Cjroen '^wartsjexeh in het harL, Van de Texelaars hangt af, hoe groot het zwemhad wordt —r ES Artiesten komen op Texel voetballen Binnen afzienbare tijd is realisering mogelijk TOTALE KOSTEN: 4 a 5 TON Comité wil van bevolking geld lenen Verlangen TEN BATE VAN HET ZWEMBAD Tegen hotel- en caféhouders TEXELSE 80e JAARGANG No. 8104 COURANT Uitgave N.V. v/h Langereld de RooQ Postbus II Den Borg, Texel - Tel. 2058 Kedaktie: Harry de Graaf, Wilhelralnalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. Inf. 30 ct- incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. F-* **>-v «g. Binnen afzienbare tijd, misschien zelfs al volgend jaar, zal kunnen worden begonnen met de bouw van een zwembad te Den Burg. Het bad zal worden aangelegd op een 2Vs hectare groot terrein aan de Slingerweg, dat grenst aan het sportterrein aldaar. De bouw zal ter hand worden genomen door de Recreatiestichting Texel (de nieuwe naam voor Stichting Sociaal Toerisme), die nauw samenwerkt met het comité, dat zich tot augustus vorig jaar met de plannen bezig hield. Er zal een nieuw plan worden gemaakt, want geble ken is dat de oorspronkelijke grootse opzet (kosten 1,6 miljoen gulden) een onaanvaardbaar jaarlijks exploitatietekort oplevert. De Recreatiestichting Streeft nu naar een bad, dat niet meer dan 4 tot 5 ton zal kosten. Ook dat zal niet rendabel zijn te exploiteren. Gerekend wordt op een jaarlijks tekort van ongeveer ƒ28.000,maar de Recreatiestichting heeft besloten daarvan ƒ10.000,voor haar rekening te nemen. Het zal met moeilijk zijn de rest van het tekort te dekken uit gemeentelijke en andere subsidies. mede een instructiebad van 16 meter met een diepte van 40 tot 90 cm. Een dergelijk bad, compleet met kleedgele genheid e.d. zal 4 5 ton kosten. Een dergelijk bad is momenteel in aanbouw te Houten. Daar wordt gewerkt volgens het nieuwe vijverviltbetonsysteem, wat betekent dat het bassin geen loodrechte wanden krijgt, maar een hellend talud, zoals een vijver doorgaans ook heeft. Dit procédé is goedkoper. Of dit sys teem ook op Texel zal worden toegepast staat nog geenszins vast, want het zwembadcomité, waarin vaklieden zitting hebben, meent dat onder zekere voorwaarden voor dezelfde prijs ook een bad met loodrechte wanden te ver wezenlijken is. Zó kan het Texelse zwembad worden als de financiële steun van de bevolking een grote omvang aanneemt. Op de foto ziet men het twee jaar geleden in gebruik genomen zwem bad van de gemeente Vleuten. Men beschikt daar over een ondiep bassin met een water oppervlakte van 600 m2 en over ecu halfdiep en ecu diep bassin van elk 450 in2, dus totaal 1500 m2. Aan dit fraaie geheel kan later altjjd nog een overdekt bad worden toegevoegd. Van deze bijzonder gelukkige ontwik keling in de geschiedenis van de Texel se zwembadplannen werden wij giste ren officieel op de hoogte gesteld door burgemeester C. De Koning. Deze toon de zich met de medewerking van de Recreatiestichting bijzonder ingenomen, maar wees er met nadruk op dat het woord nu aan de bevolking is. De Recreatiestichting zal de vijf ton, die zij mogelijk nodig heeft, moeten le nen en dat zal in verband met de hui dige kapitaalsschaarste niet lukken, al thans niet bij de banken. De situatie wordt echter veel gunstiger als een deel van de som door de bevolking op tafel wordt gelegd. Dit kan gebeuren door een lening, schenking, renteloos voor schot of in de vorm van te verlenen diensten. Om zo snel mogelijk over een groot kapitaal te beschikken, wil het comité beginnen met het uitschrijven van een geldlening. Er zullen aandelen worden uitgegeven, die de beleggers evenveel rente zullen opleveren als de spaarbank. Men hoopt dat veel Texelaars ertoe zul len besluiten een behoorlijke som geld op deze wijze uit te zetten. Daarnaast blijven natuurlijk de schenkingen, die het resultaat zijn van diverse door ver enigingen georganiseerde acties, van enorm belang. Het zwembadcomité heeft zich tot taak gesteld acties te gaan voeren en zal ongetwijfeld zeer binnenkort van zich doen horen. Reeds zijn door ver enigingen enkele acties ten bate van het zwembad gevoerd; andere acties staan op stapel en dat schept de verwachting, dat ook het comité gehoor zal vinden. of iets beters? Het is duidelijk, dat het bad er vol gens de huidige plannen sober zal uit zien. Het zal in de behoefte aan zwem- gelegenheid voorzien, maar bijzonder groot zal het niet zijn en voor allerlei aantrekkelijke extra voorzieningen zal het geld ook ontbreken. Tenzijde steun van de bevolking belangrijk gro ter is dan waarop men nu voorzich tigheidshalve rekent. Dan zou een aanzienlijk ruimer bad kunnen worden gemaakt, ongeveer zoals het zwembad, dat twee jaar geleden te Vleuten gereed kwam (foto). Evenals het in aanbouw zijnde bad te Houten heeft men ook dat van Vleuten van nabij bestudeerd. Hier beschikt men over een ondiep bassin met een wateroppervlakte van 600 m2, een half diep en diep bassin van elk 450 m2, dus in totaal 1500 m2. Het is een uitermate fraai geheel met bassins vap ideale afmetingen. Maar het is ook denkbaar dat men bij voldoende st^un een tussenoplossing kan bereiken. Dc mate van medewerking en financiële steun van de Texelse bevolking bepalen dus in feite de grootte van het te bou wen bassin Het blijft natuurlijk mogelijk om la ter, wanneer er geld voor beschikbaar komt, een overdekt bad bij te bouwen. In fasen zal dan zijn bereikt wat in één keer niet mogelijk was. INGEBRUIKNEMING SPORTHAL VERTRAAGD De nu vrijwel gereed gekomen sport hal van de technische school te Den Burg zal niet op 3 oktober in gebruik kunnen worden genomen, zoals aanvan kelijk de bedoeling was. In verband met het aanbrengen van de verlichtingsin stallatie, zal dit eerst op maandag 17 oktober het geval zijn. De voor de nieu we zaal en voor het gymnastieklokaal van de J. P. Thijsseschool ontworpen gebruiksregeling wordt daarom ook op deze datum van kracht. Tot dan geldt dus nog de oude regeling. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 21 tot en met 28 september 1966 Geboren; Stephan, zv F. T P. D. de Haan en A. A Rezel Ondertrouwd: Jan W. Le Noble en Ike A. Helmhout; Evert Heere en Jan- netta D. Kikkert; Udo Eelman en Lena M. Wetsteen. Een plattegrond van de zweminrichting te Houten, dat over ccn bassin van 41 meter zal beschikken, onderverdeeld in een 25 meter bad voor sport- en recreaticzwemmen (diep 110 - 140 cm.), een duikkuil van 3,25 meter diep en eeu ondiep instructiebad van 16 meter Het bassin is 17 meter breed en heeft dus een wordt voor Texel „haalbaar" geacht, z(j het oppervlakte van 700 m2. Een dergelijk bad dat dc steun van dc bevolking niet zal kunnen worden ontbeerd. Eenvoudig bad. De Recreatiestichting streeft naar een bad dat belangrijk eenvoudiger en dus goedkoper is dan het oorspronkelijk geplande bad met toebehoren. Gedacht wordt aan een bassin met een nuttige lengte van ca. 40 meter en een breedte van 17 tot 20 meter, waarvan het zwem water kan worden verwarmd tot 20 a 22 graden Celcius. Het bassin bevat een 25 meter-bad voor sport- en recreatie- zwemmen met een diepte van 110 - 140 cm. en een duikkuil van 3.25 meter, als- A=> /Aoz/t Primeur voor Texel TENTOONSTELLING „KUNST UIT GRONINGEN" TOT 10 OKTOBER OPEN In de Rijks HBS te Den Burg hangt op het ogenblik voor vele tienduizenden guldens aan schilderijen. Het zijn 25 expressionistische werken, afkomstig uit het Groninger Museum voor Stad en Land, allen gemaakt in dc jaren 1920 - 1927 door leden van de expressionisten- groep „De Ploeg". Het is stellig een belangwekkende expositie, want het is voor het eerst, dat men op eigen bodem dergelijk schilderwerk van allure kan bekijken. De tentoonstelling maakt een toernee en zal o.m. ook in Castncum, Beverwijk en Hoorn te zien zijn. Den Burg is de eerste plaats, waar de schilderijen wor den geexposeerd en op deze primeur mag men trots zijn. Al eens eerder or ganiseerde de Stichting Cultureel Werk Texel in samenwerking met de Cultu rele Raad Noordholland een kunstten toonstelling. Dat was „In brons besten digd", een verzameling kleine1 sculptu ren, die door heel wat belangstellenden is bekeken. De tentoonstelling werd maandag middag geopend door burgemeester C. De Koning Hij toonde er zich verheugd over dat de samenwerking tussen zijn Stichting en de Culturele Raad Noord holland weer tot een dergelijk evene ment heeft geleid Hij dankte de direc teur van de RHBS voor de beschikbaar gestelde ruimte en het Texels Museum voor het gebruik van de tentoonstel lingspanelen. De heer G. W. Inthout uit Bergen, sprekende namens de culturele raad Noordholland, vond dat Texel zich gelukkig mag prijzen met deze tentoon stelling. Het was nl. niet makkelijk om de schilderijen bij elkaar te krijgen. Musea staan ze doorgaans niet graag af in verband met 't risico dat de kostbare werken lopen. Het Groninger Museum voor Stad en Land was over dit be zwaar heengestapt en had deze zeer bij zondere collectie beschikbaar gesteld. Een toelichting op de geëxposeerde werken gaf de schilder J. Sax. Hij ver telde het een en ander over de schilders Wiegers, Dijkstra, Altink en Hansen, die zich verenigden in de expressionisten- groep „De Ploeg". Hij gaf voorts het verschil aan tussen het im- en expres sionisme en wees zijn gehoor op de bij zondere kwaliteiten van het geëxpo seerde werk. „Kunst uit Groningen" zal worden bezocht door de schooljeugd, maar ook anderen zullen in de gelegenheid wor den gesteld de tentoonstelling te zien, nl. op maandag- en dinsdagavond van 8-10 uur. OVERDENKING Verlangen doen we allemaal. En we verlangen naar „iets", al is dat „iets" vaak vaag en onbestemd Wanneer we in een bepaald geval verkregen hebben, wat we wensten, dan richt zich ons ver langen weer op wat anders. Een mens is een nimmer-tevreden dier: vervulling vindt hij niet, hier niet, daar niet, nooit, nergens. En altijd is hij onderweg, op zoek. Hij gaat door de straten, hij zwerft langs de wegen. Nooit laat het verlangen hem los. Im mer is er de spanning: is het geluk, de eindelijke vervulling om de volgende hoek? Jongeren haasten zich langs de weg in optimistisch hopen; volwassenen doen het wat kalmer aan, maar ener giek blijft hun gang, een veelbelovende toekomst tegemoet. De jaren nemen toe in aantal, de verwachting neemt af en traag wordt het gaan van de mens. t Is immers altijd eender: steeds op nieuw diezelfde weg, diezelfde straat, datzelfde dak in de verte, datzelfde huis. En elke dag sterft in hetzelfde bed. Dit is ons leven: verder gaan, altijd verder of we willen of niet. Werken, eten, slapen. Soms lachen, soms schreien. Maar het haalt alles immers niets uit: blijven doet de leegte. Waarheen in vredesnaam? Ergens? Nérgens De toekomst is geen vraag: treurwil gen en grafstenen Mooie stenen, maar daaronder lig het gestorven verlangen. Wie deze dingen overdenkt en er wel licht wat triest van wordt, moet toch bevreemd opkijken, wanneer hij de stem hoort van iemand, die tegen hem zegt „Het is niet waar! Er is vervulling voor het diepst en laatst verlangen van de mens. Ik ben de Weg en deWaarheid en het Leven!" Die Stem klink in de Bijbel Het is de Stem van Jezus Chris tus. U moet daarover vooral eens in die Bijbel gaan lezen! U zou de eerste niet zijn, die daardoor een andere kijk op de mens krijgt. Misschien ook wel op de mens, die u zelf bent! De bekende en beruchte! schrij ver G. K. van het Reve schreef onlangs: „Als je het evengelie leest, dan denk je ineens: verrek, dat gaat over mij! Hoe komt dat?" Hoe dat komt? Och, het antwoord op die vraag vindt u, wanneer u het voor beeld van Van het Reve volgt V. VERTROKKEN PERSONEN Hendrik C. Voorthuijzen, van De Cocksdorp, Kikkertstraat 57 naar Breda Vierwindenstraat 3. De heer Henny Kok uit De Cocksdorp is de initiatiefnemer van een veelbelo vend plan om een flink bedrag voor het Texelse zwembad bijeen te brengen. Hij is er in geslaagd een aantal radio- en televisieartiesten bereid te vinden naar Texel te komen om daar een voetbalwedstrijd te spelen tegen een elftal dat bestaat uit Texelse hotel- en caféhouders. Deze merkwaardige wedstrijd zal zaterdagmiddag 8 oktober worden gespeeld op het terrein van de sportvereni ging Texel te Den Burg. De samenstelling van de elftallen staat vrijwel defi nitief vast. Reeds hebben zich gemeld de heren Toby Rix, John dc Mol, Fred Oster, Bram van Erkel, Joop Smits (tv-omroeper), Wim v.d. Brakel, Thijs Bak ker, Wilko Kuipers, Joop de Knegt en Wim van Gestel. Promotor van het artiestenelftal is de heer Kees van Gestel. Nog acht bekende sterren zullen waarschijnlijk bij het voetbalfestijn worden ingeschakeld, maar daarover be waart Henny Kok het stilzwijgen. „Het zijn heel bekende namen. De vrijdag voor de wedstrijd willen we die pas bekend maken, als een donderslag!" zegt hij vol enthousiasme. De heer Kok, geholpen door de heer Maarten Bruin uit Den Burg, heeft het druk gehad de laatste dagen. Dank zij z'n relaties in Hilversum en Bussum slaagde hij er echter in een groot aan tal, overigens druk bezette, artiesten enthousiast te maken voor de voetbal wedstrijd. Ook hij het samenstellen van de tegenpartij ondervond hij veel be reidwilligheid. Hoewel dit elftal nog niet definitief compleet is, staat reeds vast dat de heren J. Kikkert, J. Stolk, W. Brugmans, P. de Graaf, L. Kellner, Th. Bakker, P. Bekker, R. Zijlstra en J. Jellema er deel van zullen uitmaken. Van enkele andere hotel- en café exploitanten wordt de toezegging ieder ogenblik verwacht. Belangeloos Ook burgemeester C. De Koning is bijzonder gelukkig met deze voetbal match, die wel eens een zeer belangrijk bedrag zou kunnen opleveren. De bur gervader heeft zich dan ook onmiddel lijk bereid verklaard aan het begin van de wedstrijd de aftrap te verrichten. De bezoekers kunnen de wedstrijd tegen betaling van ƒ2,50 per persoon zien. Van de recette zullen slechts weinig kosten behoeven te worden afgetrokken, want ieder die bij het evenement is be trokken, werkt belangeloos. Zelfs het reisgeld van de artiesten behoeft niet te worden vergoed. Feestavond Niet alleen de voetbalwedstrijd zal een flink bedrag kunnen opleveren; ook de feestavond, die vrijdag wordt gehou den, belooft dit te zullen doen. De ar tiesten komen n.l. vrijdagmiddag reeds op Texel aan en enkelen hunner zul len in een der zalen van Den Burg aan dit feest bijdragen. Voorts heeft het mu zikale duo „The Flintstones" (waarvan de drummer een voortreffelijke one- man show kan weggeven!) medewer king toegezegd. Aan de feestavond wordt ook bijgedragen door leerlingen van de muziekschool Kok en van de dansgroep „Texelein". De avond is toe gankelijk voor ƒ2,50 per persoon. De gasten uit Hilversum en Bussum zullen de nacht doorbrengen in hotel „De Graaf" en de eigenaar accepteert daar- (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1