Cjroen <2wartsjexels in het harL, Zilveren erepenning van gemeente voor wethouder Th. R. Hin OUDE RAAD HAS VOOR HET LAATST BIJEEN „De Buteriggel" ZATERDAG The Four Playboys Scheidende tveth ouder 5 maakte 935 vergaderingen mee Gezondheids-onderkleding, «Rhewav» Gezondheids-onderkleding, „Rhewav" Onder het rijdende materieel van gemeente- RIJDAG 2 SEPTEMBER 1966 Uitgave N.V. v/h Langere ld de Roof) Postbus 11 - D«d Burg, Texel - Tel. 2058 «daktie: Harry de Graaf, YVilhelniInalaan 33. Den Borg, tel. 2058, avonds 2382. 79e JAARGANG No. 8096 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Mlddenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. 2,95 p. kw. -f- 30 ct incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. GEWONDE BROMFIETSER TOCH NAAR ZIEKENHUIS OOSTEREND Zoals wij dinsdag meldden, deed zich zondagavond bij Burgzicht een ongeluk voor, waarbij twee bromfietsers, de 16-jarige Adriè Hutjes en de 18-jarige Theo Roest wer den gewond. Adrie Hutjes werd naar het ziekenhuis gebracht en Theo Roest was er, naar aanvankelijk scheen, veel minder ernstig aan toe, zodat hij naar zijn huis in Oosterend kon worden ge bracht. De volgende dag bleek evenwel, dat hij een hersenschudding had opgelopen en bovendien een gebroken kaak en neus. Hij werd daarom maan dag alsnog naar het ziekenhuis ge bracht, waar hij direct een operatie moest ondergaan. Adrie Hutjes, die alleen een onderarm had gebroken, kan spoedig weer huiswaarts keren. GRONDVERKOOPIN DE RAAD Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor aan de heer A. Koopman te Oosterend een perceel bouwterrein te verkopen, gelegen aan de Mulderstraat. Voor het 408 m2 grote stuk zal de heer Koopman ƒ7.548,moeten betalen C/18,50 per m2). oplossing wordt gevonden voor de jachtjes die nu tussen de steeds talrij ker wordende kotters moeten liggen. De uitwerking van het recreatieplan zal veel wijsheid en energie vragen. Om een probleem te noemen: TESO heeft nu reeds de vervoerscapaciteit bereikt, die het recreatierapport eerst in 1980 had voorzien. De heer Hin gewaagde tenslotte van de goede stemming, waar in hij met zijn medebestuurders had samengewerkt Gebleken is dat goede samenwerking mogelijk is, óók al ver schilt men af en toe van mening. Goede leermeester Hartelijke woorden tot zijn scheiden de collega sprak wethouder C H. Roe per. Hij vertelde, dat hij Dirk Hin al sinds zijn 20ste jaar kende, maar eerst na de oorlog met hem in de politiek was gekomen De heer Hin werd toen ge vraagd voor de noodraad, wat bijna automatisch het wethouderschap bete kende, reden waarom Roeper met in de noodraad zitting wilde nemen. In 1946 werd hij echter gekozen en kwam in de raad, waarin Hin wethouder was. Tot 1957, toen Roeper de plaats innam van wethouder De Waard. De heer Roeper zei toen ondervonden te hebben, dat raadslid zijn heel wat makkelijker is dan het wethouderschap, maar van de heer Hin had hij veel geleerd. De heer Roeper had onder meer ervaren, dat op de markt vaak belangrijker besluiten worden genomen dan in de raad. „We hebben met altijd zonder moeilijkheden gewerkt. Er zijn conflicten geweest, maar hoe we de degens ook kruisten, na afloop hebben we elkaar altijd weer de hand kunnen schudden". De heer Roeper vond dit heel belangrijk en was het niet met de soms gehoorde mening eens, dat het onjuist is dat de be- stuurderen vriendschappelijke betrek kingen onderhouden. De heer Roeper raadde zijn scheidende collega aan zich nu meer aan zijn gezin te wijden dan tot dusver mogelijk is geweest en er naar te streven, dat een van zijn grote wensen, een bezoek aan zijn zoon in Brazilië, spoedig kan worden vervuld. „Vóórhouden" Het scheidende raadslid F. L. de Gra ve (XVP) zei ook begrepen te hebben, dat er een tijd van komen en van gaan is en had zijn plaats aan een jongere kracht afgestaan Hij had met genoegen zijn raadsfunctie vervuld maar, terug blikkend, constateerde hij dat hij bij en kele beslissingen te weinig vooruit had gezien. Hij had „te weinig voorgehou- Nadat aan dc lieer Th. R. Hin (midden) de zilveren erepenning van de gemeente is over handigd, wordt mevrouw Hin met bloemen gehuldigd door burgemeester C. De Koning. Manifestatie op 17 september ACTIE TEN BATE VAN ZWEMBAD Een aantal mensen uit Den Burg is voornemens een actie op touw te zetten ten bate van het toekomstige Texelse zwembad. Zij hebben een comité ge vormd, dat maandagavond in het dorps huis heeft vergaderd, waarbij in begin sel is besloten om op zaterdag 17 sep tember op de speelweide te Den Burg een manifestatie van verschillende ver enigingen te houden. Medewerking is reeds toegezegd door de gymnastiekvereniging, judovereni ging, de zwemclub „Flipper", de drum band van De Koog, de dansgroep ■„Texelein", de akkordeonclub Henny Kok, de ponyclub „De Kleppertjes" en door de lagere scholen van Den Burg. Op 17 september zal eerst een optocht door Den Burg worden gehouden, waar aan de genoemde groepen zullen deel nemen De samenstelling van het pro gramma is nog niet definitief vastge steld. Maandagavond zal dit tijdens een tweede vergadering, nu in de raadszaal, onderwerp van gesprek zijn. Men hoopt door deze actie een geld bedrag in te zamelen, maar reeds nu staat vast, dat dit een druppel op de gloeiende plaat zal zijn De organisato ren willen bereiken, dat ook andere groeperingen zich geroepen zullen voe len iets ten bate van het dringend nood zakelijke zwembad te doen. Het ge noemde comité is overigens niet als eerste met een zwembadactie begonnen. Het startschot werd gegeven door de beatclub „Sarasani", die de opbreng sten van een beatavond in de zwembad- kas heeft gestort. Gehoopt wordt dat men de sneeuwbal nu blijvend aan het rollen kan krijgen. OVERDENKING HET SEIZOEN IS VOORBIJ EN WAT N'J Dat het seizoen voorbij is, valt binnen de besloten ruimte van ons eiland dui delijk op te merken. De belangrijkste oorzaak hiervan moet daarin gezocht worden, dat er minder vreemde mensen zijn. Daarom blijft dat opmerken voor behouden aan degenen, die hier thuis horen. Voor hen liggen er nu de vragen „Wat hebben wij gedaan?" en „Wat gaan wij doen?" Een ieder is op eigen wijze bij deze vragen geïnteresseerd. Aan de hand van de in de achterliggende periode opge dane ervaring wordt de gedragslijn voor de volgende uitgestippeld. Hierin wordt correctie van gemaakte fouten verwerkt en uitwerking van hetgeen niet onverdienstelijk leek. Dat de zakenman hierbij zijn winst uittelt en begroot, ligt voor de hand, maar het legt hem een extra verant woordelijkheid op. Overigens is er dat moment voor cor rectie en planning voor een ieder; niet alleen nu het seizoen voorbij is, maar elke dag weer En met de opdracht van de Heer der wereld, te werken zo lang het dag is, bedenkend, dat de nacht komt, waarin niemand werken kan. Oosterend, H. Barnard den", want het bedrijven van politiek vergeleek de heer De Grave met de jacht, waarbij men, om een rennend ko nijn te kunnen schieten, moet richten op de plaats waar het op dat moment nog niet is. „Telkens als mij dat lukte, beschouwde ik dat als een overwinning op mezelf". Hij hoopte dat de nieuwe raad evenzo zou trachten te handelen en was ervan overtuigd, dat het de ge meente dan zeker goed zou blijven gaan. Bijzondere dankwoorden sprak de heer De Grave tot secretaris Beemster- boer, waarvan hij steeds alle gewenste medewerking ondervond en niet op de laatste plaats de heer A. Poel, die zich een goed verzorger van de inwen dige mens toonde. De heer N. van Schoonhoven (KVP), die evenmin in de nieuwe raad zal te- (Zie vervolg pagina 2) lening van de erepenning van de ge meente Texel aan de heer Th. R. Hin, was voor de scheidende wethouder een aangename verrassing. Hij bracht zijn dank naar voren tijdens de rondvraag, al ging hem dat niet gemakkelijk af, omdat hij door deze onverwachte hulde een beetje confuus was, zoals hij zei. De heer Hin zei, dat het besluit om zich voor de komende raadsperiode met herkiesbaar te stellen, moeilijk is ge weest. „Ik heb altijd met veel interesse gewerkt, vooral ook i.v.m. de goede sa menwerking, waardoor we veel konden bereiken. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan en nu kan een jon gere mijn plaats innemen. Dat is in het belang van Texel en mijn gezin". De heer Hin, terugblikkend op de afgelo pen 21 jaar, wees op de zeer belang rijke zaken, die op Texel tot stand zijn gekomen Hij noemde de waterleiding, waarover 16 jaar geleden, in het „bur- gemeesterloze tijdperk" werd gesproken waarbij net er enige tijd naar uit heeft gézien, dat lang niet alle huizen op Texel zouden worden aangesloten om dat dit niet rendabel was. Goede toekomst Sprekende over de landbouw sprak de heer Hin de verwachting uit dat de boeren het op Texel wel zullen redden, mede dank zij het feit, dat zij de tijd hebben begrepen en tot ruilverkaveling en vergaande mechanisering zijn over gegaan „Zij kunnen de EEG concur rentie gerust aan", zo zei hij, maar voegde er in gelijkenissen sprekend aan toe: „Het is een prachtig huis, maar het dak is nog niet voorzien en kan dus gaan lekken". Om het ook de tuinbouw en met name de bollenteelt op Texel goed te blijven laten gaan, zullen be langrijke beslissingen nodig zijn. De middenstand wacht een goede toekomst, als zij initiatief blijft ontplooien en als haar in de uitbreidingsplannen de mogelijkheid geboden wordt verder te gaan. De heer Hin zei te hopen, dat de havenvergroting niet lang meer op zich zal laten wachten en dat tegelijk een Dinsdagmiddag kwam de gemeente raad voor het laatst in de cude samen stelling bijeen. De vergadering stond in het teken van het afscheid van de leden die bij de jongste verkiezingen niet werden herkozen. Bijzonder hartelijk werd wethouder Th. R. Ilin gehuldigd, die na 21 jaar uit de plaatselijke poli tiek stapte om ruimte te maken voor een jongere opvolger. De andere leden van het college van B. en W. brachten hun voldoening over hetgeen de heer Hin voor de gemeente Texel heeft ge daan tot uiting, door de raad voor te stellen hem de zilveren erepenning van de gemeente Texel toe te kennen, een voorstel waarmee alle leden enthou siast instemden. De uitvoering van dit raadsbesluit had een uurtje later plaats in hotel „De Lindeboom-Texel" tijdens een afscheidsreceptie die o.a. door een groot aantal personeelsleden van de ge meente Texel werd bijgewoond. De burgemeester week deze keer van de traditie af om in zijn toespraak ter gelegenheid van de laatste raadszitting een opsomming te geven van hetgeen in de afgelopen periode lot stand is ge bracht. Hij zei daaraan geen behoefte te hebben omdat de vele goede dingen die Texel na de oorlog werden bescho ren reeds in allerlei toonaarden zijn bezongen en het zou vervelend kunnen worden als het nu weer gebeurde Een andere reden was, dat de laatste raads verkiezingen een zodanige verschuiving teweeg hebben gebracht dat voorzichtig geconcludeerd zou kunnen worden, dat I zich van de Texelse bevolking een vrij grote ontevredenheid heeft meester ge maakt met betrekking tot het jarenlang continu gevoerde gemeentebeleid. Tot een verdediging van dit beleid wilde de voorzitter echter niet overgaan, omdat hem - ondanks het nauwkeurig lezen van hetgeen daarover is geschreven - niet duidelijk is geworden wat men nu eigelijk anders wil. Wel wilde hij de relatie leggen tussen de politieke par tijen en de zo noodzakelijke efficiëntie in het gemeentelijk beleid. in Continuiteit bedreigd r~ „Het is duidelijk dat na de oorlog de ir gemeentelijke zaken zeer ingewikkeld zijn geworden. Als men efficient wil be- sturen, wordt van raadsleden en be- stuurders geëist, dat zij zich meer dan lV ooit tevoren in deze kwesties inleven. Zeer noodzakelijk is ook een grote con- i- tinuiteit, wat o.a. wil zeggen dat de door raadsleden en bestuurders opgeda ne kennis en ervaring zoveel mogelijk wordt overgedragen. In de engere kring van de politieke partij betekent dit, dat men rekening houdt met een zo juist mogelijke leeftijdsopbouw van de eigen organen en zo mogelijk ook in de ver tegenwoordiging der partijen in de raad liefst van zo jong mogelijk tot aan de meer ervaren vertegenwoordigers". De burgemeester stelde dat de noodzakelijk verjonging van de gemeenteraad hier mee ten zeerste zou zijn gediend. Hij zei de indruk te hebben dat daar nie mand tegen is maar dat er anderzijds toch te weinig aan wordt gewerkt. De heer De Koning vond dat in de ver schillende raden die hij heeft voorge zeten deze continuiteit wel aanwezig is geweest. In vier achtereenvolgende ra den hadden in totaal 28 leden zitting en er waren in die periode maar drie wet houders en één burgemeester. Nu ech ter was de continuiteit van raad en be stuur ernstig in het geding. „De drei ging van de plotselinge sprong van de ene generatie naar de andere zonder voldoende kennis en ervaringsover dracht is er", aldus de burgemeester, werken, dat dinsdag op de Grocneplaats voor de scheidende raadsleden defileerde, bevond zich ook het nieuwe brandwcerniatericel. Op de foto ziet men dc twee manschappen wagens, elk voorzien van een lagedrukspuit, voorafge gaan door dc nieuwe nevelbluswagen. De drie nieuwe wagens zijn allen C'oinniers, geleverd door de fa. J. Reü te Den Burg. Op de voor grond het terras van hotel „De Lindeboom- Texel" met de raadsleden, die nu voor het eerst de resultaten zagen van het besluit tot reorganisatie van de Texelse brandweer, dat zjj vorig jaar namen. die er op wees dat ook hij in de volgen de zittingsperiode van het toneel zal verdwijnen. Jonge raad Wat betreft de leeftijdsopbouw van de raad merkte de heer De Koning op, dat de zittende leden gemiddeld 543/r. jaar oud zijn en de gekozen raad 50 jaar. Er heeft dus verjonging plaatsge had, maar dit kan nauwelijks voldoende zijn, aangezien deze verjonging over vier jaar weer ongedaan is gemaakt. De burgemeester dankte de scheidende raadsleden (mevrouw Vrijdag, de heren Zwan, Welboren, Hin, Van Schoonho ven en De Grave) voor de grote mate van samenwerking in de afgelopen pe riode, maar noemde de naam van de heer De Grave nog even afzonderlijk. „Ik heb hem steeds als de wijze man in de raad beschouwd". Aan de scheidende raadsleden over handigde de burgemeester ieder een exemplaar van „Het Waddenboek". Het toegevoegde agendapunt, de ver- ARNHEM Aan alle draagsters en dragers van Rhewav Gezond- heidsonderkleding maken wij gewoonte getrouw bekend, dat onze vertegenwoordiger, de heer A. D Schaafsma (zie foto) in de twee weken, aanvangende 5 en 12 septem ber het eiland Texel weer hoopt te bezoeken. Er is dan weer gelegenheid met hem evt. aanvullingen, nieuwe bestellingen, nieuwe adressen of reparaties te bespreken. U weet alle reparatie is gratis, zolang u onze kleding draagt. Wij maken van deze gelegenheid gebruik onze waarde ring uit te spreken voor de prettige ontvangst die onze vertegenwoordiger steeds bij u ten deel valt. Inmiddels hoogachtend, Utrechtsestraat 63, Arnhem, telefoon (08300) 25355.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1