Cjroen ThwartsJexels in het harL, OUD-VOORZITTER C.l.V. De heer A. Ellen geëerd met zilveren eremedaille Dameskapsalon Duitser door land genoot gered Oorzaak van dodelijk ongeval nog niet bekend A. v. d. Slikke Museum verwacht deze week 60.000ste bezoeker DINSDAG 13 SEPTEMBER 1966 79e JAARGANG No. 8099 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. T/h Langeveld de Rooi) #- Verschltnt dinsdacs eo Trtidagl. Ulfgate N.V. ?/h Lange re ld de RooQ Poetboj 11 Dan Borg, Texel - Tel. 20S8 h e dak tie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. Tijdens een drukbezochte feestelijke bijeenkomst, zaterdagmiddag in hotel „De Graaf" te Den Burg, is aan de 70- jarige heer Aris Ellen uit Oosterend de zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt. Hij kwam voor deze onderscheiding ia aan merking in verband met zijn bijzondere verdiensten voor de Texelse visserij. Dat de heer Ellen in niet geringe mate medeverantwoordelijk is voor de grote bloei van deze bedrijfstak, werd door een groot aantal sprekers naar voren gebracht. De heer Ellen was een der op richters van de Coöperatieve Inkoop- vereniging van Visscrijbenodigdheden G.A. in 1931. Hij heeft voortdurend in het bestuur zitting gehad, aanvankelijk als secretaris en later als voorzitter. Gedwongen door minder goede gezond heid heeft hij zijn functie dit voorjaar moeten neerleggen. Het huidige bestuur meende een officieel afscheid te moeten laten samenvallen met het bereiken van de 70-jarige leeftijd van de betrokkene. Halverwege de afgelopen week was het zover, maar om de kottervissers in de gelegenheid te stellen de bijeenkomst bij te wonen, werd gewacht tot zater dagmiddag. De aanwezigen, werden verwelkomd door de heer J. v.d. Vis Azn uit Oos terend, de huidige voorzitter van de C.l.V. Hij gaf het woord aan burge meester C. De Koning, die naar voren bracht, dat hij de kottervissers van zijn eiland altijd zeer gewaardeerd had. Hij zei respect te hebben voor hun daad kracht en de wijze waarop zij gezamen lijk bepaalde dingen doen. „Zij kunnen coöpereren en dat is eigenlijk heel won derlijk voor verstokte individualisten als vissers doorgaans zijn". De burge meester memoreerde dat de heer Ellen al kort na de oprichting van de C.I.V., in 1931, de heer Biem Vlaming als voor zitter opvolgde. De heer Ellen heeft zich niet alleen bezig gehouden met het inkopen van materiaal voor de aange sloten kotters, maar bereikte ook dat ten behoeve van de schepen een ijs fabriek werd gesticht, dat er een tank boot en een gebouw kwam en dat bij de haven een grote brandstofopslagplaats m LKKSXSlZtK WW .Ml t,(i Ui«ri - bulUn da 'Aif DE „RODE" LIJN Blijkens het verslag in de Texelse Courant van vrijdag 9 sept, is in de laatste vergadering van de gemeente raad een discussie geweest over het be leid van B. en W. in de laatste jaren. Naar het oordeel van de nieuwe „coa litie" is in dat beleid een duidelijke „rode lijn" aanwezig geweest. De P.v.d.A. had in het Collége een te grote invloed. Van de zijde van de P v.d.A. en de K.V.P is er aandrang uitgeoefend op de overige raadsleden om voorbeelden te geven van de overheersende „rode lijn". Dat is naar mijn mening een zeer stuntelige vertoning geworden. Na veel aandrang kwam er niet veel meer dan: „Korte tijd geleden hebben we nog ge stemd over een persoonIk geloof, dat het nog niet eens verantwoord is om hier te spreken van een rode „punt", laat staan van een rode lijn. Nu zijn er twee mogelijkheden. De eerste is, dat men inderdaad geen rode lijn kon aanwijzen. De tweede mogelijk heid is, dat men die lijn wel zag, maar niet wilde noemen. Persoonlijk geloof ik, dat het laatste het geval was. Men heeft die lijn niet willen noemen, omdat dit zeker tot gevolg zou hebben gehad, dat een groot deel van de eigen kiezers zich bekocht zou hebben gevoeld. Want die rode lijn zie ik vooral in de grote aandacht, die er is geweest voor gemeenschapsvoorzieningen. In mijn werk spreek ik meermalen mensen van de vaste wal van allerlei rang, stand en richting. Zij verwonderen zich dan al tijd over de vele gemeenschapsvoorzie ningen, die in de jaren na de oorlog op ons eiland tot stand zijn gekomen. Spe ciaal wat er gebeurd is op het gebied van het onderwijs en de bejaardenzorg wekt bewondering. En meermalen heb ik de opmerking gehoord, dat we hier blijkbaar een zeer vooruitstrevend ge meentebestuur hadden. Het is begrijpelijk, dat de leden van de nieuwe „coalitie" deze dingen niet heb ben willen noemen. Daarom meende ik het voor hen te moeten doen. Tenslotte dit. Het zou te veel eer zijn voor de P.v.d.A. als werd beweerd, dat bovengenoemde zaken uitsluitend aan het beleid van „de rode rakkers" zijn te danken. Daarom is het waarschijnlijk beter te spreken van een duidelijke pro gressieve lijn, omdat de wethouder van de K.V.P. aan dit beleid krachtige steun heeft gegeven. Een Texelaar, die de „rode lijn" ziet en durft noemen, (naam bij de redactie bekend) verrees. „De vissers van Texel weten het wel en U bent daarvan een der oorzaken", aldus de heer De Koning, die daarop de medaille opspeldde. Me vrouw Ellen kreeg te horen, dat ook zij in de hulde deelde en eigenlijk recht had op een stukje van het eremetaal. Overheid waardeert De heer Ir. Th. J. Tienstra, directeur van de afdeling Visserij van het Minis terie bekende, dat hij tot deze middag nauwelijks had geweten wie de heer Ellen eigenlijk was. „Maar nu zie ik in, dat dat een fout van mijn kant was". Hii zei de onderscheiding als het dui delijkste bewijs te beschouwen, dat de overheid het appreciëert dat iemand iets doet in het belang van anderen. Hij sprak de hoop uit dat de oud-voorzitter met zijn familie nog lang getuige zou mogen zijn van de bloei van de Texelse visserij. Hij wees erop, dat de heer Ellen tal van ingrijpende veranderingen in de visserij heeft meegemaakt. Het meest opvallend ontwikkelde zich de uit rusting, die de vissers ten dienste staat, wat betekent dat nu van de visser een veelzijdige kennis wordt geeist. Hij moet niet alleen visser, maar ook koop man en technicus zijn, omdat men het tegenwoordig niet meer kan stellen zonder ingewikkelde elektronische ap paratuur Daarbij is de romantiek nau welijks verloren gegaan. De vissers zijn nog altijd van jachtinstinct bezeten, voortdurend op zoek naar vis en niet bereid de uiteindelijk ontdekte plek be kend te maken. De heer Tienstra noem de de C.l.V. een bloeiende organisatie, maar vond dat de taken daarvan nog uitgebreid kunnen worden, hetgeen dan als opdracht voor de huidige bestuur- deren kan worden beschouwd. Vissersbond De heer J. W. Stevenson uit Den Hel der, ere-voorzitter van de Nederlandse Visserijbond, die vertelde hoe de heer Ellen en hij indertijd langs de kust zworven om de vissers in een bond te verenigen. De heer Stevenson noemde de Texelse vissers ondernemende ke rels. Bij alle verbeteringen gingen de Texelse kotters steeds voorop. Aan de heer Ellen overhandigde hij namens de bond een bloemstuk. De heer Teun de Visser, een mede werker van de directie visserij van het ministérie, herinnerde eraan, dat de Coöperatieve Inkoopvereniging inder tijd uit nood is geboren. In de crisistijd was samenwerking een levensvoor waarde voor de visserij. De heer De Visser prees de medewerking, die de heer Ellen steeds heeft gegeven aan onderzoekingen en proefnemingen op visserijgebied. Indertijd stelde hij zijn kotter TX 14 beschikbaar bij het vissen met proefnetten. Dat was in de tijd dat de maaswijdte wettelijk zou worden geregeld. Van veel dankbaarheid getuigde ook de toespraak van de heer J. van der Vis Azn., de huidige voorzitter van de In koopvereniging. Hij memoreerde, dat de heer Ellen steeds een leidende rol in de Texelse visserij had gehad, waardoor hij veel heeft betekend. Ijskast „Wij zullen U steeds dankbaar blij ven", aldus de voorzitter, die daarop namens de vereniging een kostbaar ge schenk aanbood: een koelkast. En hij adviseerde zijn zichtbaar ontroerde voorganger; „Stop Uw problemen erin en geniet van de levensavond die God U moge gevenMevrouw Ellen, „Tante Marie" werd verblijd met een groot boeket bloemen, omdat zij haar man zeer heeft gesteund. Een briljant spreker toonde zich de bejaarde heer Jan v.d. Vis, een der op richters van de Inkoopvereniging. Zeer uitvoerig vertelde hij over de eerste moeilijke jaren van de vereniging, toen 9 leden waren aangesloten. (Nu zijn er 32). Het ging erom rechtspersoonlijk heid te verkrijgen en er moest ook een gebouw komen Dat de pioniers slaag den was vooral te danken aan het door zetten van de heer Ellen. De rij van sprekers werd gesloten door de heer C. Reij, administrateur van de vereniging. Deze zei van de heer Ellen veel geleerd te hebben, o.a. hoe men met vissers diende om te gaan. De heer Ellen was de diplomaat van de vloot, aldus de heer Reij, die een grote foto van de haven van Oudeschild overhandigde, waarop zowel de kotters van de familie Ellen te zien zijn alsmede het gebouw, de olieopslag en de boot van de C.l.V. Vele belangstellenden maakten daar op van de gelegenheid gebruik de heer en mevrouw Ellen persoonlijk de hand te schudden. Wilhelminalaan (02220) 2948 VERENIGINGSLEVEN KOMT OP GANG Mei het naderen van de herfst wor- den de vele Texelse verenigingen weer actief en beraden zich over hetgeen zij hun leden in de komende winterperio de zullen bieden. In verband hiermee verzocht het agendabureau van de Stichting Cultureel Werk Texel ons de aandacht te willen vestigen op de weekagendadie regelmatig in onze krant wordt gepubliceerd en waardoor de lezers een overzicht wordt verschaft van hetgeen er die week op ons eiland „te doen" is. Naast deze weekagenda wordt ééns per maand een agenda over een langere periode opgenomen. De maandagenda heeft de bedoeling de verenigingsbestu ren te informeren over data, die reeds door andere verenigingen zijn bezet. Bij de keuze van de data voor de eigen bijeenkomsten kan hiermee dan reke ning worden gehouden, zodat wordt voorkomen dat men elkaar „concurren tie" aandoet. In de voorgaande jaren is het nut van deze publikaties duidelijk bewezen. Zij richtten bovendien de aandacht van het publiek op de vergaderingen, uitvoerin gen en andere bijeenkomsten. Het is voor iedere vereniging dus voordelig om van deze publikatiemogelijkheid ge bruik te maken, temeer daar er geen kosten aan zijn verbonden. Opgave van evenementen voor opname in de agenda kan geschieden door invulling en op zending van speciale kaarten, die aan de verenigingen worden toegezonden en door telefonische opgave aan het bu reau Culturele Zaken p/a raadhuis Den Burg, tel. (02220) 2141. Verenigingsbesturen zullen ook steeds telefonisch overleg kunnen plegen over de vraag of een bepaalde datum „vrij" is. Het is duidelijk, dat een agenda bureau alleen dan goed kan functione ren, wanneer zoveel mogelijk vereni gingsbesturen hieraan medewerken. De verenigingsgegevens moeten iede re week vóór woensdag in het bezit van het agendabureau zijn. Een 36-jarige architect uit Brunswijk waagde zich vrijdagmiddag bij paal 17 te ver in zee. Door de ebstroom dreef hij steeds verder uit de kust en raakte in moeilijkheden. Dit werd gezien van uit het strandpaviljoen. Omdat de strandbewaking niet meer functioneert, werd de politie gealarmeerd, die op haar beurt de marine te Den Helder waarschuwde. Intussen had zich een andere Duitser in zee begeven met de reddinglijn, die nog in het paviljoen aanwezig was. Hij slaagde erin zijn landgenoot te bereiken en hem naar het strand te brengen. Dankzij dit snelle optreden vertoonde de drenkeling geen nadelige gevolgen van het angstige avontuur. DEELNAME ZWEMEXAMENS OP TEXEL Als aanvulling op het eerder geplaat ste bericht over de zwemexamens, die woensdagmiddag 14 september in het bad „Slufterduin" zullen worden ge houden, kan worden gemeld dat deel name aan de examens voor ieder open staat, dus ook voor degenen, die tot de groepen behoren, die de afgelopen maanden regelmatig in het bad hebben getraind. Deze „ongeorganiseerde" can- didaten moeten zich tevoren echter la ten inschrijven. Het inschrijfformulier kan worden afgehaald bij de heer J. M. de Vries, raadhuis te Den Burg. Ge hoopt wordt, dat de temperaturen de komende dagen redelijk hoog zullen blijven, want het examen kan alleen doorgaan als het water ten minste 17 gr. C. is. TOT HEEMRAAD BENOEMD Met ingang van 1 oktober a.s. werd de heer A. Schouten te Eierland, bij Koninklijk Besluit, benoemd tot Heem raad van de polder Eijerland. De heer Schouten, die al Hoofdingeland was, volgt Heemraad M. Smit op, die door 'het bereiken van de 70-jarige leeftijd moet aftreden. De heer Smit heeft een 25-jarige staat van dienst als bestuurslid en is zodoen de van veel verbeteringswerken in de polder getuige geweest. Genoemde wer ken hadden altijd zijn volle belangstel ling en steun. Zijn ervaring en adviezen zullen in de poldervergaderingen node worden gemist. Eveneens met ingang van 1 oktober a.s. werd Heemraad Jac. Reuvers als zodanig herbenoemd. GOUDEN MEDAILLE VOOR GRIJZE KEES DE COCKSDORP Tijdens de za terdag te Barneveld gehouden Interna tionale Hondententoonstelling, georga niseerd door de kynologenclub Apel- doorn-Brummen-Dieren-Zutphen, werd een eerste prijs toegekend aan de 21/s- jarige grijze kees van mej. F Buter uit De Cocksdorp. Het dier werd geëerd met de gouden medaille en werd bo vendien tot reserve-kampioen uitgeroe pen. Een uitvoerig onderzoek van de ver keerspolitie heeft de oorzaak van het dodelijke ongeval van vrijdagochtend, waarbij de 19-jarige Pieter Jan Koegel- berg uit Den Burg om het leven kwam, niet aan het licht kunnen brengen. Het slachtoffer, het tweede kind, dat de familie Koegelberg binnen een jaar plotseling verliest, zal vandaag worden begraven. Piet Koegelberg werkte als hulpma chinist bij de N.V. TESO. In zijn vrije tijd hielp hij soms op de boerderij van de heer G. C. Kikkert aan de Driehui- zerweg in De Westen. Vrijdag was hij daar ook bezig en wilde een geleende aanhangwagen met de trekker naar de eigenaar terug brengen. Even over half elf verliet hij de dreef en reed de weg op. Enkele ogenblikken later hoorde men dat het motorgeronk van de trek ker plotseling overging in een hard gierend lawaai. Toen zag men dat de trekker ondersteboven in de greppel van de rechterberm lag. Een stuk ver der lag de aanhangwagen Piet Koegel berg lag eronder, bekneld tussen het spatbord en de glooiing van de greppel. Onmiddellijk werd de trekker met be hulp van een andere weggehaald en trachtte een zcon van de familie Kik kert de levensgeesten van de jongeman op te wekken door mond-op-mond be ademing. De dokter constateerde even later evenwel dat Piet Koegelberg zo danig ernstige kwetsuren had opgelo pen, dat hij onmiddellijk dood moet zijn geweest. VOLKSWAGENBUSJE BRANDDE UIT Woensdagochtend om kwart voor zes vloog op de Gerritslanderdijk de Volks wagenbus in brand van de melkhande laar C. H. J. van Kleef uit De Koog. Kort nadat hij een hoeveelheid zuivel- produkten bij het terrein „De Parel" had afgeleverd, sloeg de motor af. Toen de heer Van Kleef de wagen in de berm liet rijden en uitstapte, zag hij de vlam men reeds onder het chassis vandaan komen Het vuur greep snel om zich heen en het was niet meer mogelijk de lading in veiligheid te brengen Bij om wonenden werd alarm geslagen, waar na de brandweer snel ter plaatse was. Er viel toen echter niets meer te red den; het busje moest als verloren wor den beschouwd. Dit was het eerste geval, waarbij de brandmelding „in alle stilte" plaatshad. De brandweerlieden werden gewaar schuwd door het onlangs in gebruik ge nomen toonfrequent-systeem van de TEM, waardoor het loeien van de sire ne in Den Burg achterwege kon blijven. Alleen de omwonenden zijn daarom van het brandje getuige geweest. LASCURSUS VOOR LANDBOUWERS Bij voldoende deelname begint in oktober a.s. een lascursus voor landbou wers in de lagere technische school te Den Burg. De deelnemers moeten in het bezit zijn van het diploma van een la gere land-, tuin- of bosbouwschool of van het diploma van een handvaardig heidscursus in metaalbewerking Van deze toelatingseis kan onder goedkeu ring van de Inspekteur van het Land bouwonderwijs worden afgeweken ten aanzien van gegadigden, die minstens 21 jaar zijn en minstens 3 jaar praktisch in de landbouw werkzaam zijn geweest. De cursus duurt 16 weken en er wordt les gegeven op twee avonden per week (waarschijnlijk dinsdag en don derdag) van 19 30 tot 22.00 uur. Aan het eind van de cursus wordt een praktisch examen afgenomen en bij gunstig gevolg hiervan wordt aan de deelnemers een diploma uitgereikt. Aangifte kan geschieden bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, Texel, tel. (02220) 2126. Aangezien slechts weinig deelnemers worden toe gelaten en de animo groot is, gelieve men zich zeer spoedig op te geven. BEJAARDENTOCHT DEN HOORN De feestcommissie verzoekt ons nogmaals te melden, dat zaterdag 17 september de bejaarden- tocht van Den Hoorn en wijk H wordt gehouden. Men kan zich opgeven bij de heren J. v. Wolferen, tel, 207, A. C. v d. Gaag, tel 383, en P. Zijm Johzn., tel. 223 CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 14 september worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn 13.0013.45 uur; Oosterend en De Waal13.4514.45 uur; De Cocksdorp en Eierland 14.4515.45 uur; De Koog 15.4516.15 uur. Schoonheidssalon Parkstraat 20 Telef. 2371 Verschtfnt dinsdags en vrtjdag*. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 4- 30 cL incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 et. p. mm. OVERKOEPELING START WINTERPROGRAMMA MET BLOEMSCHIKWEDSTRIJD Het Overkoepelend orgaan van de Texelse vrouwenverenigingen begint het winterprogramma met een wed strijd bloemschikken op 20 september in hotel „De Zwaan" te Den Burg. De stukjes dienen te worden gemaakt met bloemen uit eigen tuin of uit de vrije natuur. Ze moeten 's morgens naar De Zwaan worden gebracht, voorzien van een label met naam en adres. De jury bestaat uit mevrouw Hogewoning (de winnares van vorig jaar), de heren Veenstra en Jonges. 's Avonds vanaf half acht kunnen de stukken, die in middels zijn beoordeeld, worden bezich tigd. Om acht uur zullen de inzendingen dan uitvoerig worden besproken door de heer Jonges, die ook enige films en dia's zal vertonen. Daarna zullen de prijzen worden uitgereikt. Óp 31 oktober begint de cursus „Klei ne kneepjes" onder leiding van me vrouw De Gier-Schooneveld van de Huishoudelijke Voorlichting ten Platte- lande. De cursus begint met een stof- fenshow, in samenwerking met Textiel- huis Zegel. Na afloop van de cursus wordt een modeshow gehouden. De cur sus „Kleine kneepjes" wordt gehouden in De Waal en Den Hoorn. Plaats en tijd worden nog nader bekend gemaakt. Op 8 november wordt 's avonds in de Landbouwschool een bijeenkomst ge houden, waarbij kennis kan worden ge nomen van diverse levensbeschouwin gen. Ds. P. Oskamp uit Den Hoorn zal spreken over het protestantisme, pas toor P. Th. Brinkman over het katholi cisme en een Humanist over het huma nisme. In januari 1967 beginnen de cursussen Beter Bewegen, waarover nog nadere mededelingen volgen. Het Texels Museum werd dit seizoen reeds door meer dan 58.900 toeristen bezocht, waarmee het totaal bezoek van 1965 ruimschoots overschreden is. Toen werden in het totaal 53.462 bezoekers geteld. Gezien de nog vrij grote drukte op Texel wordt de 60.000ste bezoeker nog deze week verwacht. Topdrukte in het Texels Museum heerste in de week van 9-16 juli, toen 6043 kaartjes werden verkocht Ook de Oudheidskamer in Den Burg trekt meer belangstelling dan vorig jaar. Toen was de totaalstand nl. belangrijk lager dan de 4300 personen die dit jaar al zijn geregistreerd Van het wagenmuseum te De Waal meldden wij reeds, dat ook daar het bezoekersaantal van vorig jaar in ruime mate is overschreden. HANDELSREGISTER In „Handelsbelangen" van 1 septem ber lezen wij onder „Nieuwe inschrij vingen": T. C. Zuidewind-Koorn, Texel, Oude schild S 21. Pensionbedrijf. Eig. T C. Zuidewind-Koorn. D. Nagy (E), Texel, De Koog, Pijpers- dijk K 37. (corr.-adr.). Texel, Den Burg, Boogerd 15. Automobiel- en garage- bedr,, enz. En 8 september: H. A. Witte (e.), Texel, De Koog, Ko- gerweg K 45 Bloembollen- en bloemen- kwekerij enz. INGEKOMEN PERSONEN Maria Goede, van Leiden, Houtlaan 55 naar Den Burg, Wilhelminalaan 63; Anna Spigt, van Amsterdam, le Hel merstraat 104 naar De Koog K 9a; Jacob M Boon, van Amsterdam, Henric van Veldekehof 4 I naar De Cocksdorp, Kikkertstraat 52; Grietje Fledderus, van Apeldoorn, Kon. Lodewijklaan 2 naar Den Burg, Gasthuisstraat 21; Hans Moojen, van Amstelveen, Elè Roosevelt- laan 79 naar Den Burg, Schoonoord singel 37; Fetze T. P. D. de Haan met echtgenote, van Utrecht, Amaliastraai 42 naar O 34; Johan Slot, van Gronin gen, Chopinlaan 20 naar S 13, Oude schild; Tijtje en Frouke de Wal, van Leeuwarden, Pioenstraat 1 naar Den Burg, Gasthuisstraat 33. VERTROKKEN PERSONEN Gerrit Duinker, van Den Hoorn, He renstraat 11 naar Den Haag, De Gene- stetlaan 79; Wolter Koops, van Ooster end, Peperstraat 37 naar Odoorn, Val- therweg 28; Hermann B. Boks, van K 58 naar Ede Gld., Verl. Maanderweg 129; Bart Hooijberg, van Den Burg, Boogerd 26 naar Ede Gld., Verl. Maan derweg 129; Aletta den Outer, van Den Burg, Groeneplaats 12 naar Nieuwer- kerk a/d IJssel, Verzetstraat 68; Derk W. Kortbeek, van H 131 naar Rotter dam, Achillesstraat 13; Johannes L. Veldhuis, van Den Burg, Wilhelmina laan 22 naar Amsterdam, Stadionweg 240 II; Elisabeth E. Witte, van B 178, naar Nieuwveen, Dorpsstraat 15; Klaas D. Koorn, van S 16 naar Leiden, Haag sestraatweg 10; Neeltje Dijker, van O 134 naar Wieringermeer, Pr. Irenestr. 6

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1