden ingebracht, vooral omdat met dit tarief bij lange na niet de exploitatiekosten gedekt kunnen worden. De exploitatiekosten bedragen nl. meer dan 30,per uur en dan nog zonder het gebruik van de douches. Het is duidelijk, dat geen der Texelse ver enigingen in staat is een dergelijk be drag te betalen. De exploitatie van de sporthal wordt nu een zaak van bijleg, maar dat is met akkommodaties als deze altijd het geval. Er is uiteraard verschil in outillage tussen de nieuwe zaal en de beide be- Het feit, dat de nieuwe zaal niet al leen als sporthal wordt gebruikt, maar op verschillende avonden nodig zal zijn voor concerten en toneel, brengt mee, dat de verenigingen er niet steeds ze ker van zijn dat zij de zaal op bepaalde avonden in de week kunnen gebruiken. In dat geval zullen zij tijdig naar elders worden verwezen, maar zullen wel een garantie krijgen van b.v minimaal 12 avonden per kwartaal. Geheel andere normen zullen worden gehanteerd bij het gebruik als cultureel centrum (dus bij toneelvoorstellingen of sportdemonstraties die tegen entree voor anderen toegankelijk zijn). Op ba sis van vergelijking met de sporthal en de schouwburg te Den Helder, worden de leden van het centraal bestuur ge adviseerd akkoord te gaan met de vol gende regeling: a. voor gebruik van de zaal en toneel c.q. voortoneel voor plaatselijke cul turele verenigingen per ochtend of middag ƒ60,per ochtend en mid dag ƒ100,per avond ƒ100, Voor gebruik voor zakelijke doel einden zijn de tarieven resp. ƒ100, ƒ150,en ƒ150, b. voor hulp van de toneelmeester, in dien zijn aanwezigheid gedurende de gehele opvoering is vereist 20, c. voor toneelrepetities, waarvoor van het toneel gebruik gemaakt wordt, indien het normale gebruiksschema daarvoor moet worden onderbroken, per ochtend, middag of avond 20, d. voor het in de zaal te plaatsen en weer verwijderen van de stoelen per stoel ƒ0,10 (hiervoor zal men dus onder toezicht van de concierge ook eventueel zelf kunnen zorgen). e. voor gebruik van stoelen op het po dium, wanneer dit dient als toe schouwersruimte bij sportmanifesta ties, ƒ0,20 per stoel; te vermeerderen met ƒ0,10 per stoel, Op ons eiland werden in het vorige seizoen 1.200.272 overnachtingen gere gistreerd, wat in vergelijking met 1964 een toename is van 10%. Het aantal gasten daarentegen nam slechts met 3% toe en kwam daarmee op 103.906. De groei van het vakantiebezoek is vooral het gevolg van het grotere aantal Nederlanders. Het buitenlands (voornamelijk Duits) bezoek nam veel minder sterk toe. De toeneming van het aantal gasten en overnachtingen op Texel is bij de groei van het vakan tiebezoek aan het hele Waddengebied ten achter gebleven. Aldus blijkt uit het een dezer dagen verschenen over zicht van de uitkomsten van de ge meentelijke gastenstatistiek over het seizoen 1965. Het Nederlands bezoek gaf ten op zichte van 1964 zowel naar gasten als naar het aantal overnachtingen een groei te zien. Het Nederlandse bezoek nam voor wat betreft het aantal over nachtingen met 18% toe, terwijl het WestJDuitse bezoek (dat in 1965 38% van het totale geregistreerde bezoek uitmaakte) met slechts 2% toenam. Het aantal gasten uit West^Duitsland gaf echter een daling te zien. Mede hier door steeg het aandeel van de Neder landse vakantiegangers in de totale vakantiedrukte en liep op van 57% in 1964 tot 61% in 1965. Wat de verdeling over de verschillen de vormen van logiesaccommodatie be treft: daarin is weinig verandering ge komen. Op de kampeerterreinen werd 33% van het totale overnachtende be zoek geregistreerd. De bungalowbe- drijven staan met 21% op de tweede plaats. Ook het aandeel van de overige logiesvormen is vrijwel gelijk gebleven. Met uitzondering van de pensions hebben alle logiesvormen op het eiland deel gehad aan de groei van het over nachtend bezoek. Op de kampeerterrei nen op Texel de belangrijkste logies- vorm is het aantal overnachtingen met 11% opgelopen tot ruim 392.000. In de bungalowbedrijven heeft men in 1965 7% meer overnachtingen geregi streerd. In de gemeubileerde verblijven en die van de huisjesterreinen is het overnachtend bezoek sinds 1964 met 8 resp. 12% in omvang toegenomen. Verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur in 1965 is bijna één nacht langer geworden dan in 1964 en bedroeg rond 12 nachten. De Westduitse gasten legden aanmerkelijk langer beslag op de accommodaties dan in 1964. Deze categorie is met gemid deld 15 nachten, langer gebleven. Op de kampeerterreinen bleven de gasten ge middeld twee nachten langer. Vooral hierdoor nam het aantal overnachtin gen in deze sector toe, want het aantal gasten bleef vrijwel onveranderd. De vakantieoorden werden in '65 door een groter aantal gasten bezocht dan het jaar ervoor. Daardoor is, ondanks de afneming van de gemiddelde overnach- tingsduur met bijna één nacht, het aan tal overnachtingen in deze logiesvorm toegenomen. Spreiding over de gebieden De Koog en omgeving vormden nog steeds het belangrijkste toeristencen trum. In het dorp zelf is in 1965 40%, in de omgeving 18% van het overnach tende bezoek geregistreerd. De grootste toeneming gaf evenwel De Westen te zien; nl. 31% Afgaande op de geregistreerde aan tallen overnachtingen is het vakantie- bezoek op Texel in 1965 minder sterk toegenomen dan op de Waddeneilanden gezamenlijk. Op Texel heeft men 3% meer gasten en 10% meer overnachtin gen geregistreerd. In het hele Wadden gebied is het aantal gasten met 16% en het aantal overnachtingen met 19% toegenomen. De spreiding van het bezoek over de logiesvormen op Texel en in het hele Waddengebied toont enkele belangrijke verschillen. Op Texel heeft men in 1965 66% van het bezoek geregistreerd op de kampeerterreinen. Op de Wadden eilanden gezamenlijk is in dit onderdeel van de logiesaccommodatie 42% van het vakantiebezoek geconcentreerd. Op Texel namen de gemeubileerde ver blijven en de zomerwoningen een rela tief minder belangrijke plaats in dan in het hele Waddengebied. Op Texel heeft men in deze sector 12% van het bezoek geregistreerd; in het hele Waddenge bied 28%. In het hele Waddengebied is het aantal overnachtingen op de kam peerterreinen, in de sector gemeubi leerde bedrijven en zomerwoningen be langrijk sterker toegenomen dan op Texel. Op Texel nam ook in 1965 het buitenlands bezoek relatief iets belang rijker plaats in dan op de vijf Wadden eilanden gezamenlijk. Op Texel kwam 39% van de overnachtingen voor reke ning van buitenlandse bezoekers, in het hele Waddengebied iets minder: 36%. Spreiding over het seizoen Evenals in 1964 vertoont de spreiding van het vakantiebezoek over het sei zoen op Texel vrijwel hetzelfde beeld als in het hele Waddengebied. In alle logiesvormen op Texel en ook op de Waddeneilanden gezamenlijk is de grootste drukte geconcentreerd in de maanden juli en augustus. In juli heeft men zowel op Texel alleen als op de Waddeneilanden gezamenlijk naar ver houding grotere aantallen overnachtin gen van Nederlandse vakantiegangers geregistreerd dan in augustus. Het be zoek van buitenlandse herkomst is in de maand augustus van groter omvang geweest dan in juli. De hotels en pensions in het Wadden gebied zijn in vergelijking met de an dere logiesvormen zeer in trek geweest bij grote groepen bezoekers in het voor- en naseizoen. Capaciteit en bezetting In het hoogseizoen is iedere toeristi sche slaapplaats op Texel gedurende 46 en in het hele Waddengebied gedu rende 43 nachten in gebruik geweest. Hiermee correspondeert een bezettings graad voor het eerste gebied van 74% en voor het laatste gebied van 69%. De capaciteit van de logiesaccommo datie op de kampeerterreinen en in de vakantie-oorden werd op Texel in het hoogseizoen intensiever benut dan in (zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1