.Cjroen 'Zwartsjexels in het harL, Provincie keurt zwembadplan af als steun van bevolking uitblijft Teleurgestelde burgemeester verwacht: Vriendenkring had succes met „Boeven en madeliefjes" Raad akkoord met begroting 1967 Ze zeggen ere v-inw Ballonnet je maakte reis naar Finland VRIJDAG 2 DECEMBER 1966 80e JAARGANG No. 8122 T E E LS E wCOLI RANT Uitgave N.V. v/li Langevcld De Rooü Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktic: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 Verschijnt dinsdags en vrgdags Bank: Nederl. Middenstandcbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. Het ziet er naar uit dat de plannen voor de bouw van een zwembad te Den Burg schipbreuk zullen lijden, vooral als gevolg van de afwachtende houding van de bevolking. De noodzaak van een zwembad wordt wel algemeen inge zien, maar men voelt er kennelijk weinig voor het project financieel te steu nen. De schenkingen en opbrengsten van acties hebben nog geen respectabel bedrag gevormd, maar het meest verbijsterend is dat zelfs op de 5°/o obliga tielening van ƒ200.000,nog voor een klein deel is ingetekend. Deze voor Texel beschamende feiten moesten dinsdagmiddag door de raadsleden onder ogen worden gezien bij de behandeling van het verzoek van de Recreatie stichting Texel om medewerking aan het project. Verschillende raadsle den spraken hun verbazing uit over de negatieve gezindheid van de Texe laars jegens het zwembad, waar nu al zo lang om wordt gevraagd. Het door mevrouw J. Koning-Bruin geuite vermoeden dat de provincie de goedkeuring aan de plannen wel eens zou kunnen onthouden, omdat duidelijk is dat de be volking er niet achterstaat, werd door de burgemeester bevestigd. Deze wilde maandag naar Haarlem gaan om daar de goedkeuring van de plannen te be pleiten, maar zag daar nu weinig heil in. „Ik hoef daar niet op steun te reke nen, want ik kan moeilijk beweren, dat de Texelse bevolking om een zwem bad schreeuwt. Als het er maandag nog even hopeloos voorstaat als nu, zal ik te horen krijgen, dat op Texel wel belangrijker zaken te behartigen zijn. Gedeputeerde Staten zijn wellicht wel te overtuigen als zou kunnen worden aangevoerd, dat de bevolking voor twee of drie ton op de obligatielening heeft ingeschreven. Als de medewerking van de Texelaars niet kan worden aanget- toond, zakt het hele plan als een pudding in elkaar!" De heer F. Standaart (Texels Belang) had zièh bij de bestudering van de stukken verbaasd over de waarde, die B. en W. aan de grond voor het zwem bad toekennen. Weliswaar wordt de grond tegen een symbolisch erfpachts canon beschikbaar gesteld, maar het wordt voorgesteld alsof de gemeente er anders ƒ19.200 p. jaar voor zou hebben gekregen. Daarbij is dus uitgegaan van een prijs van 13,33 per m2, wat de heer Standaart nogal hoog vond. De kosten van aankoop zijn waarschijnlijk niet hoger dan ƒ1,tot ƒ2,per m2 geweest. Deze meerkosten zijn toch niet ontstaan door bouwrijpmaken, of is de grondprijs verhoogd om grond voor woningwetwoningen goedkoper beschikbaar te kunnen stellen? De heer Standaart pleitte naar aanleiding hier van voor een uitzonderingsregeling. Grond voor sportvelden, zwembaden etc. moet tegen kostprijs beschikbaar zijn. De voorzitter was het daar mee eens, maar wees erop, dat het in dit geval voor de gemeentebegroting niets uitmaakt. Inderdaad wordt door het Gemeentelijk grondbedrijf met de prij zen gemarchandeerd. Om ww-bouw mogelijk te maken moet de grondprijs beneden een bepaalde grens blijven en het tekort dat dan ontstaat, wordt op gevangen door andere grond duurder te maken. Met bitterheid stelde de burgemees ter vast dat, kennelijk weinigen er iets om geven dat hun kinderen de kans hebben straks te leren zwemmen. „Ik vind het onbegrijpelijk. Dit raakt toch de hele bevolking?" De burgemeester had evenwel nog niet alle moed ver loren. „Misschien raakt men op het laatste moment nog in gewetensnood en is de lening in een paar dagen vol- tekend. Ik wil dat desnoods nog even aanzien en mijn bezoek aan Haarlem een paar dagen uitstellen". De raad ging akkoord met de door de Recreatiestichting gevraagde steun voor de plannen. Zo werd de voor de bouw van het bad benodigde grond te gen de symbolische canon van ƒ1, per jaar aan de stichting in erfpacht uitgegeven, verklaarde men zich bereid het jaarlijks exploitatietekort te dek ken, wilde men een vergoeding betalen voor het zwemonderricht aan de leer lingen van de scholen en was men be reid de kosten van het vervoer van de kinderen naar Den Burg te dekken. Tekort Het verwachte jaarlijkse exploitatie tekort bedraagt ƒ28.000,waarvan de Recreatiestichting er ƒ10.000.voor haar rekening neemt. De resterende ƒ18.000,worden nu dus door de ge meente vergoed, maar als de exploi tatie tegenvalt, zal ook een groter te kort worden gedekt. Dat laatste was iets, waarmee de heer P. Smit, spre kende namens zijn fractie, het aanvan kelijk niet eens was. Een flinke steun voor het bad was gerechtvaardigd, zo meende hij, maar nu staat men eigen lijk een ongelimiteerd bedrag toe. Ook als het tekort veel hoger is, moet men zonder meer bijpassen, waardoor een mentaliteit in de hand wordt gewerkt, waarbij men makkelijk wordt en denkt: de gemeente betaalt toch wel. De heer Smit betoogde, dat het zwembad ten dienste staat van de gehele gemeen schap en op de bevolking zou een be roep moeten worden gedaan om een hoger tekort te dekken, b.v. door mid del van donaties of vaste bijdragen in een andere vorm De heer Westdorp kon daarin wel meegaan, maar vond dat men wel moet letten op de oor zaken van een eventueel groter tekort dan was voorzien. Als conjunctuurom standigheden er debet aan zijn, zal de exploitant de bezoekers van het bad meer moeten laten betalen. Bij een verminderd bezoek, b.v. als gevolg van weersomstandigheden, moet wèl onge limiteerd worden gesubsidieerd. BROMFIETSER REED IN OP ECHTPAAR DEN HOORN Mede als gevolg van de stromende regen, waardoor het zicht werd belemmerd, reed de brom fietser A. K. om half twaalf zondag avond in op het wandelende echtpaar De Porto. De heer J. de Porto werd geraakt en smakte op de straat. Hij liep verwondingen op aan hoofd en schouder. Eerste hulp werd verleend in de woning van de fam. P. Zijm, waar het echtpaar De Porto juist op bezoek was geweest. De gewonde werd maan dagochtend per ambulance naar het ziekenhuis te Den Helder vervoerd, waar bleek dat de toestand niet bijzon der ernstig was. De heer De Porto mocht daarom dezelfde dag nog naar huis terugkeren. Wèl ongelimiteerd Het werd duidelijk, dat het practisch niet mogelijk is nu vast te stellen dat bij het betalen van het exploitatiete kort niet verder mag worden gegaan dan 718.000,De heer Westdorp zei te hopen, dat de bevolking massaal zal medewerken aan de zwembadfinancie ring. Hoe meer geld er geschonken wordt, renteloos wordt geleend of tegen 5% wordt geleend; hoe makkelijker het zal worden om tot een verantwoorde exploitatie te komen. Maar ook hij wist niet op welke wijze men de huidige mentaliteit kan veranderen. „We kun nen de Texelaars niet dwingen, maar alleen een beroep op hen doen". De heer Smit wees nog eens op het belang van vaste jaarlijkse bijdragen, waardoor de mensen zich bovendien meer verbonden voelen met het zwem bad. Mevrouw Koning vond dat dit van later zorg is. Nu het bad er nog niet is, kun je geen donateurs gaan werven. De burgemeester wees er nog eens op, dat het niet overdreven opti mistisch is om te verwachten dat de obligatielening van 2 ton wordt vol- tekend. Uitgaande van 2000 gezinnen met kinderen, hoeft ieder gezin slechts één obligatie van ƒ100,te kopen. Er zijn er genoeg die er vier of vijf kun nen nemen. Subsidie De heer Barendregt had gelezen, dat voor een overdekt z.wembad een rijks subsidie van ƒ500 000— kan worden gegeven. Is dat ook niet te bereiken voor een open bad, zo vroeg hij. Een kleine kans, meende de burgemeester. Het is de vraag of de gemeente Texel daarom kan vragen, nadat zij reeds grote subsidiebedragen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Wetk heeft geïncasseerd. Vervolgens behandelde de raad de begrotingen voor 1967. Zoals bekend vertoont de gemeentebegroting een te kort van meer dan een half miljoen De heer Westdorp zei, dat het hem nooit eerder zo moeilijk was gevallen een algemene beschouwing te geven. Hij betreurde niet alleen het enorme tekort, maar vooral ook het summiere investeringsprogramma. De PvdA- fractielcidcr zei geen mogelijkheden te zien om het tekort te drukken. De aan zienlijke uitgaven in de culturele sector vond hij niet te hoog, omdat Texel in deze geen achterstand mag krijgen bij het vasteland. Verbetering van de fi nanciële toestand van de gemeente is alleen mogelijk als de rijksoverheid eindelijk erkent, dat Texel hoge kosten moet maken voor het vreemdelingen verkeer en de uitkering uit het ge meentefonds daarop afstemt. En verder moet worden gewacht op een wetswij ziging, die het heffen van logeerbelas- ting mogelijk maakt. De heer Westdorp zou aan het investeringsprogramma één punt willen toevoegen, nl. de aan leg van een sportterrein te De Waal. Het huidige terrein zal verdwijnen in verband met de riolering, die waar schijnlijk volgend jaar zal worden aan gelegd. De heer Westdorp herinnerde eraan, dat nog een lange reeiks projec ten op goedkeuring ligt te wachten: verbetering en vernieuwing riolering te De Waal, De Koog, Oudeschild en Den Burg. Voorts zijn verbeteringen aan de Postweg. Krimweg, Gasthuis straat, Loodssingel en De Houtman straat noodzakelijk. Ook wachten de ULO-school, lagere school annex kleu terschool De Cocksdorp en de aula op de begraafplaats op goedkeuring. De heer Westdorp vroeg zich af of het juist is dat B. en W voornemens zijn af te zien van verhoging van plaatselijke be lastingen. Als men op velerlei gebied voorzieningen wil hebben, moet men 'bereid zijn daar offers voor te brengen. Hij besloot zijn beschouwing met de opmerking, dat net ophalen van één vuilnisemmer per week niet meer kost dan het verzenden van een brief. De heer P. Smit, zei aan het houden van een lange beschouwing geen be hoefte te hebben, omdat hij het in grote trekken eens was met de heer West dorp. Ook hij zag geen mogelijkheden om in de begroting iets te schappen, waardoor het tekort zou kunnen wor den verminderd. Reinigingsrechten De voorzitter merkte op, dat het ge ruime tijd geleden is dat de begroting gereed werd gemaakt. Intussen is duide. lijk geworden, dat de reinigingsrechten toch wel verhoogd moeten worden en een desbetreffend voorstel kan dan ook tegemoet worden gezien. De voorzitter wilde de minister nog wel eens benade ren om op de noodzaak van het heffen van toeristenbelasting aan te dringen. De heer S. Keijser had vernomen, dat twee gemeenten toeristenbelasting gaan heffen nl. Valkenburg en Schoorl. De voorzitter vertelde dat Texel dit voorbeeld niet kan volgen, omdat al leen pension- en hotelgasten de heffing moeten betalen. Dat is op grond van de huidige wet mogelijk. Voor Texel be tekent dit dat slechts 10% van de gas ten zou kunnen worden belast. Mevrouw J. Koning-Bruin infor meerde wat de resultaten zijn geweest van de proefnemingen met schooltele visie, De burgemeester zei, dat het re sultaat daarvan geen aanleiding is ge weest om voor de scholen tv-apparaten aan te schaffen. Misschien is de situatie intussen veranderd en dan kan de zaak opnieuw worden bekeken. EHBO: geen subsidie? Tijdens de rondvraag vroeg mevr. J. Koning-Bruin waarom de EHBO afdeling te Oudeschild geen subsidie krijgt. Als vereniging zijn zij niet in staat met eigen middelen 'bepaalde voorzienmgen aan te schaffen, zoals een pop, waarop mond-op-mond beade ming geoefend kan worden. De voor zitter beloofde na te zullen gaan wat voor de afdeling kan worden gedaan. De heer F Standaart wees op een stukje bouwterrein aan de Boogerd, dat in feite de enige toegang voor grote auto's vormt voor de erachter liggende huizen. Als het terreintje wordt be bouwd, kunnen deze huizen dus niet meer bereikt worden. De burgemeester zei bij Gemeentewerken te zullen na gaan of bij het ontwerpen van het uit breidingsplan een fout is gemaakt, die nu nog kan worden hersteld. De heer Standaart verbaasde er zich voorts over dat in de Kotterstraat te Ooster end parkeren is toegestaan aan de rechterzijde, terwijl de auto's aan deze kant juist het uitzicht belemmeren. De voorzitter beloofde te zullen onderzoe ken of een betere oplossing kan worden gevonden. Schoolpoort De heer Barendregt vroeg of de poort Van de o.l. school te Zuid-Eierland kan worden verplaatst van de Postweg naar de Schoolweg. Dit in verband met het feit dat de huidige situatie zeer ge vaarlijk is. De kinderen steken vanuit de schoolpoort plotseling de vaak druk ke Postweg over. De heer Barendregt zou verder gaarne zien dat de raads vergaderingen voortaan niet meer 's middags maar 's avonds worden gehou den. Het zal dan voor veel meer be langstellenden mogelijk zijn de verga deringen bij te wonen. De voorzitter toonde zich niet enthousiast, maar hij wilde er wel eens over denken. De heer J. A. Witte (KVP) wilde wel eens weten of het mogelijk is strand wegen aan te leggen vanaf de 's Her togenbosweg en de Slufterweg De voorzitter dacht van niet. Staatsbosbe heer zal niet toestaan dat de natuurre servaten aldaar door wegen worden doorsneden. Zelfs een voetpad zou niet worden toegestaan. De heer C. H. Roeper wees op de on houdbare toestand, die bij de VTB- garage op het Schilderend, de Wilhel- minalaan en de Emmalaan is ontstaan. Grote vrachtwagens staan daar bijna voortdurend zeer ongelukkig gepar keerd, zodat het een wonder mag heten dat daar nog geen ongelukken zijn gebeurd. VOOR ƒ27.600,— INGETEKEND Op de 5% obligatieleninen voor de bouw van het zwembad is thans in het totaal voor ƒ27.600,ingetekend. Het merendeel van dit bedrag is overge schreven van de Burgerzinlening 1951. Zij die zwembadobligaties willen kopen worden dringend verzocht dit voor dinsdag te doen in verband met de vergroting van de kans op goedkeuring van de plannen door de Provincie. OVERDENKING Dc 9-jarige Yvonne Smidt uit Den Burg liet drie weken geleden een ballonnetje op dat zij ter ge legenheid van de opening van de nieuwe zaak van Textielhuis Ze gel had gekregen. Ze had er een briefje aan gebonden met 't ver zoek aan de vinder om terug te schrijven. Vorige week kreeg Yvonne een brief uit. Finland. De ballon was gevonden door de I5-jarige Arja Aittola uit Oulu, een plaats die gelegen is aan de Botnische Golf, niet ver van de Poolcirkel. Een der familieleden van Arja had het briefje gevon den toen hij ongeveer 100 km ten zuiden van Oulu op jacht was. Hoe komen de praatjes in de wereld? Nummer één komt met een veronder stelling. Nummer twee vertelt het als een waarheid verder. Nummer drie, vier, vijf, etc. fantaseren er nog wat bij. En op die manier is de oorsprong van allerlei ongegronde praatjes nooit meer te achterhalen. Eén ding is hierbij ze ker n.l. „ze zeggen." En wie zo dom is zich hierdoor van de wijs te laten brengen, als hij het slachtoffer is van ze zeggen, die heeft geen leven meer. Zeker, één en ander is een verdrietige zaak, dat ze zo gaar ne zeggen, zo gaarne over anderen pra ten. Ze zeggen zo ook één en ander over God. Praatjes over God. Bij voorbeeld: „God bestaat niet. God is dood. God of te wel de natuur. God is onrechtvaar dig en daarom is er zoveel leed, ver driet en onrecht". In dit korte verband kan ik onmoge lijk opnoemen, wat er zo al over God gezegd is. Uiteindelijk weet je niet meer, waaraan je je houden moet. En men wil toch enige houvast hebben. Vandaar dat er een groep is, die zegt: „De Paus zegt het, dus zo is het. De Heidelberger Catechismus zegt het, dus zo is het. Karl Barth zegt het, en hij is [een heel knap theoloog. Abraham Kuyper heeft het gezegd en zo is het. Ook hier zou ik nog lang kunnen door gaan. Maar dat heeft hier weinig zin. Want het geloof laat zich niet opdrin gen door wat ze zeggen. En wij moe ten niet geloven, wij mogen geloven. Niet omdat wij in alles Gods liefde ontdekken, maar ondanks alles, wat twijfel wekt. God blijft voor ons een ondoorgron delijk raadsel, indien wij onze ogen sluiten voor Gods liefde, Jezus Chris tus. De ware liefde, de ware vrede is alleen bij Hem te vinden. De grote kerkvader Augustinus heeft heel wat gepraat en geschreven over God. Maar zijn eindconclusie luidde: „Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij U, o God". W. A. S. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 7 december worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn 13.0013.45 uur; Oosterend en De Waal 13.4514.45 uur; De Cocksdorp en Eicrland 14.4515.45 uur; De Koog 15.45—16.15 uur. BRANDMELDING Bij brand altijd bellen (02220) 2066. Dit geldt voor alle dorpen, zowel over dag als 's nachts. DEN HOORN De toneelvereniging „De Vriendenkring" te Den Hoorn heeft vrijdag-, zaterdag- en dinsdag avond in het dorpshuis „De Wald hoorn" een bijzonder aardig toneel stuk opgevoerd: „Boeven en Made liefjes", een komische thriller van George Batson. Beide avonden heeft het publiek genoten van dit genoege- lijke stuk, dat spanning paarde aan fijne humor. Het was duidelijk, dat de spelers van de Vriendenkring een hele kluif hadden aan dit bepaald niet makkelijk te brengen spel. Het kwam aan op perfekte rolkennis, waardoor „vloeiend" spel mogelijk werd. Elke hapering zou de spanning doen verlopen en hetzelfde gold voor technische mankementen, die zich o zo makkelijk voordoen in een dergelijk stuk, waarin de sinistere sfeer met geluids- en lichteffekten moet worden verwekt. Het hele verhaal speelt zich af in het verlaten landhuis van Miss van Loon, dat het hoofdkwartier blijkt te zijn van een bende bankrovers. De schur ken hebben de plaatselijke bank een groot bedrag lichter gemaakt, maar zijn er door een sluwe streek in ge slaagd de indruk te wekken, dat David Brewster de dader is. Deze wordt dus door de politie gezocht, maar David heeft zich voorgenomen zelf de ware schuldigen te ontmaskeren. Hij komt met zijn verloofde Jean in het nachte lijke huis terecht, dat aanvankelijk verlaten schijnt. Buiten giert de wind en rommelt de donder. Gedwongen door autopech en het noodweer raken nog meer mensen in het huis verzeild, zoals de lerares Fluffy Pride en haar leerlingetjes Rosaly en Jody. Mede door hun toedoen wordt op het laatste nippertje voorkomen, dat David door de schurken Proctor, Higgins en Miss van Loon wordt vermoord. Geen doden dus in deze thriller? Toch wel, want de 'bankrover Steve Latham krijgt van een van zijn collega's een dolf in de rug en ook deze moord wil men David in de schoenen schuiven. De heer D Welboren speelde de rol van David Brewster, de ten onrechte van bankroof verdachte jongeman. Hij speelde vlot en natuurlijk, maar soms vergat hij dat hij de door moordenaars op de hielen gezeten doodsbange jon geman moest zijn en wisselde hij de daarbij passende houding voor die van de geroutineerde detective. De rol van de griezelig-misöadige Procotor was in goede handen bij de heer G. Witvliet. Beurtelings toonde de heer Witvliet zich als de zonderlinge huisbewaarder en de geslepen bankrover en het is geen kleinigheid om dat goed en consekwent te doen. De moordenaar Higgins werd vertolkt door de heer W. J. Bakker; ook hij bracht zijn rol verdienstelijk. Mevr. N. Goënga-Vinke deed het aar dig als Jean Caldwell, de verloofde van David, maar soms was zij wat te schuchter. Uitstekend spel gaf mevr. A. Eijk-Bonte te zien als de pensionaat- juffrouw Fluffy Pride. Een betere ver tolkster van de verstrooide, geheel in de natuur opgaande biologie-lerares was beslist niet te vinden geweest. Heel aardig speelde mej. S. Duinker als haar leerlingetje Rosalie, een roman tisch en dromerig type. Een contrast vormde zij met de andere leerling, de onstuimige Jody Long, die alleen maar aan eten denkt. De rol van Jody werd heel goed gebracht door mej. S. Lap, maar soms maakte ze het te bont. Zelfs in een niet al te ernstige thriller als „Boeven en Madeliefjes" kan men niet onbeperkt overdrijven. De later te ver moorden Steve Latham werd goed ver beeld door de heer B. Bruin. Dezelfde speler had de roi van de sheriff Jordan op zich genomen. Regisseur was de heer A. Welboren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1