(jrom TwartsJexeU in het harL, AGENDA (innirnmni Vaag geformuleerd verzoek schietinrichting op Hors om Halve eeuw in \liuwelijksboot noiDiiiimi iininnum NVV bezorgd over hoge TEM-tarieven Brief werd vergeten in raadsvergadering fM k wmm wotl ..ik A. v. d. Slikke Bezwaarschriften voor 16 oktober indienen DIMPLEX Elektrische radiatoren Bakkers Ijzerhandel Minister Vrolijk opent Cultureel Centrum DINSDAG 11 OKTOBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8107 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Roofl Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Kedaktie: Harry de Graaf, Withelminalaan 33, Deo Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. De Texelse bestuurdersbond van het NVV maakt zich bezorgd over de ta riefsverhoging waartoe de N.V. TEM zich ziet gedwongen. De bestuurders- bond had gewild dat het voorstel tot verhoging van de tarieven tot de vol gende raadsvergadering zou worden aangehouden. Dit verzoek heeft de raadsleden echter niet bereikt omdat vergeten werd de desbetreffende brief voor te lezen. Burgemeester C. De Ko ning heeft de bestuurdersbond intussen schriftelijk laten weten de vergissing ten zeerste te betreuren. Afschriften van de NW-brief zijn alsnog aan alle raadsleden toegezonden. Het bedoelde schrijven luidde Aan de Raad der gemeente Texel. Texel3 oktober 1966. Geachte leden van de Raad, De Texelse bestuurdersbond van het N.V.V. maakt zich ernstig bezorgd over de door het college van Burgemeester en Wethouders voorgestelde tariefsver hoging van de N.V. T.E.M. Vooral nu van overheidswege aan zienlijke beperkingen en bezuinigingen betracht zullen worden, komt haar een dergelijke ingrijpende verhoging wel zeer ongewenst voor. Immers niet al leen het particuliere tarief wordt ab normaal hoog, doch ook voor het be drijfsleven zal de voorgestelde verho ging zeker van invloed zijn, hetgeen het toch al moeilijk aantrekken van bedrijven of industrie zeker ongunstig zal beinvloeden. Overigens zal het ook u ongetwijfeld bekend zijn dat volgens een publikatie van de Nederlandse Consumentenbond de Texelse tarieven ook nu reeds aan de top staan. Omdat de bestuurdersbond zich niet kan voorstellen dat zowel het nieuwe college van Burgemeester en Wethou ders als de pas nieuw samengestelde raad zich in haar korte zittingperiode voldoende heeft kunnen inwerken in ZWEMBADACTIE VAN „THE TYPHOONS" BRACHT ƒ930,— OP De door de beatgroep „The Typhoons" georganiseerde dansavond, zaterdag in ,,De Oranjeboom" Is een groot succes geworden. De zaal was geheel uitver kocht en dank zij het feit dat ieder be langeloos meewerkte kon een bedrag van ƒ930,in de zwembad-pot wor den gestopt. Dit bedrag kwam bijeen uit entree gelden (ƒ2,50 per persoon) en uit een deel van de omzet van de consumpties. Dat laatste werd mogelijk door de ver gaande medewerking van de he?r A. G. v d. Berg, die ook zijn zaal gratis be schikbaar stelde Hoewel het merendeel der bezoekers uit jongeren bestond, hadden „The Ty phoons" hun repertoire niet alleen op hen afgestemd Het was merendeels .rustige beat" waarvan ook de ouderen genoten. De groep zorgde voor een aar dige show, waarbij ze - in badjassen ge kleed - een zwembad lied brachten waarvan de tekst was gemaakt door Huib de Rijmelaar. „The Typhoons" verzochten ons na mens hen de zaalhouder dank te zeggen voor zijn bereidwilligheid en ook de heren D. Raateland, H. Stiggebou:, K. Mets alsmede de firma's Zegel en Moer beek en de anderen die belangeloos hun steentje bijdroegen. NAJAARSVERGADERING OUD-LEERLINGEN LAGERE LANDBOUWSCHOOL Donderdag 13 oktober houdt de ver eniging van oud-leerlingen der Lagere Landbouwschool een belangrijke na jaarsvergadering in de Landbouwschool aanvangstijd 8 uur Twee actieve bestuursleden zullen moeten aftreden (voorzitter George Jimmink en tweede secretaris Giel Kuip) daar de statuten met toestaan dat bestuursleden langer dpn drie jaar zitting hebben. Op deze vergadering zullen dus twee andere bestuursleden gekozen moeten worden. Daarnaast worden die avond ook de diploma's uitgereikt die zijn behaald als resultaat van de cursus „Hand- en ma- öhinemelken". De pnjzen van de j.l. zaterdag gehou den ploegwedstrijd op „Padang" zullen worden uitgereikt door een lid van de jury. Tevens bestaat de gelegenheid de wedstrijd te bespreken en over het ploe gen vragen te stellen. Schoonheidssalon Parkstraat 20 Telef. 2371 de financiële positie van de N.V. T.E.M. zou zij u willen verzoeken om dit agen dapunt voorlopig aan te houden. Verder zou zij u in overweging wil len geven een uitermate deskundig on derzoek te doen instellen naar de fi nanciële positie van genoemde N.V. Hierbij zou verder onderzocht kun nen worden of het alsnog niet mogelijk is en misschien wenselijk is, om aan te sluiten op het Prov. Elektr. Bedrijf van Noordholland (P.E.N.). De Texelse bestuurdersbond meent dat u met een dergelijk onderzoek het belang van geheel Texel zou kunnen dienen en ziet met belangstelling en vol vertrouwen uw besluit tegemoet. De brief was ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de be stuurdersbond, respectievelijk de 'heren J. Visser en A. Backer. Donderdag 13 oktober 1966 Den Hoorn. „Ons Huis", Ned. Herv Gemeente Gespreksavond, onderwerp: Het gebed. Den Burg. najaarsvergadering vereniging van oud-leerlingen van de Landbouwschool. Zaterdag 15 oktober 1966. Voetbalwedstrijd kottervissers van Oudeschild tegen de kottervissers van Oosterend. De op brengst komt ten goede aan het zwembad CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 12 oktober worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn 13.0013.45 uur; Oosterend en De Waal13.4514.45 uur; De Cocksdorp en Eierland 14.4515.45 uur; De Koog 15.4516.15 uur. OPENBARE BIBLIOTHEEK Leeszaal en bibliotheek: maandag 11 tot 12 uur; woensdag 14.30 - 15.30 uur en 19.30 - 21.30 uur; vrijdag 19.30 - 21.30 uur. Jeugd: woensdag en vrijdag van 15.30 - 17.30 uur. Leeszaal (geen uitlening): maandag 15.30 - 17.30 uur en van 19.30 - 21.30 uur Het Ministerie van Defensie (Marine) heeft het gemeentebestuur verzocht vergunning te verlenen voor het op richten van een schietinrichting op de Hors. Het verzoek is gedaan in nogal vage bewoordingen en kan in geval van ruime interpretatie verstrekkende gevolgen hebben. Het gaat om het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een schietinrichting, waarhij geschoten zal worden met vliegtuigoefenraketten en waarbij voorts oefenbommen vanuit vliegtuigen zullen worden afgeworpen. Uit het verzoek blijkt niet welk type vliegtuig in het geding is: straal jagers dan wel mindèr lawaai makende „Neptunes". Met Neptunes worden reeds schiet oefeningen boven de Hors gehouden. Hiervoor is nooit een vergunning aan gevraagd en dit zou kunnen betekenen dat het verzoek om een vergunning een legalisatie van de bestaande toestand zou inhouden. Schriftelijke bezwaren tegen het ver lenen van een vergunning kan een ieder tot 16 oktober inbrengen bij het ge meentebestuur. Mondelinge bezwaren kan een ieder persoonlijk of bij ge machtigde inbrengen op een openbare zitting te houden op 20 oktober om half elf ter gemeentesecretarie in Den Burg. Beroep tegen een beschikking kan la ter o.a. slechts worden ingesteld door een inwoner van de gemeente Texel, mits hij in persoon of bij gemachtigde op de bovenbedoelde zitting is versche nen en door een andere belanghebbende mits hij binnen de gestelde termijn schriftelijke bezwaren heeft ingebracht. REIZENDE BIBLOTHEEK DE WAAL De uitleningen van de Reizende Bibliotheek zullen weer wor den gehouden in het Dorpshuis, met in gang van woensdag, 12 oktober, dus morgen. De bibliothecaris (houdt zitting van kwart voor zever, tot kwart over zeven. OOST Overmorgen, donderdag 13 oktober is het precies vijftig jaar gele den dat het echtpaar v.d. Slikke-Dogger in het huwelijksbootje stapte. Een dezer dagen bezochten we de kerngezonde echtelieden De heer P. v.d. Slikke (74), die nog ie dere dag op de fiets naar Oosterend rijdt, kwam in 1905 met het gehele ge zin van Zeeland naar Texel. Over die tijd vertelt hij: We waren thuis met 6 kinderen. Mijn vader was landarbeider, de tijden waren slecht, zodat we het niet zo breed hadden. Ik was tien jaar toen iik begon te werken. Dat komt tegen woordig niet meer voor. Nu rijden ze met 16-17 jaar maar op brommers; vroeger kon er in de meeste gevallen niet eens een fiets af. Toen we trouw den hebben we eerst een aantal jaren in Eierland .gewoond; daarna zijn we in HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 11 okt. 5.29 en 18.34; 12 okt. 6.59 en 19.52; 13 okt. 8.07 en 20.48; 14 okt. 8.59 en 21.34; 15 okt. 9.41 en 22.09. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. blijvend met olie gevulde thermostatisch geregeld, waardoor zuinig in gebruik vanaf 185, 'rv-.- orl»»«n »»o Uit'i kuil» ,e','Ue'SSv1 DE TEM Naar aanleiding van hetgeen in de laatste zitting van de gemeenteraad is besproken over de TEM zou ilk (het vol gende nog eens onder de aandacht wil len brengen in het bizonder van jonge ren en van hen, die zich pas in latere jaren op ons eiland vestigden. De oprichting van de TEM, nu juist veertig jaar geleden, vond zijn oorzaak in het verlangen héél Texel van elek trische stroom te voorzien. Van 1919 tol 1925 had slechts Den Burg elektriciteit, afkomstig van een centrale in de We- zentuin. Het was een onderneming waarvoor 25 inwoners een garantiesom van ƒ12.500,ter beschikking hadden gesteld. De gemeente zou dus nooit voor een eventueel tekort op kunnen draaien. Dit bedrijfje is ontstaan toen de aëro- geengasfabriek in de Julianastraat aan het einde van de eerste wereldoorlog cloor een gebrek aan gasoline niet meer regelmatig werken kon. De buitendorpen, die met geen moge lijkheid gas of elektriciteit in hun eigen GYMVERENIGING OUDESCHILD KOMT VAN DE GROND Tijdens de vergadering op dinsdag 4 oktober j.l. is de gymnastiekvereniging te Oudeschild opgericht. Alle aanwezi gen waren van mening dat een derge lijke vereniging in Oudeschild absoluut noodzakelijk was. Mevr. v.d. Brink stelde dat het onder licht geen probleem op zou leveren, daar de heer S. J. Dros zich bereid heeft verklaard mee te werken. Ook zij zelf zou een aantal lessen kunnen ver zorgen. Financieel zou de vereniging ook kunnen draaien mits het aantal leden nog iets izou toenemen en de lessen worden uitgebreid tot de wat oudere mensen. Met de hulp van alle Oudeschilders moet het lukken Het voorlopig bestuur der vereniging bestaande uit mevr v.d Brink, mevr. Ellen en mevr. Westdorp doet een be roep op de ouders der leerlingen hun kinderen trouw de lessen te laten be zoeken Opgave kan geschieden bij de leden van het bestuur en aan het begin van iedere les. Deze week zijn de lessen begonnen. Het lesschema ziet er als volgt uit van 4-6 jaar, dinsdag van 15.45 tot 16 45 uur; van 6-9 jaar jongens dins dag van 16.45 tot '17.45 uur; van 9-13 jaar jongens, dinsdag van 17.45 tot 18.45 uur; van 7-10 jaar meisjes, van 16.45 tot 17.45 uur; van 10 - 14 jaar meisjes, van 18.15 tot 19.15 uur. Gehuwde dames bij voldoende deelname woensdagavond om 9 uur. Gehuwde dames s.v.p. bij het begin der les opgeven. BRIDGECLUB GROOT SLEM Uitslag van derde drive van 5 oktober. Groep A. Oost gekomen, waar we nu zo'n 48 jaar wonen". Mevrouw v.d. Slikke-Dogger heeft haar man belangstellend gadegeslagen en vult aan; „Mijn man was 35 jaar toen hij bij de Dertig Polders in dienst kwam, waar hij tot zijn vijfenzestigste is geble ven. Daarvoor heeft hij een tijd in de landbouw gewerkt". 1. Echtpaar Jouwersma 69.17°/o 2. Bruin-'Duin 51.67% 3. Huizinga-Wessels 50.83% 4. Bos-Grootjen 49.17% 5. Kellner-Van Lenten 45.83% 6. Gebr. Van Sambeek 33 33% Groep B. 1. Veenema-De Vries 55.00% 2. Backer-Raven 54.17% 3. Blonk-Beemsterboer 50.00% Echtpaar Gilijamse 50.00% 5. Dam-Dros 48.33% 6. Smits-Dijkstra 42.50% Competitiestand na de derde drive 1. Echtpaar Jouwersma 190.84 3 A 2. Echtpaar Gilijamse 160.00 6 B 3. Kellner-Van Lenten 157.50 4 A 4. Backer-Raven 156.67 4 B 5. Mantje-Veenema 156.67 6 A 6. Huiziniga-Wessels 156.66 5 B 7. Bos-Grootjen 150.00 5 A 8. Dam-Dros 143.33 1 B 9. Bruin-Duin 142.50 1 A 10. Gebr. Van Sambeek 135.83 2 B 11. Smits-Dijkstra 133.33 2 A 12. Dekker-De Vries 121.66 3 B TEXELSE SUCCESSEN OP JONGDIERENDAG Op de onlangs gehouden Jongdieren- dag van de Kleindiersportvereninging „Den Helder en omstreken" te Anna Paulowna, waaraan ook enige leden van „Kotex" deelnamen, werden door deze zeer opmeritelijke successen geboekt. Voor de keuring waren 160 dieren in geschreven waarvan een Konijngrijze Franse Hangoor, eigenaar de heer P. v.d. Molen te Den Burg, als fraaiste dier werd aangewezen met het predi kaat z.z.g. De heer v.d. Molen presteer de het om met nog twee van zijn dieren dit begeerde predikaat te behalen. Voorts behaalde de heer W. Rijk te Den Burg vier maal het predikaat z.g. met zijn Franse Hangoren, terwijl de heer M. Bakelaar eveneens te Den Burg met zijn Witte Wener het predikaat z.g. verwierf. SCHIETOEFENINGEN Op 12 en 13 oktober a.s. zal worden geschoten te Breezanddijk, van 10.30 - 18.00 uur, met de 105 lang 30 Bra. pant ser rupsartillerie; afstand 15 km; hoog te 4 km; richting Den Oever; kaarthoek 180 - 225°. De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, M. Vrolijk, zal het Cultureel Centrum bij de L.T.S. te Den Burg officieel openen. Dit ge beurt zaterdag 19 november, 's avonds om acht uur, in het bijzijn van een zeer groot aantal genodigden. Na de ope ningsplechtigheid zullen leerlingen en oud-leerlingen van de R.H.B.S. het to neelstuk „Rembrandt" opvoeren. Dit in verband met het feit dat het 10-jarig bestaan van de H.B.S. samenvalt met de opening van het Cultureel Centrum. Ook de Technische school, deel uit makende van hetzelfde complex, zal op 19 november officieel worden geopend en wel door de heer A. Segaar, alge meen inspecteur voor het lager tech nisch onderwijs. Dit gebeurt 's middags op een nog te bepalen tijdstip. dorp konden bekostigen, waren deson danks jaloers op Den Burg. Omdat ook aan ihet elektriciteitsbedrijf in Den Burg de nodige bezwaren kleefden - er waren geen meters en slechts op bepaalde uren werd stroom verstrekt - was er op 'het eiland een algemeen verlangen naar een normale stroomvoorziening, die zich over de gehele gemeente uit zou strek ken. Reeds onder burgemeester Buysing Damsté en de wethouders J. S. Dijt cn D P. Bakker werden hiertoe voorberei dingen getroffen, maar pas onder de nieuwe wethouders R. P. Keijser en KI. Vlaming kwam er schot in de plannen. Op een bepaald ogenblik k0n Buysing Damsté de Raad medelen, dat met min der dan zeven ontwerpen voor een alge hele elektrifikatie van het eiland waren gemaakt. Natuurlijk was er ook een plan, waar bij met kabels van het provinciaal elek triciteitsbedrijf stroom aangevoerd zou worden. Tegen dit plan bleken grote en onverwachte bezwaren te bestaan o.a. omdat aan hoogspanningskabels op bef trekkelijk grote diepte moeilijk en slechts tegen zeer hoge kosten repara ties mogelijk zijn en omdat de aanleg van kabels door het Marsdiep de prijs per af te nemen eenheid stroom zeer on gunstig bëinvloeden zou. Hierop is do samenwerking met de P.E.N., die ove rigens wel adviseur bleef, in hoofdzaak gestrand. Toen eenmaal vast stond, dat men op Texel zichzelf zou moeten redden, pas toen heeft men na het inwinnen van talloze adviezer\ en na ettelijke delibe raties een plan gekozen, dat het meest aannemelijk scheen. Zoiets was in het bizonder een man als Reijer Pieter Keij ser ten volle toevertrouwd. De T.E.M. is toen opgericht niet al leen om geheel Texel van stroom voor lioht en kracht te voorzien tegen een zo laag mogelijke prijs, maar ook am letterlijk alle daarvoor in aanmerking komende gebouwen een aansluiting op het elektriciteitsnet te bezorgen. In een tijdsbestek van veertig jaar is ons eiland inderdaad tot in de verste uithoeken geëlektrificeerd Toen Keijser en Vlaming de elektri ficatie doordreven wisten zij heel goed, 'dat op Texel een hoger tarief dan elders in de provincie noodzakelijk zou zijn. Een tarief echter dat aanzienlijk lager zou liggen dan de prijs die men betalen moest indien de P.E.N. de stroomleve- ring zou verzorgen. In de hogere prijs die men jarenlang op ons eiland heeft betaald dient men een werkelijk zeer groot aantal niet-rendabele aansluitin gen te verdisconteren. De Texelse ge meenschap heeft dit gewild, geen be woner van het eiland diende van leve ring uitgesloten te worden. Zouden de genen die thans ondoordacht alleen maar aanmerkingen op de hoge tarie ven maken, gewild hebben dat niet al len aangesloten werden? Dit zou van een groot gemis aan burgerzin getui gen. Gelukkig heeft de Raad in zijn laatste zitting blijk gegeven te beseffen, dat de T.E.M., gezien de bizondere om standigheden waaronder het bedrijf werkt, voor Texel voorlopig de beste oplossing biedt. Het kan wel zijn, dat in vergelijking met een offerte van veertig jaar gele den, de P.E.N. thans met aanzienlijk voordeliger voorstellen zou kunnen ko men. Wat een wonder, de Texelaars hebben immers in een lange reeks van jaren alle mogelijke denkbare aanslui tingen gemaakt! Wij geloven echter niet aan de gunstige offerten van de P.E.N. en zijn 'het wat dit betreft stellig met de 'heer C. Roeper eens. De hoge kosten van kabelleggen enz zullen weer op de proppen komen, ook het gevaar van sto ringen zo de kabels bij aanvaring be schadigd worden, zal weer opgeld doen. Te hoge kosten zullen er toe leiden, dat men aan de T.E.M. de voorkeur zal blij ven geven. Hoewel naar onze opvatting de provincie Texel in deze tegemoet diende te komen. Nu het eiland getoond heeft bereid te zijn tot het brengen van grote offers, mag een offer van de PEN of van de provincie verwacht worden. Het woord „bezuiniging" dat als een vi rus rondwaart zal echter voorlopig een subsidieregeling onmogelijk maken. En ook daarom zullen wij het voorlopig nog wel met onze oude en trouwe TEM moeten blijven doen. J. A. van der Vlis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1