(jrocn ^warts jexeh in het harL, Mevr. Boon ontmoette in Georgië oud-strijders „Russenoorlog" VREUGDEVOLLE ONTMOETING NA 21 JAAR Slechts 12 man overleden Inspecteur C. K. Hamelink opende imhecielenaf leling Beatrixschool Gemeente maakt begin met aankopen van gronden te De Koog r HO ■nnmnnHr Voor woningenwegen en parkeerterrein VRIJDAG 25 NOVEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8120 Uitgare N.V. t/Ii Langevcld De Rooü Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 COURANT Mevrouw C. C. Boon-Verberg uit De Cocksdorp is terug uit Georgiëintens gelukkig, boordevol indrukken en be laden met kostbare geschenken. Bijna drie weken heeft ze in de Sowjet-repu- bliek doorgebracht en er de mannen ontmoet, die destijds aan de opstand tegen de Duitsers op Texel hebben deelgenomen. „Ik ben zo gelukkig", vertelde ze ons opgetogen, „Nu weet ik eindelijk zéker dat er met de paiti- sanen na aankomst in hun vaderland niets bijzonders is gebeurd. Er deden zoveel geruchten de ronde. Ze zouden zich hebben moeten verantwoorden, omdat ze in Duitse dienst waren ge weest en sommigen zouden in kampen opgesloten zijn of misschien wel te rechtgesteld Daar is allemaal niets van waar. Ik heb daar nooit aan ge loofd, maar nu weet ik het zeker, want ik heb ze allemaal met eigen ogen gezien!" Mevrouw Boon, één der vrouwen, die met gevaar voor eigen leven aan onder_ gedoken Georgiërs steun heeft ver leend, ging naar Georgië op uitnodiging van het comité voor culturele Buiten landse betrekkingen te Tbilisi. Ze ver trok op 17 oktober per trein. In Moskou werd ze opgewacht door enkele func tionarissen van het staatsreisbureau Intourist, die haar naar het hotel „Os- tankino" brachten. Daar werd de nacht doorgebracht en de volgende dag werd de Russische hoofdstad per taxi bezich tigd. 's Avonds ging het naar een van de Moskouse vliegvelden en om half elf vertrok mevrouw Boon per Tupolev straalvliegtuig van Aeroflot naar de Georgische hoofdstad Tbilisi, waar ze twee uur later uitstapte Gedurende de hele reis zou mevrouw Boon merken, dat er overal op haar gerekend was. De hele trip was perfekt georganiseerd. Overal waar ze kwam ze doorkruiste de hele republiek en bezocht tientallen plaatsen werd zij opgewacht door mensen, die haar verwelkomden en ook de schrijvende en fotograferende pers was present om met de „moeder der Georgiers" te spreken. Tolk De gesprekken vlotten aanvankelijk niet zo erg, omdat men de eerste dag slechts een Engelse tolk beschikbaar had, maar de tweede dag werd een Duits sprekende tolk gestuurd en dat ging veel beter. Aan een Nederlands sprekende tolk viel niet te denken, want in héél Georgië is slechts één vrouw, die deze taal machtig is, zo werd gezegd. „Tbilisi is een prachtige stad" vertelde mevrouw Boon. De huizen en straten zijn prachtig en de temperatuur is er ook nu nog zomers. Alles maakt een exotische indruk. De mensen maken een welvarende indruk. De vrouwen lopen met modieus kapsel, op naaldhakjes en dragen kleding volgens Italiaanse snit. Maar het prettigst is de sfeer, veroor zaakt door het vriendelijke en gastvrije karakter van de bevolking en de heer lijke temperatuur- Toen ik er een paar uur was, voelde ik me al helemaal ont spannen, hoewel ik toch een vermoeien de reis achter de rug had". Nadat mevrouw Boon de eerste nacht in Tbilisi in een hotel had doorgebracht, ontmoette zij haar gastheer, professor In Sucluimi aan dc Zwarte Zee werd dit plaatje gemaakt. Van links naar rechts: Lomidze, de tolk Wenera, mevrouw Artcmidse, Boon en Artemidse. mevrouw Goezewa van het Comité voor Cultu rele Buitenlandse Betrekkingen. Deze vroeg haar wat ze graag het eerst wilde zien. Mevrouw Boon had haar antwoord onmiddellijk klaar; „De jongens!" Ontmoetingen In een hotel ontmoette mevrouw Boon toen Artemidse en zijn vrouw. Artemidse speelde in 1945 een leidende rol in de opstand. De laatste jaren had mevrouw Boon, die hem persoonlijk goed had leren kennen, schriftelijk con tact met hem. Artemidse toonde zich ontroerd toen hij mevrouw Boon om helsde. Hij kon nauwelijks begrijpen dat hij nu eindelijk de vrouw voor zich zag, waaraan hij al die jaren bijna dagelijks had teruggedacht; het leek hem alle maal een droom. Verder volgden ont moetingen met Nozadse, Gongladze en Turkia. Het was betrekkelijk eenvoudig om de partisanen van weleer terug te vinden, want Artemidse beschikte over een volledige lijst met namen. De parti sanen van Texel komen twee keer per jaar in reünie bijeen: op 5 april en 7 november- De bijeenkomst van 7 no vember dit jaar viel dus samen met het bezoek van mevrouw Boon en zodoende heeft zij alle oud-opstandelingen de hand kunnen schudden. Van de Geor giers, die Texel destijds verlieten, zijn er naderhand twaalf overleden. „Ik herkende veel Georgiers onmiddellijk, vertelde mevrouw Boon. „Ze zijn in die twintig jaar maar weinig veranderd. Het hoogtepunt van het bezoek was het banket, waaraan 130 oud-strijders aan zaten. Het welkom was allerhartelijkst. De meesten konden hun vreugde en ont roering niet verborgen houden. Ze ma ken het allemaal uitstekend. Ze bekle den goede posities. Er zijn artsen, tand artsen, ingenieurs, hoteldirecteuren, hoofden van scholen, sportleraren en journalisten bij. Gongladze b-v. is direk. teur van een vakantiehuis. Bij die grote ontmoeting werd ik door alle partisanen omhelsd. Het werd allemaal gefilmd, door Azatiani, die ook op Texel opna men heeft gemaakt". Groeten Met behulp van de gegevens, die zij van verschillende Texelaars had ge kregen, heeft mevrouw Boon veel groe ten overgebracht. Zo bezocht zij Gogi Schubitiadze, die destijds ondergedoken zat op „Vredestein". Hij is arts, woont in de badplaats Suchumi aan de Zwarte Zee en maakt het goed. Barnab Lomidze directeur van een school, bleek te be schikken over een foto van Jaap Kok, Marie Kok-Koopman en Martha en Piet. Hij vertelde dat hij ondergedoken had gezeten bij Kees Kuip („Kuup" zei hij) en hij noemde de namen van de kinde ren Giel, Kees, Corrie en Greetje. Hij elektrische treinen beglnsets vanaf 29,75 wist zich voorts de familie Roeper-van Maldegem van „Akenbuurt" te herin neren, die destijds kleren voor hem had den gemaakt. Hij deed voorts de groe ten aan J- Stam (waar hij een foto van had), S. v.d. Slikke, Henny Stam, André Kievits en de familie Binsbergen. Een gesprek had mevrouw Boon ook met Micha Mozerelia, technologisch in genieur, die in 1945 door meester Broe- re verborgen werd gehouden. Grischa Tschanturia vertelde dat hij bij Truus van Twisk heeft gezeten en ook bij een familie, waarvan hij de naam was ver geten, maar waarvan hij nog wist dat er dertien kinderen waren en bovendien nog 7 Amsterdammertjes. Hij was daar 20 dagen geweest en het eten was goed. zo zei hij. Schota Artschaia wist zich ook de naam niet meer te herinneren van de familie, die hem had geholpen. Hij zat in de buurt van de Fonteinsnol onder gedoken, raakte gewond en kreeg hulp van een familie waarvan hij alleen wist dat daar toen juist een zoon of dochter was getrouwd. Verder wist hij nog dat rond het betrokken huis met hulp van honden naar Georgiërs is gezocht. Hij hoopt de naam van deze familie nog eens te achterhalen- Beno Scharulidse en Iwan Kiberitze hadden bij H. Smit in de Dennen gezeten. Voor hem „veel groeten en omarmingen". Iwan Abul- adse en Michael Tedoradzc waren op het adres De Westen 106 Ook zij weten geen namen meer. Karlo Rasmadze, destijds bekend als „kleine Karlö", was op het nippertje aan executie ontsnapt. Hij moest zich uitkleden voordat hij zou worden neergeschoten, maar had het toen op een lopen gezet en was aan zijn achtervolgers ontsnapt. De naakte Karlo had toen van mevrouw Wubbe kleren gehad en is daarvoor nog heel dank baar. Kote Darzmelidse was gewond bij de familie J. Barhorst aangekomen en had ook op „Vredestein" gezeten Veel groeten dus aan Barhorst, maar ook aan dokter Veening en zuster Dorré van het noodziekenhuis- Kosta Gojajev en Lado Zikaridse toonden een foto, waarop en kele mensen staan, die mevrouw Boon niet herkende, evenmin als de omgeving waar het plaatje indertijd is gemaakt Van de familie Commandeur had mevrouw Boon drie brieven meegekre gen, bestemd voor Datiko Swedsweladze Serro Gebriadze en Kolia Tsichladze. Alleen Swedsweladze kon de brief in ontvangst nemen. Voorlopig antwoord: heel veel kussen en groeten Gabriadze is overleden en Tsichladze is een der zeer weinigen waarvan de verblijfplaats onbekend is. Het comité voor buiten landse culturele betrekkingen zal een onderzoek instellen, maar vermoed wordt dat hij is overleden. De adressen en namen die W. Bakker van Oosterend aan mevrouw Boon had meegegeven klopten niet. Ook dit zal worden uitgezocht en mevrouw Boon zal alsnog bericht daarover krijgen. Romanos Gandolischwili deed de groe- ten aan de familie Dootjes in De Cocks dorp, Alb. Kiewiet, mevrouw Vrijdag- Keijser en haar broer, Witte van De Voorzorg en Reuvers van Weltevreden- Zorgvuldig bewaart hij foto's van deze Texelaars. Gongladze, Nozadse, Turkia en Artemidse brachten hun speciale groeten over aan de heren J. Keijzer, Kelder, fam. B. Halsema en mevrouw Vendel. De groeten van de „Grote Walliko" zullen de heer P. Witte niet meer be reiken, want laatstgenoemde is overle den toen mevrouw Boon in Georgië was. Madzijdse wist zich nog goed de avon. tuurlijke tocht met de Joan Hodshon naar Engeland te herinneren. Hij deed de groeten aan de bemanning Zerwadze is overleden maar zijn vrouw deed de groeten aan de families L. Bremer en Van Dijk te Oosterend Voorts werd ge sproken met Nicolai Sturiway (die op ,De Waterplaats' zat en de groeten deed aan Kejjser en het meisje Ria, Us change Ladsobilaschwili, Surab Dasehaoschwili, Ladiko Cikaridze, Gogi Garsewanisch- wili, Bewani Chuzeilawi, Gogi Burasch- wili, David Sardschwebadze, Wasil Lo midze (een kolcnosboer), Scota Loladze. Moeilijk De gesprekken werden ernstig be moeilijkt en er ontstond veel begrips verwarring, omdat al het gesprokene moest worden vertaald Mevrouw Boon deed haar best om zoveel mogelijk ge gevens te noteren en is gaarne bereid aan ieder, die dat wenst, inlichtingen te verschaffen. De tijd was tekort om met alle mannen uitvoerig te converseren, maar het is thans goed mogelijk dit schriftelijk te doen. De correspondentie kan lopen via het comité voor buiten landse culturele betrekkingen en mevr. Boon zal daarbij graag haar bemidde ling verlenen. Het belangrijkste vindt mevrouw Boon echter, dat nu vast staat dat de Georgiers niet zijn gestraft voor hun Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. dienstname bij de Duitsers; door de op stand zijn zij kennelijk voldoende gere habiliteerd geworden. Niemand van de Georgiërs heeft gevangenisstraf onder gaan, wat o.m. blijkt uit het feit, dat de meesten kinderen van 18 en 19 jaar oud hebben. Mevrouw Boon heeft vele honderden kilometers in Georgië (enkele malen zo groot als Nederland) gereisd- Per auto werden Kaspi, Gori, Kutaisi, Borjoni, Bakuriani, Sukhumi Poti, Batumi en Rustavi bezocht, veelal in gezelschap van een of meer oud-partisanen, meest al Artimidse. Publiciteit Het bezoek van mevrouw Boon aan Georgië was voorpagina-nieuws. Di verse Georgische kranten en kranten in andere republieken schreven erover en publiceerden foto's. Ook radio en tele visie besteedden uitvoerige aandacht aan het gebeuren Mevrouw Boon had ook een onderhoud met de Minister van Buitenlandse Zaken van Georgië. Deze liet zich door haar over het verloop van de opstand inlichten cn concludeerde, dat het hoog tijd is dat een delegatie Georgiërs een bezoek aan Texel brengt. Dit zou dan in april of mei van het vol gend jaar of in 1968 moeten gebeuren. Volgens de tolk moet deze uitlating niet als een losse opmerking worden be schouwd. „Als dc minister zoiets zegt, gebeurt het!" Mevrouw Boon kreeg zoveel geschen ken, dat zij met twee extra koffers het vliegtuig instapte en dus extra vracht moest betalen. Ze kreeg fruit (een Geur. gische specialiteit), tabak, zelfgeplukte mandarijnen, diverse flessen wijn, champagne en likeur, souvenirs, maar ook een gouden ring met steen en een gouden horloge en een fototoestel. Micha Mozerelia gaf voor de familie Broere een paar gouden oorhangers en een gouden horloge mee- Woensdagmiddag is de officiële wijze de imbeciclenafdeling aan de Beatrix school te Den Burg in gebruik genomen. De deur van het nieuwe gebouwtje werd geopend door de heer C. K- Hame link, inspecteur bij het buitengewoon lager onderwijs. De heer Hamelink had tevoren tijdens een bijeenkomst in een der lokalen van de Beatrixschool gewe zen op het grote belang van een goed geoutilleerd gebouw voor gehandicapte kinderen. De plechtigheid werd bijge woond door enkele tientallen genodig den, waaronder hoofden van scholen en ouders van leerlingen. De heer Hamelink zei dat men tegen woordig het recht van het gehandicapte kind op optimale ontwikkeling erkent, in tegenstelling tot vroeger toen het al mooi was als men deze kinderen met gunsten bejegende en hen in een provi sorisch ingericht gebouw bezig hield Deze charitatieve mentaliteit is nu om gebogen, maar nog niet helemaal, ge tuige b.v. de houding van een aantal bungalowbewoners in Beetsterzwaag, die meenden dat hun woonoord in waarde zou dalen als in de omgeving een inrichting voor imbeciele kinderen zou worden gevestigd In het algemeen Om het uitbreidingsplan-in-onderde- len voor De Koog te kunnen uitvoeren zal de gemeente Texel grote stukken land, gelegen ten oosten van de Dorps straat en zuidelijk van de Epelaan, in eigendom moeten verkrijgen. Met de aankoop daarvan is nu een begin ge maakt. Met een aantal grondeigenaars is overeenstemming bereikt en de raad zal worden gevraagd de transacties goed te keuren. Van de heer C. Kuip te De Koog zul len voor ƒ33.420,twee percelen grond worden gekocht, resp. 1.00.30 ha. en 1-67.10 ha., gelegen achter de R.K. Hulpkerk te De Koog. Het stuk is be stemd voor woningbouw, wegaanleg en parkeerterrein. Met mej. C. M. Kuip te Den Burg werd overeenstemming bereikt omtrent aankoop van enkele stukken, gelegen ten zuiden van de Epelaan te De Koog. Mejuffrouw Kuip ontvangt ƒ60 804,50 voor de totale oppervlakte van bijna 3 hectare. Een strook ter diepte van 35 meter uit de weg, gelegen langs de Kamerstraat, groot 4928 m2, voor de prijs van 3,50 per m2; het resterende binnenterrein (groot 1.24 .42 m2) voor ƒ2,per m2 en het buiten de grens van het uitbreidingsplan gelegen gedeelte van 1.24.75 ha. voor ƒ1,750 per m2. De stukken zijn bestemd voor wegaanleg en woningbouw. Enkele andere sukken land, gelegen in de hoek Ruijslaan-Epelaan te De Koog zullen worden aangekocht van de heer P. Kuip te De Koog. Ook deze percelen zijn nodig voor wegaanleg en woningbouw. Een strook ter diepte van 35 meter uit de weg, gelegen langs de Ruijslaan en Epelaan (groot 1 39-30 ha.) wordt verkocht voor ƒ4,per m2 en het resterende binnenterrein (groot 2.19.80 ha.) voor ƒ2,50 per m2. De heer Kuip ontvangt in het totaal dus ƒ110.670,— voor 3.59.10 ha. Tenslotte wordt de raad gevraagd ak koord te gaan met de aankoop van een 2.62 ha- groot terrein van de dames D. M. en J. C. Maas te De Koog. Het stuk ligt oostelijk van de Dorpsstraat en is nodig voor een parkeerterrein, woning, bouw en de erbij behorende ontslui tingswegen Er werd een verkoopprijs van ƒ52.400,overeengekomen BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 16 tot en met 23 november 1966 Geboren: Mar tine Hendrica Elize, dv. Martinus H. Bakker en Francisca Beste, man; Aukje Aikina Jantina, dv. Daniel F. G. Schilling en Baukje Visser; Ber- nardus Cornelis, zv. Cornelis P. J. Boom en Anna E. Bekker; Marion, dv. Hen drik W. van Tatenhove en Anna K. Eelman. Ondertrouwd: Cornelis Drijver en Aagt je de Ruijter. Overleden; Anna Elsa Gertrud Gleichmar, wv. Plaatsman, oud 87 jaar. UITMUNTENDE HOND DE KOOG Bettina Flapper uit De Koog behaalde met haar Engelse Cockerspaniel Sage de la Casa Quinta op de Winner-tentoonstel ling te Am sterdam het predikaat „Uitmuntend". echter staat het er anders voor en wil niemand terug naar de tijd dat deze kmderen in een afgedankt woonhuis, schoolgebouw of zelfs pakhuis werden ondergebracht- De heer Hamelink toon de zich verheugd met dit nieuwe ge bouw voor motorisch opvoedbare kin deren, dat nu in Den Burg is verrezen. Zo heel eenvoudig was de stichting niet, want er waren bijzondere overheids maatregelen voor nodig. Het wettelijk gestelde minimum van 10 leerlingen was op Texel nl. niet aanwezig, doch mede in verband met het feit dat deze kinderen niet naar Den Helder kunnen worden gestuurd, werd voor Texel een uitzonderingsregeling van kracht. Het gemeentebestuur heeft de nodige pres sie uigeoefend en met veel voortvarend heid de bouw ter hand genomen. Speciaal De heer Hamelink ging voorts uit voerig in op het feit, dat voor deze kin deren niet met een gebouw zonder meer kan worden volstaan. Het moet voor hen ontworpen zijn, op hen zijn afgestemd. Er moet voldoende ruimte zijn en materiaal, waarmee zij kunnen werken. Juist om de motorische ont wikkeling te stimuleren en om hen so ciaal gevoel, netheid e-d. bij te brengen is een ruim, licht en prettig ingericht gebouw noodzakelijk. Aan deze eisen voldoet de imbecielenafdeling van de Beatrixschool, maar daarmee is het ge. heel van voorzieningen ten behoeve van het gehandicapte kind nog niet voltooid. Er moet ook nog een gymnastiekzaal komen voor de motorische therapie. Wellicht kan ook daarin binnen afzien bare tijd worden voorzien. De heer Ha melink noemde het nieuwe gebouw het resultaat van offervaardigheid en be reidheid tot inspanning ten behoeve van het zorgbehoevende deel van de Texelse gemeenschap. Hij wenste ook de ouders geluk met deze voorziening, met behulp waarvan overigens slechts een klein deel van hun zorgen over deze kinderen kan worden weggenomen. Stellig zou den de kinderen nu beter kunnen wor den toegerust voor hun aandeel in de samenleving. Het woord werd ook gevoerd door burgemeester De Koning (die o.m- de Stichting Katholiek Onderwijs dank bracht voor het gedurende twee jaar beschikbaar stellen van het Sint Jans huis), de heer J. Kuster uit Den Helder als afgevaardigde van de oudervereni gingen „Helpt Elkander", „Philadel phia" en „Ons Zorgenkind" en de heer H. Gerrits uit Den Burg namens de afd. Texel van Volksonderwijs. Hij overhan digde als geschenk een enveloppen met inhoud. Voorts sprak de heer W. Albers namens de Algemene Bond voor Onder wijzend personeel, de heer J. Dekker namens de ouders en de heer W. Gilijamse, hoofd van de Beatrixschool. De heer Gilijamse vertelde dat de heer Dekker de stichting van een imbecielen, afdeling aan de BLO-school heeft be spoedigd, o m. door er met een lid van de Tweede Kamer over te praten, zodat over dit onderwerp vragen aan de Mi- (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1