Cjrocn 'ZwarL-Jexels in het L, Sint Nicolaas voelt veel voor Hoornder „misdeelde kinderen AGENDA Hebt u al 'ra idee voor Ouwe Sunder Hoog bezoek tijdens V.V.V.-vergadering WD als Ras sar 99 „Uitbreiding schoorstenen is wel gewenst 99 Moerbeek s Actuele gebeurteuissen leveren stof genoeg mmm Wij /Vemen de Be enen. Wan t SUS de Gemeente be 9rotin5 heefteen fcekorb i/a n bijna eenhqlfmjjfioen NAAR? DINSDAG 6 DECEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8123 Uitgave N.V. v/li Langeveld De li OU ij Postbus IX - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Itedaktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 COURANT ..jéss DEN HOORN Secretaris D. C. Drijver van de VVV-afdelinq Den Hoorn was juist beng zijn uitvoerig jaarverslag voor te lezen toen er luid op de deur van .Loodsmanswelvaren" werd gebonsd. Het waren Sint Nicolaas en zijn knecht, die hun tocht over de daken van het dorp hadden onderbroken om een deel van de jaarvergadering bij te wonen. De Goedheiligman bleek zich zeer in de toeristische problemen te hebben ver diept; hij wist heel wat behartens- waardigs te zeggen. Een hartelijk welkomstwoord tot de hoge gast werd gesproken door de heer J. W. Dekker, directeur van de VVV Texel. Sint liet zich daarop een glas port aanbieden en de twintig aanwezige leden waren graag bereid het „Hoort wie klopt daar, kinderen" te zingen met het toepasselijke zinnetje ,,'t is een vreemdeling zeker". Sint Nicolaas, op vallend goed van de tongriem gesne den, verzocht de heer Bakker daarop ieder een borrel te verstrekken Hoe wel het Sint Nicolaas-feest eigenlijk een kinderfeest is, voelde Sinterklaas zich in dit oudere gezelschap toch wel thuis. Immers, de Hoornders voelen zich ook kinderen, vaak zelfs misdeelde kinderen, die altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen. Hij zei de ont stemming over de conserverende be stemming van het dorp te kunnen be grijpen en zegde toe zijn invloed te zullen aanwenden om daar verandering in te brengen. Vrjje duinen Met veel bezorgdheid sprak de bis schop over de „snode plannen van Staatsbosbeheer", doelende op het voornemen van de Staat om de duinen met prikkeldraad af te sluiten als geen einde komt aan vernielingen, uitgraven van planten, het neergooien van rom mel en het buiten de paden lopen. Als de exploitanten van de logiesverstrek- kende bedrijven hun gasten daarop wijzen, zal het misschien mogelijk zijn de duinen vrij te houden. „Hoewel een vergroting van het aantal schoorstenen voor mij een extra belasting betekent, hoop is toch dat Den Hoorn zich be hoorlijk zal kunnen uitbreiden", aldus de Sint. Hij sprak met afschuw over de „satellietstad" 't Horntje en wees erop dat dit helemaal niet in overeenstem ming is met de oorspronkelijke belof ten en plannen. Nee, Den Hóórn moest worden vergroot om leefbaar te blij ven. Vervolgens liet de hoge bezoeker door zijn zwarte knecht speculaas rond delen, waarbij ook de heer T. v.d. Heerik, directeur van de Recreatie stichting Texel niet werd vergeten. Rustbanken Nogal cynisch zei Sinterklaas, dat hij het zo heerlijk vond tijdens zijn tochten in de omgeving van Den Hoorn af en toe eens te kunnen uitrusten op de vele door de VW Den Hoorn geplaatste rustbanken. Dat verwekte veel hilari teit, want die banken moeten er nog steeds komen. Op gevaar af door de plaatselijke overheid als een opruier te worden beschouwd, drukte de Sint de Hoornders op het hart toch vooral niet te berusten in beslissingen, die voor hen nadelig zijn. „Blijf op Uw belangen hameren en geef nooit op!" aldus de Sint. Met duidelijke ergernis sprak de goede bisschop over de strandweg, die in slechte toestand verkeert: te smal en vol gaten. Oök verbaasde hij zich over het beperkte aantal (parkeerterreinen in en bij het dorp en bij het strand En dat terwijl in Den Burg ware steen woestijnen zijn aangelegd. Verbolgen toonde Sint Nicolaas zich over het feit, dat nu al twee jaar achtereen geen strandfeest is gehouden in Den Hoorn. Zelfs in Duitsland had de bisschop daarover klachten vernomen. De kin deren daar hadden op hun verlang lijst een „strandfeste" staan en eerst nu begreep Sint, dat daarmee geen kledingstuk bedoeld was Speelterrein Sint pleitte ook voor een speelterrein in Den Hoorn. Het oude terrein is niet meer beschikbaar en de behoefte aan een gelegenheid, waar de jeugd zich kan vermaken, doet zich nu sterk voe len. Tot de jongelui, die in het seizoen de nachtelijke rust met hun bromfiet sen verstoren, sprak de Sint: makkers, staakt Uw wild geraas! Maar hij riep de Hoornders wel op maatregelen te nemen, waardoor de rust in het dorp kan worden hersteld. Ook de politie moet worden versterkt in het belang daarvan. Sint hoopte dat de persorga nen (tastend op z'n bui'k: „Waar zitten die organen eigenlijk'!") zijn woorden zouden publiceren, zodat zij bij de autoriteiten onder ogen zouden komen. De hoge bezoeker beluisterde daarop de rest van het jaarverslag en nam onder gezang van de leden afscheid. Als de Hoornder VW-leden van dit hoge bezoek een vermoeden hadden ge had, waren ze wellicht in groter aan tal present geweest. Nu kon voorzitter A. Slegh er maai twintig verwelkomen. De reden van het uitblijven van het strandfeest was, dat het weer te slecht was. Volgend jaar zal toch weer gepro beerd worden dit gewaardeerde evene ment te organiseren, maar dan ca. 12 dagen vroeger. De voorzitter bracht dank aan mevrouw Timmerman-Lap, die op voorbeeldige wijze de zaken in het plaatselijke VVV-kantoor behartig de. Jaarverslag Zoals gewoonlijk waren notulen en jaarverslag van secretaris D. C. Drij ver weer de moeite van het beluisteren waard. De heer Drijver zei blij te zijn met de strandwachten, die dit jaar te Den Hoorn waren gestationeerd. Mede als gevolg daarvan bleven verdrin- kingsgevallen uit en de veiligheid zal nog meer worden vergroot als volgend jaar ook een gemotoriseerde redding- vlet aanwezig is. Orde en rust lieten het afgelopen seizoen veel te wensen over. Ook in 1965 was dat het geval en daarom schreef het afdelingsbestuur op 23 maart '66 een brief aan het gemeen tebestuur met het verzoek voor Heren straat, Diek en Klif een bromfietsver bod in te stellen, een parkeerverbod in te stellen voor de smalle Herenstraat en een voorlopig parkeerterrein .aan te leggen nabij Goenga. Voorts was ge vraagd om politieversterking daar men één man voor dit uitgebreide rayon, waarbij ook 't Homtje hoort, te weinig vond. Op 3 april kwam het antwoord van B. en W. Het gemeentebestuur was van mening dat de huidige toestand nog niet tot het nemen van de gevraag de maatregelen noopte, maar beloofd werd dat de ontwikkeling nauwlettend in het oog zou worden gehouden. In ieder geval zou eerst moeten worden afgewacht welke invloed de nieuwe verbindingsweg met de veerhaven op de situatie zou hebben. Wat de politie versterking betreft; B. en W. beloofden alle mogelijke moeite te doen om extra politiepersoneel naar Texel te krijgen In het jaarverslag werd melding ge maakt van een aanzienlijke uitbreiding van de pensionaccommodalie in Den Hoorn door het pension „Op Diek" van J. Commandeur, dat 21 mei werd ge opend. Rccorddrukte Het seizoen 1966 gaf recorddrukte te zien, die bovendien langer dan gewoon lijk aanhield. Veel gasten werden ge registreerd in juni, hoewel het weer gedurende de tweede helft van deze in het algemeen bijzonder droge en zon nige maand zeei slecht was. De opge zweepte zee ontwrichtte verschillende strandhuisjes; op het Hoornder strand bleven ze echter staan. De heer Drijver vond het verheugend dat het in juni niet alleen meer de „feugeljesmensen" zijn, die Texels deviezenpot komen ver sterken. Ook juli was zeer druk, vooral door Nederlanders. Veel toeristen had den zich tevoren niet van onderkomen verzekerd, wat de VW voor grote pro blemen stelde. Ook na de bouwvak periode bleef het moeilijk logiesruimte te vinden. Het was de heer Drijver op gevallen, dat steeds meer boeren lo- giesgelegenheid verstrekken. „Die heb ben dus ontdekt dat niet alleen koeien, maar ook badgasten uitgemolken kun nen worden". Veel last werd in de pe riode half juli half augustus ondervon den van jongelui, die met hun brom mers de nachtrust in het dorp verstoor den. „Ze hebben snelheid en lawaai zo veel opgevoerd, dat het geen rijwielen met hulpmotor meer zijn, maar moto- ren met hulpfiets". Het gebrek aan nachtrust leidt tot geprikkelde stem ming, waarvan de gasten uiteindelijk de dupe zijn. Financiën Uit het financieel verslag van de penningmeester bleek dal slechts ƒ1,68 méér was mgekomen dan uitgegeven. Op de bank staat evenwel nog ƒ165,45. De heer A. v.d. Gaag werd met alge mene stemmen in het bestuur herko zen. Voor de heer A. de Leeuw, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd na twee stemmingen de heer H. Arnout benoemd met 12 van de 23 stemmen. In zijn traditionele praatje over het afgelopen seizoen vertelde de heer J. W. Dekker, dat de 3 jaar geleden be gonnen Logies-informatiedienst een enorme vlucht heeft genomen en een grote belasting betekent voor de boek houder van de VVV. In het afgelopen seizoen is het zo druk geweest, dat het is voorgekomen dat mensen aan wiens speciale wensen niet kon worden tege moetgekomen, moesten worden terug gestuurd. De heer Dekker waarschuw de de exploitanten niet te grif in zee te gaan met mensen, die een reisbureau zeggen te vertegenwoordigen. Er tre den namelijk niet erkende bureaus op, waarmee zeer slechte ervaringen zijn opgedaan. In twijfelgevallen wil de VW graag inlichtingen geven. Veel van hetgeen de heer Dekker had willen zeggen, was reeds door Sint Nicolaas naar voren gebracht, zodat zijn toe spraak niet bijzonder lang duurde. Dennen Interessant was de mededeling, dat Staatsbosbeheer voornemens is de Dennen zoveel mogelijk voor het toe risme geschikt te maken. Om vooral de wandelaars een kans te geven, worden enkele ingrijpende maatregelen geno men. Zo zullen in het gebied tussen Jan Ayeslag en Westerslag de zijwegen (Zie vervolg pagina 2) Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. Woensdag 7 december Den Burg, De Lindeboom-Texe), bridgedrive Bridgeclub Groot Slem. Den Burg, Cultureel Centrum, 14.00 uur, uitvoering voor Texelse lagere schooljeugd Donderdag 8 december Den Burg, Cultureel Centrum, 9 30 en 13.30 uur, uitvoeringen voor Texelse lagere school jeugd. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 7 december worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn 13.0013.45 uur; Oosterend en De Waal13.4514.45 uur; De Cocksdorp en Eierland 14.4515.45 uur; De Koog 15.4516.15 uur. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 6 dcc. 1.39 en 14.30; 7 dec. 2.52 en 8 dec. 4.18 cn 17.19; 9 dec. 5.42 en 10 dec. 6.49 en 19.27. Aan het strand hoog water. 15.52; 18 30; ongeveer een uur eerder Maandag vieren we weer Ouwe Sunderklaas. Hel kan weer een geslaag de gebeurtenis worden en het mooie is dat dit niet athanqt van een ol ander leestcomité, de gemeente ol een vereniging, maar van de mensen zelf. Ouwe Sunderklaas is een van onze aardigste (radifies, een leest zoals eigen lijk ieder leest zou moeten zijn: helemaal gemaakt door de Texelaars zeil. Ouwe Sunderklaas bloeitdat is de atqelopen twee jaar wel heel duidelijk gebleken. Nadat het een jaar ot tien berqatwaarts was gegaan, was het aantal voorstellinqen in 19G4 ineens weer belangrijk groter. Nog meer men sen waren gemaskerd in 19G5 en we hopen dat de groei ook dit jaar zal doorzetten. Een der oorzaken van de plotselinq toegenomen belangstelling is het beschikbaar stellen van bekers qeweest door de Stichtinq Cultureel Werk Texel. En omdat plaatselijke actualiteiten nu eenmaal favoriet zijn voor een geestige uitbeelding, moet er in het betrokken jaar wel het een en ander zijn qebeurd. Het is niet zo moeilijk naar aanleiding van nationale en internatio nale gebeurtenissen een voorstelling te maken. De dagbladen van één week bieden sensatie genoeg. Moeilijker maar ook aardiger is het iets te beden ken dat betrekking heelt op Texelse gebeurtenissen. De nieuwsfeiten die wij U sinds tachtiq jaar tweemaal per week doen toekomen, zijn doorgaans niet zo heel erg schokkend, zeker niet in vergelijking met wat men tegenwoordig van de beeldbuis en de luidspreker verneemt. In deze jachtige tijd vergeet men snel, met het gevolg dat men meestal zonder ideeën zit als het Ouwe Sunderklaasleest zich weer aandient. MEUBELH ANDEL Den Burg Iel. 2572 Maar al te vaak wordt dan van meedoen afgezien en hoort men tot de meerderheid, die alleen maar gaat kij ken en na afloop thuis vertelt, dat het weer niks was. Dit jaar is het extra moeilijk, want bij het doorbladeren van de kranten van de afgelopen elf maan den werd duidelijk, dat het in ons Texelse wereldje tamelijk rustig is ge weest. Maar voorstellingen, die zich lenen voor een satirische benadermg zijn toch wel te vinden. Vaak zijn het dan juist de niet-gepubliceerde details van bepaalde zaken, die de adspirant- speulers op een idee kunnen brengen. We hebben er gisteren eens onze ge dachten over laten gaan en willen wat nieuwsfeiten uit de krantenstapel cite ren. Als U, lezer, de fantasie wil laten weriken, zult U al lezende wel iets ontdekken. Denk niet te gauw dat iedereen al op datzelfde idee is geko men, want de praktijk wijst uit dat zo iets niet zo vaak gebeurt. En al was het wel zo, wat hindert het als meerde re spelers hetzelfde onderwerp bij de kop hebben genomen? Het gaat er dan om er zo verzorgd mogelijk uit te zien, zodat de jury die met de toekenning van de wisselbekers is belast, het moei lijk krijgt. Nieuwsfeiten Welaan, daar gaan we: Gedurende bijna het hele jaar werd had gewerkt aan het (nog steeds naamloze) culturele centrum, een gebouw waarover op de straat en in de raad menig critisch woord viel te beluisteren. Dat geldt ook voor het Texelse zwembad, waar voor de Texelaars veel minder voelen dan door de vroede vaderen werd ver ondersteld. Ook het raadhuis is iets, waarvoor de raad meer voelt, dan de meeste Texelaars Volgens hardnekkige geruchten zou een belangrijk deel van de nieuwe raad er echter anders over denken en het gebouw buiten het cen trum van Den Burg willen houden. Tij dens de storm van vorige week heeft menige bewoner van Eierland wakker gelegen van de slechte zeedijk, die de minister, als bezuinigingsmaatregel, voorlopig niet wil verzwaren. De kat tenbezitters in De Cocksdorp zitten met een extra zorg: een in het dorp woon achtige jachtopziener vormt een be dreiging voor hun dieren. Gelukkig heeft hij onlangs de belofte gedaan de katten voorlopig te sparen. In januari werd in De Cocksdorp gesproken over de mogelijkheden voor inwoners van dit dorp om in het toekomstige recrea tiecentrum De Krim een boterham te verdienen. Duidelijk werd dat de ge meente niet zo heel blij hoeft te zijn met de samenwerking van Coördinatie- bouw in deze. In ieder geval kan er in en bij De Cocksdorp veel gebeuren, omdat dit jongste dorp van ons eiland historisch niet waardevol is. Anders staat het er met Den Hoorn voor dat eerder een „conserverende bestem ming" kreeg en tot overmaat van ramp voor een belangrijk deel tot „be schermd dorpsgezicht" zal worden ver klaard 1966 was het jaar van grote politieke veranderingen. Tot vreugde van sommigen en tot verdriet van an deren werd bij de raadsverkiezingen de rode invloed flink beknot en hetzelfde gebeurde bij de wethoudersverkiezing. Het streven van de folklorestichting om de toeristen veel oud-Texels ver maak te bieden, ondervond in de eigen gelederen weinig medewerking. Het ge meentelijk bouwbeleid lokte weer eens kritiek uit, o.a. toen de heer De Ridder Wie denkt dat Texelaars geen belangstelling hebben voor plaatselijke politiek, konit op 12 december bedrogen uit. Het doen en laten van de plaatselijke overheid biedt ieder jaar weer inspiratie voor pakkende uitbeeldingen. Onderstaande plaat werd gemaakt in 1953 maar maakt een verrassend actuele indruk geen betonnen schuur mocht bouwen. Van de Schorren verdwenen de Stern tjes. Waren onkruidbestrijdingsmidde len de oorzaak? Er werd (weer) veel gesproken over de noodzaak om op Texel toeristenbelasting te gaan heffen. De TESO nam de „Texelstroom" in gebruik. Een vrij groot aantal passa giers bracht onlangs ongewild een hele avond op dit schip door toen een tech nisch defekt de afvaart uit Den Helder verhinderde. Sommigen waren daar over boos, getuige de ingezonden stuk ken. Vlessing kocht een tweede meubel fabriek in Culemborg en verdween van Texel. Uw redakteur stelde zich niet vol doende kritisch op tegenover het gezag, toen hij verzuimde te vermelden, dat opperwachtmeester Stomp met zijn auto de garagedeur van Kaczor ramde en daarbij voor zowat ƒ1500,schade aanrichtte. Een heel wat pijnlijker ge beurtenis deed zich voor te Den Hoorn waar een politieman ruzie kreeg met een aannemer Er vielen klappen, of niet? De veelbesproken N.V. Coordinatie- bouw zag af van haar plannen om en kele grote hotels te De Koog te bouwen omdat verwacht werd dat deze niet rendabel zouden kunnen worden ge ëxploiteerd. De heer H. Wuis in de zelfde badplaats had meer vertrouwen in de toeristische toekomst yan Texel en begon met de uitbreiding van „Op- duin". Te De Koog kwam een veelbe lovend plan voor de bouw van een ge- meenschaps- en recreatiecentrum van de grond. De juist opgerichte Vriendenkring Texel liet enkele malen van zich horen. Het Kon. Texels Fanfare had het moei lijk, maar hield zich staande en vierde het 75-jarig jubileum. Te Oosterend begon de heer W. Ploeg met de bouw van elektronische orgels. De paas-, pinkster- en seizoendrukte was weer ongekend groot, maar rust en orde lieten te wensen over. Volgens sommigen vooral als gevolg van „Sara- sani" en grote groepen langharige jon gelui, waarvan een belangrijk deel zich „schuldig" maakte aan klandestien kamperen. Volgend jaar mag het (mis schien) niet meer. De zg ambulance^kwestie deed veel stof opwaaien. B. en W. trachtten de kritiek te weerleggen en vonden de zaak ernstig genoeg om een commissie (Zie vervolg pagina 2) Cchbc Texelaars na 9een nz fCO Wij vertreUka* direct Per vl ieq b u a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1