Cjrocn Tjvartsjexels in het harL, Mevr. Boon 3 weken ere-gaste in Georgië AGENDA OP BEZOEK BIJ OUD STRIJDERS Ook aanwezig bij filmpremière Telefoon brandweer 2066 LANDBOUW en VEETEELT A. v. d. Slikke 0IMPLEX Elektrische radiatoren Bakkers IJzerhandel DINSDAG 4 OKTOBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8105 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Roo(J Postbus 11 - Dan Borg, Texel - Tel. 2058 Wedaktle: Harry de Graaf, Wilhelratnalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 'i avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: NederL MJddenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familie berichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. Mevrouw C. C. Boon-Verberg (62) uit De Cocksdorp is uitgenodigd voor een bezoek van drie weken aan de Sowjet- republiek Georgië. Zij zal gedurende die tijd de ere-gast zijn van de „Geor gische vereniging voor Culturele be trekkingen met Landgenoten in het Buitenland" te Tiblisi. Mevrouw Boon wist reeds geruime tijd, dat zij de reis zou maken, omdat deze haar in juli mondeling was toegezegd. Eerst vorige week kreeg zij via de ambassade van de U.S.S.R. de uitnodiging toegezonden. Mevrouw Boon vertrekt 17 oktober en zal op 10 of 11 november weer op Texel terugkeren. Stellig zal zij dan veel te vertellen hebben, want het is de bedoe ling, dat zij diverse Georgiërs, die in april 1945 aan de opstand op Texel deel namen, zal ontmoeten. Onder hen is een der leidende figuren, Artimidze, waar mee mevrouw Boon de afgelopen jaren regelmatig schriftelijk contact onder hield. De lange reis naar Georgië zal per trein worden gemaakt. Tot Moskou moet mevrouw Boon de kosten zelf vol doen; de rest van de tocht en ook de terugreis naar Nederland wordt door de gastheren betaald. Mevrouw Boon heeft de vriendschap van de Georgiërs verworven door hen voor, tijdens en na de opstand van 1945 op allerlei manieren terzijde te staan. Mevrouw Boon: „Ze noemen me nu de moeder van de Georgiërs, maar er zijn natuurlijk .veel meer Texelse vrouwen geweest, die veel voor de opstandelin gen hebben gedaan Toch vind ik het geweldig, dat ik ben uitgenodigd. Nu zie ik die mensen eindelijk weer eens terug. Het is mooi dat het nu kan. want OUDESCHILD YVIL NU EIGEN GYMNASTIEKVERENIGING OPRICHTEN Per 1 oktober is de afdelinq Oude- schild van de gymnastiekvereniging Texel opgeheven. Deze beslissing moest worden genomen nadat het aan tal leden ver beneden het indertijd ge stelde minimum was gezakt. De oor zaak van de uittocht was niet alleen het verminderen van belangstelling voor gymnastiek; ook een minder ge slaagde samenwerking tussen enkele jeugdgroepen en de leider speelde een rol. In Oudeschild wil men hei er even wel niet bij laten zitten en een eigen gymnastiekvereniging oprichten. Deze zou reeds bij een minimum van 60 le den kunnen draaien. Bij deze worden alle bewoners van Oudeschild, die belangstelling hebben voor gymnastiek, speciaal de ouders van jeugdige gymnasten, uitgenodigd dins dagavond (heden) in het dorpshuis 't Skiltje bijeen te komen om over deze zaak van gedachten te wisselen. Hope lijk kan dan tot oprichting worden overgegaan. Dat een eigen gymvereni ging levensvatbaarheid heeft, wordt in Oudeschild niet betwijfeld. Het zal niet moeilijk zijn deskundige leiding te vin den, daar zowel mevr. v.d. Brink als de heer S. Dros zich bereid hebben ver klaard mee te werken. Vóór alles moet er echter voldoende belangstelling be staan en dat zal vanavond hopelijk blij ken. TEXELSE PONYCLUB BOEKTE FRAAIE SUCCESSEN In een concours te Callantsoog heeft de Texelse ponyclub „De Kleppertjes" (instructeur de heer IJ. Brouwer) een zeer goed resultaat weten te bereiken. Van de zes eerste prijzen die te verde len waren, wisten de Texelse ruitertjes er maar liefst drie in de wacht te sle pen. In totaal weren er 120 deelnemers, allen uit de kop van Noordholland. „De Kleppertjes" waren met 23 po ny's vertegenwoordigd. De uitslag was als volgt A. Rommel le prijs met overgang naar klasse L.; M. van Loon le prijs met overgang naar klasseL.; Y. Elias le prijs met overgang naar klasse L.; A. Schoorl 2e prijs; C. Dros 2e prijs met overgang naar klasse L.; M. Witte 2e prijs met overgang naar klasse L.; G. de Boer 4e prijs; J. van Loon 4e prijs met over gang naar klasse L.; B. van Loon 5e prijs; D Slot 5e prijs. Zes ruiters zijn overgegaan naar een andere klasse, doordat zij het vereiste puntentotaal van 97 wisten te behalen of te overschrijden. WAARNEMEND REDAKTEUR De redaktie van de Texelse Courant is tot en met zaterdag in handen van Jan E. Craanen, Schilderend 93, tele foon 2328. ik ben niet zo heel jong meer en over een paar jaar wordt zo'n reis dan be zwaarlijk". Mevrouw Boon heeft de uitnodiging waarschijnlijk te danken aan de Geor giërs die de afgelopen jaren op Texel zijn geweest. Enkele jaren geleden was een der deelnemers van de opstand, Georgy Dzjimseleishvili, op het eiland. Dit voorjaar bracht een Georgische filmoperateur Georgy Asatiani, een be zoek, gevolgd door de scenarioschrijver Rewaze Tabukashvilli. Onlangs was ook de regisseur van de Georgische film „Vader van een soldaat" op Texel, toen zijn film daar de Nederlandse pre mière beleefde Mevrouw Boon heeft met deze mensen gesproken en met vele andere Texelaars inlichtingen over het verloop van de opstand ver schaft. Vooral de scenarioschrijver was daarin geïnteresseerd in verband met de Russische plannen om de opstand van 1945 te verfilmen. Die plannen zijn inmiddels uitgevoerd. Volgens het in formatiebulletin van de ambassade van de U.S.S.R. is de film gereed en draagt de titel „Het gekruisigde eiland". Het is geen documentaire (wat ook nauwe lijks mogelijk zou zijn, omdat op Texel geen opnamen zijn gemaakt) maar een speelfilm met de opstand als achter grond. Meer gegevens ontbreken tot dusverre, maar mogelijk kan mevrouw Boon deze na terugkomst verschaffen, want het heeft er alle schijn van, dat zij de première van deze film zal mee maken. Mevrouw Boon hoopt door haar reis op vele nog niet beantwoorde vragen met betrekking tot de bloedige opstand op te lossen. Graag wil zij uitzien naar relaties van andere Texelaars en ze hoopt dan ook dat ook dat zij zoveel mogelijk adressen, foto's en andere ge gevens mag ontvangen. Het adres: Vuurtorenweg C 87a, De Cocksdorp. WEKELIJKS BIJSTAND DOOR DEKENAAL CENTRUM Voortaan zal iedere donderdag een maatschappelijk werkster van de R.K. Stichting voor Charitatief en Maat schappelijk werk Kop van Noordholland op Texel zijn om belangeloos hulp te verlenen aan mensen, die dat nodig hebben en er prijs op stellen. Het in januari opgerichte Dekenaal centrum van de stichting stelt zich ten doel waar mogelijk te voorzien in de nood van hen, die op welke wijze dan ook zijn vastgelopen in het leven. Daarbij denkt men vooral aan opvoedingsmoeilijkhe den, huwelijksmoeilijkheden en alle spanningen die voortkomen uit tijds veranderingen en financiële nood. Het is vooral de bedoeling hulp te verstrekken in het niet-materiële vlak, wat niet wegneemt dat men ook in gevallen, waar slechts van financiële nood kan worden gesproken, de juiste weg gaarne wordt gewezen. Iedere donderdag zal zuster Gemma, een der drie maatschappelijk werksters, die in het Dekenaat werkzaam zijn, op Texel huisbezoeken afleggen. Zij komt op aanwijzingen van anderen, maar des gevraagd ook op verzoek. Altijd echter moet de cliënt met het bezoek akkoord gaan. Het is de bedoeling, dat binnen kort op Texel ook een spreekuur zal worden gehouden. Men zoekt nog naar een geschikt gebouw of gedeelte daar van. Hoewel het hier een katholieke organisatie betreft, kunnen ook mensen met een andere overtuiging zich tot het dekenaal centrum wenden. Het adres: Spuistraat 1, Den Helder, tel. (02230) 3706. BRAND IN MACHINEKAMER Donderdagochtend omstreeks half tien ontstond brand in de machineka mer van de kotter TX 66 toen deze van de visgronden opweg was naar Oude schild. De brand werd ter hoogte van Ameland door de wachtsman ontdekt maar de machinekamer kon men toen al niet meer betreden omdat de vlam men uit de deur sloegen. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een lek in een brandstofleiding waardoor olie op een hete uitlaatpijp is gedruppeld en vlam heeft gevat. Met eigen middelen slaagde de be manning erin het vuur meester te wor den. De schade, vboral aan de elektri sche leidingen tegen het plafond van de machinekamer, is vrij groot. De be manning van de TX 66 prijst zich ge lukkig dat dit hachelijke avontuur nog zo goed is afgelopen. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 5 oktober a.s. worden de moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht Oudeschild van 13.00 13.45 uur; daarna Den Burg tot 16.00 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Texel verleenden de navolgende per sonen, zaken en instellingen de daarbij omschreven bouwvergunning Ir. W. Bidding te Amsterdam, voor de bouw van bergruimte aan de Cali- forniëweg; de heer J. C. Vlas te Oude schild, voor de bouw van een schuur aan de De Ruyterstraat; de heer J. Smit te Oosterend, voor de bouw van een wc nabij O 127; de heer C. J. Swaerts te Oudeschild, voor de uitbreiding van een schuur aan de Laagwaalderweg; de heer Th. v.d. Vis te Oosterend, voor de bouw van een woonhuis aan de Mulderstraat; de heer W. Barhorst te Oudeschild, voor de verandering van een gevel aan de De Ruyterstraat; de heer J. Koom te Waalenburg, voor de uitbreiding van een huis, W 75; de heer J. Huizinga te Den Burg, voor de verandering van een cafetaria in de Binnenburg; de heer W. D. Bakker te Den Hoorn, H 128, voor de verandering van een veestal aan de Hemmerkooiweg; de heer S. Tjepkema te Oudeschild, voor de bouw van een landbouwschuur in de P.H. Polder; de fa. Arke te Oosterend, voor de veran dering van een schuur aan de Wilhel- minalaan; de heer KI. Schagen te Oude schild, voor de bouw van een garage aan de Loodssingel. RAYONCOMMANDANT OOSTEREND Per 15 oktober is de wachtmeester le klasse der Rijkspolitie J. S. Kuiper uit Middenmeer benoemd tot rayon commandant van Oosterend. Hij volgt wachtmeester 1 A. Buning op die reeds in zijn nieuwe standplaats Groet woon achtig is. OPENBARE BIBLIOTHEEK Leeszaal en bibliotheek: maandag 11 tot 12 uur; woensdag 14.30 - 15.30 uur en 19.30 - 21.30 uur; vrijdag 19.30 - 21.30 uur. Jeugd: woensdag en vrijdag van 15.30 - 17.30 uur. Leeszaal (geen uitlening): maandag 15.30 - 17.30 uur en van 19.30 - 21.30 uur HANDELSREGISTER In „Handelsbelangen" van 29 septem ber j.l lezen wij onder nieuwe inschrij vingen in het Handelsregister: Pension de Leeuw, Texel, Den Hoorn, Herenstraat 39. E.: A. de Leeuw. In geval van brand dient men altijd het alarmnummer 1(02220) 2066 te draai en. Dit geldt voor heel Texel, bij dag en nacht, op werkdagen en in het week end. DE NIEUWE T.E.M.-TARIEVEN In aansluiting op het uitvoerige ar tikel over de tariefsverhoging van de N.V. TEM geven wij een overzicht van de nieuwe tarieven voor huishoudelijk gebruik. Zoals gemeld zullen deze ta rieven, behoudens de goedkeuring van de raad, per 1 januari 1967 van kracht worden. De genoemde bedragen zijn de abonnementsgelden (vastrechtbedragen) per jaar. Tussen haakjes het thans nog geldende tarief. De bedragen gelden bij een aansluitwaarde van 25 ampère en de (eveneens verhoogde) stroomprijs van ƒ0,105 per kWh. Bij een woning van drie vertrekken ƒ30,(is ƒ27,vier vertrekken ƒ42, (ƒ39,bij vijf vertrekken ƒ66, 58,bij zes vertrekken 78, (ƒ68,bij zeven vertrekken ƒ90, (ƒ79,bij acht vertrekken ƒ102, (ƒ90,bij negen vertrekken ƒ114, (ƒ101,bij tien vertrekken ƒ126, i(112,bij elf vertrekken 138, (ƒ125,bij twaalf vertrekken ƒ156, (ƒ138,bij dertien vertrekken ƒ168, (ƒ150,bij veertien vertrekken ƒ180,(ƒ162,bij vijftien vertrekken ƒ192,(ƒ176,bij zestien vertrekken ƒ210,(ƒ189,bij zeventien vertrek ken ƒ228,(ƒ203,bij achttien ver trekken ƒ240,(ƒ214,bij negentien vertrekken ƒ252,(ƒ225,bij twin tig vertrekken ƒ270,'(ƒ236, In afwijking van deze tarieven wordt voor zuiver huishoudelijke aansluitin gen, totstandgekomen op of na 1 janu ari 1967, bij de berekening van het abonnementsgeld, per aansluiting steeds uitgegaan van minimaal zes vertrekken. Voorts wordt in als zodanig in ge bruik zijnde bejaardenwoningen, tot standgekomen op of na 1 januari 1967, bij de berekening van het abonnements geld, per aansluiting steeds uitgegaan van minimaal vier vertrekken. rybriekvoor I ««.w r>.iaMi. UW AANDACHT VOOR Kalk op schotwalgrond Enige tijd geleden wezen we er in deze rubriek op, dat het toedienen van kalkmeststoffen aan hopen schotwal grond er aan kon meewerken deze grond eerder „cultuurrijp" te maken. We hebben de indruk, dat er heel wei nig landbouwers zijn geweest, die onze suggestie om de kalk al te geven tijdens het aan hopen leggen, hebben opge volgd. Op 't moment is men op verschillen de plaatsen bezig deze grond te verwer ken. In veel gevallen met tegenzin. Er wordt nl. op gerekend, dat de groei van de gewassen op de plaatsen, waar deze grond komt een reeks van jaren minder goed zal zijn. Dit is in het verleden ook altijd zo geweest. We zijn er van overtuigd, dat het in ieder geval niet nodig is om een groot aantal jaren nadeel te hebben van deze schotwalgrond. Het grote gebrek van deze grond is, dat de grond veel te zuur is. Dit kan aleen goed worden gemaakt door kalkmeststoffen. Het maakt daar bij niet veel uit welke kalkmeststof wordt gebruikt. Het gaat er om, dat er ruim kalk wordt gebruikt en dat deze goed door de grond wordt gewerkt. Naast het geven van kalk is ook een flinke fosfaatbemesting nodig. In de herfst en winter kan al een bemesting met slakkenmeel worden gegeven. Daar naast is het goed om in het voorjaar nog wat snelwerkend fosfaat te geven. Dit advies geldt uitsluitend voor het zgn. „oude Texel". De schotwalgrond in de nieuwe polders is over het algemeen zeer kalkrijk. Voorzichtig met suikerbietenkoppen Ieder jaar in de maanden oktober en november krijgen we 'berichten door over nadelige gevolgen van het voeren van suikerbietenkoppen en -blad aan melkvee. Soms zijn de gevolgen zeer funest. De melk is dan zo goed als ver dwenen. Deze ervaringen zijn voor heel veel veehouders aanleiding om geen koppen en blad van suikerbieten aan melkvee te geven. We betwijfelen of 't laatste no dig is. We zijn van mening, dat een be perkte hoeveelheid van dit voedermid del naast herfstgras gunstig kan wer ken. De moeilijkheid zit echter bij de rantsoenering. Ook al geeft men een hoeveelheid, die omgerekend per koe niet hoog ligt kunnen er moeilijkheden optreden door een ongelijke verdeling. Kan men dit niet voorkomen, dan is het inderdaad beter om geen koppen en blad van suikerbieten te geven. Als er een mogelijkheid is om de die ren elk een eigen portie te laten opne men, dan zal een hoeveelheid van 20 kg per dier en per dag zeker niet schade lijk zijn. U moet er daar wel aan denken dat 20 kg een zeer kleine hoeveelheid is. Een controle door weging is hierbij nodig. Het voeren van kop en blad van sui kerbieten aan jongvee geeft veel minder moeilijkheden. Dit blijkt wel uit het feit dat op een aantal bedrijven het jongvee na het rooien op suikerbietenpercelen wordt „geweid". Vooral ingekuilde kop pen en loof van suikerbieten zijn een zeer goed voeder voor jongvee en spe ciaal mestvee. Rassenkeuze wintertarwe Er zijn op het moment meerdere goe de rassen van wintertarwe. De leden van de Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting hebben dit o.m. ,ook kunnen le zen in het Rassenbericht van de Fede ratie van Verenigingen voor Bedrijfs voorlichting. We menen, dat het goed is daarbij nog op het volgende te wijzen. Bij het kiezen van een ras moet u niet uitslui tend afgaan op de opbrengst in 1966. En zexer niet als het hierbij om enkele procenten verschil gaat. Dit jaar blijkt vooral bij zomertarwe weer duidelijk, dat het dikwijls aan bepaalde omstan digheden is te danken, dat een ras in een zeker jaar bovenaan komt. In een volgend jaar kan dit weer anders lig gen. Schoonheidssalon Parkstraat 20 Telef. 2371 blijvend met olie gevulde thermostatisch geregeld, waardoor zuinig in gebruik vanaf 185,- Een zeer belangrijke eigenschap is de oogstzekerheid. Rassen, die onder aller lei omstandigheden goed mee kunnen komen, ook al staan ze niet altijd aan de top, zijn o.i. het meest aantrekkelijk. Daarom is het goed niet alleen naar de opbrengstcijfers te kijken, maar ook te letten op wintervastheid, mogelijkheden tot herstel na een slechte winter, snel heid van de voorjaarsontwikkeling, tijd van rijping en geschiktheid voor maai- dorsen Dit zijn punten, die onder alle omstandigheden van belang zijn en we menen u er daarom op te moeten wijzen dat ook „het verhaaltje" bij de rassen moet worden gelezen. DE TELEAC-CURSUS VOOR VEEHOUDERS Op verzoek van de besturen van de afdeling „Texel" van de standsorgani saties brengen wij het volgende onder de aandacht. In de Texelse Courant van vrijdag hebt U kunnen lezen, dat ge noemde besturen hebben besloten om door groepsbespreking de waarde van de teleac-cursus voor veehouders te vergroten. Algemeen is men van oor deel, dat deze cursus nl. pas volledig tot waarde woidt gebracht als op het luisteren en kijken naar de uitzending een bespreking in kleine groepen volgt. Dit initiatief is nu genomen. De eerste bespreking wordt op woensdag 5 oktober in de Lagere Land bouwschool te Den Burg gehouden. De directeur van de school, de heer C. P. Laan heeft volledige medewerking toe gezegd. Op deze bijeenkomst kan ook gesproken worden over de eventuele wenselijkheid om de besprekingen op meerdere plaatsen te houden. Het komt ons voor, dat de groepen in geen geval te groot moeten zijn en dat bij voldoen de belangstelling een dorpsgewijze be spreking het meeste effect zal hebben. Een punt van bespreking op deze eerste avond kan zijn of na elke uitzen ding een bespreking moet volgen, of dat een aantal lessen samengevoegd kan worden. De besturen hopen op goede belang stelling. Als U vrijdag verzuimd hebt om de uitzending van de tweede les te volgen, krijgt U daarvoor nog gelegen heid op woensdag 5 oktober van half zeven tot zeven uur 's avonds. Om acht uur op diezelfde dag wordt U dan ver wacht in de Landbouwschool. Vrijdag 7 oktober Den Burg, Dorpshuis, fotoclub „De Kieken dief" aanvang 8 uur n.m. Den Burg, Jaarvergadering SVT in de nieuwe kantine op het sportveld, aanvang 20.00 uur. WEEKAGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Maandag 10 oktober Den Burg, Hotel „De Lindeboom-Texel" 't Nut. Solotoneel door voordrachtkunstenaar Tob de Bordes. Sprookjesprogramma voor volwassenen. Aanvang 8 uur. Donderdag 13 oktober Den Hoorn. „Ons Huis", Ned. Hcrv. Gemeente Gespreksa\ond, onderwerp Het gebed. Dinsdag 18 oktober Den Burg, Landbouwschool, Plattelandsvrou wen. De heer J C. Bruin vertoont een film over zijn reis naar Egypte Aanvang 8 uur. Vrijdag 4 november Den Hoorn. Dorpshuis, fancy-fair annex loterij t.b.v. DEK Zaterdag 5 november Den Hoorn, Dorpshuis, fancy-fair annex loterij t.b.v. DEK Dinsdag 8 november Den Burg. Landbouwschool. Overkoepeling Vrouwenorganisaties. Bespreking over ver schillende levensbeschouwingen. Donderdag 10 november Oosterend, Gebouw voor Christelijke Belangen Bazar t.b v. Excelsior. Den Hoorn, Ons Huis, Ned. Herv. Gemeente- Gespreksavond met als onderwerp „De Evolutie". Vrijdag 11 november Oosterend. Gebouw voor Chr. Belangen, Bazar t.b.v. Excelsior. Dcn Burg, De Oranjeboom, UDI met het blij spel: Bonjour Brigitte. Den Burg. Hotel De Lindeboom-Texel. 't Nut. Lezing en films over de KLM door de heer F. Zandvliet uit Den Haag. Zaterdag 12 november Den Burg, De Oranjeboom, UDI met het blij spel: Bonjour Brigitte. Oosterend, Gebouw voor Chr. Belangen, Bazar t.b.v. Excelsior. Donderdag 17 november Den Burg, Landbouwschool, Plattelandsvrou wen. Mevr. Broekman-Vriesman spreekt over: Wel en Wee rond TV. Aanvang 8 uur. Donderdag 24 november Den Hoorn, Ons Huis, Ned. Herv. Gemeente: gespreksavond met als onderwerp: De Heilige Geest. Zaterdag 26 november Den Burg, Cultureel Centrum, Tingel Tangel Cabaret. Data's van vergaderingen, uitvoeringen, ba zars etc. kunnen telefonisch worden doorge geven aan de Stichting Cultureel Werk Texel tel. (02220) 2141.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1