Cjroen Twartsjexels in het karL, Morgen demonstratieve jeugdactie voor zwembad op Texel AGENDA - - -••• Met steun van burgerij kan het bad er spoedig zijn Ook rekening ge opend bij Boerleenbank ff?7' - ui' 7ïïT»£? KHnnnnHH^^a RIJDAG 16 SEPTEMBER 1966 80e JAARGANG No 8100 Uitgave N.V. v/h Langeveld de Roofl Postbus II - Den Borg, Texel - Tel. 2058 edaktie: Harry de Graaf, Wilbelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Iedere weldenkende Texelaar zal er intussen wel van overtuigd zijn dat ons eiland een zwembad waard is. Een groot bad welteverstaan, liefst over dekt en zodanig ingericht, dat vooral de schoolgaande jeugd van alle dor pen er voor zwemonderricht terecht kan. Voorts zou een dergelijk bad van allerlei extra aantrekkelijkheden moe ten worden voorzien, waardoor het te vens kan worden beschouwd als een recreatieobject dat veel toeristen zal trekken. Op die manier is een redelijk gunstige exploitatie mogelijk, hoewel het nauwelijks denkbaar is, dat de op brengsten de lasten kunnen dekken. Zoals bekend is een zwembad ont worpen, dat aan bovengenoemde eisen voldoet, maar de krapte op de geld markt en de daaruit voortvloeiende bestedingsbeperking van overheids wege zijn er de oorzaken van, dat zelfs de ontwerpers van dit plan niet geloven dat het binnen redelijke tijd zal kunnen worden uitgevoerd. Daar om is besloten het ontwerp te herzien en er wordt nu een plan bestudeerd, dat heel wat minder kapitaal vergt en dat daardoor haalbaarwordt. Met het zwembadobject houdt zich tegen woordig de Stichting Sociaal Toerisme bezig en van die zijde liet men ons we ten, dat zeer binnenkort tot pubhkatie van dit gewijzigde plan zal kunnen worden overgegaan. Het bovenstaande stellen wij om de in sommige kringen heersende onver schilligheid („Dat bad komt immers nóóit....!") de wereld uit te helpen. Het bad komt er wèl, zo staat nu reeds vast en wel binnen afzienbare tijd. Ove rigens is het begrijpelijk dat het zwem bad al lang niet meer het gesprek van de dag is, want er wordt al zoveel jaren jepraat en geschrevenDe slagzin „Niet zwammen maar zwemmen", die morgenmiddag met vele andere kreten door Den Burg zal worden gevoerd, is waarlijk uit het hart gegrepen van de genen, die vinden dat er nu eindelijk eens iets moet gebeuren. Deze ongedul- digen zijn enkele verblijdend-actieve Texelaars, die hebben begrepen, dat het vooral in het huidige stadium duidelijk moet worden, dat de Texelaars het wachten beu zijn en voor hun kinderen een zwembad eisen. Die actieve Texe laars (die ons bezworen hebben hun naam vooral niet te noemen) zijn aan het werk gegaan en hebben een actie comité gevormd. En dat comité is ver antwoordelijk voor de propagandisti sche middag van morgen, waaraan vele verenigingen een bijdrage leveren. Optocht Het begint met een optocht, die om twee uur start op de Groeneplaats en via Parkstraat, Weverstraat, Binnen- burg, Groeneplaats, Zwaanstraat, War moesstraat en Elemert naar de speel weide voert. De stoet, waarin honder den kinderen meelopen, wordt vooraf gegaan door de jonge drumband „Voor waarts Mars" uit De Koog, gevolgd door de jeugd van de laagste klassen van de lagere scholen van Den Burg, de gym vereniging Texel, de dansgroep „Texe- lein", de judoclub en de ponyclub. Met de accordeonclub van de muziekschool Henny Kok zal dan op de speelweide een afwisselend programma worden ge bracht, dat toegankelijk is voor ieder, die zich van programmakaarten heeft voorzien. De kaartverkoop van de afge lopen week is bijzonder gunstig ver lopen. Elke vereniging heeft een onderdeel van het programma voor zijn rekening genomen Zo voert de ponyclub het Zaterdag 17 september 3en Burg, Speelweide, feestmiddag t.b.v. het wem bad, aanvang 14.30 uur; o.a. drumband )e Koog, Gymnastiekvereniging; muziekgroep lenny Kok; Judovereniging; Dansgroep Texe- ein: Ponyclub „De Kleppertjes; een trampo- inegroep en vele anderen Dinsdag 20 september )en Burg, De Zwaan, bloemschikwedstrijd 's icrgens inleveren. Bespreking en prijsuitrei- ing 's avonds 8 uur. Donderdag 22 september >en Burg, De Zwaan, R.K. Vrouwengilde, erste bijeenkomst aanvang 20.00 uur. Spreker c heer Kötterman over het medisch consul- tiebureau voor alcoholisme. succesvolle Ivanhoe-spel op, geeft de gymvereniging een demonstratie, laten de muzikanten zich horen en zingen de scholieren een speciaal voor deze actie gemaakt lied. Omdat we er rekening mee houden, dat zeer vele van onze le zers op de speelweide aanwezig zullen zijn, publiceren wij alvast de tekst er van, opdat men zich kan voorbereiden: ZWEMBADLIED Alles heeft ons Texelland: vogels, duinen, bos en strand Daarom zijn wij heel erg blij en vol vreugde zingen wij: Texel heeft van alles wat! Maar: waar blijft toch ons ZWEMBAD? Scholen zijn er bij de vleet, zodat iedereen zijn weetje weet: Lezen, taal en rekenen, zingen, gym en tekenen. Texel leert van alles wat! Maar: zwémmen leer je pas in 't ZWEMBAD Rondom Texels lange kust maakt de zee ons ongerust Droevig klinkt ons kinderlied Zwemmen leren gaat hier niet Texel, doe voor ons eens wat: Geef ons, alstublieft, een ZWEMBAD Wijs: „Altijd is Kortjakje ziek". Ter ondersteuning van de zwembad actie van morgen deed de Koninklijke Nederlandse Zwembond te Utrecht ons het volgende artikel toekomen Baden of zwemmen? Hoe heerlijk is het, als je aan zee woont en op warme dagen een verfris send bad kunt nemen in de altijd koele Noordzee. Het spel met de golven is een prettige, recreatieve bezigheid, dat je het idee geeft „los van de wereld te zijn". Echter, hoge uitzonderingen voorbe houden, is het vertoeven in zee door de mensen als baden aan te geven. Zonder de waarde van dit recreatief-bezigzijn te bagatelliseren, staat wel vast dat het elementaire- en het sportzwemmen weinig of geen kans heeft in de „vrije" zee. De factoren, die dit bepalen, zijn U allen welbekend: vrij lage temperatuur, meestal hoge golfslag, gevaarlijke ge tijde-stromingen en de vooral voor de beginneling vreemde smaak van het water. Verplicht Op de in april van dit jaar gehouden jaarvergadering van de K.N.Z.B. is een advies aan de regering gezonden om zo spoedig mogelijk het zwemmen als ver plicht vak in het leerprogramma op te nemen. In ons zo waterrijke land is dit door insiders met een juichkreet ont vangen. Immers, men hoeft na een zon nig weekend maar de krant in te zien om de dringende noodzaak hiervan te beseffen In die plaatsen waar een zwembad is, zal daarom aan de leuze van de K.N.Z.B. „iedere Nederlander zwem mer", met enthousiasme gewerkt wor den. In de plaatsen, waar men nog geen zwembad rijk is, zijn in vele gevallen de plannen al aanwezig, of in voorbe reiding. Naast de praktische kant van dit ge legenheid geven tot zwemmen leren en de daaraan verbonden veiligheid van het individu, zal ook het sportzwemmen de kans krijgen om zich te ontplooien. Alle sport onder juiste leiding is goed, maar zonder chauvinistisch te zijn kun nen wc zeggen, dat zwemmen de meest waardevolle lichamelijke oefening is, die men zich kan denken. Deze gedach te stamt al uit de oudheid, maar wordt Het Duitse Waddeneiland Norderney (Texel is driemaal zo grool!) beschikt al jaren over dit fraaie overdekte zwembad. Wie zou niet willen dat ons eiland een dergelijk bad rijk zal wor den Het is duidelijk dat de zwenibadactic vooral bedoeld is om een behoorlijk geldbedrag te verzamelen dat de bouw van het Texelse zwembad moet versnel len. De organisatoren verwachten niet, dat het batig saldo zo groot zal zijn, dat vandaag of morgen inct de bouw kan worden begonnen, maar zij hopen wel dat ook andere groeperingen en verenigingen zich geroepen zullen voe len nu ook „iets" te doen. Z(j hopen dus op navolging en de verenigingen, die niet hij de manifestatie van morgen zijn betrokken, hoeven zich niet gepas seerd te voelen. In tcgcudeel; ook zij kunnen een of andere „stunt" bedenken, waardoor er nog meer geld in het laatje komt. Het goede voorbeeld wil het ac tiecomité geven, evenals eerder de beat- club „Sarasani" die met een bcatavond ten bate van het zwembad de sneeuwbal aan 't rollen heeft gebracht. Het zwem badcomité wil letterlijk iedereen de kans geven liet goede doel te steunen en heeft daarom bij de Boerenleenbank een rekening geopend, waarop men zijn bij drage kan storten ten name van „Zwem badactie". nu door opvoedkundige wetenschaps mensen ondubbelzinnig bewezen. Ook de psychologen en sociologen staan de gezonde lichaamsbeweging voor. Im mers, de mens in zijn huidige samenle ving heeft meer vrije tijd en hoe kan men die beter vullen dan door gezonde lichaamsbeweging, dè bestrijding tegen velerlei degeneratie-kwalen. De jeugd vraagt om recreatie-moge lijkheden en onlangs werd er in het Zuiden van het land zelfs gedemon streerd. Men vroeg om recreatie-moge lijkheden, zwembaden o.a. Is dit niet een teken aan de wand voor de over heid? In vele plaatsen in ons land wor den aktie-comité's in het leven geroe pen om gelden voor de bouw van een zwembad bijeen te garen, een lofwaar dig streven, dal nog meer navolging verdient. Wat deed het Zeeuwse plaats je Serooskerke met de plotseling in de schoot gevallen goudschat? „In de eer ste plaats een zwembad", zei de bevol king en het is er gekomen. Natuurlijk is er niet overal in Nederland het goud zomaar te vinden, maar geld voor een eenvoudig, maar bijzonder noodzakelijk zwembad is er in elke plaats; het laat ste woord hierin is echter voor de bur gerij! DINSDAG WEER VOLKSDANSEN Dinsdagavond begint de Volksdans groep Texel het dansseizoen 1966-'67 in de gymnastiekzaal van de R.H.B.S. aan de Elemert. Alle leden worden ver wacht, maar ook nieuwe leden zijn bij die gelegenheid hartelijk welkom. Op deze avond verplichten zij zich nog tot niets en betalen ook nog geen contri butie. Deze contributie is overigens zeer laag en behoeft zeker geen beletsel te zijn om de volksdanskunst machtig te worden. Het winterprogramma ver meldt dansen uit diverse landen: Israël, Griekenland, Engeland, Frankrijk, Amerika en Nederland. Naast de eigen dansleiders zullen van tijd tot tijd ook dansleidcrs van het vasteland worden uitgenodigd. Ieder, die zich jong voelt of het werkelijk is (zo vanaf een jaar of 15) kan zich bij de Volksdansgroep aan sluiten. Omdat in het afgelopen vereni gingsjaar verschillende heren in ver band met vertrek van Texel of studie hebben moeten bedanken, bestaat voor al een tekort aan mannelijke dansers. PORTEFEUILLEVERDELING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Eén dezer dagen heeft het nieuwe gemeentebestuur onderling de verschil lende portefeuilles verdeeld. Daarbij ontstond de volgende regeling Burgemeester C. De Koning Financiën en Onderwijs; Algemene Zaken; Personeelszaken; Sociale Dienst, Stichting Cultureel Werk Texel; Stich ting Sociaal Toerisme Texel; N.V T.E.M.; N.V. Luchtvaartterrein Texel. Wethouder J. Daalder Loco-burgemeester; Dienst gemeente werken; Grondbedrijf; Woningbouw; Woonruimtewet; Hinderwet; Marktwe zen en visafslag. Wethouder C. Joustra Ruimtelijke ordening (incl. recreatie plannen); Recreatie en strandexploita- tie; Volksgezondheid; Vétérinair-Hy- giënische Dienst; Verkeersmaatregelen. RECLASSERINGSCOLLECTE OP TEXEL Evenals de vorige jaren zal tussen 19 september en 2 oktober op Texel de nationale reclasseringscollecte worden gehouden. Het is zeker noodzakelijk, dat dit doel wordt gesteund Hierdoor worden vele duizenden mensen, veroor deelden, bij hun terugkeer in de maat schappij weer op weg geholpen. De re classering helpt en begeleidt hen bij het zoeken naar een nieuwe levenskans en vervult hiermee tevens een bescher mende functie ten aanzien van de maat schappij. Vooi nieuw instrumentarium „EXCELSIOR" HEEFT GROTE PLANNEN OOSTEREND De Muziekvereni ging „Excelsior" te Oosterend is voor nemens een groots opgezette bazar te houden op 10, 11 en 12 november. De muziekvereniging heeft namelijk vele duizenden guldens nodig om een nieuw instrumentarium te kunnen bekostigen. De bevolking van Oosterend is reeds door middel van een folder aangespoord aan de actie medewerking te verlenen. (Wij komen hieiop nader terug) BLIKSEM SLOEG IN DEN HOORN Een Duitse familie, die in de bungalow van de heer J. Kikkert aan het Klif te Den Hoorn ver blijft, kreeg dinsdagmiddag de schrik van haar leven toen de bliksem met een daverende knal in de schoorsteen sloeg. De schoorsteen werd vernield en een aantal elektrische leidingen werd beschadigd. ESPERANTISTENCONGRES OP TEXEL Zondag zal een aantal Esperantisten uit de kop van Noordholland, allen lid van „La Norda Stelo", op Texel bijeen komen. Zij komen met de boot van half tien uit Den Helder en zullen onmiddel lijk naar het Esperantomonument aan de Kogerstraat te Den Burg gaan, waar bloemen zullen worden gelegd Een der congresgangers, de heer O. Hoekstra uit Schoorl, zal daar declameren en iets vertellen over de geschiedenis van het monument. Om kwart over elf vertrekt het gezelschap naar „Cahtarinahoeve" in de Dennen, waar de lunch zal wor den gebruikt. Bij gunstig weer zullen de Esperantisten in verschillende groepen wandelingen in de omgeving maken, die eindigen bij het Texels Museum, dat daarop zal worden bezichtigd. Na een bijeenkomst in Catharinahoeve verlaten de congresgangers Texel met de boot van zes uur. Bij ongunstig weer blijven de wandelingen en het museumbezoek achterwege en zullen inplaats daarvan dia's worden vertoond o.a. over het Es- peranto-congres te Boedapest en over een reis naar Hongarije. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 7 tot en met 14 september 1966 Geboren Peter, zv. Pieter van de Koppel en Dirkje Spek; Irma Maria, dv. Gerardus J. Veeger en Theodora G. Witte, Ondertrouwd: Nico Boon en Janny Veldman; Franciscus M. G. Heijnen en Petronella M. Smit; Pieter Daalder en Immie Bremer; Pieter Brouwer en Trijntje A Druif. Overleden: Pieter Jan Koegelberg, oud 19 jaar; Dieuwertje de Jager, oud 80 jaar GESLAAGD OUDESCHLLD De heer C. Backer, leerling van de Zeevaartschool te Den Helder, behaalde in Den Haag het di ploma 3de stuurman. OPENBARE BIBLIOTHEEK Dank zij het aantrekken van tijdelijk personeel o.a. met medewerking van de Openbare Bibliotheek te Den Helder kan de leeszaal nu ook weer op maandag geopend zijn op de uren: half 4 tot half 6 en half 8 tot half 10 (zonder uitlening). De boekenvoorraad wordt regelmatig aangevuld. Sinds de opening met onge veer 1000 romans, jeugdboeken en na slagwerken. BEJAARDEN WORDEN AFGEHAALD DEN HOORN Morgen maken de bejaarden van Den Hoorn hun uit stapje Ieder, die meegaat dient om half één 's middags gereed te zijn om van huis te worden afgehaald. Verschfjnl dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -4- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. OVERDENKING „WAAR ZAL HET NU WEER OVER MOETEN GAAN?" U mag het gerust weten: Als ik weer aan de beurt ben om in onze goede Tesselaar een overweging te schrijven, dan denk ik „Waar zal het nu weer over moeten gaan". Het is heel wat gemakkelijker om 's zondags voor eigen publiek een preek te houden (ofschoon dat ook niet altijd zo'n succes is vraag dat maar eens aan de toehoorders). Maar om voor zo'n gevarieerd gezelschap als de lezers van „de Tesselaar" een meditatie te schrij ven, die ook nog gelezen wordt, dat is geen eenvoudige opgave.. Op een avond dat zojuist de Texelse Courant bezorgd was, liep ik eens langs de De Ruyterstraat, en zag (al is het niet netjes om naar binnen te kijken) zo in het voorbijgaan, dat bijna ieder een verdiept was in de krant. „Wat le zen ze nu het eerst" dacht ik bij mij zelf. „De familieberichteneen ver slag over het toerismehet afscheid van een wethouder... Tot mijn eigen schande .moet ik be kennen, dat ik in kranten en tijdschrif ten, dus ook bij „de Tesselaar", zo hier en daar een blik werp en als er iets staat wat mijn aandacht vraagt, het hele artikel ga lezen. Zoiets als „lezen per alinea" Daarom heb ik persoonlijk niet zo veel verwachting van onze „Overdenkingen". We gunnen er ons immers geen tijd meer voor. Iemand zij mij eens: „U kunt maar het best kort preken, want het komt toch altijd op het zelfde neer". En hij had nog gelijk ook. We kunnen nu een maal in zo'n kort tijdsbestek geen in dringende beschouwingen houden, en daarom is net zaak om door één of an dere gedachte, die voor een ieder be tekenis kan hebben te poneren, uzelf tot nadenken te brengen. Een zo'n gedachte lees ik in de H. Schrift (er zijn er velen) „Geef acht op het werk van God, Want wie kan recht buigen, wat Hij krom heeft gemaakt? Als het dus goed gaat, wees dan blij. Gaat het slecht, wil dan bedenken: Zowel het één als het ander heeft God gemaakt opdat de mens niet op de toekomst rekent. (Pred 7) A. v.d B Oudeschild 16-JAR1GE BEKENDE POGING TOT AANRANDING Zoals men zich zal herinneren, ont stond in januari van dit jaar veel on gerustheid op ons eiland na het kran tenbericht, dat op de Hoorndcrweg een in Den Burg werkend winkelmeisje werd lastig gevallen door een onbeken de man. Het meisje, dat 's avonds na haar werk huiswaarts reed, werd van de fiets getrokken en in de berm van de weg tegen de grond gedrukt. Het gegil van het slachtoffer deed een andere voorbijganger te hulp schieten, waarna de onbekende man in de duisternis ver dween. Nu, acht maanden later, is de politie er in geslaagd de dader te grij pen en tot een bekentenis te brengen. Het bleek een 16-jarige jongeman te zijn, die door de mand viel, nadat hij het afgelopen weekend weer op een on gebruikelijke manier van zijn belang stelling voor de andere sexe had blijk gegeven. In het belang van het politie-onder- zoek is door ons destijds niet gepubli ceerd, dat kort na de aanrandingspo ging op de Hoornderweg de huishoud school en een naburige woning bezoek kregen van een onbekende, 's Avonds, als in de school nog les werd gegeven, sloop hij langs de ramen en gluurde naar binnen. Een keer drong hij door een raam de administratieruimte van de school in, waar op dat moment een vrouwelijk personeelslid aan het werk was. De vrouw toonde zich evenwel niet bang, waarna de jongeman op de vlucht ging. De directrice van de school liep de knaap in het fietsenhok tegen het lijf. Waarschijnlijk omdat hij zich in het nauw gedreven voelde, gaf hij de vrouw een klap in het gezicht en verdween. Uit sporen in de pasgevallen sneeuw kon worden opgemaakt, dat de onbe kende ook rond het huis van de heer M C. de Gorter actief was geweest. Hier was het bij gluren door een der ramen gebleven, waarbij hij zelfs op het dak was geklommen. Voor zover bekend heeft de onbekende zich sindsdien rus tig gehouden en zijn identiteit zou nooit zijn achterhaald ais hij in de nacht van zondag op maandag j 1 niet wéér last had veroorzaakt. Nu toonde hij belang stelling voor de bewoners van een huis aan het Schilderend. De jongen had een trap tegen de achtergevel gezet en mor relde aan het bovenlicht van de keuken, met de kenneliike bedoeling daardoor binnen te dringen. Dit werd gezien door de vrouw, die op het punt stond zich naar bed te begeven. Zij waarschuwde haar man, die in nachtgewaad naar buiten rende, maar er niet in slaagde de vluchtende onbekende te grijpen. Hij was echter herkend, zodat de politie geen moeite had hem aan te houden. Na aanvankelijk te hebben ontkend gaf de 16-jarige tijdens het verhoor alles toe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1