Cjrocn 2 rwartsjexelsin het Komende winter verkeerscursus in De Koog en De Cocksdorp Beatclub Satisfactionis op zoek naar eigen onderkomen E re-prijs bloem schik wed strijd voor mevr. M. Blom-Knol Vlieland slaat entering af Volgend jaar ANWB verlichtingsactie? Maar voorlopig nog in 't Skiltje Jury beoordeelde 96 inzendingen Marine zoekt vergeefs naar proefterrein Eilandbewoners staan op de bres voor rust VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No 8102 Ultgare N.V. h Laugeveld de Root) Postbus 11 - Deo Burg, Texel - Tel. 2058 xedaktle: Harry de Graaf, WiTbelminalaan 33. Deo Burg, (cl. 2058, 't avonds 2382. COURANT Onder auspiciën van de afdeling Texel van het Verbond voor Veilig Ver keer zullen in de komende wintermaan den twee veilig verkeerscursussen op Texel worden gehouden. In november en december te De Cocksdorp en in januari en februari te De Koog. De les sen zullen weer worden gegeven door adjudant J. Gulmans en opperwacht meester \V. F. Stomp. Deelname aan deze cursussen is van nog meer belang dan voorheen, omdat in het komende jaar tal van nieuwe verkeersregels zul len worden ingevoerd. Tijdens de cur sus zal dan ook uitvoerige aandacht worden besteed aan het nieuwe ver keersreglement dat door Mr. Bclinfante is ontworpen. Het kennen van deze nieuwe bepalingen is van levensbelang op ons steeds drukker wordende Texel. Het bestuur van de afdeling Texel is ervan overtuigd, dat men dit terdege beseften dat men daarom in groten ge tale van deze mogelijkheid om zich op de hoogte te stellen gebruik zal maken. Deelnemers aan vroeger gehouden cur sussen kunnen bevestigen, dat de weke lijkse lesavonden bijzonder gezellig zijn, vooral omdat de heren Gulmans en Stomp de kunst verstaan de stof op prettige en aanschouwelijke wijze te be handelen. Het cursusgeld bedraagt nu 8,totaal. Daarin zijn de kosten be grepen van een instructieboekje, dat door opperwachtmeester Stomp is ge schreven en dat dit jaar aan de nieuwe regels is aangepast. Ook krijgen de cur sisten een boekje, waarin de verschil lende verkeerstekens zijn afgebeeld. Geen contactavonden Tijdens de laatstgehouden vergade ring van de afdeling is besloten het ko mende jaar geen contactbijeenkomsten te houden. Ondanks het aantrekkelijke programma, dat op deze avonden werd geboden, was de belangstelling in het DRS. J. SIKKENS SPREEKT OVER WERK VAN DS. ANDEWEG DEN HOORN Donderdagavond 29 september zal Drs. J. Sikkens, leraar aan de RHBS Texel, in de kleine zaal van het dorpshuis „De Waldhoorn" spreken over het werk van de Neder landse predikant Andeweg onder de do ven en gebrekkige kinderen in het Midden-Oosten Ds. Andeweg vertrok acht jaar geleden naar de Libanon, waar hij sindsdien zijn zegenrijk werk verricht, vanuit Nederland financieel gesteund door de stichting „Hulp voor het gebrekkige kind in het Midden- Oosten" te Voorburg. De heer Sikkens en zijn echtgenote hebben in het voor jaar van 1964 enige maanden in Beiroet doorgebracht om Ds. Andeweg te assis teren. De avond in Den Hoorn wordt georganiseerd door de Ned. Herv. Dia conie. „HET NUT" BIEDT INTERESSANT WINTERPROGRAMMA Het bestuur van de afdeling Texel van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is erin geslaagd voor het ko mende winterseizoen weer een interes sant programma samen te stellen. Het seizoen slart op 10 oktober met een avond, gewijd aan solotoneel door de voordrachtskunstenaar Tob de Bor des. Het wordt „een sprookjesprogram ma voor volwassenen", waarbij werk van Godfried Bomans, Chnstiaan An dersen zal worden voorgedragen. Ook een fragment uit het Chinese sprookje „De geborduurde Bal" zal voor het voetlicht worden gebracht. Op 11 no- vemlber komt de heer F. Zandvliet-de Hoog, oud-havenmeester van het lucht vaartterrein Texel met een lezing over de KLM. Hij zal zijn betoog illustreren met films. Interessant belooft ook de avond te worden, die medio januari 1967 zal worden verzorgd door een medewerker van het Nederlands Instituut voor On derzoek der Zee (NIOZ) uit Den Hel der. Gesproken zal worden over het zuiver wetenschappelijk zeeonderzoek. Zoals bekend zal het NIOZ binnenkort in de polder 't Horntje op Texel worden gevestigd. Met de uitvoering van het tientallen miljoenen vergende bouwplan is reeds een begin gemaakt. Deze lezing is dus zeer actueel en zal ongetwijfeld veel belangstelling trekken. De juiste datum zal tijdig worden bekend ge maakt. Op 16 februari tenslotte zal de heer Jan P. Strijbos films komen vertonen, die hij maakte in Turkije. De heer Strij bos heeft twee maanden in dat land doorgebracht en zal er zeker veel over weten te vertellen. Alle avonden zijn voor de leden van 't Nut vrij toeganke lijk. Men kan zich de eerste avond als lid opgeven in de zaal (hotel „De Linde- boom-Texel") of eerder bij een der be stuursleden. Het lidmaatschap kost ƒ5,per persoon of 7,50 per echtpaar. afgelopen jaar zo slecht, dat met deze traditie moet worden gebroken. De afdeling heeft de ANWB verzocht op Texel nogmaals een zg. verlichtings actie te houden. Zoals men zich zal herinneren, lieten bij de laatstgehouden actie 500 Texelse automobilisten de lampen van hun auto controleren. Bij 450 bleek de verlichting niet in orde te zijn. Het staat nog niet vast wanneer de ANWB-controleploeg zal komen; waar schijnlijk zal het nog ca. een jaar duren. Ook de Shell-jeugdverkeersschool is ge vraagd in de loop van volgend jaar nog eens naar Texel te komen. Puzzelrit Men is voornemens in mei of juni in samenwerking met de MAB-club Texel weer een veilig verkeerspuzzelrit te houden. Er zal een intensieve campagne worden gevoerd om zoveel mogelijk deelnemers te krijgen. Gebleken is nl dat het aantal belangstellenden de laat ste keren telkens is gezakt. In verband met drukke werkzaam heden heeft de heer C. Donia zich ge noodzaakt gezien als bestuurslid (secre taris) van de afdeling te bedanken. Hij zal worden opgevolgd door de heer W. Peeters te De Koog. BENZINEBRAND IN KIEM GESMOORD OUDESCHILD Dankzij het optre den van chauffeur S. Keijser van de Texelse Oliecombinatie is de benzine brand, die dinsdagmiddag op het haven terrein van Oudeschild ontstond, van zeer korte duur geweest. Zoals bekend werkt de Texelse Oliecombinatie nauw samen met de Coöperatieve Inkoopver eniging voor Visserij benodigdheden. De Combinatie maakt o.a. voor de aanvoer van benzine gebruik van de olieboot van de C.I.V. Dinsdag was men bezig met behulp van een elektrische pomp vanuit het schip benzine over te laden in een tankauto van de T.O.C. Waar schijnlijk als gevolg van enkele drup pels benzine, die op een vonkende elek trische schakelaar van de pomp spatten, schoot een steekvlam op, die oversloeg naar de geopende tank van de auto. Die was op dat moment bijna vol en be vatte ongeveer 4500 liter benzine.... De vlammen sloegen uit de tankope ning, maar de heer Keijser bedacht zich geen ogenblik, sprong op de wagen en gooide het tankluik dicht. De vlammen doofden daarop prompt, maar dat zou waarschijnlijk niet zijn gebeurd als Keijser had geaarzeld Door de inmid dels ontstane warmte zou dan een ex plosie zijn ontstaan of het vuur zou door versnelde gasvorming zo hoog zijn op gelaaid dat men het niet meer had kun nen benaderen TOON DE HAAS EXPOSEERT IN AMSTELVEEN AMSTELVEEN De schilder Toon de Haas, vroeger woonachtig te Ooster end op Texel, zal van zaterdag a.s. tot maandag 24 oktober werk tentoonstel len in het gemeentelijk expositiecen trum „Aemstelle", Amsterdamseweg 511 te Amstelveen. De collectie bestaat uit tientallen schilderijen, gouaches en aquarellen, die voor een belangrijk deel op Texel zijn gemaakt. De expositie zal zaterdagmiddag om vier uur worden geopend door de heer H. Maaten, wet houder van Amstelveen De tentoon stelling is alle dagen, ook 's zondags, van 2-5 uur n.m toegankelijk. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstands!) ank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Vrijdag 23 september 1966 Den Burg, Landbouwschool, Plattelandsvrou wen. De heer Kaebisch geeft een voordracht over creatief werken. Donderdag 29 september 1966 Den Hoorn, Ned. Herv Diaconie Lezing door Drs. J. Sikkens. leraar aan de RHBS. over het werk van Ds. Andeweg. Zondag 2 oktober Clubviswedstrijd nabij het Prins Hendrikhoiel om 14.00 uur. Bloemschikken is „in"! Dat bleek dinsdagavond overduidelijk uit het zeer grote aantal inzendingen voor de Bloemschikwedstrijd, die door de Over koepeling van Vrouwenorganisaties was georganiseerd. De jury had het bij de beoordeling niet makkelijk, want er waren maar liefst 96 stukjes. Daar had men niet op gerekend, aangezien de vorig jaar door de Huish. Voorlichting georganiseerde bloemschikwedstrijd 34 inzendingen trok. Dinsdagavond waren vele leden van verschillende vrouwenverenigingen in De Zwaan aanwezig om te zien of zij tot de gelukkige prijswinnaars behoor den en om te luisteren naar de kritische bespreking, die de heer J. W. Jonges van de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande aan ver schillende inzendingen wijdde. Een bij zonder talent in het bloemschikken bleek mevrouw M. Blom-Knol uit Den Burg te zijn, die een eerste prijs in de wacht sleepte en bovendien een speciale ereprijs. Haar inzending had nl. de 100 waarderingspunten ver overschreden. Bij de jurering had men de inzendin gen in verschillende categoriën inge deeld. Er waren stukjes, die opgebouwd waren uit bessen en droogbloeiende bloemen; fantasiestukjes; grote vazen, kleine vazen en bakjes. Behalve aan mevrouw Blom werden aan nog tien andere inzendsters eerste, tweede en derde prijzen toegekend. 1ste prijzen: mevr. Beekman en mevr. Roeper-Man- tje; 2de prijzen: mevr. Bakker (Beatrix- laan), mevr. Blom (Jonkerstraat), mevr. Roeper-Kuip en mevr. Schoustra. 3de prijzen: mej M. Witte (Schilderend), mevr. Bruin-Over, mevr. Blom (Jonker straat) en mevr. Gieles (Witte Kruis- laan). In zijn bespreking bracht de heer Jonges naar voren, dat bij de beoorde ling niet alleen op stijl en smaak is ge let, maar vooral op de techniek. Aan dat laatste manlkeerde het bij heel wat stukjes. Een veelgemaakte fout was het samenbrengen van teveel bloemen- soorten. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 14 tot en met 21 september 1966 Geboren Hermina, dv. Jacob Th. Boon en Neeltje van der Beek; Cecilia Monique Isabella, dv. Frederik J. Hal- sema en Catharina J. Maas; Rina Ma rianne, dv. G. de Graaf en W. F. Schijf Ondertrouwd: Cornelis L. Makelaar en Jannetje Vlaming; Adriaan C. Man- tje en Wilhelmma E. Groot. Overleden: Petrus de Wit, oud 75 jaar ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 25 september op om 6.29 uur en gaat onder om 18.33 uur; 28 september op om 6.34 uur en onder om 18.26 uur. Maan- 29 september VM.; 7 oktober LK. Hoog water ter rede van Oudeschild 23 sept. 1 50 en 14.14; 24 sept. 3.12 en 15.42; 25 sepL 4.43 en 17.10; 26 sept. 6.06 en 18.25; 27 sept. 7.09 en 19.21; 28 sept. 7.57 en 20.05; 29 sept. 8.38 en 20.43; 30 sept. 9.12 en 21.13; 1 okt. 9.42 en 21.42. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. Men moet het zoeken in slechts en kele soorten, die dan wèl moeten har moniëren. Bepaalde, als gevolg van doorkweek, felgekleurde bloemen, zijn vaak ongeschikt. Bloemen van het veld lenen zich daarentegen makkelijker voor een combinatie Wat het aantal te verwerken bloemen betreft: ze mogen elkaar nooit raken, maar het stuk mag ook niet een te magere indruk maken. De heer Jonges vertelde voorts, dat men bij de opbouw van een stuk moet streven naar „een brede basis". De grootste bloemen moeten onderin blij ven. In het stuk mag slechts één zeer opvallende bloem zitten, die als blik vanger fungeert. Twee van dergelijke bloemen maken een onrustige indruk. Onrustig is ook het effekt van stelen, die elkaar kruisen. Moeilijk Bijna geen der deelneemsters was er in geslaagd een stuk te maken dat ge heel rond was en dat dus aan alle kan ten kon worden bekeken, maar dat is dan ook zeer moeilijk. Verschillende deelneemsters hadden hun kans op een prijs verknoeid door zich niet aan de regels te houden. Zo hadden sommigen in de winkel gekochte bloemen ver werkt, hetgeen was verboden. Spreker toonde op overtuigende wijze aan hoe eenvoudig het is bepaalde fouten te vermijden of later op te heffen. Daarop werden de prijzen, bestaande uit bloemschikmateriaal, aan de win naressen uitgereikt, waarna enkele films werden vertoond, allen gewijd aan bloemen en bloemschikkunst. Het bestuur van de „Overkoepeling" is voornemens de bloemschikwedstrijd tot een jaarlijks evenement te maken Er zal volgend jaar een wisselbeker worden uitgeloofd. Moiqenavond zal de beatclub „Satis faction" het winterseizoen starten in het dorshuis 't Skiltje. Er zal weer worden gedanst op muziek van The Typhoons". Men is voornemens de beatavonden elke veertien dagen te herhalen. Het bestuur van Satis factionwil deze winter niet alleen „The Typhoons" en „The Creatures" laten spelen, maar zal ook enkele beatgroepen van het vasteland uitno digen. Met „The Falcons" uit Hilver sum, die de afgelopen zomer in „Saia- sani" veel succes oogsttenzijn reeds afspraken gemaakt. Ook zal de groep Just we" uit Arnhem worden aange zocht. Zoals bekend heeft Satisfaction vorig jaar goed gedraaid. De gelegen heid om zich ook in de stille winter maanden af en toe op eigentijdse wijze op de dansvloer te vermaken werd door de jeugd direct aangegrepen. Al gauw telde „Satisfaction" bijna hon derd leden. Om de plannen voor het komende seizoen te kunnen waarmaken, moet dit aantal wel worden vergroot. Men streeft naar 150 leden. De sfeer tijdens de Satisfaction-avonden was de afgelo pen winter uitstekend. Dat nimmer een wanklank werd vernomen, was vooral te danken aan het besloten karakter van de club, waardoor herriemakers konden worden geweerd Niettegen- UDI BRENGT „BONJOUR BRIGITTE" De Rederijkerskamer UDI heeft on langs het blijspel in drie bedrijven „Bonjour Brigitte" in studie genomen. iHet zal op 11 en 12 november in „De Oranjeboom" worden opgevoerd Er spelen niet minder dan 16 personen in mee. INGEKOMEN PERSONEN Ingrid Brink ev. Spanjer, van Hilver sum, Geraniumstraat 35 naar Den Burg, Weverstraat 28; Ferdinand A. J. van der Werf met gezin van Leimuiden, Acacialaan 41 naar D entBurg, Elemert 18; Henk Hofstra, van Opsterland, Eas- terein 25 naar Oudeschild, De Ruyter- straat 134; Henri J. C. Hagelaar, van Doorn, Mariniersweg 7 naar H 131; Cornelia C. M. Zwemmer ev. Bakker, van Schagen, Markstraat 47 naar nood woning achter Diek 27, Den Hoorn; Albertus J. Hoijtink, van Opperdoes, Burg. Pierhagenlaan 23 naar Den Burg, Schilderend 98, Jan Bont, van Noord- wijk, Berckelstraat 18 naar K 93a, post Den Burg. staande de noodzaak het ledental te vergroten, wil men ook nu selectief te werk gaan. Jongeren kunnen zich tij dens de eerste vrijblijvende „proef- avond" als lid opgeven, maar worden niet eerder geaccepteerd dan nadat een ballotagecommissie daar zijn fiat aan heeft gegeven Het bestuur van „Satisfaction" koes tert op langere termijn interessante plannen. Gestreefd wordt naar een eigen onderkomen, liefst in Den Burg of omgeving, zodat men niet langer af hankelijk is van het nogal afgelegen Skiltje. Bovendien zou een dergelijk onderkomen niet alleen als dansgele genheid kunnen fungeren, maar ook als ontmoetingscentrum voor jongeren. Deze sociëteit zou eventueel ook in de zomermaanden geëxploiteerd kunnen worden. De bestuursleden zijn op zoek naar een geschikt gebouw. Gedacht wordt aan een oud pakhuis, boerderij of schuur, die gehuurd of eventueel ge kocht kan worden. Alleen een dergelijk eigen onderkomen kan worden inge richt naar smaak van de jonge gebrui kers, wat betekent dat het er in de ogen van ouderen zeer bizar zal uitzien. Tot dusverre is men er niet in geslaagd een gebouw te vinden en men houdt zich voor een tip dus gaarne aanbevolen. HEDENAVOND EERSTE BIJEENKOMST PLATTELAND VROUWEN „TEXEL" Vanavond komen de leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, af deling Texel, voor het eerst in het nieuwe seizoen bijeen. Deze avond is gewijd aan het onderwerp „creatief spel" en wordt verzorgd door de heer Ru Karbisch. De volgende bijeenkomst wordt dinsdagavond 18 oktober gehou den. Dan zal de heer J. Bruin uit Den Burg vertellen over zijn reis naar Egypte, waarbij hij een groot aantal dia's zal vertonen. Op donderdag 17 november zal mevrouw Broekman spre ken over „Wel en wee van de tv" en de adventsavond zal dit jaar worden ge houden op vrijdag 16 december in de zaal van hotel „De Lmdeboom-Texel". Op een nog nader te bepalen bijeen komst in januari zal men leren een rijsttafel te bereiden; tevens zal dan de jaarvergadering worden gehouden. In februari staat een boekbespreking op het programma en in maart zal een bij eenkomst door een ééndagsbestuur wor den georganiseerd Het seizoen zal op een nog nader vast te stellen wijze wor den besloten in april. Behalve de ad ventsavond worden alle avondbijeen komsten gehouden in .de Landbouw school. ,,Haar zwaarste gevecht sinds de oor log heeft de Koninklijke Nederlandse Marine geleverd bij een poging voet aan wal te krijgen op Vlieland", schrijft Hans van Straten in de Friesche Koe rier. De vastberaden eilandbewoners heb ben met de marinedeputatie, die schiet- sectoren verlangde op de Vliehors, een voudig de vloer aangeveegd. Zoals men weet, mogen luchtmacht en cavalerie (tanks) al enkele jaren schietoefeningen op het verlaten weste lijk deel van het eiland houden. De marine wil nu ook terreinen om munitie te beproeven. Zij verlangt een sector van 15 kilometer diep, gericht op de Waddenzee en een tweede sector, 9 kilometer diep, gericht op de Noord zee. Deze zomer probeerde men het eerst met de tactiek der overrompeling. Ma rinestrijdkrachten gingen aan land en openden, tot schrik van de Vlielanders het vuur. Pas na een verwoede tele gram menwisseling van burgemeester A. Anker met Den Haag werden de oefe ningen stopgezet, met de excuses van de minister. Daarna betrad men de wettelijke weg. De staatssecretaris verzocht op 1 aug. ontheffing van de Hinderwet, om zijn oefeningen te mogen houden. Tegen dit verzoek zijn niet minder dan vijftien bezwaarschriften binnengekomen. Vori ge week mochten beide partijen op het raadhuis hun argumenten toelichten, in afwachting van de beslissing van het gemeentebestuur. „In ons land is .praktisch nergens plaats om te schieten", aldus de marine. „Wat wij nodig hebben is een stuk land met vrije zee daar achter. Wij zien geen andere mogelijkheid dan Vlieland. Het is landsbelang". „Maar dan niet zo dicht bij een ge bied, dat zo belangrijk is voor onze mosselen- en garnalenvisserij", zei de heer J. Bakker van de Nederlandse Vissersbond. „In het verleden hebben wij hier al meer last gehad van ver dwaalde kogels". Een verweerde gezagvoerder van re derij Doeksen wees aan, dat de grens van de schietsector precies langs de rand van de vaargeul loopt. „Ik heb herhaaldelijk gezien dat granaten op het water ketsten en doorvlogen je moet er niet aan denken, dat er een boot wordt geraakt". Voor de vogels trad drs. A. Perdock van het vogelstation in het geweer. „Duizenden trekvogels op weg naar Afrika doen Vlieland aan om krachten te verzamelen. Ze zijn constant in de weer om voedsel te zoeken, maar het schieten houdt ze daarvan af. Dit kan fataal zijn. Bovendien worden wij, on derzoekers, door deze militaire aktivi- teiten sterk gehinderd. Het komt voor, dat vogels die geringd moeten worden, schrikken van het lawaai en dan is je kans verkeken". Hun zwaarste geschut brachten de eilanders in stelling met mr. D A. de Lange, een advocaat die naar Vlieland is gekomen om er van de rust te genie ten, maar die zich nu als een leeuw weert voor „Vlielands Belang" In een vernietigend betoog stelde hij vast, dat dit verzoekschrift nooit kan worden aangenomen, omdat niet duidelijk staat aangegeven waar de sectoren beginnen en waar ze ophouden. De munitie opslagplaatsen en andere gebouwen zijn evenmin duidelijk omschreven. Verder weten wij niet wat voor soort granaten de marine wil beproeven, brisantgra- naten of pantsergranaten. De felle raadsman betoogde: „Op Vlieland zijn geen ziekenhuizen, geen doktoren en verpleegsters. Als door een ongeluk een explosie volgt, zijn de ge volgen niet te overzien. En dat zulke ogenblikken niet denkbeeldig zijn, is vorig jaar wel gebleken toen er een kanon is ontploft met één dode". Voor de marine bleef er na deze, door spervuur verijdelde enterpoging, maar één uitweg; terugdeinzen met be bloede koppen. Èn dit alles op nog geen steenworp afstand van het huis van Cornelis Tromp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1