Cjroen TjvarL-Jexels in het harL, Rijkswaterstaat blijft vechten voor behoud Stuifdijk en 't Horntje Goede demonstraties in nieuwe sporthal Zinkstukken moeten stroom uit kust drukken Verhevigde strijd na oeverval in april t dekens Moerbeek's Onder auspiciën van Texelse Sportraad 2e Dubbele vou Sion voor Gymnastiekver. Oosterend DINSDAG 13 DECEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8125 Uitgave N.V. v/h Langevcld De Rooy Postbus 11 Den Burg, Texel Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 COURANT Als men een badkuip met water vult en daarna de afsluitstop verwij dert, loopt het water weg en maakt daarbij een kolkende, draaiende be weging. Ook de Waddenzee gedraagt zicli de laatste tientallen jaren als een badkuip die twee maal per dag met een draaien de beweging leegloopt. Het verschijnsel is versterkt toen de Zuiderzee werd af gesloten, waardoor stroombeddingen, die jarenlang vast hadden gelegen, zich gingen verplaatsen. De toch al gevaarlijke situatie bij de zuid-oost punt van Texel, bij 't Horntje, is daar door nog aanzienlijk verslechterd, want in de loop der jaren is de stroom de kust zeer dicht genaderd. Met het ge volg, dat de zeebodem vlak onder de wal werd weggevreten en Rijkswater staat zich genoodzaakt zag hier massa's zinkstukken aan te brengen. Het grie zelige is dat hiermee de ontwikkeling wel kon worden vertraagd, maar niet gestopt. De in de hevige stroom steken de punten 't Horntje en De Stuifdijk van De Mek hebben het steeds zwaar te verduren gehad. Hoewel reeds in 1910 werd begonnen met het neerlaten van zinkstukken, deed zich in 1940 een grote oeverval voor. waarbij een stuk van de Stuifdijk in de diepte verdween. De dijk werd hersteld, maar niet meer op zijn oorspronkelijke grootte teruggebracht. Rijkswaterstaat ging onverdroten voort met het leggen van zinkstukken rond het bedreigde punt. Nabij de Stuifdijk werd ter waarde van 7 miljoen afgezonken en nabij het eveneens bedreigde Horntje zelfs voor 12 miljoen. Ondanks deze inspannin gen is de toestand bij de Stuifdijk en in mindere mate ook bij Het Horntje weer alarmerend geworden. Zo hevig is de stroom en zo dicht schuurt deze langs de wal, dat zelfs de zinkstukken er niet altijd weerstand aan bieden. Groot alarm werd geslagen toen zich ten zuiden van de Stuifdijk. in april van dit jaar een grote oeverval voordeed. Ongemerkt had het water de oever op enige afstand van de dijkglooiing kun nen ondergraven, zodat hier plotseling een geweldige kuil ontstond. Met de grootst mogelijke spoed liet Rijkswater- DE MOK r-fokbö^ P.H POLDÊR oeveRVAL {y0 jLfPi staat bij dit plotseling zeer diep ge worden stukje zee zinkstukken aan brengen. Direct daarna werd begonnen met een zg. randbezinking, die intussen ge reed is gekomen. Daarna was het acute gevaar geweken; nu moest men veilig heid op wat langere termijn bereiken. Rijkswaterstaat tracht de vernielende stroom enigszins te verleggen, door nog meer zinkstukken aan te brengen. Dat zal ook gebeuren bij Het Horntje, waar de toestand weinig minder gevaarlijk is. Westelijk van de oeverval, waar het water 30 - 40 meter diep geworden is, zijn reeds enkele duizenden vierkante meters rijshout afgezonken. Het werk wordt uitgevoerd door de fa. Wijnands uit Werkendam, die twee sleepboten, 8 steenbakken en nog enkele andere vaartuigen ter beschikking heeft. De zinkstokken worden bij de NlOZ-haven van 't Horntje gereed gemaakt. Er is acht uur nodig om een zinkstuk van deze plaats naar de zinkplaats te sle pen. Het werk is zeer gevoelig voor het weer en de tijd waarop het hoog water is. Zo kon in de periode van 24 oktober tot 8 november niets worden gedaan. De laatste weken wordt veel vertraging ondervonden van het stormachtige weer Het werk moet omstreeks 1 juli gereed zijn. Tot dusverre heeft het werk meer dan ƒ210.000— gekost. Dit kuurtje geeft een beeld van de situatie bij de Stuifdük en Het Horntje aan de zuid-oost- punt van ons eiland. De gestippelde gebieden stellen de sinds 1910 gelegde zinkstukken voor (totale waarde ƒ19 miljoen). Deze ge bieden zullen nu aanzienlijk worden uitgebreid om de stroom uit de kust te drukken. De oeverval van april deed zich voor op de grens van het zinkstukkengebied. Voor alles wil Rijkswaterstaat voorkomen dat de stroom bjj de punt van de Stuifdijk door de beziu- kingen breekt. In dat geval zouden ook de zinkstukken bij het Horntje spoedig onder graven worden. Bovendien zou de hevige stroom zich dan hebben verplaatst tot vlak voor de mond van de veerhaven, waardoor het in- en uitvaren van de TESO-schepen tot een riskante onderneming zou worden. De cijfers op het kaartje geven de plaatselijke diepte in meters NAP aan. De Stuifdijk bij De Mok: een van Texcls meest bedreigde punten. ABONNEMENTSPRIJS TEXELSE COURANT Mede door de sterk stijgende PTT-tarievcn zijn wij genood zaakt de abonnementsprijs van de Texelse Courant per 1 januari 1967 te stellen op ƒ3,30 per kwartaal plus incassokosten. Wij verzoeken de abonnees, die gewoon zijn per giro te betalen daarmee rekening te willen hou den. Directie Texelse Courant HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 13 dec. 9.14 en 21.35; 14 dec. 9.51 en 22 13; 15 dec. 10.24 en 22.49; 16 dec. 10.56 en 23.25; 17 dec. 11.26 en 23.55. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog watei. Woensdag 14 december Den Burg. Hotel ..De Lindeboom-Texel", Plattelandsvrouwen afd. Texel. Adventsavond. alleen voor leden Den Burg. Hotel „De Lindeboom-Texel". Bridgedrive bridgeclub Groot Slem Donderdag 15 december Den Burg, Hotel De Zwaan. R.K. Vrouwen gilde, Kerstavond, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 16 december Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kiekendief aanvang 20.00 uur Den Burg, Landbouwschool. Vereniging van Oudleerlingen van de Lagere Landbouwschool Kerstavond De heer M. Mantje spreekt over „Mens en Landschap". De heer Laan vertelt een kerstverhaal. Ook de oudeleetiingen van de Landbouwhuishoudschool zijn van harte welkom. Zaterdag 17 december Den Burg, Casino, Dansavond Musette, aan vang 20.00 uur 'O/b, MEUBELHANDEL Den Burg TeL2572 Eigenaars Braun keuken machines OPGELET W oensdagmiddag en donderdag 14 en 15 december a.s. demon straties met Braun keukenmachines in onze zaak Bakkers Ijzerhandel VERTROKKEN PERSONEN Rudy Schultz van H 131 naar Doorn, Mariniersweg 7; Hendrik Mensink van H 131 naar Doorn, IJskelderlaan 13; Tineke Huisman, van Den Burg, Kogel straat 55 naar Bunnik, Bernhardstr. 29, Hendrika Dijkstra, van De Koog, Dorpsstraat 39 naar Bussum, Nassau- park 13. INGEKOMEN PERSONEN Petronella E. van Leeuwen, van Den Haag, Pahudstraat 103 naar De Koog, Strijbosstraat 2, Jacob M. Witte, van Den Helder, Buitenhaven 5 naar S 12; Charles F. Nederlof, van Amsterdam, Van Helt Stocadestraat 20 II naar Den Burg, Hollewal 21; Jacob Brouwer, van Den Helder, Dahliastraat 98 naar Oudeschild, Haven 4. „S.O.O.S." EN „NIEUW LEVEN" HADDEN GEZELLIGE SINTERKLAASAVOND OOSTEREND Vrijdagavond heeft de SOOS en de zangveremging Nieuw Leven de jaarlijkse Sint Nicolaasavond gevierd op de zolder van de o.l. school te Oosterend Jammer genoeg was de belangstelling niet bijzonder groot, mogelijk als gevolg van het slechte weer. Die er wel waren hebben een genoeglijke avond beleefd waarbij ze zich tegoed hebben gedaan aan choco lade en speculaas. Een korte vergade ring van de SOOS ging vooraf. Uit het financieel verslag bleek dat een be hoorlijk batig saldo aanwezig was waaruit in 1967 het een en ander ten behoeve van de school zal kunnen worden bekostigd. Het is de bedoeling dat het komende voorjaar een toneel uitvoering wordt gegeven. Men heeft wel eens aangedrongen op meer SOOS- activiteiten maar gezien de hoge kos ten en de geringe belangstelling heeft het bestuur daar van afgezien. Toch staat men open voor suggesties in deze. De aftredende bestuursleden werden met algemene stemmen herkozen. Toen was het tijd voor Sint en zijn knecht, die zich op moderne wijze aandienden. In de allerbeste stemming werden geschenken uitgewisseld; er werd gestrooid en er werd gezongen De zeer geslaagde Sinterklaasavond werd besloten met een geanimeerd bingo-spel. KERSTAVOND OUD-LEERLINGEN De traditionele kerstavond van de oud-leerlingenvereniging Lagere Land bouwschool wordt vrijdag 16 december in de landbouwschool gehouden, aan vang acht uur Het gedeelte voor de pauze zal worden verzorgd door de heer M. Mantje, die zal spreken over het onderwerp „Mens en landschap". Spreker zal pogen zijn gehoor er toe te brengen de natuur anders te gaan zien. Het betoog zal worden toegelicht met een aantal fraaie dia's. Evenals vorig jaar zal de heer C. P. Laan na de nauze een kerstverhaal vertellen Het bestuur van de oud-leerlingenvereni- ging hoopt gezien het interessante onderwerp op een grote opkomst van de leden. Evenals de vorige jaren zijn ook de oud-leerlingen van de huis houdschool van harte welkom MET GEHUURDE VOLKSWAGEN OVER DE KOP De 20-jarige MJ.v.d.Z. uit Den Burg raakte zaterdagochtend omstreeks ne gen uur met zijn gehuurde Volkswagen 1600 TL nabij De Schans in de berm greppel en sloeg over de kop. De wa gen bleef ondersteboven liggen. De chauffeur en een naast hem zittende jongeman bleven ongedeerd De vrijwel nieuwe auto, eigendom van het verhuurbedrijf J Geus, werd zeer ernstig beschadigd. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 4. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. Het gaat beter OP OBLIGATIELENING VOOR 74.000,— INGETEKEND In het vorige nummer meld. den wij dat de giften en de op brengsten van verschillende acties voor het Texelse zwem bad tot een bemoedigend hoog bedrag zijn opgelopen. Ook over het verloop van de obligatielening kunnen wij nu een iets gunstiger geleid laten horen dan vorige week. Op het ogenblik is nl. voor ƒ74.000,op de lening inge schreven Bovendien zijn er aanwijzin gen dat dit bedrag in de komende da gen nog aanzienlijk zal groeien. OUD-LEERLINGENVERENIGING MET VROLIJK TONEELSPEL De toneelavonden van de vereniging van oud-leerlingen Lagere Landbouw school zullen op de zaterdagen 21 en 28 januari worden gehouden in „De Oran jeboom". De dames en heren van de toneelgroep zijn onder leiding van re gisseur C. Koorn druk aan het repete ren. Opgevoerd zal worden het blijspel „Als je maar geld hebt" van Wilfried Wroost. Het was een lofwaardiq initiatief van de Texelse Sportraad om in de nieuwe sporthal te Den Burq een de monstratie van verschillende sporten te orqaniseren. Een qroot aantal men sen werd aldus in de qeleqenheid ge steld de beoeteninq van volleyhal, judo, qymnastiek, trampolinesprinqen, badminton en boksen onder optimale omstandiqheden qade te slaan. Het evenement verdiende alleen daarom al veel meer belanqstelllinq dan za terdag door het publiek werd qetoond. Hoewel via de kranten en de luid- sprekerwaqen zoveel moqelijk bekend heid aan de avond was gegeven, ble ven toch noq heel wat stoelen leeq. Het is teqenwoordiq een hele toer om op zaterdoqavond de mensen uit huis te lokken! De weqblijvers hebben wat qemist. Het qebodene blonk op een enkele uitzonderinq na uit door af wisseling en veelzijdiqheid. 's Avonds reikte burqemeester C. De Koninq de tweede ,,Dubbele von Sion" uit. De vereniqinqstrofee werd toeqekend aan de qymnastiekvereniqinq Oosterend, die op wel zeer overtuiqende wijze aan de voorwaarden om voor dit e re- blijk in aanmerkinq te komen, heeft voldaan. „Jarenlang heb ik met verbazing ge zien wat deze vereniging onder zeer moeilijke omstandigheden presteerde", aldus de burgemeester, die daarbij doelde op het feit, dat de vereniging niet over een behoorlijk gymnastiek lokaal kan beschikken en bovendien met financiële moeilijkheden kampt. Niettegenstaande de.e belemmeringen toonde de vereniging zich zeer levens krachtig. Door allerlei acties werd de kas op .peil gehouden, zodat van een financieel kerngezonde situatie kan worden gesproken. De vereniging telt een respectabel aantal leden; 137, waar van er 52 een judo-afdeling vormen. De burgemeester, die sprak in zijn kwa liteit van voorzitter van de Stichting Cultureel Werk, wenste de vereniging spoedig een goede akkommodatie toe en overhandigde de verenigingstrofee aan voorzitter G. de Jong. Dank In zijn openingswoord bracht de heer P. Zevenhoven, voorzitter van de Texelse sportraad, dank aan het ge meentebestuur voor de fraaie hal, waarover sportminnend Texel wel zeer enthousiast is. De bedoeling van de avond was het publiek met deze nieu we akkommodatie te laten kennisma- Oemonstratie Braun keukenmachines Woensdagmiddag en donderdag 14 en 15 december a.s. demon stratie met Braun keuken machines in onze zaak Bakkers Ijzerhandel ken en tevens enkele op Texel nog on bekende sporten te tonen, naast de sporten, die reeds jaren in verenigings verband worden beoefend. De heer Zevenhoven verwachtte dat de Texelse sportverenigingen in ruime mate van de hal gebruik zouden maken en sprak tevens de hoop uit, dat nu ook het Texelse zwembad niet lang op zich zal laten wachten. De Texelse judovereniging, die tegen veler verwachtingen in nog steeds een bloeiend bestaan leidt, zorgde voor een boeiende demonstratie. Een groepje van 6 kleine en 6 grotere judoka's liet zien wat men tijdens de oefenmiddagen doorgaans doet. Instructeur J. Ba is uit Den Helder liet de demonstratie verge zeld gaan van kort, duidelijk en leer zaam commentaar, waarmee hij de niet- ingewijden een goede dienst bewees. We zagen diverse schijnbaar hals brekende vormen van valbreken, heup-, schouder-, arm_ en beenworpen. Duidelijk werd het, dat het beoefenen van judo minder gemakkelijk is dan het soms lijkt; er zijn ingewikkelde grepen bij die evenwel door iedere serieuze beoefenaar kunnen worden aangeleerd. De judovereniging telt on geveer 90 leden; vooral de jeugd toont zich zeer enthousiast. Nieuwe leden zijn echter altijd welkom. Snel tempo Ook het onderdeel dat de gymna stiekvereniging Texel voor haar reke ning had genomen, verliep bijzonder vlot. In razendsnel tempo werd door een 12-tal herengymnasten een lange- matoefening weggegeven: van koprol via zweefrol naar de ingewikkelde Arabische salto. Alles onder strakke leiding van de heer Praamstra, die zelf ook zijn beste beentje voorzette en aan toonde, dat hij het kampioenschap van Hollands Noorderkwartier onlangs te recht verwierf. Zeventien dames de monstreerden daarop een springkast- oefening, waarna de heren weer een aardig nummer paardspringen brach ten. Dat met behulp van een spring plank een hoge hindernis kan worden genomen, werd aangetoond door het op hoge poten staande paard nog wat ho ger te maken door er vijf heren op te zetten Het nummer trampolinesprin gen werd gedemonstreerd door de gym nastiekvereniging Oosterend. Badminton Veel tijd kostte het onderdeel bad minton, dat daardoor een beetje ver velend werd. De badmintinsport werd gedemonstreerd door een afvaardiging van de Helderse Badminton Vereniging, die sinds 10 jaar bestaat en ongeveer 100 leden telt. Team-captain W. Toorop vertelde ons, dat hij een badminton club voor Texel ook te verwezenlijken acht, vooral nu over de ruime sporthal kan worden beschikt. Badminton is een uit China afkomstige buitensport, maar in het Hollandse klimaat blijkt het lichte balletje wel erg gevoelig te zijn voor de wind. Boksen Met een demonstratie boksen weer onder leiding van de heer J. Bais werd het programma besloten. Volgens de heer Bais heeft het publiek in het algemeen een ongunstige en onjuiste indruk van de bokssport, vooral als gevolg van de grote kampioenswed strijden, waarin het er om gaat de (Zie vervolg pagina 4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1