Cjrorn TwartsJexeU in het harL, Jubilerend „U.D.l." onderscheiden met Erepenning van Verdienste Rembrandtdoor R.H.B.S. werd een indrukwekkende vertoning uw Een tip voor 938 personen Grootse pracht van decors en kostuums r>r> ISli Zilveren Rederijkersspeld voor „Ome Arieen Tante Jo Veel goed spel in Bonjour Brigitte Sint Nicolcias komt zaterdag op Texel Moerbeek's DINSDAG 15 NOVEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8117 Uitgave N.V. v/Ii Lange veld De Rooü Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 COURANT De jubilerende rederijkerskamer UDI kan tevreden terugzien op de op voeringen van „Bonjour Brigittevrij dag- en zaterdagavond in „De Oranje boom" te Den Burg. Het was een stuk waaraan het overgrote deel van het publiek ongetwijfeld veel genoegen heeft beleefd, maar dat bepaald niet overliep van grappen en zotte situaties. De enkeling, die meende dat hij ter ge legenheid van het diamanten UDl-feest een klucht ging zien, is beslist bedro gen uitgekomen. Het was een onder houdend blijspel, geschreven door Ne derlanders, maar met een sfeer, die wel past bij het land waar de geschie denis zich afspeelde: Oostenrijk. „Bon jour, Brigitte" zou als gegeven voor een operette niet ongeschikt zijn en dan wat stemming betreft wel wat lijken op „lm weissen Rössl". Ook in „Bonjour Brigitte" speelt de geschiedenis zich af in en om een her berg. Veel gasten komen er niet, want Jonathan Holzbauer, waard en tevens burgemeester, is niet bepaald vooruit strevend. Zijn dochter Friederika wil wat leven in de brouwerij brengen en ondervindt onverwacht medewerking van Brigitte, een meisje uit Wenen, dat na een ruzie met haar verloofde Frank Bernstein uit het luxe hotel „Post hoorn" wegloopt. Zij voelt veel voor net romantische herbergje met zijn sfeer, die wel sterk verschilt met die waarin zij is opgegroeid en het society-leven met z'n opgeschrroefde party's, waarin haar verloofde haar wil brengen. De meisjes plaatsen advertenties, laten mo derne voorzieningen aanleggen en bren gen de herberg tot leven. Er komen weer gasten en zij zijn het, die hun aandeel krijgen in een reeks grappige verwikkelingen. Zo is er de oudheid kundige Dr Stern, een merkwaardige figuur, die dagelijks de bergen intrekt onder leiding van de niet van vrouwen afkerige berggids Klaus Werner. Veel heisa veroorzaken de kunstschilder August Macker en zijn vriend de dichter Miki Mahler. Een contrast daarmee vormt Professor Falke, die met zijn aanvankelijk brave, maar later zeer levenslustige nichtjes Zora en Mimi zijn intrek in het hotel neemt. Bij het bonte gezelschap voegen zich nog de theater directeur Julias Hamm en de beroemde actrice Manuela Bergsonn. En tenslotte is er tante Louise. Mede als gevolg van de gebeurtenissen ontdekken allen dat zij in „Het Gouden Hert" een levens partner hebben gevonden, zodat zich nauwelijks een gelukkiger slot gedacht kon worden. Gelukkige keuze De Rederijkers, waarvan we iets goeds gewend zijn, stelde ook deze keer niet teleur. De spelkeuze was voor de jiibileumuitvoering buitengewoon ge lukkig. Voor de zestien rollen had de vereniging precies de juiste typen be schikbaar en de ervaring bij het ama teurtoneel leert, dat men dan een heel eind in de goede richting is. Geknipt als de waard Holzbauer was de heer L. Heerschap. Zijn bewegingen en mimiek waren voortreffelijk en zijn rolkennis vlekkeloos. Aanvankelijk nors en tegen de plannen van zijn dochter en haar vriendin, zwaait hij tenslotte om en toont zich enthoüsiast. Deze verande ring van houding aanvaardbaar te bren gen is geen kleinigheid en de heer Heerschap slaagde daarin voortreffelijk. Briljant spel leverde ook mevrouw I Reitsma-Ba'kker als Brigitte. Een betere vertolking van het opstandige en en thousiaste meisje, dat later van adel lijke afkomst blijkt te zijn, lijkt nauwe lijks mogelijk. Mevrouw Reitsma de monstreerde een voorbeeldige rolkennis, kon daarom vlug spreken, maar bleef duidelijk verstaanbaar. Aan haar goed gearticuleerde uitspraak kan menige amateurtonelist een voorbeeld nemen. Ook mej. E. Remmers speelde een rol, die haar kennelijk goed lag: die van Friederike. Goed spel, behoorlijke mi miek. Alleszins aanvaardbaar was ook de creatie van de heer C. N de Wit als de kunstschilder August Macker. Hij had geen gemakkelijke rol en had zijn type minder mee dan de andere spelers. Hij moest dus een grotere prestatie le veren om dezelfde voldoening te geven en daar slaagde hij in. De rol van de dichterlijke Miki Mahler was in goede handen bij de heer Rob v d. Kooi. De streng-deftige professor Falke werd door de heer G. Pansier gespeeld, die daarmee zijn reputatie als een van de meest waardevolle UDI-krachten be vestigde. Ook hij liet een volkomen aan vaardbare metamorfose zien: de strenge, van vrouwen afkerige professor, die z'n nichtjes geen enkel pleziertje gunt, wordt verliefd op de actrice Manuela Bersonn. De laatstgenoemde rol werd uitstekend gebracht door mevrouw A. Dros-Kuiper, die trots mag zijn op haar vèrdragend stemgeluid. Geen moeite De heer A de Wilt had met zijn tien tallen jaren toneelervaring geen moeite met zijn rol van theaterdirecteur Julius Hamm. Iets minder zeker bewoog zich de heer D. van Egmond (als de berg gids Klaus Werner) over de planken. Zijn rolkennis was goed, maar aan zijn mimiek en bewegingen kan nog iets worden verbeterd. Toch werd duidelijk dat ook hij uit het goede toneelhout is gesneden Een wat kleinere rol had de heer J. Remelink als de verloofde van Friederike, goed gebracht overigens. In haar niet zo heel lange rol van Mitzi, het hulpje van Friederike, deed ook mevrouw L. Eelman-Wetsteen met suc ces haar best. Goed deed de heer A. van Zeijlen het als de verloofde van Brigitte. In de meer emotionele scènes zou hij iets sneller moeten spreken, maar dan ook beter gearticuleerd, want hij heeft de neiging in het vuur van zijn spel lettergrepen in te slikken. Een vreemd mannetje toonde de heer W. Tinholt zich in zijn rol van Dr. Stern In 1951 stond de gemeente Texel voor het pro bleem, dat een aantal woningen kon worden ge bouwd, mits er geld voor beschikbaar was. De ge meente had dit geld niet en kon het ook niet op de gebruikelijke wijze lenen. Er werd daarom een be roep gedaan op de burgerij. En zie, wat gebeurde er? Door middel van deze zg. Burgerzinlening kon den de dringend noodzakelijke woningen er komen. Want vele inwoners van Texel en ook mensen van daarbuiten, totaal 938 personen, leenden de gemeente ƒ210.000,in de vorm van een 4°/o obligatie lening. Het is een sprekend voorbeeld van wat met samenwerking en goede wil in het algemeen belang kan worden bereikt. Deze obligatielening zal per 1 december a.s. worden afgelost, alles tege lijk. Het bedrag van ƒ210.000,komt dus over ruim twee weken bij die 938 geldgevers terug, in hun portemonnee, op hun bankrekening of op hun spaarboekje. Zou het niet mogelijk zijn, dat dit geld wederom kan worden uitgeleend, nu voor het zwembad? Het is spaargeld, het komt dus niet uit de consump tieve sector; laat het daarom spaargeld blijven! Beleg het in de obligaties van het zwembad en U krijgt de hoogste spaarrente, nl. 5°/o. Geef uw bank opdracht het geld, dat de gemeente straks aan U aflost, te storten voor de zwembadobligatielening! Denk er wel aan dat de gemeente na 1 december a.s. geen rente meer vergoedt, omdat de lening op die datum wordt afge lost. Houdt verder in het oog, dat deze zwembadlening 5°/o rente geeft en een uiterst veilige belegging is. Wij doen een beroep op de geldgevers, die in 1951 de Texelse bevolking met de woningbouw hebben geholpen: laat het nu het zwembad zijn! De som van ruim ƒ200.000,vermeerderd met de gelden van hen, die in 1951 niet meededen of niet mee konden doen, zal de bouw van het zwem bad reeds in april volgend jaar mogelijk maken. Laten we allen meedoen en ons steeritje bijdragen. HET ZWEMBADCOMITEE en dat was ook de bedoeling. De waar dering ,goed' is voorts van toepassing op het spel van mevrouw T. Agter-Zonder- van als tante Louise, mevrouw B. Keijser-Breeuwer en mevrouw G. Arensman-Reinders als de nichtjes Zora en Mimi. Vooral mevrouw Keijser kreeg gelegenheid zich als een veelbelovend sterretje te ontplooien De regie be rustte bij de heer A Poel, souffleuse was mevrouw J. Room-Wilkeshuis en de fa. Groothuizen uit Alkmaar zorgde voor de grime. Erepenning Na afloop van de jubileumvoorstel ling werd door een aantal sprekers het woord gevoerd. Onder hen was burge meester C. De Koning. Hij noemde UDI een integrerend deel van de Texelse gemeenschap en prees de daadkracht en het doorzettingsvermogen dat de ver eniging in de afgelopen zestig jaar heeft getoond. Aan waarnemend voorzitter G. Pansier overhandigde hij de Erepenning van Verdienste, die door H.M. de Ko ningin aan de jubilerende vereniging was toegekend. De heer Pansier toonde zich zeer verheugd met dit onverwachte huldeblijk en verzocht de burgemeester de welgemeende dank van UDI aan de Koningin te willen overbrengen. Namens het hoofdbestuur van de NATU (Ned. Amateur Toneel Unie) sprak de heer Bonke. Hij noemde het een prestatie, dat UDI de 60-jarige leeftijd heeft bereikt. Een toneelvereni ging drijft op een klein aantal leden en moeilijkheden hebben al gauw catastro fale gevolgen voor het voortbestaan. In de toneelvereniging is men sterk op el kaar aangewezen. Men moet voortdu rend geven en nemen en zich kunnen neerleggen bij een bepaalde rolverde ling. De heer Bonke toonde zich ver heugd met de steun, die UDI van de plaatselijke overheid geniet. Daarop verzocht hij mevrouw J. Room-Wilkes huis en de heer A. de Wilt naar voren te komen. Zijn zijn de oudste leden van UDI en hebben zich op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk ge maakt. Als blijk van erkentelijkheid daarvoor reikte dc heer Bonke aan hen de Zilveren Rederijkersspeld uit. De heer De Wilt kreeg deze onderscheiding in de vorm van een speldje, mevrouw Room in de vorm van een broche. Ook de heer P J Koorn, voorzitter van het Kon. Texels Fanfarekorps, feli citeerde de Rederijkerskamer met het diamanten jubileum. De contacten tus sen UDI en het Fanfare zijn altijd zeer innig geweest, o.a. door de opvoering -van toneelstukken tijdens de winter- uitvoeringen. Op haar beurt was het fanfare UDI vele malen van dienst door haar gebouw beschikbaar te stellen voor repetities. De heer Koorn sprak de hoop uit de deze samenwerking tot in lengte van jaren zal worden voortgezet en overhandigde een geschenk onder couvert. De heer W. Raateland bood zijn ge lukwensen aan namens de toneelver eniging „Sint Jan". Hij bracht naar vo ren dat zijn vereniging UDI bepaald niet als een concurrent beschouwt. Wij voelen ons verbonden want wij zijn be oefenaars van dezelfde hobby". De heer Pansier tenslotte richtte zich tot de zojuist onderscheiden mevrouw Room en de heer De Wilt en schetste hun grote verdiensten voor UDI. „Nie mand is onmisbaar maar als jullie geen lid waren, zou UDI het echte UDI niet meer zijn. Ik hoop, dat we ook in de toekomst op jullie kunnen blijven reke nen". Daarop reikte hij het geschenk van de Rederijkerskamer over: een gouden broche voor „tante Jo" en een horloge voor „ome Arie". Mevrouw Room zette daarop een oud UDI feest lied in, waarna een gezellig bal begon. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. k>v. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. Zaterdagmiddag, 19 november, zal St. Nicolaas op Texel worden ingehaald. Evenals de vorige jaren heeft de Win keliersvereniging van Den Burg zich be last met het organiseren van een pas sende hulde. Dat is begrijpelijk, want de Sint neemt met het oog op de sterk toenemende vervoerskosten vrijwel geen geschenken uit Spanje mee. Wèl een gevulde buidel, waarmee hij bij de win^ keiiers ongetwijfeld terecht kan. Er staan drukke weken te wachten en daarom neemt de Sint niet minder dan 10 zwarte knechten mee. Het hele ge zelschap zal de overtocht naar Texel maken per kotter, de TX 66 van de heer J. Th. Boom uit Oudeschild. Om half twee zal worden afgemeerd in de haven van Oudeschild en daar zullen dan hopelijk zeer vele belang stellenden aanwezig zijn om de langver beide bisschop te verwelkomen. In ieder geval zullen de drie kleuterscholen van Den Burg hun opwachting maken en een aantal liederen ten gehore brengen. De goedheiligman zal dan „een koppie doen" in het Stoombootkoffiehuis, maar de kinderen stappen alvast in de bus en rijden naar Den Burg, waarheen de Sint even later ook zal worden ver voerd. Op het Schilderend bestijgt hij dan zijn paard, dat reeds vooruit is ge stuurd. Voorafgegaan door de drum band Margaretha Sinclar wordt een rondgang gemaakt, die eindigt op de Groeneplaats. Op het verrijdbare po dium aldaar zal de Sint officieel wor den verwelkomd door de burgemeester en de heer Jan Agter Sr., voorzitter van de Winkeliersvereniging. Aan de ver welkoming zal muzikaal worden bijge dragen door het Kon. Texels Fanfare korps. Het is niet overdreven te zeggen, dat de opvoering van het toneelstuk „Rem brandt" vrijdag- en zaterdagavond in het nieuwe culturele centrum te Den Burg, een hoogstaand evenement was. Er zullen in het verleden op Texel wei nig toneelvoorstellingen zijn gegeven, waaraan zoveel voorbereiding is vooraf gegaan. Dat gold vooral de décors, ge maakt door dc heer C. F. van Neerijnen, die van een indrukwekkende schoon heid waren. Het moge waar zijn dat volgens de inzichten van vandaag, de decors slechts achtergrond moeten zijn en dat alleen het spel de waarde van het toneelstuk moet bepalen, een feit is toch dat bij dit stuk, dat vooral grote documentaire waarde had, dc decors een duidelijke eigen functie hadden. Leer zaam was het stuk in ieder geval. Wie weet er meer van de grote schilder Rembrandt dan dat hij dc maker is van de Nachtwacht? Niet alleen aan de de cors was uiterste zorg besteed; ook de belichting, geluidsvoorziening en cos- tuums waren het resultaat van lang durig voorbereiden en uitkienen. Door het een en ander maakte het stuk een bijzonder realistische indruk en had men werkelijk liet gevoel enige uren in het huis en het atelier van de grote Hollandse schilder te hebben vertoefd. Dat men dit stuk op waarlijk grootste wijze heeft kunnen presenteren, was in niet geringe mate te danken aan de technische mogelijkheden, die de toneel- akkommodatie van het Cultureel Cen trum biedt. Deze gunstige omstandigheden nemen niet weg dat het tenslotte toch op het spel moest aankomen. Insiders, die wis ten wat leraren, leerlingen en oud-leer lingen van de jubilerende R.H.B.S. van plan waren, hebben de vrees gekoesterd dat het spel wel eens in de decors zou kunnen „verdrinken". Men hoeft geen pessimist te zijn om te verwachten dat de dramatische prestaties van de twin- tig(!) medewerkenden, merendeels zon der veel toneelervaring, wel eens on gunstig zouden kunnen afsteken tegen deze imponerende achtergrond, die hoge verwachtingen opriep. Dat dit nauwe lijks het geval is geweest, pleit voor de spelers en de heer C. v.d. Eijk, die zich met de regie had belast. Alle medewer kenden kunnen de voldoening smaken, iets te hebben geboden dat op hoog peil stond; een boeiend kijk- en luisterspel, dat de zaal beide avonden muisstil „onderging" om na het vallen van het doek een zucht van voldoening te slaken in het dankbare besef dat er nog mensen zijn, waaronder veel jongeren, die zich de maandenlange inspanning willen getroosten om in hechte samen werking tot een dergelijke manifestatie te komen. Historisch Het door mr. H. M. Planten geschre ven stuk behandelt de laatste levens jaren van Rembrandt naar historische gegevens. We zien de in zijn per soonlijk leven zwaar getroffen schilder (zijn drie dochtertjes sterven jong en hij verliest ook zijn vrouw Saskia). Hij leeft samen met iHendrikje Stoffels en uit deze verhou- UITBREIDING BEATRIXSCHOOL BINNENKORT IN GEBRUIK Woensdag 23 november, 's middags 2.15 uur, zal het nieuwe gebouw voor de huisvesting van de imbecielenafde ling aan de Beatrixlaan te Den Burg officieel worden geopend. Dit zal gebeuren door de heer C. K. Hamelink, inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs. ding wordt in 1656 een kind geboren. Rembrandt is geen zakenman. Hij maakt schulden en gaat failliet. Rembrandt wordt niet begrepen. Men neemt hem zijn leven met Hendrik je kwalijk en be schouwt hem als een verdorven figuur, hoewel hij in feite diep godsdienstig is, In 1663 sterft Hendnkje en Rembrandts zoon Titus volgt haar in 1668. Rem brandt stort geestelijk en lichamelijk ineen en sterft vereenzaamd in 1669. (Zie vervolg pagina 2) GEEN BELASTINGSFACILITEIT VOOR GASOLIE De regering is niet van plan de gas- olie, die bestemd is voor de elektrici teitscentrales op de Waddeneilanden van accijnsverhoging uit te sluiten. Een dergelijke uitzonderingsmaatregel zou van geen betekenis zijn, omdat de kost prijsverlaging te gering zou zijn om zoden aan de dijk te zetten. Minister Den Uijl en zijn staatssecretaris ant woorden dit op vragen van het socialis tische tweedekamerlid Oele. De extra kosten, die uit accijnsverhoging voor gasolie voortvloeien wordt becijferd op ƒ47.000,per jaar voor alle Wad deneilanden samen. Aansluiting van de eilanden op het aardgasnet is helemaal ondenkbaar. Voor Texel zou daar bv. ƒ700.000,per jaar mee zijn gemoeid. Zoals bekend streeft de N.V. TEM naar ontheffing van accijns op olie voor de centrale. De raadscommissie heeft B. en W. verzocht dit streven krachtig te steunen en bij de regering de nodige stappen te ondernemen. B. en W. heb ben deze steun toegezegd. MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1