Cjrocn 'wartrjexelsin het Raad aanvaardt tariefsverhoging T.E.M. met grote meerderheid 111111111)" Voorstel onderzoek naar mogelijkheid aansluiting P.E.IS. Presentiegeld ging naar zwembad DIM PLEX Elektrische radiatoren Bakkers Ijzerhandel BOXEN Vr ede-vrijheid-veiligheid Vakautieschema van volgend jaar voor Nederland en Duitsland Neergestort boven vliegveld Texel VRIJDAG 7 OKTOBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8106 COURANT Uitgave N.V. v/h Lange veld de RooQ Postbus 11 Den Burg, Texel - Tel. 2058 Medaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. In de raadsevrqaderinq van woensdaq j.l. is het voorstel om de tarieven voor de leverinq van elektriciteit te verhoqen met een overgrote meerder heid aangenomen. Alleen de heer G. Westerlaken, deel uitmakend van de traktie van de CHUstemde teqen. De veertien overige raadsleden spraken zich vóór de taiietsverhoqinq uit. De heer F. Standaart (Texels Belanq), die de noodzaak van een verhoqinq met het oog op de hudiqe situatie zeker kon inzien, lanceerde het voorstel een onderzoek in te stellen naar de moqelijkheiid van aansluitinq op het Provinciale net. Als de resultaten van een derqelijk onderzoek hekend zou den zijn, zou men kunnen gaan verqelijken welke manier van stroomverkrij- qinq de beste zou zijn. De burqemeester verklaarde dat het colleqe zou overwegen stappen in de ze richtinq te ondernemen. Als eerste over het voorstel van B. en W. sprak dhr. J. J. Westdorp (PvdA) „Elke verhoging doet natuurlijk pijn; 'het is nooit leuk meer te betalen als de kwaliteit van het product dezelfde blijft Wij zien echter de noodzaak van deze tariefsverhoging in en hebben het vol ste vertrouwen in het beleid zoals dat op dit ogenblik gevoerd wordt. De tariefswijziging waartoe men 9 jaar geleden besloot, is gebleken een daad van goed beleid te zijn. In al die jaren daarna is immers de prijs nooit meer omhoog gegaan. De vorige verhoging was anders van aard dan de tariefswijziging waarom het nu gaat. Deze laatste verhoging is noodzakelijk voor dekking op dit mo ment, zodat het niet verwonderlijk zou zijn als men met het oog op de toekomst door noodzakelijke uitbreidingen weer tot een verhoging zou moeten over gaan". De heer S. Keijser (WD) vroeg zich af welke konsekwenties de herziening van de tarieven voor de gemalen zou hebben. Burgemeestei De Koning antwoordde dat 'hiervoor afzonderlijke regelingen getroffen zouden worden. We hebben ons in deze zaak laten leiden door de richtlijnen opgesteld door het Verifica tiebureau Nederlandse Gemeenten. Onderzoek De heer F. Standaart (Texels Belang) verklaarde dat het moeilijk was ver gaande conclusies te trekken uit de ter beschikking staande gegevens. Hij maakte enkele kritische economisch- technische kanttekeningen bij de begro ting (afschrijving èn reservering) en meende dat de begroting op bepaalde punten in de knel kon komen Hij stelde vast dat Texel samen met Terschelling de hoogste elektriciteitsta rieven had en wees er op dat gemeenten als Alkmaar en Den Helder die aanvan kelijk een eigen centrale hadden, uitein delijk toch op het provincienet zijn aangesloten. Wethouder C. Joustra kon zich met het voorstel van de heer Standaart ver enigen, maar was van mening dat men op dit ogenblik de tariefsverhoging moest aanvaarden. Hij verklaarde voorts dat de herziening van de tane ven nog onder het oude bestuur zijn beslag had gekregen, zodat hij zich van het voorstel distancieerde. Mej. A. G. Luysterburg (CHU) zag ook 't nut van 'n dergelijk onderzoek in; „In ieder geval kan onderzocht worden of de kabel onder het Marsdiep wel of niet gelegd moet worden. Het voorstel tot herziening van de tarieven moet hier door echter niet worden getorpedeerd". Volgens haar fractiegenoot de heer G. Westerlaken moest men niet een bedrijf ten koste van alles handhaven. De heer P. Smit (KVP) merkte op dat 't natuurlijk niet prettig is meer geld te vragen. „Immers de huismoeders zullen het maar weer te betalen hebben De heer Standaart heeft gesuggereerd een kabel onder het Marsdiep te leggen. Dit punt heeft al veel stof tot discussie gegeven. We zullen echter op dit mo ment het offer, want zo beschouw ik het, op straffe van geen stroom moeten aanvaarden". Burgemeester De Koning verklaarde geen bezwaar te hebben tegen een on derzoek naar de mogelijkheid van aan sluiting op het Provinciale net. Als de uitslagen hiervan bekend zijn, is het misschien mogelijk dat er een heftige discussie kan ontstaan. Voorstel aangenomen De heer Westdorp wees er (in tweede instantie) op dat men in deze zaak moet afgaan op de adviezen van de Verifica tiecommissie. Hij onderstreepte dat op ons eiland alle gedeelten (ook de meest ongunstige) zijn aangesloten. In vele andere plaatsen is dit niet het geval Hij merkte op dat in 'het geval van de ge meenten Alkmaar en Den Helder, door de heer Standaart genoemd als voor beelden van plaatsen die uiteindelijk overgingen op het provinciale net, geen sprake was van een zelfstandige centra le maar van een eigen distrbutie-appa- raat. „De noodgedwongen verhoging", aldus de heer Westdorp; „valt beslist niet uit de toon. In de Wieringermeer b v. is de verhoging veel drastischer". De heer Standaart begeerde dat hij absoluut niet het beleid wilde aanval len, maar dal hij alleen wilde nagaan of een aansluiting op het provinciale net niet een stuk voordeliger zou zijn. De heer Roeper (PvdA) betwijfelde of de PEN wel zo geïnteresseerd zou zijn: „Ik geloof dat we een beetje te gemak kelijk redeneren. Als we nagaan hoe de elektriciteitsmaatschappij op ons eiland tot stand is gekomen, dan blijkt dat dit in de allereerste plaats een gevolg is geweest van de bijzonder negatieve hou ding van de zijde van de provincie. Op dit ogenblik verkeert PEN in een moeilijke situatie. Zij zijn bv. niet in staat een tweede kabel te leggen. Ik zou werkelijk eerst wel eens de inte resse billen zien". Het voorstel tot herziening van de ta rieven voor de levering van elektrici teit werd tenslotte met een overgrote meerderheid (14-1) aangenomen. Andere onderwerpen Over de medewerking aan de plannen van de „Stichting verpleging en verzor ging Samen-Een" werden in de raad nog enkele opmerkingen gemaakt. Zoals bekend stelt de stichting zich ten doel hulp te verlenen aan zieken, herstellen den en bejaarden. De heer Westdorp vroeg zich af of met het oog op vergunningen de Stich ting binnen afzienbare tijd gerealiseerd zou kunnen worden. De burgemeester zei ervan overtuigd te zijn dat dit zeker het geval zou kun nen zijn. Mevr. J Koning-Bruin sprak haar verwondering uit over de in de statuten voorkomende bepaling dat men om in aanmerking te komen voor opneming in het verpleeghuis, in een bejaardenoord, dan wel in het kraamcentrum aan be paalde voorwaarden moet voldoen. Met betrekking tot het besluit gedeel ten van de dorpen Oosterend en Den Hoorn als beschermd dorpsgezicht te verklaren, vroeg de heer S. Keijser zich af, waarom ook met delen van Oude- schild beschermd konden worden. Als verklaring hiervoor, voerde bur gemeester De Koning aan, dat men ze ker in deze tijd prioriteiten moet toeken nen en hij waS van mening dat Den Hoorn en Oosterend in dit geval de hoogste prioriteit genoten. De andere onderwerpen werden snel afgehandeld. De raad verklaarde zich akkoord met de verkopen van grond zo als wij die in de krant van vorige week publiceerden Ook de begrotingswijzi gingen konden de goedkeuring van de raad wegdragen. blijvend met olie gevulde t her most atisch geregeld waardoor zuinig in gebruik vanaf f185, In deze vergadering werden kandida ten voor een aantal commissies gekozen. Benoemd als leden in de commissie be doeld in art. 8, lid 1, der Woonruimte- wet werden de heren A. Dros, M. W. Koorn, J. v.d. Berg, B. Oostra en mevr. S. M. Keesom-Karsten. In het college voor de verlening van bijstand voor de komende zittingsperio de van de raad werden gekozen de he ren B. v.d. Beek, F. Standaart, P. Smit, J J. Westdorp, J. Trap en de dames mevr. H. M. Eelman^Hoogenbosch, mej. A. G. Luysterburg en mevr. J. Koning- Bruin. De commissie van advies inzake het algemeen bejaardentehuis „Irene" zal in de komende zittingsperiode als volgt zijn samengesteld: J. J. Westdorp, P. Smit en mej. A. G. Luysterburg. Zonder stemming kwam de raad over een dat de commissie raadhuisbouw ge vormd zou worden uit de fractievoor zitters van de in de raad aanwezige partijen Ambtshalve hebben zitting in deze commissie de burgemeester, de gemeentesecretaris en de direkteur van gemeentewerken. De heer J. Daalder werd benoemd tot bestuurslid van de woningbouwcommis sie Texel. De vertegenwoordiger van de ge meente in de vergadering van de aan deelhouders van de N.V. Luchtvaartter rein Texel wordt in de komende zit tingsperiode de heer J. J. Westdorp. De heren J. J. Westdorp, J. A. Witte, S. Keijser en mej. A. G. Luysterburg maken deel uit van de commissie van advies die belast zal zijn met de behan deling van de belastingreclames. Tenslotte werden in de commissie voor georganiseerd overleg benoemd de 'heren J. J. Westdorp, F. Standaart en P. Smit. Presentiegeld naar zwembad Tijdens de rondvraag maakte de heer A. Dros (PvdA) van de gelegenheid ge bruik te verklaren dat zijn fractie het presentiegeld beschikbaar wilde stellen aan het zwembad. Alle ander raadsle den sloten zich hier gaarne bij aan. De heer J. Barendregt zag graag in verband met de verkeersveiligheid dat er vluchtstroken bij de uitvalswegen van de Pontweg zouden worden aange legd. De voorzitter verklaarde dat men hier al geruime tijd over bezig is, maar dat tot op dit moment nog geen bevre digende financieringsregeling gevonden kon worden. De heer P. Smit achtte de verkeers veiligheid in gevaar op het kruispunt Julianastraat-Wilhelminalaan. „Door verandering van bestemming van en kele panden worden er zoveel auto's ge parkeerd in dit nauwe gedeelte van de Wilhelminalaan. dat het op bepaalde ogenblikken onmogelijk is er door te komen. En dat terwijl men even verder de auto heel gemakkelijk kwijt kan". Hij zou graag een parkeerverbod voor dit gedeelte afgekondigd zien. Tenslotte herinnerde mevr. J. Ko ning-Bruin aan het voorstel dat de heer J. Zwan in een vorige raadsvergadering had gedaan, betreffende de wederinvoe ring van de kermis. Burgemeester C. De Koning kon nu reeds meedelen dat het in de bedoeling lag dit onderwerp in de volgende raads vergadering te behandelen. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvin den op 31 oktober. Een nieuwe serie zojuist ontvangen. ZONDAG 30 OKTOBER WANDELTOCHT De Wandelsportvereniging ,,'t Gouden Boltje" organiseert zondag 30 oktober haar laatste wandeltocht van dit seizoen Voor deze „Sluitingstocht" kan men zich inschrijven op zaterdag 8 en zater dag 15 oktober van 2-4 uur in hotel „De Zwaan" in Den Burg. Er zal gestart worden in de land bouwschool en wel tussen 1 en 2 uur. Het is mogelijk zowel 10 als 20 kilome ter te lopen. De tocht voert langs vele mooie plekjes van Texel, o.a. de den nenkant De deelnemers die de tocht tot een goed einde brengen ontvangen een me daille. VERENIGING TOT BEHOUD VAN NATUURMONUMENTEN KOOPT PERCELEN IN WAALENBURG De „Vereniging tot Behoud van Na tuurmonumenten in Nederland" is er via een rui'ltransactie in geslaagd haar bezittingen in polder Waalenburg uit te breiden met enkele percelen ter geza menlijke grootte van 106.990 ha. Het betreft hier een transactie die de vereniging kwam te staan op een uit gave van in totaal 59.286,hetgeen neerkomt op een prijs van circa ƒ0,55 per m2. Het aangekochte terrein waarvan de oppervlakte 200 ha. bedraagt, geniet een grote bekendheid vanwege zijn vogel rijkdom. Het is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten alleen mogelijk tot het aankopen van terreinen over te gaan, indien de kosten voor 100% wor den gedekt door bijdragen van het rijk en de provincie. Aangenomen mag worden dat het rijk zoals in dergelijke gevallen steeds is ge schied, 50% van de kosten voor haar rekening zal nemen. Gedeputeerde Staten heeft aan de Provinciale Staten als zijn wens te ken nen gegeven de andere 50% bij te dra gen. Hiermee is gemoeid een bedrag van ƒ29.643,—. PUZZELRIT VAN WADDENRUITERS Zondag 10 oktober organiseert de vereniging „De Waddenruiters" een puzzelnt voor paarden en grote pony's. De start is om twaalf uur bij de Rui- tersplaats aan de Waalderweg. De orga nisatoren verzekerden ons dat er een prachtige rit is uitgestippeld. Het inleggeld bedraagt voor leden (hieronder vallen eveneens leden van de ponyclub) ƒ1,voor niet-leden U50. Voor deze puzzeltocht is een wissel beker beschikbaar gesteld. Men kan zich opgeven bij J. de Graaf Westerweg H 86 A, telefoon (02226) 263. Ook bestaat de mogelijkheid zich bij de start op te geven. Verschijnt dinsdags en njjdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. TER OVERDENKING. Wanneer vrede omschreven wordt als rust van de orde, dan beseffen wij van hoe groot belang de orde is. Vrede immers willen we allemaal. Werkelijk Nou zult u zeggen; wie wil er nou geen vrede? Jezus sprak, kort voor zijn door: mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Het zal toch wel zijn bedoeling ge weest zijn dat die vrede voor iedereen is. 't Is een gave Maar nu niet denken: ziezo God geeft ons vrede, en daarmee klaar. Want als vrede de rust van de orde is, dan wordt aan ons gevraagd om or de in ons denken en doen. Dat geeft rusi in ons bestaan. En zo kunnen de mensen zich het best ontplooien en tot volheid groeien Als de vrede verstoord wordt in strijd of oorlog, dan is het wellicht mak kelijk, deze of gene aan te wijzen die mogelijk de oorzaak van het conflict is. Dat doen ze dan ook en ze wijzen in kranten of per radio of tv op die en die, dit of dat volk dit of dat systeem. En ze zeggen zie je wel die doet het of zij doen het. Maar de orde in je eigen doen en den ken dan? Je houding ten opzichte van je man of vrouw of kind, of werkgever of werknemer? Hen beperkingen opleggen b.v. uit naam van de godsdienst, die geen gods dienst is, maar iets van eigen makelij. Hoeveel onvrede, onvrijheid en on veiligheid heeft dat reeds veroorzaakt in de wereld In die wereld van ons wil God ons vrede geven op dat kleine plekje waar weieven, of 't nu Nederland, Vietnam, Ohina of Amerika is. In onszelf ligt de kiem van strijd; daar begint de zorg voor orde waaruit de rust voortkomt de vrede dus, en vrijheid en veiligheid. Wellicht moeten we nog lezen om zo te denken, dan kan die gave van Jezus, de vrede, een kans krijgen. P. Th. Brinkman De regering is akkoord gegaan met het door de Stichting van de Arbeid aan bevolen schema voor de spreiding van de vakanties voor het bedrijfsleven in het jaar 1967. Het oosten en noorden van Nederland plus de bouw- en nevenbedrijven en de textielindustrie heeft vakantie in de periode van 3 t.e.m. 15 juli. In de .periode van 17 t.e.m. 29 juli valt de vakantie voor het gedeelte van Ne derland bezuiden de grote rivieren. Van 31 juli t.e.m. 12 augustus heeft het westen van ons land vakantie (hier onder te verstaan Noord- en Zuidholland, Utrecht, alsmede Gelderland ten noorden en westen van de rivieren). Ook de metaalindustrie gaat in deze perio de met vakantie. De vakantieperiode van Nordr.-Westf alen, Duitslands diöhtsbevolkte gebied, valt voor een groot gedeelte samen de Hollandse vakantieperiode De Duitsers hebben namelijk vakantie vanaf 27 juli. Het vekantieschema 1966/1967 ziet er als volgt uit Kerst 1966 Pasen 1967 Pinkster 1967 Zomer 1967 Hamburg 21/12 - 5/1 13/3 1/4 13 '5 - 20/5 3/7 - 13/8 Neder-Saksen 22/12 - 3/1 3/7 - 14/8 Rijnl -Pfalz 23/12 - 7/1 20/3 - 3/4 13/5 - 18/5 12/7 - 22/8 Hessen 22/12 - 14/1 20/3 3/4 13/5 - 16/5 14/7 - 31/8 Berlijn 22/12 - 7/1 15/3 1/4 13/5 - 20/5 15/7 - 31/8 Bremen 17/7 - 27/8 Sleesw.-Holst. 22/12 - 4/1 23/3 - 8/4 13/5 - 20/5 19/7 - 29/8 Saarland 23/12 - 7/1 18/3 - 4/4 13'5 - 20/5 20/7 - 2/9 Baden-Württemb 24/12 - 7/1 20/3 3/4 13/5 - 16/5 22/7 - 5/9 Beieren 22/12 - 9/1 18/3 - 3/4 13/5 - 22/5 22/7 - 6/9 Nordr.-Westf. 23/12 - 9/1 17/3 - 4/4 13/5 - 22/5 27/7 - 6/9 Dit is het trieste beeld van de Auster-Aircraft nadat liy dinsdagmiddag kwart voor twee op het Texelse vliegveld neerstortte. De beide in zittenden, de 27-jarige vlieger N. D. van de Voorn uit Vlaardingen en de 45-jarige foto graaf W. Vros uit Den Haag, kwamen om het leven. De oorzaak van het gebeurde is tot op heden nog onbekend. De Dienst Luchtvaart der Rijks politie s-telt in samenwerking met de Rijkslucht vaartdienst een onderzoek in. Het vliegtuigje wilde op het vliegveld een landing maken om brandstof in te nemen. Juist op het ogenblik dat het zich boven bet vliegveld bevond, stortte het naar beneden. Mensen die van de fatale val getuige waren, verklaarden dat het toestel op een bepaald moment als een steen naar beneden viel. De fotograaf, die verbonden was aan de Algemene Dienst Rijkswaterstaat uit Den Haag maakte luchtfoto's van bepaalde plekken op en rondom Texel. De Austin-Aircraft vloog voor de maat schappij „General Aviation", gestationeerd op het vliegveld Zestienhoven nabij Rotterdam. Beide mannen waren gehuwd, de heer W. Vros was vader van vyf kinderen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1