Cjrom 'kwartsJexels in het Directeur sociale dienst: Werk tuin zal moeten verdwijnen „Sint Jan" toonde uitstekend spel in thriller „Laura" „'t Amateurtje" goed op dreef met „Mensen in nood" Exploitatietekorten onaanvaardbaar hoog geworden Serviezen Moerbeeks DINSDAG 29 NOVEMBER 1966 80e JAARGANG No. 8121 Uitgave N.V. v/li Langeveld De Roojj Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Rcdaktie: Iïnrry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 11—^11 I II1IHMMMH1M1—1—TTT De direkteur van de Sociale Dienst meent dat de sociale werktuin .,De Boogerd" moet worden geliquideerd. Hij heeft burgemeester en wethouders in een uivoerig rapport op de hoogte gesteld van de zeer slechte exploitatie resultaten van de tuin, waardoor het verlies dit jaar maar liefst ƒ70.000,zal bedragen. Vorig jaar bedroeg het verlies nog ƒ63.876.Vele pogingen ten spijt is het niet gelukt door reorganisatie verbetering in deze teleurstellende ontwikkeling te krijgen. Het wordt nu niet meer verantwoord geacht de werktuin langer dan strikt noodzakelijk te handhaven. Niet alleen uit het oogpunt van gemeentelijk beleid, maar ook in verband met het feit, dat door het ministerie van Sociale Zaken vragen zullen worden gesteld en op het ne men van maatregelen zal worden aangedrongen. Daarom wordt voorgesteld „De Boogerd" geleidelijk te liquideren. Eind volgend jaar zal de opheffing een feit moeten zijn. De werknemers zullen bij de Sociale werkplaats of de plant soenendienst worden ingedeeld. loren, wat weer een ongunstige invloed had op de exploitatie van dat jaar. Het telen van pot. en snijchrysanten vereist veel vakkennis, zo werd erva ren. Door het ontbreken van voldoende vakkennis en vakbekwaamheid bij de bedrijfsleiding en de op het object ge plaatste werknemers waren de bloe men van een minder goed in de markt liggende kwaliteit, zodat op de veiling slechts lage prijzen konden worden ge haald. Overigens was de Chrysanten- teelt in 1965 over het algemeen niet best, waardoor veel kwekers m Noord holland tot inkrimping overgingen. Maar ook dit jaar voldoet het ge kweekte produkt niet aan de te stellen eisen, zodat het volgend jaar geen chrysanten meer zullen worden ge kweekt Wrijving Begeleiding en scholing van de werknemers bleef achterwege, mede als gevolg van de te grote opzet van het object, waardoor aan teveel an dere zaken aandacht moest worden besteed. Hierdoor was ook de invloed van de bedrijfsleiding te gering, waar door het voorkwam dat de ene werk nemer aan de andere opdrachten ging geven. Er ontstonden spanningen en ruzies. Bij de sociale dienst kwamen in de loop van 1965 diverse klachten bin nen en na een onderzoek moesten zelfs mensen worden geschorst en overge plaatst om de vrede te herstellen. Ook bleek dat met bepaalde bescheiden on zorgvuldig werd omgesprongen, waar door een werknemer inzage kon krij gen van papieren, die alleen voor de leiding bestemd waren. Het contact tussen de bedrijfsleider en de werk meester liet te wensen over, waardoor het gebeurde dat belangrijke zaken rechtstreeks met werknemers werden besproken, terwijl de werkmeester on kundig bleef. Als gevolg daarvan vroeg en kreeg de werkmeester J. Schraag, een goede en ambitieuze kracht, per 1 januari 1966 ontslag. Evenals de sociale werkplaats is de werktuin een instituut, waardoor licha melijke en geestelijke gehandicapten, die niet of nog niet in het normale be drijfsleven kunnen worden opgenomen, in de gelegenheid worden gesteld werkzaamheden te verrichten in een tempo en ondei omstandigheden, die aan hun arbeidsmogelijkheden zijn aangepast De bedoeling is hun ar beidsgeschiktheid te bevorderen en hen een eigen inkomen te doen verwerven. Toch zal de werktuin, om voldoening te kunnen geven, moeten functioneren als een vrij bedrijf. Organisatie, inves teringsbeleid, financieringsbeleid en produktiviteit zijn ook hier belang rijke factoren. Fouten Uit het rapport van de heer M. L. Kempenaar blijkt, dat het bij de werk tuin op verschillende van deze punten hapert. Voorts zijn bij de plaatsing van gehandicapten .in de werktuin als bui tenobject enkele nadelen duidelijk naar voren getreden. Zo bieden de werkzaamheden op de buitenobjecten minder differentiatiemogelijkheden dan in de werkplaats. Het werk is min der geschikt vooi de zwaar en zwaarst gehandicapten en is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Voorts zijn de buitenobjecten vrijwel uitslui tend bezet door mannelijke deelne mers, wordt het regelmatig toezicht ernstig belemmerd en zijn de prestaties moeilijk meetbaar. Inventaris In de loop der jaren ging de raad akkoord met tal van kostbare voorzie ningen ten behoeve van de Boogerd. Het werk object bestond in 1964 uit een potplantenkas van 50 m2, een kweek kas van 150 m2, een vaste kas van 470 m2, een dubbele rolkas van 520 m2, 500 ramen platglas van totaal 600 m2 en een enkele rolkas van 260 m2. Alle kassen zijn geheel of gedeeltelijk ver warmd. De open grond in De Boogerd meet 10.700 m2. Verder worden ook de terreinen aan de Westerweg (4000 m2), in De Hal (7000 m2) en aan de Beatnx- laan (5800 m2) tot het object gerekend. Bij deze eerste opzet was uitgegaan van een arbeidspotentieel van 35 werk nemers, wat een minimum was om deze oppervlakte te kunnen bewerken, daar rekening gehouden moet worden met een verlies aan mankracht van 25°/o door ziekte, vakantie en verzuim. Voor onderhoud, corvee en vervoer moet 10°/o van de beschikbare krachten wor den ingeschakeld. Na aftrek van deze 35% bedroeg de werkelijke bezetting in de afgelopen jaren steeds 13 man. Deze onderbezetting was er mede-oor zaak van dat bijna de helft van de noodzakelijk te verrichten werkzaam heden niet of onvoldoende werd ge daan. Alleen het strikt noodzakelijke werd ter hand genomen. Het onder houd van de kassen b.v. bleef achter wege, waardoor deze verwaarloosd raakten. Inkrimping Eind januari werd besloten een sterk vereenvoudigd teeltschema voor de volgende jaren op te stellen en het ob ject in te krimpen. Op advies van de Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn werd de beschikbare grond met 48% ver kleind. Overigens hield men zich niet geheel aan het nieuwe teeltschema, want het 5800 m2 grote object aan de Beatrixlaan werd toch in bewerking genomen en volgezet met chrysant- stekken. 'Door het vroeg invallen van de vorst (november 1965) zijn al deze stekken 'bevroren en gingen dus ver- MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 rechtstreeks aan particulieren te leve ren een keer niet nageleefd De heer Rijk uit Den Burg had een groter kwantum bloemen afgenomen dan ge woonlijk en een aantal GSW-krachten bereid gevonden ze uit te venten Ook de 5-daagse werkweek, die voor werk plaats en tuin werden ingevoerdle verde problemen op. Voor de chrysan tenteelt moest toen een aantal werk nemers op zaterdag en soms zelfs op zondag overwerk verrichten. Niet uit te stellen werkzaamheden (luchten en afdekken van kassen etc.) werden dan gedaan. Volgens de bepalingen moch ten deze overuren niet worden betaald, maar wel worden vergoed met extra vrije dagen, wat weer ongunstig was voor de organisatie. Het jaarlijkse verlies van de werk tuin liep op van ƒ4.900,in 1963, via 33.508,70 in 1964 tot ƒ70.000,— dit jaar. Het verlies voor volgend jaar wordt op 67.689,geraamd. Geen overzicht De noodzakelijke administratieve be geleiding van de administratie is on voldoende gebleken, aldus de heer Kempenaar. Pas een half jaar na af loop van het boekjaar kon aan de hand van het exploitatie-overzicht worden geconstateerd tot welk bedrag op de geteelde produkten als geheel een ver lies was geleden. Het was niet moge lijk na te gaan, welke produkten veel en welke produkten weinig verlies ga ven. Daardoor was het ook niet moge lijk tijdig de grote verliesgevende teel ten door andere te vervangen Per 1 januari a.s. zal echter een nieuw admi nistratiesysteem gaan functioneren, dat echter wel afhankelijk is van mede werking van de leiding. Een en ander neemt niet weg dat tot geleidelijke liquidatie van de tuin moet worden overgegaan. De kwestie komt in de raadsverga dering van hedenmiddag ter sprake. TEXELSE JOY-RIDERS IN DEN HELDER AANGEHOUDEN DEN HELDER De Texelaars C. '(29) en R. (21) maakten zich vorige week schuldig aan joy-nding. Ze ont vreemdden van de Keizersgracht le Amsterdam een groene Fiat en reden naar Den Helder. Vlak bij de marine- stad kregen ze bandenpech en moesten lopend verder. Korte tijd later greep de politie hen op de Buitenhaven in de kraag. C liep nog in een proeftijd en vooral voor hem zal dit muisje nog wel een staartje hebben. „DUBBELE VON SION"TOEGEKEND AAN „HET AMATEURTJE" Het dagelijks bestuur van de Stich ting Cultureel Werk Texel heeft de Dubbele Von Sion in brons toegekend aan de toneelvereniging 't Amateurtje te De Waal. De verenigingstrofee werd zaterdagavond uitgereikt door burge meester C. De Koning in het dorpshuis te De Waal bij het begin van de vierde opvoering van „Mensen in nood". Dat 't Amateurtje, dat het tienjarig jubi leum herdacht, het in een kleine plaats als De Waal zo lang kan volhouden, is op zichzelf reeds een prestatie, aldus de burgemeester. De trofee werd ech ter vooral toegekend in verband met de vele voorstellingen, die de vereniging elders op Texel verzorgde, waardoor zij zich voor de Texelse gemeenschap verdienstelijk maakte. Ter gelegenheid van het jubileum bood de heer W. Albers, voorzitter van het dorpshuisbestuur, een schmink- spiegel aan. De heer K. van Splunter, een der leden van 't Amateurtje hul digde regisseur W. Sweere voor het vele werk, dat hij voor 't Amateurtje had gedaan. Namens de spelers over handigde bij een boekenbon Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 cL p. mm. VERHITTE GEMOEDEREN DE KOOG Te De Koog ontstond vrijdagmiddag ruzie tussen de 66-jarige B. en zijn plaatsgenoot J. P. E. Het ging om een pad, waarvan beiden gebruik moeten maken. Tijdens het twistge sprek laaiden de gemoederen hoog op en het kwam tot een handgemeen, waarbij B. lichte verwondingen opliep. De politie heeft de zaak in onderzoek. DEN HOORN Ruzie over een ge zamenlijk toegangspad ontstond ook in Den Hoorn en wel tussen de aanne- merszoon B. en de wachtmeester der Rijkspolitie V. De woordenwisseling ontstond toen de aannemerszoon met zijn auto een der palen langs het pad beschadigde. Volgens B. heeft de wachtmeester hem toen een klap in het gezicht gegeven, wat echter door V. wordt ontkend. B. deed aangifte we gens mishandeling. Om tot een objec tieve beoordeling te komen heeft de Texelse rijkspolitie collega's van het vasteland verzocht de zaak uit te zoe ken. Het onderzoek is nog gaande. Dat amateurtoneel, wat de kwaliteit betreft, niet veel hoeft onder te doen voor wat doorgaans door beroepsmen sen wordt geboden, werd zaterdag- en zondagavond bewezen door „Sint Jan" me de thriller „Laura" van Vera Cas- pary en George Sklar. Het publiek, dal beide avonden de zaal van „De Oranje boom" vrijwel geheel bezette, is ge tuige geweest van uitstekend spel. De eer komt voornamelijk toe aan mevr. Paulicn Bakker-Bakker en de heer Adri Verberne, die in hun lange en vrij zware rollen van opmerkelijk ac teertalent blijk gaven. Een bijzonder sterke thriller is „Laura" overigens niet. Het is wat men noemt een „praatstuk", met vooral in het eerste bedrijf te weinig actie. Wij hadden de indruk, dat veel van het ge sprokene zonder bezwaar gemist had kunnen worden. Kennelijk hadden de schrijvers de bedoeling de spanning langzaam op te voeren, maar zij slaag den daar in de eerste twee bedrijven onvoldoende in Ook zonder de ont knoping stak het derde bedrijf daar met kop en schouders boven uit. Me vrouw Bakker en de heer Verberne Tc zware taak Uit het rapport wordt duidelijk, dat veel van de moeilijkheden zijn veroor zaakt door het feit dat de bedrijfslei der een tè zware, veelzijdige en veel omvattende taak op de schouders heeft gekregen om deze naar behoren te kunnen vervullen. Zo liet de zorgvul digheid bij het verstrekken van admi nistratieve gegevens veel te wensen over. Bij herhaling werd daarom door het verifikatiebureau aangedrongen op volledige scheiding van leidng en ad ministratie. Pogingen daartoe misluk ten. Wijlen de heer Buisman, die als administratieve kracht op „De Boo gerd" werkzaam was, werd onkundig gehouden van de voor hem van belang zijnde gegevens. Er dreigde een chaos te ontstaan, waarover op 14 februari 1964 het hoofd van de afdeling finan ciën van de gemeente zijn verontrus ting uitsprak. Ook hij concludeerde dat de bedrijfsleider te zwaar was belast en drong er bij de directie opaan hier in verandering te brengen Dit gebeur de. De bedrijfsleider werd een aantal bijkomende taken uit handen genomen, zodat hij zich besluitend op De Boo gerd kon richten. Voorts werd een werkmeester aangesteld en een admi nistratieve kracht Een en ander bracht evenwel geen verandering in de situa tie. Zo bleek bij een controle, dat de inventarislijsten m.b.t. de aankopen in 1965 en 1966 niet waren bijgewerkt. Andere kwesties In het rapport wordt voorts gewag gemaakt van talrijke andere moeilijk heden, die zich incidenteel of bij herha ling voordeden. Zo werd het indertijd door B. en W. (na de beruchte „bloe- menoorlog") afgekondigde verbod om DE WAAL De toneelvereniging 't Amateurtje heeft zaterdagavond voor de vierde keer het stuk Mensen in nood" opqevoerd, evenals de vorige malen met veel succes. De keuze van dit spel als jubileumstuk 't Ama teurtje herdacht het tienjarig bestaan was echter niet zo gelukkig. Waar om nu zon tragisch verhaal, waarbij menige bezoeker zijn ontroering niet wist te verbergen? Daarbij komt dat „Mensen in nood", geschreven door Will Brakenberg, nogal drakerig is. De Waalder vereniging is talentvol genoeg om zich iets beters te kunnen permitteren. Een feit is echter, dat het publiek een dergelijk ellende-verhaal met geforceerd happy end graag slikt, maar Het Amateurtje is op de verkeerde weg als zij alleen op de pu blieke smaak mikt. In de gelederen van de vereniging zitten diverse geroutineerde spelers, die zeer wel in staat zijn iets waardevols te brengen. In het verleden is dat meer dere malen gebleken. Het verhaal: een dood-arme werk loze visser, Maarten Buys, die zwaar getroffen is door het verlies van zijn vrouw, woont in bij zijn vader. Zó arm is Buys, dat hij niet in staat is zijn ernstig zieke zoontje een behoorlijke verzorging te geven. De voorspelling van de dokter komt spoedig uit: het jongetje sterft. En als of dat al niet erg genoeg is, raakt Maarten ook nog op het verkeerde pad. Dat komt ervan als je je inlaat met een slechte vent als De Kreeft, de collega-visser. Maarten gaat jutten (wat héél slecht is volgens het stervende zoontje!) en komt zelfs tot lijkroof. Maarten heeft onmiddellijk spijt van zijn daad, maar als hij op het punt staat het geroofde sieraad terug te bezorgen, wordt hij gearresteerd door de wakkere dorpsveldwachter. Uitgerekend op het moment dat zijn zoontje de laatste adem uitblaast, wordt hij onder honend gejoel van de andere dorpsbewoners naar de gevangenis ge voerd. Een jaar later komt hij terug, maar al die tijd heeft zijn schoonzuster Aagje op hem gewacht. Het happy end laat nog even op zich wachten, want Maartens goede naam is verknoeid en werk krijgt hij daarom voorlopig niet. Totdat de postboot in nood raakt met uitgerekend de vrouw van de dorps veldwachter aan boord. Maarten gaat de zee op om de opvarenden te redden en slaagt. Daarmee is hij gerehabili teerd en betere tijden nemen een aan vang Goede vertolking Dat het stuk, ondanks het drakerige karakter en de sombere teneur, op hoge prijs werd gesteld, was in de eerste plaats te danken aan het sublieme spel van de heer K. van Splunter als Maar ten Buys. Hij acteerde perfekt. Niet alleen demonstreerde hij een goede roL kennis maar was bovendien goed ver staanbaar en als de verbitterde visser volkomen aanvaardbaar. Dat hij het bijzonder goed deed, had slechts één nadeel: het spel van de anderen viel erbij in het niet. Waarmee niet gezegd is dat de andere medespelenden hel slecht deden Heel goed was de heer J. Verijzer als vader Buys, de oude visser en ook de heer A Kager als De Kreeft stelde bepaald niet teleur. Best speelde mej Ems Bakelaar als Aagje van Trigt, de schoonzuster van Maar ten. Van een goede spelopvatting ge tuigde ook de heer Piet W. Roeper als de varensgezel Dirk Noordermeer, die vergeefs tracht zijn vriend Maarten op het goede pad te houden. Omdal men geen mannelijke speler beschikbaar had voor de rol van dokter Derksen, liet men deze maar over aan mevrouw D. Kager-Witte. Hoewel zij vlot speel de, was zij als medicus niet erg over tuigend. Misschien had het wel gelukt, als zij wat meei gevoel in haar woor den had gelegd; nu bleef zij wel erg onbewogen onder de diep-tragische ge beurtenissen. De heer D. Roeper speel de als veldwachter Vollman. Hij speel de redelijk vlot, maar de „leestoon was storend. Aai dig was de creatie van mej. L. Zoetelief als Jans Veerdonk, de schoonzus van Maarten. Hetzelfde geldt voor mej. H. Bakker als Roosje, de dochter van Jans en voor de heer H Plaatsman als de rijke rederszoon Bob Braam. De rol van de veldwachters vrouw, Greet, was in goede handen bij mej. A. Verijzer. Niet zichtbaar maar wel hoorbaar vanuit de bedstee, speel de de jonge Siem Sweere als het zieke zoontje van Maarten. Regisseur was de heer W. Sweere; mevrouw A. Albers- Zonneveld souffleerde. kwamen daarin tot verwonderlijk goed spel. Onmisbaar talent en de onverzet telijke wil het alleen perfect te willen doen, deden zich hier duidelijk gelden. Het publiek leek dit zondagavond maar half te waarderen. Het reageerde bij zonder ongelukkig. Er werd gelachen op momenten dat dit bijzonder storend was, waardoor aan de spanning af breuk werd gedaan. Een organisatie- fout was het om bij het begin van elk bedrijf direkt te gaan spelen, zonder te wachten tot het publiek stil was ge worden. De eerste dialogen gingen daardoor geheel verloren. Verkeerd slachtoffer Het verhaal: Het meisje Laura, tot wie meerdere mannen zich sterk voe len aangetrokken, staat op een dag haar flat af aan een vriendin. Die avond belt een onbekende man aan, de vriendin opent de deur en wordt neer geschoten. Kennelijk had Laura het slachtoffer moeten zijn en het is de taak van detective Mark McPherson licht in deze zaak te brengen en te voorkomen dat de moordenaar zijn fout corrigeert. Tot degenen, die laten merken dat ze Laura een liefdevol hart toedragen, horen Danny Dorgan, een verzamelaar van jazzplaten, die elke gelegenheid te baat neemt om zijn nieuwe aanwinsten bij Laura ten ge hore te brengen; Shelby Carpenter, de verloofde van Laura en de excentrieke Waldo Lydecker, die in hoogdravende zinnen van zijn gevoelens voor Laura getuigt. Vroeger heeft Laura zijn liefde beantwoord, maar daarna wendde zij zich van hem af. Tenslotte blijkt, tij dens een hevig twistgesprek, dat hij het is geweest, die de vriendin heeft neer geschoten met de bedoeling Laura te doden, uit jaloezie. Hij deed het met een geweer, dal in een wandelstok is ingebouwd en dit wapen wil hij ge bruiken om zijn voornemen alsnog uit te voeren. Voordat hij dat kan doen, komt detective Mc.Pherson tussen beide. De afloop is een beetje goed koop: de detective sluit Laura in de armen en Waldo gaat naar de elektri sche stoel. Zoals gezegd, mevrouw Bakker en de heer Verberne, beiden behorende tot de jonge garde van „Sint Jan" droegen het spel. Een zeer goede prestatie le verde ook de heer Kees Bakker („Sun rise") als de detective Mc.Pherson. Hij speelde natuurlijk, rustig en was goed verstaanbaar. De heer Kees de Grave toonde zich een redelijk goed speler als Shelby Carpenter en het zelfde kan gezegd worden van de heer Kees Witte als Danny Dorgan. Heel natuurlijk en spontaan bracht mevrouw Loes Smit van Sambeek haar rol van Bessie Clary de werkster bij Laura. De rol van de moeder van Danny Dorgan vond een goede vertolkster in mevrouw L. van Heerwaarden-Gielis. Een zeer beschei den bijdrage aan het stuk werd ten slotte geleverd door de heer W. Raate land als de politieman Osen. De be langrijkste rollen in deze thriller wer den dus gespeeld door de jonge krach ten van Sint Jan en dat is wel het beste bewijs, dat deze vereniging springlevend is en in de toekomst nog veel genoegen kan bieden, Souffleuse was mej. Juul Swarthof, wiens dien sten slechts een enkele maal dringend nodig waren De heren N. van Heer waarden en Ton Beerling hadden een aardig décor gebouwd. De regie voerde de heer P. Th. Luijckx, de grime werd verzorgd door Ad. Groothuizen uit Alkmaar. IN VOLGEND NUMMER DEN HOORN Omdat het stuk „Boeven en madeliefjes" nog een keer wordt opgevoerd, blijft de recensie van deze uitvoering van „De Vrienden kring liggen tot vrijdag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1