Ondanks slecht weer vierde Texel geslaagde Ouwe Sunderklaas (froen Twartsjexels in het harL, fte,~; II Overbrenging mosselproeven naar Texel nu vrijwel zeker 'OcK\ Org AM;ser^N hdn bü«S b<Kj®kj|l Aantal voorstellingen weer belangrijk toegenomen Met vele zaken de draak gestoken l\a Kerstmis geen krant Ruim 8 ha grond nodig in 't Horntje Harlingen blijft hoopvol iv i'juv/jjirijjriii 19UU - I. M I J WJe JASKOANG NÖT8IHT TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v/h Langevcld Dc Rooij !"cEfK.^Stll»lT vEVJovct iTX-X^t o,»h a Kr Voofc iiiNKci- *$0 «r1<t NacMtriptT Degenen, die een jaar of vijf geleden met sombere gezichten voorspelden, dat het Ouwe Sunderklaasfeest binnenkort uitgestorven zou zijn, hebben ongelijk gekregen. De stijgende lijn van de laat ste twee jaren heeft zich ook nu door gezet. Het aantal deelnemers was weer hoger dan vorig jaar en de gemiddelde kwaliteit van de voorstellingen was zelfs aanzienlijk beter. Vooral omdat het weer dit jaar buitengewoon slecht was, het regende onafgebroken, is het overduidelijke bewijs geleverd dat deze oeroude Texelse traditie weer spring levend is. Dc toenemende belangstel ling beperkte zich niet tot Den Burg. Vrijwel al onze correspondenten meld den een verheugend grote deelname Het uitloven van wisselbekers door de Stichting Cultureel Werk is ongetwij feld een belangrijke stimulans tot deel name, maar zeer velen is het beslist niet om deze prijs te doen. In Den Burg waren diverse uitstekend verzorgde paren en groepen, die pertinent weiger den zich door de jury te laten beoor delen. Zij hadden het plezier van het spelen op zichzelf ontdekt en dat stimu leerde voldoende om niet tot de kijkers te willen behoren. Alleen daarom al is het onmogelijk het aantal Sunderklazen te schatten aan de. hand van de uitgegeven jury- nummers. In Den Burg belastte de dorpscommissie zich op het terras van hotel „De Lindeboom-Texel" met het beoordelen van de speulers. Ze hadden ook dit jaar een bijzonder moeilijke taak, want welke maatstaven moet men aanleggen? Het ene jurylid zal een keurige uitvoering van groot belang achten en nagaan hoeveel moeite de betrokkene zich moet hebben getroost om tot deze voorstelling te komen; een ander zal meer op de originaliteit let ten, terwijl er ook juryleden zijn, die graag een puntje meer geven als een voorstelling op Texel betrekking heeft. Texelse voorstellingen waren er maan dagavond overigens plenty! Er waren bijzonder goede bij, met een zeer rake en vaak scherp-geestige benadering van het onderwerp. Een beetje bitter (tè bitter volgens sommigen) was de voorstelling van de groep werknemers bij de sociale werktuin, die de bekende recente moeilijkheden in beeld brach ten. Dankbaar onderwerp Onze plaatselijke overheid was weer een dankbaar onderwerp. De veronder stelling, dat ons gemeentebestuur het geld wat al te makkelijk uitgeeft, werd in beeld gebracht door een speler die een hand torste met een groot gat erin. Diverse miljonairs Mosterd Osieok Morez liepen maandag door Den Burg, sommigen met het advies om hèm eens te benaderen voor snelle ver wezenlijking van het zwembad. Even nadenken was nodig om de voorst piling van Bruintje Beer en twee volgzame schapen te begrijpen. Met Bruintje werd onze gemeentelijke stedebouw- kundige bedoeld, die naar de mening van de betrokken speler een gevaar voor de Texelaar is- Pas op, hij vreet ze op! Raadhuis De meest imposante voorstelling in Den Burg was die van een groep jonge ren, die een rijdende schaftkeet had be machtigd en deze tot een vreemdsoortig raadhuis had omgebouwd. Het geheel werd voortgetrokken door een oeroude tractor, die het op een gegeven ogen- biix begat en door een modern broertje weer op gang moest worden getrokken. De witte gevels van het „raadhuis" waren volgeschilderd met pakkende, vaak venijnige en bedenkelijke leuzen. Men kon ook in het raadhuis een kijkje nemen en daar trof men dan een in merkwaardige costuums gestoken raad aan, onder invloed van alcohol dansend rond een antieke grammofoon. Treffend juist was de aanduiding op de deur; de gemeenteraad in happening bijeen. Er waren meer speulers, die als raadsleden of leden van het college van B. en W de straat opgingen. Ook nozems en provo's, niet zo heel moeilijk om uit te beelden, waren er bij tientallen. Natuurlijk ook clandes tiene kampeerders, compleet met ver worven vrouwelijke aanhang. Twee vrijgevochten jongeren scheurden mas sa's Texelaars kapot en lieten die dat wilde aan een flesje ether snuiven. Een heel aardige voorstelling was ook het puffende molorbootje: een redding- vlet. Zeer goed verzorgd was de toe komstvisie op Texel: een rijdende land kaart, waarop tal van ingrijpende wij- zigingen waren aangegeven. Keurig Een keurig geheel was ook de Gou den Bol, Texel voorstellende, die be hoedzaam en met het verzoek er toch vooral goed op te passen, werd rond gedragen. Dezelfde voorstelling is in meerdere dorpen beoordeeld en in de prijzen gevallen. Een vondst was ook de wandelende wisselbeker, naar aanlei ding van het uitblijven van een vorig jaar met Ouwe Sunderklaas gewonnen beker. De betrokken speuler moet bij zonder voldaan zijn, want hij won met z n creatie weer de beker en zal hem nu ongetwijfeld wèl krijgen. De vrou welijke juryleden slaakten luide angst kreten bij het betreden van een „ker mistent waarin zij onder meer door griezelige kerels, voorzien van (echte!) varkenspoten werden omhelsd. Vijfhonderd In Den Burg waren maandagavond zeker vijfhonderd Sunderklazen actief, merendeels spelend in groepsverband Ongeveer driehonderd personen kwa men voor de jury, die 68 nummers uit reikte. Het bezoek van de carnavalsvereni ging uit Oisterwijk werd niet door ieder op prijs gesteld, zo bleek uit een „concurrerende" raad van elf, die op niet mis te verstane wijze te kennen gaf de zuidelijke invloed te willen we ren. Prins Carnaval en zijn gevolg ont moetten aan het begin van de avond in De Oranjeboom burgemeester C. De Koning. Onze eerste burger werd door Prins Carnaval geridderd. De gasten uit Oisterwijk is het wel duidelijk ge worden, dat het zuidelijke Carnaval zeer weinig overeenkomsten heeft met het Ouwe Sunderklaasfeest. De prins en zijn gevolg verkeerden in de mening, dat ook het Ouwe Sunderklaasfeest een strak geregisseerde gebeurtenis was, waarbij aan verschillende groepen in een zaal gelegenheid werd gegeven iets ten beste te geven. Weliswaar werden de Brabanders later op de avond in de zalen door de andere aanwezigen ge accepteerd, maar dit geschiedde veel nnnder vlot dan zij hadden verwacht. Op een herhaling van hun bezoek moet dan ook niet worden gerekend. Uitslag Den Burg Wissel bekers jeugd; Spaanse danse res; enkelingen: ,.,De Wissel-beker" l(nr. 13) met 49 punten; paren „Maan man en maanvrouw" (no. 40) met 48 punten; groepen: Visie op Texel (no. 39) met 56 punten. Geldprijzen gingen naar „Het raadhuis" fno 63) 55 punten. „Gouden Boltje" (no. 68) 54 punten en OUWE SUNDERKLAASCOLLECTE VOOR ZWEMBAD: ƒ284,45 Op Ouwe Sunderklaasavond stonden in verschillende hotels en café's in Den Burg, Den Hoorn en De Koog collecte bussen opgesteld met een opwekking om hierin een offergave voor het Texelse zwembad te deponeren. Vrij veel mensen hebben daarop gunstig ge reageerd. De totale opbrengst bedroeg 284,45. In Den Burg werd ƒ219,59 ver zameld; in De Koog ƒ44,39 en in Den Hoorn ƒ20,47. ADRESWIJZIGINGEN OPGEVEN In verband met de komende verkie zingen, (15 februari 1967) verzoekt het Gemeentebestuur van Texel ieder, die van adres verandert of cnlangs veran derd is en dit niet heeft opgegeven, hiervan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan de gemeentesecretarie, afde- ling bevolking, Parkstraat 5, Den Burg. Oudeschild Ook Oudeschild liet zich met Ouwe Sunderklaas niet onbetuigd. Wij ont vingen de volgende uitslag. Kinderen- Enkelingen: 1 Sultan; 2. Indiaan, 3. Mary Poppins; 3 Miss Ganzenhoedster Paren: 1 Willem van Oranje; 2. Bat man en Robin; 3. Piggelmee Groepen 1. Circus Pipo; 2. Zwaan kleef aan. Ouderen: Enkelingen 1. Nikkelen Nelds; 2. Raadhuis Texel; 3. Scheids rechter betaald voetbal. Paren: 1. Hoop doet leven, 2. Schieten op de Hors; 3. Kusleraar gezocht. Groepen: 1. Actie zwembad (Typhoons); 2. Vroeger aan de Schans meer mans; 3. Pierenspitters gevraagd. (Zie vervolg pagina 2) Dinsdag na Kerstmis zal de Texelse Courant NIET verschij nen. Wij verzoeken lezers en ad- teerders hiermee rekening te houden. Directie Texelse Courant BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 7 tot en met 14 december 1966 Geboren: Jacques Cornelis, zv. Jacob Kooger en Annctta Terpstra; Wilhel mus Robertus Maria, zv. Willem J van Heerwaarde en Anna E W. Groen; Paulien Petronella Johanna, dv. Harrie H van de Wetering en Adriana M. Schraag; Ronald Jacobus Mattheus, zv. Jacobus F. Kager en Johanna P Hin. Ondertrouwd: Cornelis Zuidam en Neeltje J. Boon, Adrianus Schoo en Wiesje Platte; Adrianus J. Koopmans en Janne van Leeuwen. Overleden: Johannes Jacobus van der Voort, oud 52 jaar. VOET VAN LIJK AANGESPOELD DE COCKSDORP Op het strand bij paal 28 werd zondag de voet gevon den van het lijk, dat vorige week dins dag de veerhaven binnendreef. Dit kon met zekerheid worden vastgesteld, omdat er nog een wollen sok aanzat. De vondst heeft overigens niet aan het speurwerk naar de identiteit van het aangespoelde lichaam kunnen bndra- gen. „Kermistent" (no. 57) met 51 punten. De prijzen kunnen vanaf heden worden afgehaald bij het VW-kantoor. De Cocsksdorp Ook in De Cocksdorp heeft het slech te weer niemand ervan weerhouden mee te doen. Door de jury werden 53 kinderen beoordeeld en 73 volwassene. Uitslag: Kinderen: groepen. 1. Pipo de Clown II 72 pnt.; 2. Glaasje op, 71 pnt.; 3. Mary Poppins 70 pnt.; Paren: 1. Flipper, 711/* pnt.;2. Maarten Pieter met zwarte kat 70j/2 pnt.; 3. Maarten Pieter met bruine kat 69 pnt.; Enkelingen: 1. Slangenbe zweerder 75Vs pnt.; 2. Huize St. Nico- laas 72Vz pnt.; 3. Vlinder 70 pnt. Volwassenen: groepen: 1. no. 3 Beat- groep 115 pnt.; 2. no. 15 Texels Belang? 104 pnt.; 3. no. 8 Beat Sarasani 103 pnt. Paren: 1 no. 5 De Kattenschieter 109 pnt.; 2. no 7 Jan Aks 198 pnt.; 3. no. 14 Twee poezen 104 pnt. Enkelingen: 1. no. 2 Ridder van Rap- pard 113 pnt 2. no. 17 Weervrouwtje 108 pnt 3. no. 16 Sociale Werktuin 105 pnt De ereprijs voor het nummer met het hoogste aantal punten ging dus naar de Beatgroep. De uitslag van de verloting was: 1. - 199 wit; 2. 900 oranje en 3. - 149 oranje Het staat thans vrijwel vast, dat in de polder Het Horntje een laboratorium met bijbehorende voorzieningen zal worden gebouwd voor het nemen van proeven met het verwateren van mos selen. Eerder schreven wij, dat de Minister van Landbouw en Visserij de finitief had afgezien van het Friese Züricheroord als vestigingsplaats in verband met ongewenste wijzigingen in het zoutgehalte van het zeewater al daar. Nu zouden de proeven op Texel worden [genomen, als daar tenminste grond beschikbaar was. Vrijwel zeker kan aan deze laatste voorwaarde wor den voldaan, want de eigenaar van de grond in het Horntje, de heer P. van Leeuwen, hoeve „Fak-Fak", is tot leve ring bereid. De onderhandelingen met Rijksgebouwendienst zijn in een verge vorderd stadium. Een definitieve be slissing kan binnenkort tegemoet wor den gezien, want met de vestiging van het laboratorium wordt grote spoed be tracht. Het laboratorium met bijbeho rende installaties (betonnen reservoirs c.d.) zal tenslotte alle nog beschikbare grond van Het Horntje beslaan. Het NIOZ heeft eerder reeds drie hectare gekocht. Om misverstanden te voorkomen: dit betekent nog niet dat bij Texel de defi nitieve verwaterplaatsen voor de mos selcultuur zullen worden ingericht, al zijn er aanwijzingen, dat het die kant wel zal opgaan. De Texelstroom is nl het enige deel van de Waddenzee, waar het water voor wat betreft helderheid en zoutgehalte aan de eisen voldoet. Maar er zijn andere factoren, die bij de keuze van de definitieve verwater- plaasten een rol spelen, zoals bereik baarheid, ligging nabij verkoopcentra e.d. Mogelijk wegen deze factoren zo zwaar, dat men tenslotte toch de Friese kust zal kiezen of wellicht de Dove Balg bij Den Oever. De Harlinger Courant, die zich eer der verontwaardigd heeft uitgelaten over de vestiging van het laboratorium op Texel, heeft op grond van het bo venstaande de hoop dat de definitieve verwaterplaatsen toch bij Züricheroord zullen komen. Deze hoop wordt nog versterkt door mededelingen van de heer Z. J. Tienstra, directeur der Vis serijen. Uit het naar aanleiding daar van gepubliceerde artikel in de Har linger Courant lichten wij het volgende: „Tienstra: De in de afgelopen jaren gemaakte notities over het zoutgehalte van het water toonden aan, dat in Züricheroord onmogelijk een antwoord zou kunnen worden verkregen op alle vragen, welke men zich bij de proef neming wil stelien. Dat zou alleen mo gelijk zijn wanneer dure kunstwerken wouden worden aangebracht, waardoor echter de kosten van de proefneming ongeveer 50°/o hoger zouden worden dan het beschikbaar gestelde krediet toelaat. Om de proef toch volledig te kun nen nemen gaat men dat nu op Texel doen, wetende, dat een eiland een zeer ongeschikte plaats voor de definitieve verwaterplaatsen zou zijn. Het is ook geenszins de bedoeling op een defini tieve plaats vooruit te lopen. Het blijft altijd mogelijk, dat dat Züricheroord wordt. Wel zullen daar dan enige bij zondere voorzieningen moeten worden getroffen, maar de kosten daarvan kan men dan afwegen tegen de voordelen, die deze plaats oplevert. De extra in vesteringen, die bij een proefneming niet verantwoord zijn, kunnen dat bij een definitieve vestiging best wèl zijn! (Zie vervolg binnenzijde 2de blad) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 edaktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De oog. Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1