(jrocn *2wartsJexeU in het harL> De folklore; heeft het nog zin om er mee door te gaan „Ik knap hier telkens weer helemaal op!" Enthousiaste kern ondervond geen medewerking Lode wijk Blok (98 V2): Van benodigde f5000,- nog maar de helft binnen A. v. d. Slikke Moerbeek's Dameskapsalon DINSDAG 30 AUGUSTUS 1966 79e JAARGANG No. 8095 Uitgave N.V. v/h Langeveld de Root) Postbus 11 Deo Bor(, Texel - Tel. 2058 hedaktie: Harry de Graaf, WiThelmliialaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. „De Texelse klederdracht is het aanzien meer dan waard. De winkeliers van Den Burq zijn er dan ook van overtuiqd, dat zij veel publiek zullen trek ken met hun plannen, om voortaan op elke woensdaq, des middaqs van drie uur af, het Texelse costuum in het middelpunt der belanqstellinq te plaatsen. Een flink deel van de leden van de Winkeliersvereniqinq Den Burq werkt reeds daadwerkelijk aan de plannen mee. Zij zullen op de woensda- qen een stalletje voor hun winkel plaatsen, vrolijk en aantrekkelijk aanqe- kleed, terwijl verkopers en verkoopsters qestoken zullen zijn in klederdracht, zorqvuldiq qemaakt naar authentieke voorbeelden Wij wensen de winkeliers veel succes met hun actie, die zich overiqens niet zal beperken tot het alleen maar het draqen van die costuums. Er zijn noq veel meer plan nen, de uitvoerinq daarvan zal zich steeds op de woensdaqen manifesteren. Woensdaq, Burqdaq, zó moet het worden, zeggen de winkeliers". dat het nu beter zou gaan, bleek ijdel. Elders in de provincie werd bewezen, dat een oud-Hollandse manifestatie wel degelijk vreemdelingen kon trekken, als het maar voldoende groots werd opge zet, zodat er reclame voor kon worden gemaakt. Woensdag is het vijfde seizoen be sloten met een boerenbruiloft. De orga nisatoren hebben slechts uiterlijk in de feestvreugde gedeeld en een zucht van verlichting geslaakt. Het zat er weer op, het .programma was afgewerkt, maar vraag niet wat het aan ergernis en in spanning heeft gekost. Aldus een bericht in de Texelse Cou rant van 31 juli 1962. In het volgend nummer kon men een enthousiast ver slag van de eerste folkloredag aantref fen en dat enthousiasme werd gedeeld door de organisatoren, die de oude tra dities wilden doen herleven: onder de Burger toren was Texels folklore her boren! Ieder, die er iets mee te maken had, was er van overtuigd dat dit nog slechts een begin was. Dat eerste jaar mocht rnen nog niet alles verwachten, maar ieder volgend jaar zou de Woens dagse folkloredag iets meer bieden en binnen afzienbare tijd zou gesproicen kunnen worden van een groots weke lijks evenement, dat vele duizenden be langstellenden naar Texel zou trekken, hetgeen de initiatiefnemers geen wind eieren zou leggen. Eindelijk zou Texel de toeristen iets bieden, iets heel anders dan de vogels, de duinen en de bossen, iets waarvoor de Texelaars zélf hadden gezorgd Helaas Nu, vijf jaar later, moeten we con stateren dat het anders is gelopen. De folklore-woensdag werd al direct ver dacht gemaakt. Het was een louter com merciële opzet, een stunt van de winke liers uit Den Burg, zo zei men. Er werd laatdunkend over gesproken. Van het dragen van de klederdracht was al gauw het nieuwtje af en steeds minder mensen voelden ervoor, zich in de ogen van anderen belachelijk te maken. Deze gevoelens werden algemeen toen men constateerde, dat de inspanningen (nog) geen extra-grote drukte in de winkels veroorzaakten en sindsdien heeft een kleine kern mensen de grootste moeite gehad m de folklore voor de definitieve ondergang te behoeden. Brede basis. Mede naar aanleiding van de vele kritisiche opmerkingen hoopte men op verbetering door de folklore een „bre dere basis" te geven. Het moest niet langer iets zijn van de Burger midden stand alléén; heel Texel moest erbij be trokken worden. Zo werd de Stichting Texelse Folklore geboren. Maar de hoop DUIKDEMONSTRATIE VOOR OPVARENDEN HENRY DUNANT" OUDESCHILD Het Rodekruisschip „J. Henry Dunant" was in het begin van deze week in de haven van Oude- schild. Het toeval wilde dat ook de Hr. Ms. „Triton" van de duikploeg van de Kon. Marine daar had afgemeerd. Zo kon het gebeuren, dat de patiënten aan boord van het Rodekruisschip genoten van een duikdemonstratie, die voor de marinemannen overigens als conditie training gold. Schoonheidssalon Parkstraat 20 Telef. 2371 Gebrek aan medewerking De meesten van het handjevol door zetters, dat bereid was het ieder jaar weer te proberen, zijn het nu beu. Artistiek leider F. Kassenaar: „De hele ellende is terug te brengen op gebrek aan medewerking. Na de ervaringen van dit seizoen bedank ik ervoor me nog eens als een halve gare in te span nen, terwijl anderen schamper lachend toekijken. Het merendeel van de winke liers vertikt het nog langer in kleder dracht te lopen, de stalletjes zie je haast niet meer en in de groots aangekondig de optochten loopt praktisch niemand meer mee. Heb je dat zielige optochtje van woensdag gezien? Vergelijk dat eens met de belangstelling, die er was voor de tocht naar de Keukenhof en Soestdijk Moet je daar de mensen voor naar Texel laten komen? Bij de voor stellingen op de Groeneplaats en de demonstraties oude beroepen, hebben we de grootste moeilijkheden gehad" Chantage „Wij zijn zelfs gechanteerd. Een boer waarmee afgesproken was, dat hij tegen betaling met zijn paard zou komen om het te laten beslaan, zei na een paar keer; ik wil de volgende woensdag wel komen, maar ik moet zóveel méér heb ben. En we hadden 'm nodig, dus wat moest je? Een ander waarmee was af gesproken dat hij met schapen zou ko men om ze te laten scheren, bleef zó maar weg. Tegenover de mensen, die erop stonden te wachten heb ik maar verzonnen, dat de schapen natgeregend waren en daarom niet geschoren kon den worden, maar eigenlijk had ik moe ten rondbrullen: mensen, er worden geen schapen geschoren, want die-en-die boer heeft ons laten stikken! Voor de laatste woensdag werd in de krant een demonstratie schapenwassen aangekon digd. Die man is ook niet op komen da gen. Een mooie indruk maakte dat op de toeschouwers, die daar nu juist voor waren gekomen' Met het dameskoor Den Burg was afgesproken, dat het op een avond op de Groeneplaats zou ko men zingen. De eerste keer ging het CT> MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 wegens het slechte weer niet door en er werd een afspraak voor een volgende keer gemaakt. Toen wilden ze wel ko men, maar ze wilden óók betaald wor den voor de eerste keer. Wat een men taliteit! Tenslotte ging het hele optre den niet door, want er ontstond binnen het koor onenigheid; een deel wilde niet aan de „flauwe kul" meedoen, zodat er wéér een aantal mensen voor niets naar de Groeneplaats kwam. Doodvallen „Met het ringsteken werden de deel nemende wagens belemmerd door een grote vrachtwagen op de Burgwal. Om dat de boel stagneerde, ging ik er heen en vroeg de chauffeur of hij zijn wagen voor dat uurtje niet ergens anders kon neerzetten. Hij weigerde en zei: jij kunt doodvallen met je folklore. Voor de laatste woensdag hadden we de mensen gevraagd zoveel mogelijk vlaggen uit te steken. Bijna niemand heeft het gedaan. Zo kan ik wel doorgaan. Het is voor mij duidelijk dat er sprake is van onwil, laksheid en gebrek aan enthousiasme. Ik zou willen voorstellen met de hele folklore te kappen. Op deze manier is het anti-reclame voor Texel". Mevrouw I. Sok-Moerbeek weet niet goed meer wat ze ervan zeggen moet. Ze ziet weinig heil in de gang van za ken maar wil verbeten nog niet aan opgeven denken. „We hoeven ons door die Texelaars toch niet op ons kop te laten zitten? Aan de overkant zijn mensen genoeg die ons iedere week willen helpen, zelfs dansgroepen uit Andijk willen komen". Maar ze ziet in dat het onmogelijk zal zijn de daarmee gepaard gaande kosten op te brengen, al zou ze bereid zijn ze desnoods uit eigen zak te betalen. Wanbetaling Ze vertelt: „Het programma van dit jaar heeft ƒ5000,gekost, een bedrag dat grotendeels door middenstanders en verschillende bedrijven bijeengebracht zou worden. Ondanks verschillende verzoeken, hebben we nog niet meer dan ƒ2500,binnen. Zelfs ben ik er de deuren voor langs geweest. Sommigen zeiden: ik moet er nog eens over den ken, of: ik gireer het wel en zelfs: ik weet het nog niet, wilt u volgende week nog eens terugkomen? Als je dat er vaart, voel je je een snotneus en vraag je je af waar je je voor inspant" Me vrouw Sok staat het huilen nader dan het lachen als ze zegt: „Begrijp je nóu dat ze niet zién wat er van te maken is?! Kijk alleen maar naar Hoorn, waar tienduizenden mensen komen alléén om (Zie vervolg pagina 2) VOLKSWAGEN WEEK VERGEEFS UIT VOOR HOND Op de Waalderweg nabij De Ruiters- plaats deed zich zaterdagavond om half negen een ongeluk voor, waarbij de Volkswagen van de heer Wolfgang Berndt (34) uit Keulen flinke schade aan het rechter voor- en achterspatbord opliep. De bestuurder trachtte uit te wijken voor de plotseling overstekende hond van de heer D. J. Keijser. De wa gen schoot van de weg, boorde zich door de begroeiing aan de linkerzijde en bot ste tegen een betonnen paaltje. De chauffeur en de vijf andere inzittenden bleven ongedeerd. De hond echter was toch geraakt en bleek een gebroken poot te hebben opgelopen. VELEN NAMEN AFSCHEID VAN KAPELAAN DE BOER Velen hebben donderdagavond van de gelegenheid gebruik gemaakt om af scheid te nemen van kapelaan J. J. de Boer, die de parochie in Den Burg met ingang van vrijdag heeft gewisseld met de O.L.V. Sterre der Zee-parochie te Volendam. In de zaal van hotel „De Zwaan" werd het woord gevoerd door pastoor Persoon, die onder meer op merkte dat kapelaan De Boer de 38ste in zijn parochie was. De scheidende ka pelaan zal op Texel niet worden opge volgd in verband met op handen zijnde wijzigingen in de organisatie van de zielzorg. In de twee jaren dat hij op Texel werkte besteedde kapelaan De Boer veel aandacht aan de zieken, on derhield goede contacten met het ver enigingsleven en had zitting in besturen van diverse verenigingen en stichtin gen. Vele vertegenwoordigers daarvan waren donderdag aanwezig, evenals de predikanten van de Doopsgezinde en Hervormde Kerk. BROMFIETS BOTST OP AUTO (I) DE KOOG De uit De Koog komen de 57-jarige V. uit Apeldoorn wilde za terdagmiddag om kwart voor vijf met zijn DAF personenwagen rechtsaf de Schumakersweg inrijden. Hij verzuimde daarbij voorrang te geven aan de op het fietspad rijdende bromfietser J. C Eel- man (19), die de DAF daarop in de flank ramde. De personenauto werd zeer ernstig beschadigd; de bromfietser werd aan de voorzijde in elkaar ge drukt. De jongeman kwam echter met de schrik vrij. BROMFIETS BOTST OP AUTO (II) DE KOOG De uit Den Burg ko mende mej. R. (23) uit Münster wilde zondagmiddag om twee uur met haar Volkswagen de Pontweg verlaten om rechtsaf het slag naar „Bispinckhof" op te rijden. Zij lette daarbij niet op de op het fietspad rijdende Theo Bakker (17), „Sunrise", die de wagen daarop met zoveel vaart ramde, dat hij van zijn brommer werd geslingerd en over wa gen op het wegdek terecht kwam. Zijn verwondingen waren evenwel niet bij zonder ernstig. Hij klaagde over pijn in knie en pols en moest zich onder dok tersbehandeling stellen. Brommer en auto werden flink beschadigd Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Ncdcrl. Middenstnndsbank; Coop. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mra BROMFIETS BOTST OP AUTO (III) In de nacht van zondag op maandag botste op de Pontweg de 17-jarige bromfietser Bertus C. Klippel uit Oost op de bestelauto van de heer H. J. Bak ker (21) uit Den Hoorn. De heer Bakker kwam uit de richting De Koog en wilde rechtsaf de Duinweg inslaan. Hij lette daarbij niet op het verkeer op het fietspad, zodat zijn wa gen in de rechterflank werd geramd door de eveneens uit De Koog komende bromfiets. De bromfietser smakte op het wegdek en liep een verwonding op aan de knie. Zijn voertuig was aan de voorzijde in elkaar gedrukt. Ook de auto had een flinke beschadiging opge lopen. HOOG WATER Hoog waicr ter rede van Oudeschild 30 aug. 8.21 en 20.32; 31 aug 9.03 en 21.12; 1 sept. 9.40 en 21 45; 2 sept. 10.11 en 22.12. 3 sept 10.38 en 22.37. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. RHEUMABUREAU Dr v.d Berg houdt in september in plaats van op de tweede vrijdag, op de eerste vrijdag (2 september) spreekuur. Wilhelminalaan (02220) 2948 „Ik ben een liefhebber van water en voqels. Waar kan ik dan beter zijn dan op Texel? Ik ben best tevreden en bij leven en welzijn kom ik volqend jaar weer!" Dat zeqt de heer Lode wijk Blok uit Voorburq, die onqetwijfeld de oud ste kampeerder op ons eiland is, want hij hoopt op 9 februari a.s. 99 jaar te worden. Die leeftijd zou men hem ze ker niet qeven, want hij is vooral naar de qeest noq bijzonder vitaal. De heer Blok was onderwijzer en kwam in 1936, enkele jaren na zijn pensionerinq. voor het eerst op Texel. Hij was samen met zijn kinderen, die kampeerden op Ko- qerstrand, dat toen noq een beschei den kampeerterreintje was, beheerd door de Staat. De kinderen zetten hun tentje op, maar vonden dat vader gezien zijn leeftijd in een hotel moest slapen. Dat gebeurde. De heer Blok nam zijn intrek in „Het Witte Huis", maar na twee daqen had hij daar genoeg van. Het was een prima hotel", vertelde hij ons. „Maar in de tent vond ik het veel leuker en avon tuurlijker. En dus sliep ik voortaan daar". Bijna ieder jaar kwam de heer Blok daarop naar Texel, telkens naar „Ko- gerstrand", dat hij een unieke camping vindt. Hij genoot telkens met volle teu gen, vooral nadat hij ook eens had ge kampeerd in Zoutelande en Oudorp. „Dat beviel niet best. Ik ben een lief hebber van ruige, ongerepte duinen en die vind je alleen hier". Een jaar of vier geleden werd de heer Blok ziek niet door het kamperen! en toen hij weer beter was, oordeel den zijn kinderen dat hij nu toch maar niet meer in dc tent moest slapen ais hij met vakantie ging Op Kogerstrand waren huisjes te huur en in één daar van, op het noordelijke gedeelte van het terrein, kan men de krasse kampeerder de laatste jaren vinden. Of hij het een verbetering vindt? „Nee, hoor. Het was in de tent 's nachts lang niet zo koud. Ja, het bloed stroomt niet zo snel meer op die leeftijd, hè.... Maar gelukkig heeft de beheerder nu een gaskacheltje neergezet. Ja, meneer Veldman is een beste kerel. Daar hebben we een hoop medewerking van. Ik mag 's avonds ook best na half één binnenkomen, maar daar maak ik nooit gebruik van, want dan lig ik allang onder de wol!" Zwemmer Zijn liefde voor het water bracht hem er als zesjarig knaapje toe te gaan zwemmen, in een tijd dat zwemmen nog als een hoogst afkeurenswaardige be zigheid werd beschouwd. Maar zo jong als hij ermee begon, zo oud was hij, toen hij het nog deed. Op zijn tachtigste zwom hij nog dagelijks met forse slagen door de branding voor het strand van De Koog, vol bewondering nagestaard door heel wat minder fitte mannen van middelbare leeftijd.... Dat zwemmen heeft hij er tenslotte aan moeten geven en ook het wandelen beperkt zich nu tot heel kleine stukjes. Nu leest hij veel, zittend in een gemakkelijke stoel voor het huisje, en denkt terug aan de ruige kampeervakanties, die hij hier door maakte „We hebben heel wat stormen meegemaakt in al die jaren, maar we zijn nooit weggewaaid. Eén keer scheel de het niet veel. Toen zat ik midden in de nacht met mijn kleren aan in de tent, terwijl ik de tentstok stijf vast hield om de zaak in bedwang te hou den". Hij heeft er vrede mee, dat de ouder dom met zijn gebreken tenslotte toch gekomen is. „Eerst was ik vlug ter been, later moest m'n zoon me aan de wandelstok tegen de duinen optrekken en nog later moest meneer Veldman me met de jeep naar de tent brengen. Nu heeft mijn zoon een auto en daar mogen we het terrein mee oprijden. Van mevr. Bruin-Over uit Den Burg krijgen we ieder jaar een voorrangskaart van het Rode Kruis, zodat wij bij de boot niet hoeven wachten. Tja, als je de honderd nadert wordt dat allemaal nodig. Maar ik ben wel erg gehecht geraakt aan Texel. Ik zie nu al tegen de dag op dat we weggaan. In Voorburg, wonen we op een bovenhuis en daar voel ik me lang niet zo prettig als hier. Hier knap ik telkens weer helemaal op". Rust Over de ontwikkeling van het toe risme is de heer Blok niet ongerust. Hij heeft veel zien veranderen op Texel. Er zijn betere wegen gekomen en op Ko gerstrand zitten nu duizenden kampeer ders, maar de rust is gebleven. Al pra tende komt de duinafslag ter sprake. Vooral het afkalven van het duin bij de vuurtoren heeft hij indertijd met angst gadegeslagen. Nu is daar een glooiing gekomen, gemaakt van stenen „zwaluw staarten". Terloops weet hij ons te ver tellen, dat die dingen zijn uitgevonden door meneer Streefkerk, een van zijn oud-leerlingen, de vader van de hui dige hoofdingenieur-directeur van het Arrondissement Hoorn van Rijkswater staat. De heer Blok blijft tot 11 september in het huisje „Mardola" kamperen, in gezelschap van zijn zoon en twee doch ters. Hij zal graag volgend jaar wéér komen. „Bij leven en welzijn, want op mijn leeftijd heb je niet veel meer te vertellen!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1