fro en ^wartsjexels in het AGENDA Rederijkerskamer UDI na zestig jaar nogfspringlevend Goede prestaties dank zij serieuze opvatting Verstandhouding uitstekend; leden vormen één grote „familie" A. v. d. Slikke Moerbeek's >INSDAG 1 NOVEMBER 1966 80e JAARGANG No. 8113 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 tedaktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 TWEE WOONHUIZEN WERDEN PUBLIEK VERKOCHT Ten overstaan van notaris J. R. van Wij land werden donderdagmiddag in „De Oranjeboom" twee woonhuizen pu bliek verkocht. Het ging om Kamer straat 9 te De Koog van de stichting Bejaardenzorg Texel en het woonhuis van de heer H. Bruijn, Wilhelminalaan 23 te Den Burg. Het huisje te De Koog is met voor- en achtertuin 3 are groot. Het omvat naast entree met trapopgang, een woon kamer, achterkamer, keuken, toilet en boven twee slaapkamers met overloop. Er werd opgeboden tot ƒ21.000, waarna de verkoopprijs bij het afmijnen op ƒ24.500,kwam. De nieuwe eige naar is de heer A. Bonne te De Koog. Het huis Wilhelminalaan 23 met tuin, schuurtje, garage en uitrit naar het Achterom is ruim vier are groot. Het omvat een hal met trapopgang, toilet, grote zitkamer en eetkamer, moderne keuken, bijlkeuken, drie slaapkamers, badkamer en zolder. Het huis is voor zien van centrale verwarming Het ge heel werd tenslotte voor ƒ56.000,be zit van de fa. Gebr Bruin te Den Burg. Voor de verkoping bestond veel belang stelling. ZATERDAG WORDEN DE OLIEBOLLEN RONDGEBRACHT DEN HOORN Zaterdag 5 novem ber zullen de oliebollen van de DEK- actie worden rondgebracht. Meisjes van de drumband hebben de bestellingen opgenomen maar het is mogelijk dat en kele mensen niet zijn bezocht. Zij kun nen hun bestellingen alsnog opgeven bij mevr. M. Kiljan-de Groen, Diek en me vrouw Zijm-Lap, Klif, telefoon 274 publiek naar de zaal te krijgen, maar ik geloof dat ze nu een beetje uitgekeken raken op de televisie. Ik ben ervan overtuigd dat we door het dieptepunt heen zijn Wat de toeloop van nieuwe jonge leden betreft, mogen we ook te vreden zijn, al zouden we er altijd wat meer kunnen gebruiken. Als de jeugd eens wist hoe genoeglijk het zelf-doen is. Samen overleggen, samen repeteren en samen koffie drinken na afloop. Het is werkelijk heel fijn. Bij iedere voor stelling blijkt dat weer. Ze slaken een zucht van verlichting als de opvoering achter de rug is, maar een paar weken daarna informeren ze ongeduldig wan neer er weer eens vergaderd wordt Beperkte mogelijkheden Wat zijn de mogelijkheden voor een vereniging als UDI? Is de spelkeuze een probleem? A, Poel: „We kunnen na tuurlijk niet alles spelen. We moeten in de eerste plaats aan het publiek denken. Als je verwacht dat een stuk om z'n inhoud niet gewaardeerd wordt, al is het nog zo goed, dan moet je er niet aan beginnen. Neem bijvoorbeeld „Arseni cum en oude kant". Het werd prima gespeeld maar we merkten dat het bij het publiek niet insloeg. En dan is het oppassen geboden, want twee misluk kingen achter elkaar kan een vereni ging zich niet permitteren. Dan vragen we ons af of we het kunnen. En gaan na of we de goede mensen voor de rol len hebben. We moeten er voor zorgen, dat een behoorlijk aantal spelers ge legenheid heeft zich te laten zien en horen, dus geen stuk waarbij de hoofd rollen door een of twee personen wor den gespeeld en de rest er een beetje bijbungelt. En verder moeten we tech nische problemen voorkomen. Dus geen stukken, waarbij na elk bedrijf het dé cor gewisseld moet worden." Welke schrijvers hebben de voorkeur? G. Pansier: „We hebben veel Hoilandse auteurs gespeeld. Veenstra bijvoorbeeld. Wat de buitenlandse vertaalde stukken betreft, doen vooral de Engelse het goed. Die humor wordt door ons wel gewaardeerd; bij de Duitse stukken ligt het er teveel bovenop. Weet je dat een klucht brengen veel moeilijker is dan het spelen van een gewoon stuk? Het publiek denkt dat het andersom is." De heer De Wilt put nog even met succes in zijn herinneringen: „We heb ben eens „Miljonair tegen wil en dank" gespeeld. Een jongen van Koningsveld was piccolo en in het stuk kwam een scène voor, waarbij champagne werd geschonken. De bedoelmg was dat daar voor onschuldig spuitwater zou worden gebruikt, maar toen de fles na de pauze achter de coulissen stond, dronk Ko ningsveld er een paar flinke teugen uit en ontdekte dat er wel degelijk alcohol inzat. Hij raakte behoorlijk aangescho ten en we knepen 's toen hij even later moest opkomen. Toch ging het goed; het publiek merkte niets!" De heer Pansier vergelijkt het toneel vaak met de sport. „Ook bij toneel moeten de amateurs met hun enthou siasme goedmaken wat hen aan tech niek ontbreekt" Schoonheidssalon Parkstraat 20 Telef. 2371 Verschijnt dinsdags cn vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. KONINKLIJKE GELUKWENS VOOR DIAMANTEN ECHTPAAR OOSTEREND De heer en mevrouw Winkelman in de Kotterstraat te Oos terend waren dinsdag 60 jaar getrouwd De echtelieden gaven er de voorkeur aan het diamanten jubileum in stilte te gedenken. „We zijn gelukkig prima gezond", zegt de heer J. H. Winkelman 1(83) „Maar ik houd er niet van me op de voorgrond te plaatsen. Dat die an dere mensen op de foto willen en zich laten uithoren moeten ze zelf weten, maar mij krijg je zover niet!" Toch werd het heuglijke feit in Oosterend en omgeving bekend, getuige de vele be langstellenden, die dinsdag hun felici taties kwamen aanbieden en de vele bloemstukken en schriftelijke geluk wensen, die werden bezorgd. Nu was dat niet zo verwonderlijk, want de heer Winkelman was een bekende figuur. Was, want het is al weer een heel tijdje geleden, dat hij kapper was in Ooster end De jubilaris en zijn 82-jarige echt genote, mevrouw E. Winkelman-Streut- ker zijn geboren in Den Helder en kwamen in 1922 naar Texel. In Den Helder had de heer Winkelman ook een kapperszaak, maar daar kreeg hij het te druk, zodat hij naar een wat rusti ger bedrijf elders uitzag. Zo kwam hij in Oosterend terecht en daar heeft hij naast de uitoefening van zijn beroep veel goed werk verricht. Zo maakte hij 25 jaar lang deel uit van de kerkeraad van de Geref Kerk Oosterend. Met trots toonde de heer Winkelman ons gisteren een telegram dat h'j woensdag uit Soestdijk ontving: „H.M. de Konin- ging doet U alsnog haar hartelijke ge lukwensen toekomen ter gelegenheid van de herdenking van Uw diamanten huwelijksfeest op 25 oktober 1966". Het is, voor zover bekend, niet de gewoonte dat de Koningin gelukstelegrammen stuurt naar mensen die hun diamanten bruiloft vieren. De heer Winkelman weet dan ook niet, waar hij dat aan te danken heeft. „Ik heb nooit iets bijzon ders gedaan en ik ben nooit in gemeen te- of rijksdienst geweest. Ik begrijp niet waarom juist wij een telegram van de koningin krijgen. Maar we zijn er natuurlijk wel blij mee JUBILEUMUITVOERING U.D.I. De jubileumuitvoering van UDI, i.v.m. het 60-jang bestaan, wordt ge houden op vrijdagavond, 11 november en zaterdagavond, 12 november a s. in „De Oranjeboom" Opgevoerd zal wor den een vrolijk spel, getiteld „Bonjour Brigitte". Zondagmorgen, 6 november a.s. van 11.30 ur af bestaat gelegenheid tot plaatsbespreken in „De Oranjeboom". De loting wordt om 12 uur gehouden, eerst voor donateurs en direct daarna voor houders van losse kaarten. Het bestuur doet een dringend beroep op alle bezoekers om beide avonden stipt op tijd 8 uur aanwezig te zijn, dit in verband met enkele officiële gebeur tenissen. (Zie ook de advertentie in dit nummer). HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudcschild 1 nov. 10 06 cn 22 18; 2 nov. 10.39 en 22.51; 3 nov. 11.15 en 23.27; 4 nov. 11,54 cn 5 nov. 0 04 en 12.39. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog watei CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 2 november a.s. worden de moe ders van Oudeschild en Den Burg venvacht Oudeschild van 13.00 - 13.45 uur; daarna Deu Burg tot 16.00 uur. GESLAAGD DEN HOORN Voor het diploma ziekenverzorgstei A slaagde mej. Trijn tje Lap Ze deed examen in het Diaco- nessenzie'kenhuis te Haarlem. „DE VRIENDENKRING" BRENGT KOMISCHE THRILLER DEN HOORN De Hoornder toneel vereniging „De Vriendenkring" heeft het stuk „Boeven en madeliefjes" van George Batson in studie genomen. Deze komische thriller in drie bedrijven zal eind november voor het voetlicht wor den gebracht. WAAROM CRITIEK OP TESO Met verbazing heb ik de critiek gele zen van de heer J. Bostelaar uit Ooster end over de bootvertraging op 14 okto ber. Mag ik de heer Bostelaar misschien op enige dingen wijzen? 1. Het is mij bekend dat de heer Boste laar bekend is met technische aangele genheden. Hij weet toch wel dat een technische storing niet altijd direct is te vinden? 2. Waarom gaat u op een eiland wonen als u bang bent voor een bootvertra ging? Kans op vertraging zal er altijd blijven zolang er nog geen brug over het Marsdiep ligt. En zelfs dan kan een verkeersopstopping u nog parten spe len. 3. Is het u niet bekend dat het buffet niet door TESO wordt geexploiteerd? 4. Krijgt de heer Bostelaar in het cen traal station te Amsterdam koffie van de N.S. als zich een treinvertraging voordoet? I de Boer, Den Helder MEUBELHANDEL n Burg Tel. 2572 ,,De oprichting van een Rederijkerskamer alhier, is een voldongen feit. Voor den komenden winter zullen dus eenige toneelavondjes ons wachten. Bestaat de Kamer vooralsnog enkel uit heer en, ook dameskrachten wil men trachten aan te werven. De Kamer heeft tot naam gekozen „Uitspanning door Inspanning" en zal werkzaam zijn in hotel Texel. Het bestuur bestaat uit de heeren D. Geus, Voorz.; J. E. Bakkei, Secr.-Penningm.; W. Dalmeijer, Biblio thecaris en D. Kerkhof, regisseur. Wij wenschen de Kamer goed succes met haar pogen, haar herinnerende de woorden van de Genestet: Als het hart tot spreken dringt, Zoo spreek; Doch wat gij spreekt, of preekt of zingt, Hou' steek". Zo vermeldde de Texelse Courant van donderdag 18 oktober 1906 de op richting van „UDI", de Rederijkers kamer, die dus nu 60 jaar bestaat. Hoewel de UDI-kas geen uitbundige festiviteiten of receptie toestaat, zal het diamanten jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. De opvoering van het blijspel „Bonjour Brigitte" staat in het teken van deze mijlpaal. „Het wordt wel een bijzondere uitvoering", zegt voorzitter-regisseur A. Poel. „We heb ben voor deze keer een stuk gekozen, waar zoveel mogelijk leden van de ver eniging bij betrokken zijn. Er zijn maar liefst 16 rollen te spelen. Dat is meer dan de helft van het aantal werkende leden, want we zijn in totaal met 27 man". Herinneringen Bij een jubileum is men geneigd her inneringen op te halen en wie kan dat beter dan de heer A. Th. A. de Wilt, die donderdag 70 jaar is geworden en tot de oudste werkende leden gerekend kan worden? „Nee, ik ben niet de oudste", zegt hij. Ik kwam er in 1918 bij, één jaar na mevrouw J. Room- Wilkeshuis. Die heeft er dus zowat een halve eeuw spelen opzitten. Maar we zijn nog even enthousiast voor het to neel als in het begin, al is er heel wat veranderd in die jaren. Zo omstreeks 1919 ging het er bij de voorstellingen wat huiselijker toe als tegenwoordig, wat het publiek betreft bedoel ik. De vrouwen namen toen hun haak- en brei werk mee naar hotel Texel en daar stonden aan het begin van de voorstel ling grote bladen koppen met aange maakte cacao en suiker gereed. Ln de pauze liet je er warme melk bijschen- ken en dronk het dan op. Met een ge bakje kwam dat op 25 cent. Tegenwoor dig lopen de mannen naar de bar en laten de vrouwen in de zaal zitten. Ja, als je aan die prijzen denkt van toen Weet je wat de dansmuziek ons in die dagen kostte? ƒ5,per mu zikant, reis- en verblijfkosten inbegre pen. We hadden meestal een bandje van de marine uit Den Helder". Woensdag 2 november Den Burg, Oranjeboom, demonstratieavond muziekschool. Aanvang half acht. Donderdag 3 november Den Burg, Oranjeboom, demonstratieavond muziekschool. Aanvang half acht. Den Burg, City Theater, Kon. Wilhelmina- fonds. Vergadering. Lezing door dokter Sie- binga uit De Cocksdorp. Toegang vrij Aan vang 20.00 uur. Vrydag 4 november Den Hoorn, Dorpshuis, Fancy-fair annex ver loting t.b.v. D.E K. Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kiekendief. Fotocursus voor beginners 2e les. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 5 november Den Hoorn, Dorpshuis, Fancy-fair annex lote rij t-b.v. D.E.K. „Politiezaken" Zaterdagavond 24 november 1906 gaf UDI de eerste voorstelling. Gekozen was het stuk „Politiezaken", een blij spel in vier bedrijven dat, zo schreef de recensent in de Texelse Courant, „door de vele daarin voorkomende dwaze verwikkelingen en menig misverstand, vaak tot lachen stemde". Uit het ver slag van de eerste UDI-avond blijkt, dat eerder een rederijkerskamer met de zelfde naam heeft bestaan. „Als toelich ting werd gezegd, dat de Kamer den naam van „Uitspanning door Inspan ning" zich had gekozen, indachtig (en als een hulde?) aan eene vorige Kamer van dien naam, die zooveel mooie avonden aan toneelbeminnaars had be reid. 't Was een pluimpje voor de oud leden dier Kamer, waarvan er ook thans zich in de zaal bevonden; 't deed hen zeker aangenaam aan. Moge U.d.I. van thans zich een even vleiend com pliment waardig maken". Veel lof voor de keuze van het stuk had de toen malige T.C.-redacteur niet, maar door de zeer vele medespelenden vond hij het wel geschikt om samenspel te leren De tweede voorstelling gaf UDI voor de Algemene Bewaarschool, de latere Nutskleuterschool Het was het spel „Janus Tulp" en de opbrengst van de avond kwam ten goede aan de school. Dit werd een traditie en de Nutskleu terschool heeft zelfs jarenlang op de baten van de jaarlijkse UDI-avond „ge dreven". 180 stukken Van de gang van zaken bij UDI is verder weinig bekend. De bestuurderen van weieer vonden het niet nodig notu len te bewaren en dus moeten we het doen met wat de oude leden ons kunnen vertellen. Zo heel oud hoeft men overi gens niet te zijn om zich de avonden te herinneren, die de Rederijkers in de mobilisatietijd organiseerden. Dat wa ren de O en O-avonden, die bedoeld waren om de zich stierlijk vervelende militairen Ontwikkeling en Ontspan ning te bieden. In de crisisjaren riep de vereniging een kledingcomité in het leven. In 1941 verschenen de UDI- mensen niet langer voor het voetlicht. Dit als gevolg van de weigering om zich bij de Kultuurkamer aan te sluiten. Maar in 1945 ging men weer met goede moed van start. Het eerste naoorlogse stuk was natuurlijk een klucht en heette „Trouwen is niet moeilijk", in haar 60-jarig bestaan heeft UDI naar schatting 180 stukken gespeeld. Kort voor en enkele jaren na de oorlog heeft UDI veel toneelvoorstellingen op ver zoek van de VW gespeeld. Veel pu bliek van het vasteland, dat in tegen stelling tot de Texelaars, had kennis gemaakt met beroepstoneel en daardoor veel kritischer was, heeft de UDI-ver- richtingen gade geslagen. Er werd veel ervaring opgedaan, maar het werk voor de VW was geheel belangeloos. De andere verenigingen waren van het te gendeel overtuigd en wilden het ook wel eens proberen. Misschien is dat er Dc Rederijkerskamer U.D.I. ca. 30 jaar gele den. Van links naar rechts bovenste rij: C. v.d. Kooi, G- Bakker, P. Fehrmanu, A. de Wilt, H. Room, J. Dekker en S. dc Waal. Onderste rij: I. Vlessing, mevr. Bakker-Zuidcwind, mevr. J. Room-Wilkesliuis, echtpaar v.d. Mculcn- Flens, mevr. J. Fehrmann, mej. G. Dijt, mevr. .1. Beiimkcs en mevr. A. van Dijk. mede-oorzaak van geweest dat de VVV- voorstellingen in '47 werden gestopt. Goede naam UDI heeft de naam een goede toneel vereniging te zijn en het ophouden van die naam is geen eenvoudige zaak, Men slaagt er in, dank zij de voorbeeldige teamgeest van de spelers, waardoor zij elkaar „aanvoelen" en waardoor de voor amateurs kenmerkende fouten vrijwel worden vermeden. De leden vat ten hun taak bovendien zeer serieus op. De heer De Wilt weet te vertellen dat mevrouw Grieteka Keijser (een tante van mevrouw G. Vrijdag-Keijser) de toneelschool te Amsterdam bezocht om 'bij UDI nog beter te kunnen spelen. De heer G. Pansier, secretaris en ver tolker van menige hoofdrol, zegt dat de leden eigenlijk één grote familie vor men. De onderlinge verstandhouding is voortreffelijk Niet alleen in de zaal, maar ook daarbuiten kan men de UDI- leden vaak bij elkaar aantreffen. Het was een soort traditie, dat de UDI- mensen gezamenlijk ter kermis gingen. Vroeger ging men eens per jaar samen op reis en tegenwoordig wordt gespaard voor een jaarlijks etentje. Hoe de leden aan het amateurtoneel en aan elkaar „hangen" blijkt b.v. uit het feit, dat de heer J. Remelink tegenwoordig in Wor- merveer woont, maar niettemin trouw de repetities blijft bezoeken Moeilijk De tijden zijn veranderd. Het ama teurtoneel heeft concurrentie gekregen van film, radio en televisie. De laatst genoemde media tonen net beste van het beste en het publiek is verwend ge raakt. „We spelen onder zwaardere druk", zegt de heer Poel. „Er wordt meer van ons verwacht dan vroeger. Meer dan ooit is duidelijk dat ook het amateurtoneel studie vergt, om spel van redelijk peil te kunnen bieden". En een beetje spijtig voegt hij eraan toe: „Het is jammer dat de waardering vaak ont breekt. Maanden lang zijn we met de voorbereidingen in touw. Om een stuk onder de knie te krijgen zijn minstens 20 repetities nodig, meestal twee per week. We maken zelf onze décors en bouwen zelf het toneel op. Er komt zo veel inspanning aan te pas waar het publiek geen weet van heeft. Als ze wisten wat er aan zo'n opvoering vast zat en wat er aan vooraf gaat, zou dat geloof ik wel anders zijn. Maar dat neemt niet weg dat we het met veel plezier doen, anders waren we er allang mee opgehouden". Dieptepunt gepasseerd De heer Pansier: „Een jaar of vier ge leden hebben we een crisis doorge maakt. Het was heel moeilijk om het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1