(jroen Zwarts-Jexels in het harL, Koninklijk bestaat Texels Fanfarecorps morgen 75 jaar Velen namen afscheid van de heer Veldstra Oudste vereniging heeft het nooit makkelijk gehad Volgend jaar weer naar concours? A. v. d. Slikke Zilveren erepenning ook voor hem Dameskapsalon DINSDAG 6 SEPTEMBER 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8097 Uitgave N.V. v/h Langeveld de RooQ Postbus II - Den Borg, Texel - Tel. 2058 t* edaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT Op maandag 7 september 1891 kwam in het logement „De Vergulde Kik kert" en handjevol mensen bijeen en richtte de muziekvereniging op, die la ter de naam Koninklijk Texels Fanfarekorps zou krijgen. Het was niet alleen de liefde voor de muziek, die de veertien Texelaars bijeenbracht, maar ook gevoelens van rivaliteit. Het besef dat nu eindelijk eens een fanfarekorps in Den Burg moest worden opgericht was maanden tevoren ontstaan. Uit het eerste jaarverslag, dat werd opemaakt door secretaris A. de Rooij, blijkt dat gevoelens van naijver een grote rol hebben gespeeld: „Als de grootste aan leiding tot ene meer ernstige poging om hier de totstandkoming van een mu ziekkorps te beproeven, zou Uwen verslaggever durven noemen de muziek uitvoering, gegeven door enige personen van De Waal, op Zondag 24 Mei des vorigen jaars bij het hotel Den Burg". Kort daarna, op donderdag 4 juni werd in café Parkzichtte Den Burg een eerste oriënterende bespreking ge houden. De goedbedoelde pogingen mislukten echter, zodat de zaak een tijd bleef rusten. Maar op donderdag 20 augustus volgde een tweede bijeenkomst, nu in de „Vergulde Kikkert" en toen werden spijkers met koppen geslagen. Het Koninklijk Texels Fanfarekorps in de hui dige samenstelling. titie, op woensdag 23 maart 1892, die overigens uitsluitend toegankelijk was voor kunstlievende leden (donateurs) en hunne dames. Bij die gelegenheid werd tevens afscheid genomen van de heer Borstlap, die wegens verandering van betrekking niet langer naar Texel kon komen. Dat stelde de vereniging voor grote moeilijkheden maar tenslotte vond men de heer Gijswijt uit Den Hel der bereid hem op te volgen. Onder zijn leiding werd maandag 27 juni '92 de eerste officiële uitvoering gegeven en op 29 september de tweede. De con certen werden steeds gehouden in de „De Vergulde Kikkert" Er was altijd veel belangstelling, gedeeltelijk van de kunstlievende leden, die recht hadden op twee uitvoeringen per jaar. De naam Texels Fanfare is enige tijd in onbruik geweest. Op de programma's, die voor iedere uitvoering werden rondgedeeld, wordt de vereniging „Harmoniekapel aan Den Burg" genoemd, waarschijnlijk omdat in die periode ook houten in strumenten zijn gebruikt. Moeilijkheden In het overgrote deel van haar be staan kampte het korps met moeilijk heden, vaak van financiële aard, maar ook wel door ledengebrek. In het begin waren het vooral de financiële moeilijk heden, die het bestaan bedreigden. Het eerste jaar, toen voor de aanschaf van 15 instrumenten ƒ375,nodig was, trachtte men dit bedrag bijeen te krij gen door het uitgeven van renteloze aandelen, groot ƒ5,Er werden er slechts 49 geplaatst, zodat niet meer dan ƒ245,beschikbaar kwam. Het be stuur was toen gedwongen de contribu tie van de kunstlievende leden 80, daarvoor te gebruiken; de rest van het tekort werd gedekt door preferente aandelen Van de contributie van de werkende leden kon het onderricht en de muziek echter niet worden betaald en omdat de donateurs-contributie op was, moest door renteloze voorschotten het tekort worden gedekt. Het be stuur trachtte in de nijpende toestand te voorzien dcor het organiseren van een uitvoering op een der kermisavon den, maar door de schrale opkomst van belangstellenden, waren de kosten ho ger dan de opbrengsten Zo tobde men voort. Het duurde heel lang voordat het fanfare de erkenning en steun kreeg, die het verdiende. Dankzij het hard nekkig doorzetten van doorgaans slechts enkele leden, ging Texel het fanfarekorps tenslotte als iets eigens beschouwen, dat bij feestelijkheden van allerlei aard niet meer gemist kon wor den. Directeuren Na de heer Borstlap zag het korps zeven directeuren komen en gaan. Van 1893-1922 de heer H. Groenewold; van 1922-1929 de heer G. Srrudt; van 1929- 1933 de heer Th. Lugtenburg, van 1933- 1938 de heer Dol; van 1938-1958 de heer Adr. Vonk (in de oorlogsjaren was het korps niet actief) en sinds 3 september is de heer C. Rijf directeur. Een belang rijk groter aantal personen bekleedde in de afgelopen driekwart eeuw het voorzitterschap. Tussen de heer M. Stam van 1891 en de huidige voorzitte P. J. Koorn kan een lange reeks namen worden gezet, waaronder die van dok- (Zie vervolg pagina 4) Met tal van problemen had men te kampen, vooral van financiële aard. Mede door de stimulerende invloed van de heer Borstlap uit Schagen tilde men daar tenslotte niet te zwaar aan en werd een voorlopig bestuur aangewe zen, bestaande uit de heren M. Stam, notaris G. J. O. Dikkers en A. de Rooij Zij hadden de taak van de burgerij de nodige gelden te verkrijgen. Niet schitterend Kennelijk was het verlangen naar een eigen fanfarekorps toch niet zó algemeen, want de inwoners van Den Burg tastten niet erg diep in de beurs. Het voorlopig bestuur noemde het op gehaalde bedrag tenminste „niet schit terend" maar vond toch dat tot oprich ting moest worden overgegaan, het geen dan gebeurde op 7 september. Bij die gelegenheid werd tevens het regle ment vastgesteld en werden de heren M. Stam (president), A. de Rooij (secre taris), R. Moojen (penningmeester), G. J. O. Dikkers en S. Keijser Jzn. in het bestuur gekozen. Directeur werd de heer Borstlap. De Texelse Courant toonde zich met de oprichting geluk kig, al kon men tussen de regels van het verslag van de oprichtingsvergade ring lezen, dat de bevolking nog niet erg in het eigen korps geloofde: „Nu reedis zooveel belangstelling is be toond, dat de oprichting der Vereeni- ging mogelijk wordt geacht, mag zeker de noodige steun wel worden verwacht van hen, die van hunne belangstelling nog niet deden blijken, om dat zij de totstandkoming niet mogelijk achtten". Het verslag werd besloten met: „Kome zoo door veler medewerking eene ver- eeniging tot stand, welke gewis meer malen eene opgewekte stemming zal be zorgen, en besta door eendracht en sa menwerking die Vereeniging tal van jaren" Schoonheidssalon Parkstraat 20 Telef. 2371 Eerste optreden Vol goede moed werd begonnen. In afwachting van de instrumenten wer den door de heer R. Moojen theorie lessen gegeven aan de werkende leden. Op 13 oktober konden de instrumenten worden uitgereikt en voortaan werd tweemaal per week geoefend. Volgens het jaarverslag: „Éénmaal verplicht en éénmaal zonder verplichting". De in Schagen wonende directeur kwam om de twee weken naar Texel om de oefe ning te leiden. Het korps deed voor het eerst in het openbaar van zich ho ren op zaterdag 30 januari 1892 toen een aubade werd gebracht voor Jhr. Strick van Linschoten, die toen als bur gemeester van Texel werd geïnstal leerd. „Eene goede gedachte, ofschoon zeer gewaagd, door den korten tijd van bestaan", noemde de Texelse Courant (4-2-'92) dit initiatief en er werd een zeer uitvoerig verslag aan gewijd, waarin het eerste optreden ondanks het gebrek aan goede verlichting een succes werd genoemd. „Zoowel bij het mar cheren als staande voor het hotel de Lindeboom, toonden de leden van het korps, dat zij hun tijd goed hebben be steed, en die mening is niet enkel de onze, doch hoorden wij ook door velen uitspreken". Geen goodwill Veel goodwill kweekte het fanfare korps met dit optreden van de magi straat niet. De Texelaars waren n.l. met de nieuwe burgemeester niet zo geluk kig. Niet zozeer om de persoon van Jonkheer Strick van Lmschoten, maar meer om de geschiedens, die aan deze benoeming was voorafgegaan. Velen herinnerden zich nog de teleurstelling toen enkele jaren eerder de heer Kooy tot burgemeester van het eiland be noemd werd inplaats van de heer Lo- man, waarbij werd voorbijgegaan aan een aantal ingezetenen, die de Texe laars veel meer geschikt vonden. «Bo vendien vertrok de heer Kooy weer spoedig naar de overkant en nu wéér een niet-Texelaar tot burgemeester was benoemd, verwachtte men dat ook zijn optreden niet van lange duur zou zijn. Het korps echter, waarin enkele niet- Texelaars veel invloed hadden, zorgde evenwel voor een loyale hulde. Overi glens ontpopte de burgemeester zich als een aanvaardbaar man en de later ont stane spotnaam „Schrik van Stinkslo ten" is zeker niet door een Texelaar be dacht. Openbare repetitie Het volgende evenement van het jonge korps was een zg. openbare repe- Voor de afscheidsreceptie van de heer J. Veldstra als directeur van Ge meentewerken, donderdagmiddag in hotel „De Lindeboom-Texel" bestond bijzonder grote belangstelling. Uit het geen een groot aantal sprekers naar voren bracht, werd vooral duidelijk dat de heer Veldstra naast de waarderng voor zijn technische ca paciteiten vooral door zijn optreden jegens anderen zeer veel respect heeft afgedwongen. Burgemeester C. De Ko ning sprak van een zeer eervolle car rière en deelde mee dat de raad had besloten de heer Veldstra de zilveren erepenning van de gemeente Texel toe te kennen. De burgemeester consta teerde dat Veldstra in de afgelopen veertig jaren alle rangen heeft gehad, die bij de dienst gemeentewerken denkbaar zijn. Hij heeft meegemaakt hoe de dienst in deze periode uit groeide. Toen hij als jongeman van Friesland naar Texel kwam, werkte hij samen met slechts twee anderen, de heren Tiessen en Spigt. Nu telt de dienst Ge meentewerken 64 werknemers, waaron der diverse specialisten. De heer Veld stra had niet alleen met Gemeentewer- Drie personeelsleden van Gemeentewerken bieden hun scheidende directeur geschenken aan: een globe, een stel veilighcidsrieincu eu een aantal boekwerken. ken bemoeiingen, maar ook met de brandweer, het vliegveld, Texels Mu seum, de Welstandscommissie, de Nuts- bouwstichting, de avondtekenschool en Veilig Verkeer. De brandweer was zijn troetelkind. Hij streefde voortdurend en met succes naar perfectionering en be leefde het voorlopig eindresultaat daar van een dezer dagen, toen het nieuwe materieel in gebruik werd genomen. In alle genoemde functies heeft de heer Veldstra de gemeenschap op zodanige wijze gediend, dat de toekenning van de zilveren erepenning voor de hand lag. De burgemeester reikte daarop de penning over, maar betrok ook me vrouw Veldstra in de hulde; haar werd een boeket bloemen aangeboden Als geschenk ontving de heer Veldstra voorts een enveloppe-met-inhoud en een aantal foto's van het gemeenteper- soneel en de brandweer. Overgang De heer S. Keijser, die daarop na mens de gemeenteraad het woord voer de, wees op de plotselinge overgang, die een pensionering voor de betrokkene kan betekenen. Van 100°/o activiteit moet plotseling worden overgeschakeld naar een heel ander leven. Hij hoopte Verschijnt dinsdags en Trtydags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonrnpr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. ƒ150,— BOETE ALKMAAR De Alkmaarse politie rechter heeft vrijdag de 20-jarige mon teur E. P. uit Loosduinen, die op 15 april van dit jaar op de Pontweg een ongeluk veroorzaakte, veroordeeld tot ƒ150,subs 30 dagen. De man was van een zijweg gekomen en had de andere auto niet opgemerkt. Bij de botsing werden vijf mensen gewond De officier eiste een boete van ƒ200,sub, 40 dagen en een half jaar voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. OUD-TEXELAAR PREDIKANT TE VVESTZAAN Zondagmiddag is de heer G. van der Kooi, oorspronkelijk uit Den Burg, door Ds. H. van Bilderbeek als predikant van de Doopsgezinde gemeente van West- zaan bevestigd. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 6 sept. 11.51 en 23 51; 7 sept. 12.15 en 8 sept. 0.22 en 12.51; 9 sept 1 07 en 13.47: 10 sept. 2.14 en 15.14. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. dat de heer Veldstra zich goed bij deze verandering zou kunnen aanpassen. De heer Keijser zei zich nog goed te kun nen herinneren, dat de heer Veldstra op Texel kwam, in de tijd dat. de vuilnis ophaaldienst nog slechts uit een drie- wielde kar bestond, gereden door Ber- tus Houtwipper. Het brandweermate- rieel bestond uit een primitieve instal latie met wat lekke slangen. Het is nu allemaal wel heel anders. De heer Keij ser had Veldstra leren kennen als een man waar uitstekend mee was samen te werken. Als dijkgraaf had hij erva ren dat vooral de verhouding gemeente polder voortreffelijk is geworden, wat o.a. bij de gladheidsbestrijding van pas kwam. De heer Keijser overhandig de een boekenbon. De derde spreker was de heer M K. Fehres, inspecteur voor het brandweer wezen Hij kende de heer Veldstra al 25 jaar en had hem leren waarderen als een man met een beschouwende aard, die echter heel goed wist wat hij wilde. Waardering had de heer Fehres voor de inspanningen, die de scheidende direc teur zich in het belang van de brand weer getroostte. Na de oorlog werd het materieel gemoderniseerd; Texel was een der eerste gemeenten, die een ne velblusser aanschafte. Doe 't kalm aan. De heer K. Huig sprak namens het Bureau Wieger Bruin te Amsterdam, die vertelde, dat hij graag naar deze receptie was gekomen, hoewel hij in Hoorn eigenlijk een eerste steen had moeten leggen Verwijzende naar het „Partir c'est mourir un peu" merkte hij op, dat een beetje doodgaan in dit op gewekte gezelschap toch wel een bele venis moest zijn. Ook hij had de heer Veldstra zeer gewaardeerd. Eens had hij hem aan de telefoon gehad en Veld stra, ongeduldig, zei: „Joh, schiet een beetje op. B. en W. wachten op je!" Als variant daarop riep de heer Huig de scheidende directeur toe; „Joh, doe 't kalm aan. B. en W. hebben niets meer te vertellen!" Peperdure De heer P. Beemsterboer feliciteerde de heer Veldstra met zijn onderschei ding en wees erop, dat dit huldeblijk bij hoge uitzondering wordt toegekend. De heer Beemsterboer stelde vast dat Veldstra niet geheel van het gemeente lijke toneel zal verdwijnen, aangezien hij voorlopig nog als hoofd van het bu reau huisvesting en als lid van de wel standscommissie werkzaam blijft. De gemeentesecretaris zei te hopen, dat de heer Veldstra nog lang temidden van het gemeentepersoneel zou verkeren. „Ik hoop dat de pensioenraad een pe perdure aan je zal hebben!" De heer J. van Hoorn, die de heer Veldstra opvolgt, zei zeker te weten, dat de scheidende directeur tegen deze dag had opgezien. Niet alleen omdat hij niet van officiële bijeenkomsten houdt, maar vooral omdat hij met de dienst vergroeid is geraakt en het niet mak kelijk zal zijn eruit te stappen. „Toch moet U ook dankbaar zijn gestemd over hetgeen in de afgelopen jaren tot stand kon worden gebracht", aldus de heer Van Hoorn, die zeker wist dat hij de heer Veldstra zou missen, vooral om zijn objectiviteit, tact en humor. „U was een vaderlijke figuur, die ieder op z'n gemak wist te stellen. Menigmaal is het gebeurd, dat mensen als briesende leeuwen bij U het kantoor inkwstmen, maar na afloop mak als lammetjes af scheid namen". De heer Van Hoorn dankte de heer Veldstra voor de vriendschappelijke betrekkingen, die hij met hem heeft mogen onderhouden. Daarop traden drie personeelsleden van gemeentewerken naar voren en over handigden het gezamenlijk cadeau van (Zie vervolg pagina 4) W ilhelniinalaan (02220) 2948

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1