Cjroen 2tmrL- Jexel in het hart. J. Daalder en C. Joustra tot wethouder benoemd Coalitie KVP - PvdA na twintig jaar aan de kant gezet tmrr De Buteriggel Kampioen en reserve - kampioen AR, CHU, VVD en Texels Belang von den rode invloed in B W te groot VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8098 Uitgave N.V. v/h Langcveld de Rooty Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Hedaktie: Harry de Graaf, Wilhelrainalaau 33. Deo Burg, tel. 2058, avonds 2382 COURANT Verschijnt dinsdags en vrtydags. Bank: N'ederl. Middeostandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abono.pr. ƒ2,95 p kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct, p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. OVERDENKING HANDEN Beiden waren 76 jaar oud. Zij totaal versleten, bedlegerig en op sterven na dood. Hij nog kras maar hij had al een „waarschuwing" gehad. Die keer pakte hij voor het eerst in mijn bijzijn haar hand en hield die in de zijne. Om nooit te vergeten, die twee stokoude, verwelkte handen, moe en afgeleefd. Maar met hun doorzichtige knokigheid en de aders die er als tou wen oplagen spraken zij een taal die teerder is dan woorden. Handen zijn welsprekend. Vraag het maar aan de schilders. Een gezicht kan liegen, handen niet. Ons wezen staat in onze handen te lezen; je hebt krachtige en slappe handen, gespierde en paffe rige (met „kussentjes"), karaktervolle en onaffe handen, handen als schroeven en als kille vissen. In onze handen staat onze geschiedenis geschreven. Het leven laat er van alles achter: littekens, mis vormingen, eelt, vuil, lijnen en groeven. Met onze handen drukken wij de meest uiteenlopende emoties uit: be rusting, verwachting, maar ook afkeer, dreiging. Met de hand strelen en straf fen wij, wij ballen hem en helpen er mee; de hand doodt en heelt. De hand van de mens is de brug naar de medemens. Denk aan de handdruk, de helpende hand, het verzoenende ge baar, de liefkozing, de oorvijg, de ver trouwde hand waar je je als kind aan toevertrouwde. Of iemand goed in het leven komt te staan, hangt in grote mate daarvan af of er in zijn jonge jaren vriendelijke ogen en helpende handen waren; ook of iemand Gods hand zal ontwaren. GODS HAND, Ja, waarachtig, hij is een God met handen. Handen waarmee Hij schept, verlost, terechtwijst, ons draagt en voortstuwd. „Hij draagt u en mij, broeder, Hij draagt de hele wereld, tot de kleine baby toe, in zijn machtige hand" Is dit meer dan een beeld, een vrome droom? Ja. In Jezus is ten volle duide lijk geworden hoezeer God de hand heeft in de wereld. Niet zo, dat alles wat gebeurt nu op Gods rekening gezet moet worden, wel: mee-lijdend en tege lijk sterker dan alles. Jezus is de hand die God in de wereld heeft. Zijn wezen staat er in te lezen; Hij is de Door boorde. In Hem legt de Almachtige de hand op ons. Wij zijn van Hem Dat be tekent' genezing, vrolijkheid, vaart, hoop. Wij zijn in Gods hand. Wij staan „in zijn handpalmen gegrift". Wij moeten Hem in handen vallen. Osk. zaterdag 10 september kivartet ..Da Pastogne" beleid van B en W. achteraf hebbén afgekeurd. Zegt U eens waar U perti nent tégen was Mej. A G. Luijsterburg vroeg zich af of het bij een wethoudersverkiezing de gewoonte is het oude bestuur te bekri tiseren. De burgemeester wist dat niet, maar vond, dat als de ene groepering een mening mag uiten, de ander dat ook mag. Mej. Luijsterburg voelde er niets voor om met grieven op tafel te komen, maar mevrouw Koning bleef daar op aandringen. „Ik wil graag dat U dat nu doet. In al de jaren, die U in de raad zit, hebt u nooit net beleid van B. en W. afgekeurd. Alleen de heer Daalder heeft wel eens een afwijkend standpunt ingenomen!" Mej. Luijsterburg was tenslotte wel bereid een enkel voorbeeld te noemen en bègon: „Korte tijd geleden hebben we nog gestemd over een persoon. Compliment Het gekibbel tussen de twee vrouwe lijke raadsleden werd door burgemees ter De Koning tijdig de kop ingedrukt. Mevrouw Koning constateerde, dat mej. Luijsterburg en ook de heer Daalder op haar vraag geen antwoord wilden ge ven. Hadden zij dit wel gedaan, dan had zij hun houding kunnen respecte ren. De constatering, dat de invloed van de PvdA in de afgelopen periode te groot is geweest, beschouwde zij als een compliment. „De invloed van de PvdA is in de afgelopen periode dus zo groot geweest, dat een stempel is ge drukt op het hele beleid! Daar ben ik U zeer dankbaar voor". Mej. Luijster burg: „U begint persoonlijk te worden, maar Mevr. Koning: „Nee, ik ben niet persoonlijk. Ik wil graag dat U met tegenargumenten komt". Ook volgens de heer Westdorp was nog steeds niet duidelijk geworden, waar om KVP en PvdA buiten spel ge zet moeten worden, behalve dan de „te grote invloed van de PvdA" wat hij een gezocht argument noemde. Ook hij wil de wel eens weten waarom het beleid zo nodig omgebogen moest worden, hoewel hij eraan twijfelde of dit wel kon. Hij begreep niet waarom CHU en AR zijn samengegaan met Texels Be lang, want de nieuwe groepering heeft in de propaganda gesteld dat het partij belang soms boven het gemeentelijk belang werd gesteld. „Dat sloeg dus op alle partijen Ik heb daar met een nu vertegenwoordigend lid van Texels Be lang een gesprek over gehad en hem ge vraagd: noem me de feiten eens. Hij wist er één Het was de stemming ge weest over een persoon voor een be paalde dienst. Nummer één was van de PvdA en die werd gekozen. Ik zei toen dat alle drie candidaten toevallig lid van de PvdA waren". De heer West- (Zie vervolg pagina 2) Na afloop van de keuringen op de jaarlijkse Schapenfokdag maakten we de traditionele plaatjes van de beste rammen. Op de foto boven de éénjarige kampioensram van de heer P. Verberne, Spang, gefokt door de heer G. Eelman Jbzn. te Oosterend. Op de foto links wordt de reserve-kampioen getoond: de 2-jarige ram van A Goeman uit Spang Het dier werd gefokt door de heer J. C. Roeper te Oosterend. (De volledige keuringsuitslagen zijn elders in dit nummer opgenomen). De heren J. Daalder (A.R.) en C. Joustra (Texels Belang) zijn dinsdag middag door de nieuwe gemeenteraad tot wethouder benoemd. Deze verras sende uitslag werd mogelijk omdat de ARP, CHU, VVD en Texels Belang ge zamenlijk achter deze candidaten ston den en daardoor de KVP en de PvdA, die elkaar eveneens hadden gevonden bij het voordragen van de heren C. R. Roe per en P. Smit, met één stem overtroef den. Deze zeer ingrijpende wijziging in de samenstelling van het gemeentebe stuur zal ongetwijfeld merkbaar zijn in de komende vier jaren. Burgemeester C. De Koning, die in een vorige verga dering nog had betoogd, dat het voor de gemeente Texel van het grootste belang is dat de continuïteit in het bestuur zo veel mogelijk gehandhaafd wordt, toon de zich over deze ontwikkeling niet ge lukkig en zag de komende jaren met zorg tegemoet. Beide gekozen wethou ders verklaarden echter loyaal te zullen samenwerken en te trachten het ver trouwen te winnen voor zover zij dat nog niet hadden. De besprekingen, voorafgaand aan de eigenlijke verkiezing, werden geopend door de heer J. J. Westdorp (PvdA), die de grote veranderingen in de raad ten volle zei te erkennen. „Wij hebben een ernstig verlies geleden, maar wij maken nog ruim een vierde van het aantal kiezers uit, dat hier vertegen woordigd is. Wij zijn nog steeds de grootste fractie en zijn van mening, dat we daarom bestuursverantwoordelijk- heid moeten dragen, hoewel het gemak kelijker zou zijn dit niet te doen, want het zal in de komende jaren niet een voudig zijn. Wij willen, kunnen en dur ven verantwoording te aanvaarden, ook in moeilijke situaties. Wij stellen daar om een candidaat voor een wethou derszetel". De heer F. Standaart i(Texels Belang) sprak namens de Anti-Revolutionaire Partij, de Christelijk Historische Unie, de Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie en Texels Belang, die gezamlijk hadden besloten de heer J. Daalder i(AR.) als eerste wethouder candidaat te stellen en de heer C. Joustra van Texels Belang als tweede. De heer P. Smit (KVP) bracht naar voren, dat ook de KVP zich niet aan de verantwoordelijkheid in de komende vier moeilijke jaren zou onttrekken. „Wij menen, dat de samenwerking in het gemeentebestuur tussen PvdA en KVP goed was en steunen een PvaA- candidaat voor het wethouderschap". Bevreemding De heer J. J. Westdorp, in tweede instantie het woord voerende, zei dat het hem bevreemdde, dat AR, CHU, VVD en Texels Belang één lijn hebben getrokken en met een AR en een Texels Belang wethouder uit de bus komen. „Ik kan de houding van de WD in deze niet begrijpen, want deze fractie heeft aan Texels Belang een groot verlies ge leden en gaat nu deze groepering toch steunen. Dat Texels Belang bestuurs- verantwoordelijkheid op zich wil ne men, betekent dat zij correct handelt tegenover hun kiezers. Wij zijn echter van mening, dat het beleid, zoals het tot dusverre is gevoerd, moet worden voortgezet en de PvdA zal de candida- tuur van de KVP dan ook steunen. We krijgen nu een blok van 8 tegen 7, wat voor de toekomstige bestuurders niet erg aanlokkelijk is, maar daar kunnen wij als PvdA op het ogenblik niets meer aan veranderen" De heer Westdorp verteld^ dat tijdens het vooroverleg, er een mogelijkheid bestond voor een an dere samenstelling. De KVP en de PvdA hebben zich genegen getoond ook de ARP in het dagelijks bestuur een rol te laten spelen. De heer J. Daalder zou toen gezegd hebben, dat hij daarop niet kon ingaan. De heer Westdorp wilde nu graag van de vier fracties horen, wat hen ertoe gebracht heeft de KVP en de PvdA, die bijna de helft van de kiezers vertegenwoordigen, uit het gemeente bestuur te weren. Invloed PvdA De heer S. Keijser (WD) vond de redenen van het samengaan van de vier J. Daalder ^partijen nogal duidelijk. „De partijen hebben vooral de laatste vier jaren in sterke mate gevoeld dat de invloed van de PvdA in het gemeentebestuur te groot is". v De heer Westdorp had al eerder ver nomen, dat bij de vier partijen de me ning heerste, dat de socialistische be weging te sterk in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd was, vooral door het lidmaatschap van burgemeester De Ko ning van de Partij van de Arbeid. 'Dat was geen nieuw geluid, maar, zo zei de heer Westdorp, iemand mèg toch lid zijn van een politieke partij. „Het ambt van de burgemeester staat toch boven de partijen Ik heb respect voor de me ning, dat naast een burgemeester met een bepaalde politieke richting geen wethouder van dezelfde richting kan zitten, maar ik ben het er niet mee eens. Overigens zou ik niet graag een burge meester hebben zonder politieke rich ting. Dat heb ik ook aan juffrouw Luijsterburg verteld, toen ze dit argu ment aanvoerde. Maar toen had ze ge zegd; zóver wil ik niet gaan. Dat moet ze zelf weten, maar daarmee heeft dat argument geen waarde meer. Dat de protestants-christelijke groeperingen versterkt uit de bus zijn gekomen is waar, maar het aantal stemmen was niet groter. Ze hadden er 900". Interruptie van de heer Daalder: „Maar wij rekenen in zetels, hoor!" Niet hecht De heer Westdorp had de indruk, dat de nu ontstane coalitie van AR, CH, VVD en Texels Belang niet erg hecht is. „Men heeft elkaar alleen maar opge zocht om de invloed van de PvdA in het dagelijks bestuur te beknotten. Daar zijn ze dan in geslaagd, maar ik begrijp niet waarom dan de KVP buiten spel is gezet". De burgemeester sprak er zijn bittere teleurstelling over uit, dat aan hetgeen hij eerder duidelijk naar voren had ge bracht, geen waarde is gehecht. „In de vorige raad heb ik nog nadrukkelijk verteld, dat de burgemeester boven de politieke partijen staat. Men neemt ken nelijk aan, dat ik daarbij onwaarheid heb gesproken of men heeft niet ge luisterd". De heer F. Standaart (Texels Belang) merkte op, dat zijn groepering met de KVP contact heeft gezocht, maar dat dit geen succes had, omdat reeds bin dende overeenkomsten waren aange gaan met de PvdA. De heer P. Smit (KVP) bevestigde dit, maar verbaasde er zich over dat bij het streven naar een wethouderszetel de vier samenwerkende partijen alleen maar van negativisme blijk gaven „Ze willen de oude toestand niet meer, maar zeggen niet waarom". Dat men naar voren bracht, dat tot dusver de invloed van de PvdA in het gemeente bestuur te groot is geweest, vond hij niet bepaald een pluim op de hoed van de heer Hm. Hij betoogde dat in de pe riode na de oorlog door het college, dat samengesteld was uit PvdA en KVP, heel wat van de grond is gekomen. „Het bestuur heeft voorbeeldig gefunctio neerd en ik heb er geen behoefte aan daarvan terug te keren en het beleid af te kraken. Onze fractie blijft dus de heer Roeper als wethouder steunen". Mej. A. G. Luijsterburg tot de heer Westdorp: ,,U heeft mij nooit horen stellen, dat ik een PvdA wethouder niet naast een PvdA burgemeester wil heb ben. Het ging uitsluitend om het teveel aan PvdA in dit bestuur". Westdorp: „Dat is toch precies hetzelfde. Ik zie geen verschil". Mej. Luijsterburg: „Dat C. Jouslra moet U weten, maar ik heb het nooit zo gesteld. Burgemeester, U hoeft werke lijk niet verontwaardigd te zijn". Geen negativisme Zij bestreed de mening van de heer Smit, dat de partijen zich uitsluitend door negativisme laten leiden. „Wij zijn met z'n achten en zijn het wel degelijk eens, meneer Smit. U had iets anders verwacht, maar wij hebben vele moge lijkheden. Ik weet, dat U iets anders had verwacht, want dat is heel lang in de pen geweest, maar we hebben ten slotte toch een andere combinatie ge zocht. Dat doet aan de hechtheid van deze samenwerking niets af. Dat deze houding kritiek op de heer Hin zou be tekenen, slaat op niets We hebben juist het grootste respect voor de heer Hin gehad!" De heer Smit zei, dat hij niet aan de eensgezindheid van de acht raadsleden had willen twijfelen, maar bleef erbij, dat zij voornamelijk door negativisme werden gedreven „Zij ver oordelen in feite het bewind zoals het tot dusverre gevoerd is" Westdorp: „Zonder dat men met argumenten komt!" 'De heer F. Standaart van Texels Be lang wees op de uitslag van de raads verkiezing en betoogde, dat hieruit duidelijk is gebleken, dat de bevolking iets anders wilde De heer Westdorp: „Maar wat willen ze dan? Ik ben er nog steeds niet achter gekomen en het pu bliek, dat op ae nieuwe groepering ge stemd heeft, ook niet". Standaart: „Maar we beginnen vandaag pas We hebben zeker een positief doel voor ogen" Teleurstelling Mevrouw J. Koning-Bruin (PvdA) hoopte dat de mensen van Texels Be lang er in zouden slagen te bewijzen dat zij iets waard zijn, maar de houding van de andere drie groeperingen had haar teleurgesteld. „In de afgelopen periode hebben zij bijna altijd het ge meentebestuur gesteund. Ik had graag willen horen op welke punten zij het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1