(fro en Twarts Jexeh in het karL, Zet de schouders eronder! Het zwembad SERVIEZEN een meisje J. C. RAB N.V. Ons nieuwe feuilleton VRIJDAG 18 NOVEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8118 Uitgave N.V. v/li Langevcld De Rooü Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 205S, 's avonds (02228) 410 COURANT Verschtfnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. inm. (Commentaar) TIEN DAGEN geleden drukten wij in onze krant een grote tekening af, voorstellende het drie-fasen- plan van architect G. v.d. Struijs voor het Texelse zwembad, dat vol gend jaar te Den Burg zal moeten wor den gebouwd. In het artikel erbij werd bekend gemaakt, dat het Zwembad comité een obligatielening had uitge schreven om twee ton bijeen te bren gen. Het Zwembadcomité, ervan uit gaande dat iedere Texelaar van de dringende noodzaak van een zwembad overtuigd is en als het ware zit te springen om zijn steentje te kunnen bij dragen, is nu een beetje teleurgesteld over de reacties op hun oproep. Er werd gehoopt dat in de komende da gen toch wel een belangrijk deel van de twee ton zou binnenstromen. Want, zo werd geredeneerd, als het geld nu niet komt, wanneer dan wel? Sinds de dag dat het Zwembadcomité het fol dertje met haar dringende oproep huis aan huis op het eiland liet verspreiden is voor ƒ10.000,toegezegd. Natuur lijk is dat te weinig; er zal heel wat meer nodig zijn om de benodigde vergunningen te kunnen krijgen, waar door volgend jaar met de bouw kan worden begonnen. Toch zijn we het er niet mee eens dat hier van lauwheid en ongeïnteresseerdheid kan worden gesproken. De interesse is er wèl, dat is meerdere malen gebleken, maar het is een hele stap voor veel mensen om nu zomaar 100,of meer van hun spaarbank- bankboekje te halen en daar een obli gatie voor te kopen. Vooral met het oog op Sint Nicolaas en de daarop volgende feestdagen, die voor de meeste gezinnen veel extra kosten meebrengen. Enig geduld moet het comité wel hebben. Het is bijzonder gevaarlijk, voorbarige conclusies te trekken als zou een be langrijk deel van de bevolking om wel ke reden dan ook, tegen het zwembad zijn; dit is nl. heel onwaarschijnlijk. We vinden burgemeester De Koning in zijn stukje elders op deze pagina wat te zwaartillend. Onze eerste burger, die toch onvoorwaardelijk in de goede wil van zijn gemeentenaren zou moeten ge loven, spreekt nu al van lauwheid, ken nelijk niet beseffend hoe gevaarlijk dat is Het is nu eenmaal een menselijke eigenschap, dat men niet geneigd is een zaak te steunen, die niet de algemene sympathie heeft en daardoor dreigt te mislukken. Gelukkig heeft onze burgervader niet alle moed verloren, vooral door de op handen zijnde aflossing van de Burger zinlening van 1952, waardoor het een groot aantal mensen wel heel makkelijk wordt gemaakt om geld voor het goede doel te beleggen. Pas als van deze mo gelijkheid geen gebruik zou worden ge maakt, is er reden om ernstig aan de goede wil van de Texelaars te gaan twijfelen, maar op dit moment is daar geen reden voor Het is heel makkelijk om zijn bank opdracht te geven het geld van de burgerzinlening over te schrijven naar de Zwembadlening, nu tegen 5%. Zelfs degenen, die niets voor het zwembad voelen, kunnen dit zonder veel gewetenswroeging doen. Goed voorbeeld OUDE KRANTEN VOOR HET TEXELSE ZWEMBAD Tine en Anne de Vries (Kogerstraat 66), Rudy en Jacob Ottens (Kogerstraat 41) en Tineke de Jong (Kogerstraat 47) vonden dat ze ook iets moesten doen voor het zwembad Spontaan begonnen zij met het ophalen van oud papier en sloegen dat op in de garage van de heer R. de Vries. Een dezer dagen werd de eerste partij papier verkocht aan op koper Spigt voor twee cent per kg., wat een opbrengst betekende van ƒ14, Een klein bedrag? Jazeker, maar het ,fkan veel groter worden als U, lezer, deze jonge initiatiefnemers een handje helpt. U hebt thuis vast wel een stapel tje kranten, tijdschriften, boeken en an der papier liggen, waar U graag vanaf wilt. Geeft U even een seintje, even tueel via telefoonnummer 2834? Als U in Den Burg woont, wordt het dan on middellijk bij U weggehaald. Het ver zamelen van papier in de buitendorpen is een beetje bezwaarlijk, maar mis schien zijn daar andere kinderen, die zich daarmee bezig willen houden om op die manier een steentje voor het zwembad te kunnen bijdragen. OOK VERLOTING TIJDENS ZWEMBAD-DANSAVOND OUDESCHILD De beatdansavond, die morgen ten bate van het te bouwen Texelse zwembad in het dorpshuis 't Skiltje wordt gehouden, belooft een bij. zonder aantrekkelijk feest te worden. ,,The Creatures", die voor de muziek zorgen, hebben aangekondigd deze avond voor het eerst drie nummers van eigen compositie ten gehore te brengen. Bovendien zal ten bate van het goede doel een verloting worden gehouden Laten we realistisch zijn. Er zijn te kenen, die erop wijzen, dat er aan het enthousiasme voor het zwembad nog wat schort. We noemen enkele symp tomen: In enkele dorpen is opgemerkt dat als het zwembad in Den Burg moet komen, de bewoners van Den Burg er maar voor moeten betalen Onzin. Ieder weet, dat alleen al in verband met het feit, dat in Den Burg de meeste scholen zijn, het bad daar moet komen. Het zwembad is er voor iedereen en moet centraal gelegen zijn. Ook de kreet dat men maar van het nieuwe raadhuis moet afzien om het zwembad te kunnen bouwen, is niet erg constructief, omdat de indruk erdoor wordt gewekt, dat het zwembad een zaak van de gemeente lijke overheid is Dat al diverse evene menten ten bate van het zwembad zijn georganiseerd, is verblijdend (vooral omdat de jeugd er sterk bij betrokken was) maar dat in het heetst van de actie in een der buitendorpen een dans avond ten bate van de Tibetaanse vluchtelingen werd gehouden draagt weer niet bij aan de overtuiging dat heel Texel alles op alles wil zetten om zo spoedig mogelijk tot het beoogde doel te geraken, hoe mooi het gebaar op zichzelf ook is. Voorts werd ons ver weten, dat wij met enige nadruk in een apart stukje in de krant hebben gewe zen op het grote belang van het bad voor de ontwikkeling van het toerisme in Den Burg, hetgeen de neringdoenden aldaar geen windeieren zou leggen. Er schijnt als volgt op gereageerd te zijn: nou, als dat zwembad zoveel klanten naar Den Burg trekt, laat de winke liersvereniging het dan maar finan cieren Toch geloven we dat vrijwel iedereen bereid is aan de stichting van het zwembad bij te dragen, omdat er veel meer positieve reacties zijn. Een huis vrouw te Den Burg vertelde ons b.v. dat zij voor ieder van haar vier kinde ren een obligatie ging kopen. Dat kost dus ƒ400,en het bedrag zal van de respectievelijke spaarboekjes worden afgeschreven Dat geld was voorlopig met nodig; het stond toch maar op de bank tegen slechts 3V2 rente, zo rede neerde zijen nu was het tenminste be ter belegd en werd tevens iets gesteund, waar de kinderen straks zelf enorm veel plezier van zullen ondervinden Dit voorbeeld verdient navolging, Texe laars! Vrijwel ieder heeft wel wat geld op de bank staan, dat hij voorlopig niet nodig heeft. Er kan geen enkele be zwaar tegen zijn dat van een deel van dit geld één of meer obligaties worden gekocht. Ouders, zet het spaargeld van uw jonge kinderen op deze wijze vast en spoor uw oudere kinderen aan het zelfde te doen. Praat er eens over met Uw bankier. Hij heeft er geen belang bij, dat U spaargeld bij hem weghaalt en het in obligaties belegt, maar hij zal U daarmee toch gaarne helpen omdat het hier om een groot algemeen belang gaat, waaraan het belang van zijn bank ondergeschikt is. Texelaars, toon aan, dat de in het verleden meermalen be wezen eendracht er nog steeds is. Zet de schouders eronder MEDAILLES AFHALEN De wandelaars, die hebben deelgeno men aan de sluitingstocht van „Het Gouden Boltje" kunnen zaterdagmiddag hun medailles afhalen in hotel „De Zwaan" te Den Burg, tussen twee en vier uur 's middags. In woningen aan Tli^jsselaan SNELLER STUCADOREN MET DE SPUIT Burgemeester De Koning, de direc teur van Gemeentewerken en een aantal bestuursleden van de Woningbouwver eniging Texel hebben woensdagmiddag een stucadoor-apparaat in werking ge zien. Het voor Texel nieuwe systeem wordt door de fa. Boomsma uit Fries land toegepast in 21 woningen, die door de fa. C. II. F. Duin aan de Thijsselaan worden gebouwd. Het grote voordeel is dat nu bijzonder snel kan worden ge werkt. Stucadoren „met de hand" is een bijzonder tijdrovend werk. Een stuca- door en zijn assistent zijn minstens vijf weken bezig met een blok van vier wo ningen. De fa. Boomsma klaart het zelfde karwei in twee dagen, maar daar zijn dan wel negen man bij ingescha keld. Het apparaat bestaat uit een lucht- compressor met een molen, waarin de specie wordt bereid. De specie, gezui verd van grove bestanddelen, wordt gemengd met lucht onder hoge druk door een slang geperst. De stucadoor richt het spuitstuk op de muur en brengt zo een laag van de juiste dikte aan. Een aantal assistenten heeft met het afstrijken en afwerken druk werk op de spuiter bij te houden. Een voor deel is dat de meng- en persmstallatie op een vast punt op de begane grond kan blijven, want de kracht is voldoen de om de specie drie verdiepingen om hoog te brengen en eventueel vijftig meter ver. Voor de woningzoekenden, die op het gereedkomen van dit contin gent huizen wachten, is 't prettig te we ten dat mede door toepassing van dit systeem de afwerking wordt bespoe digd. Verwacht wordt dat de eerste tien woningen kort na 1 januari 1967 be schikbaar zullen komen. De aannemer heeft er met succes naar gestreefd alle woningen voor de winter onder de kap te krijgen, zodat de voortgang van het werk niet langer door slecht weer ver traagd kan worden. Zaterdag 26 november: TINGEL TANGEL-CABARET OP TEXEL Zaterdag 26 november organiseert de Stichting Kunstkring Texel een optre den van het cabaret „Tingel Tangel" m.m.v. Marijke en Sieto Hoving, Hetty Berger en Lida Scheuermann, piano, met hun elfde programma „Zotten en wijzen bijeen, weten méér dan wijzen alléén". Dit programma is niet geschikt voor mensen met lange tenen, want Marijke en Sieto Hoving trappen er lustig op los met een grote, artistiek zeer hoog staande veelzijdigheid. Dit cabaret is van goed gehalte, geestig, raak, gek, ironisch en gekruid. De grote kracht van Tingel Tangel is zijn homogene samenstelling steunend op prima teksten met als stimulerende causeur, spits en snedig, Sieto Hoving. Zelf zegt deze cabaretier: dit is mijn elfde programma en daar wil ik een heel zot programma van maken. Voor het eerst zal Hoving niet in smoking op de bühne verschijnen. Dat is trouwens helemaal niet origineel meer, aldus deze artistieke tenentrapper. Alle cabaret mensen zie je tegenwoordig in smoking op het toneel. Het is een soort uniform geworden. Het beloven heerlijke uitschieters te worden van een heer lijke cabaretavond. Marijke en Sieto Hoving en de andere leden van het en semble Tingel Tangel garanderen hoog tepunten van kleinkunst. Losse kaarten voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij het WV-kantoor te Den Burg en 's avonds aan de zaal tegen een prijs van ƒ5,— per persoon. Ook zijn nog op het bureau culturele zaken toneelabonnementen en Vj-abonnemen- ten verkrijgbaar. Een toneelabonnement kost ƒ8,50 en geeft mede toegang tot een toneelvoorstelling te verzorgen door „De Nieuwe Komedie" te 's-Gravenhage op woensdag 8 maart 1967. Een ^-abonnement kost ƒ12,50 en geeft behalve tot deze beide evenemen ten ook toegang tot een door het Noord hollands Philharmonisch Orkest te ver zorgen concert op vrijdag 9 juni 1967 BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 9 tot en met 16 november 1966 Geboren: Sandra Corina, dv. Cornells G Boot en Aly Visser; Arjan, zv. Jo hannes P. Buscoop en Hendrikje Grit, Christa Johanna Duvera, dv. Willem P. J. Keijzer en Klaasje M. Knol, Reini- rus Gradus, zv. Reinirus G. Witjes en J. H. C. van Sweeden. Ondertrouwd; Cornelis J Vinke en Nelie Goenga; Dirk A. Schagen en Fenna P. Daalder; Benjamin J. van der Knaap en Margaretha M. Hin. Overleden: Jannetje Duinker, oud 76 jaar; Antje Bruin, wv. Geense, oud 90 jaar; Enno Nauta, oud 81 jaar; Petrus Theodorus Witte, oud 81 jaar Het is met de offervaardigheid en met de drang tot financiële mede werking van de Texelaars in bepaalde zaken merkwaardig gesteld. Niet éénmaal, maar bij herhaling, heb ik in alle oprechtheid gesteld trots te zijn op wat de Texelaars tijdens allerlei aktiesopbrachten, of dit nu was voor Tibet, voor Oostduitse vluchtelingen, voor de leniging van de nationale ramp of zo veel meer. Ik vind daar tegenover de lauwheid, waarmede voorshands de aktie voor het zwembad wordt bekeken en als het ware voor kennisgeving wordt aan. genomen, eigenlijk onbegrijpelijk. Deze week heeft men mij medegedeeld wat de resultaten waren van de door het zwembadkomité georganiseerde lening. Dat was nog niet veel en met dit tempo komt er van de hele zaak niet veel terecht, komt het hele plan zelfs in gevaar. De Texelse offervaardigheid richt zich toch niet alleen naar buiten? Men vergeet toch niet het kostbaarste wat er is, de eigen kinderschaar? Dat lijkt nu het geval te zijn Alleen op de lagere scholen zijn al 1450 leer lingen, op de andere dan nog eens 700. Zonder statistische gegevens kan al worden gesteld dat de overgrote meerderheid de zwemkunst niet meester is. Aan deze toestand, zeg maar noodtoestand, moet een einde gemaakt worden door en met het zwembad. In de vorige Texelse Courant kwam een opwekking voor van het Zwem- badlkomité Een lumineus idee werd hier naar voren gebracht. „Texelaars, bestem de terug te ontvangen gelden van de burgerzinlening voor het zwembad". Een uitstekende gedachte, omdat men met een goede zaak te steunen er ook nog beter van wordt. Ieder weet dat 5% toch meer is dan 4°/o Op deze wijze zou al twee ton bijeengebracht kunnen worden. Laat nu honderd meer welgeslelden eens 10 obligaties afnemen; alwéér 100 000,— Wanneer nu voorts 1000 gezinnen voor hun kinderen eens één obligatie afnamen; dan zou er nóg een ton zijn. Zou dat niet kun nen, Texelaars? Ik ben overtuigd van wel De burgemeester van Texel, C. DE KONING „SINT JAN" GEEFT TWEE VOORSTELLINGEN De toneelvereniging „Sint Jan" zal de thriller „Laura" twee maal opvoeren nl. op zaterdag- en zondagavond resp. 26 en 27 november. Gehoopt wordt dat de tweede avond vooral door jongeren zal worden bezocht in verband met het feit, dat de balmuziek dan door The Typhoons zal wordt verzorgd. Na af loop van de eerste avond kan worden gedanst op muziek van Tom v.d. Wulp en zijn band. Ge vraagd voor ons kantoor in Den Burg U.L.O.- en typediploma strekt tot aanbeveling N. HUISMAN NAM ZELFBEDIENINGSWAGEN IN GEBRUIK De heer N. Huisman Tzn. te Den Burg nam dinsdagmiddaq op feestelijke en of fidéle wijze zijn rijdende zelfbedie ningswinkel in qebruik, waarover wij reeds eerder schreven. Een vrij groot aantal qenodigden was van de plech tigheid qetuige, waaronder burgemees ter C. De Koning, bestuursleden van vrouwenverenigingen en huisvrouwen uit de wijk van de heer Huisman. De genodigden werden in „De Oran jeboom" verwelkomd door de heer J. P. Reinaarts van MELCO, die de zelfbe dieningswagen een „teken des tijds" noemde. Gebleken is dat de huisvrou wen steeds minder melk afnemen van de slijters en dit zou stellig anders zijn als zij in een overdekte ruimte hun in kopen zouden kunnen doen. Ongetwij feld zullen de bewoners van de wijk van Huisman blij zijn met deze winkel, waar men niet alleen melk en andere zuivelprodukten kan kopen, maar ook kruidenierswaren, brood, gesneden vleeswaren en zelfs een bescheiden as sortiment drogisterijartikelen Van het feit, dat inderdaad van een volwaardige winkel kan worden gesproken, konden de huisvrouwen zich daarop overtuigen door er een kijkje in te nemen. De grote wagen, waarin makkelijk acht personen tegelijk terecht kunnen, was daarvoor in de Zwaanstraat opgesteld. Het officiële woord bij de ingebruik neming werd gevoerd door burgemees ter De Koning. Deze stelde met enige verbazing vast, dat wat hier gebeurt in tegenstelling is met de maatregelen waartoe b.v. de slagers hebben besloten. Deze hebben het bezorgen aan huis moeten staken. Hij was echter overtuigd van het zakelijke nut van deze zelf- 'bedieningswagen, waarvan zowel de heer Huisman als zijn klanten profijt zullen trekken. Het woord werd ook gevoerd door de heer P. Lakermond uit Den Helder, namens het bestuur van de Noordhol landse Bond van melkhandelaren en de heer H. Boon namens de melkhandel van Texel. In een hartelijke en spontane toespraak dankte de heer Huisman voor de vele gelukwensen, die hem bij de ingebruikneming ten deel waren geval len. OOK SINTERKLAASINTOCHT TE OOSTEREND OOSTEREND In het vorige num mer kondigden wij aan dat Sint Nico laas morgenmiddag voet aan wal zal zetten op Texel Na zijn aankomst en verwelkoming te Den Burg zal de Goedheiligman ook een bezoek aan Oosterend brengen. Tussen half vier en vier uur hoopt hij per landauwer het dorp binnen te rijden, voorafgegaan door muziekkorps en drumband van „Excelsior". Op het Kerkplein zullen aan de kinderen tractaties worden uit gereikt. De organisatie van het een en ander berust bij de dorpscommissie. De samenvoeging van twee eertijds elkaar beconcurrerende wagenmake rijen, die van de families Sornée en Oudkerk, wordt bovendien bekroond door het huwelijk van Frans Sornée en Mientje Oudkerk. Al spoedig blijkt het een verstandshuwelijk te zijn. Er is na een paai jaar nog nauwelijks sprake van liefde, enkei nog sleur Bovendien blijft het huwelijk kinderloos. Als Frans gaat overschakelen op car- rosseriébouw in de wagenmakerij zit geen toekomst meer trekt hij een vakman aan, Max Ellegers, een knappe, rustige jongeman. Hij wordt niet alleen bedrijfsleider, ook huisvriend. En daar mee wordt hét probleem geschapen Dat van de andere man, die in de ogen van de vrouw aantrekkelijker is dan haar eigen man. Als de onvermijdelijke misstap volgt, wat dan"? Veroordelen is niet moeilijk, want de meeste mensen staan doorgaans meteen met hun oordeel klaar Maar be grip hebben, daar moet je wat voor prijsgeven. Daarvoor moet je mild kun nen denken. Hoe zal Frans Sornée rea geren op de misstap van zijn vrouw? En natuurlij^ van zijn bedrijfsleider-huis vriend Max? Aanvankelijk doet hij het verkeerd. Hij veroordeelt niet direkt, maar kan het ook niet dadelijk begrijpen. Pas la ter, veel later komt hij tot een beter in zicht En danNee, als we nu alles gaan vertéllen, bestaat bovendien de kans, dat we de lezer en lezeres onbe wust beïnvloeden We zouden zeggen: oordeelt u zelf bij 't lezen van onze nieuwe feuilleton „Veroordelen is niet moeilijk" Want wie niet zelf in een dergelijke situatie heeft verkeerd, kan enkel theo retiseren. Maar begrip hebben? Dat kost minstens evenveel zelfkritiek. De schrijfster van ons nieuwe feuille ton, waarmee we vandaag aanvangen, heeft op onbarmhartige wijze de levens geschiedenis vertelt van de drie hoofd personen: Frans, Mientje en Max. En ertussen door de draden van onze mo raal geweven. Aan u, om bij het lezen van deze feuilleton, te beslissen of er verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd tegen datgene, wat naar onze begrippen onder alle om standigheden laakbaar is en blijft. REDAKTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1