Cjroen 2rwartsjexels in het harL Enkele cijfers ter overweging Burgemeester C. De Koning FILMNIpJWS ongelooflijke aktie Balans STARKS woninginrichting IJDAG 30 DECEMBER 1966 TEXELSE 80e JAARGANG No. 8129 COURANT Uitgave N.V. v/li Langeveld De Roo(j Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 daktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De og, Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 HET WAS mijn aanvankelijk voornemen in deze Texelse Courant eni ge opmerkingen te maken over de verhouding burgerij-overheid, uiteraard dan bezien van uit onze eigen gemeente. Het gaat, dat is een ieder wel duidelijk, om een brandend vraagstuk, maar ook om een zeer ingewikkeld probleem. Bij nader inzien begreep ik, dat het ijdele hoop was en ook zou getui gen van te grote ij delheid mijnerzijds te veronderstellen, dat het mij ge geven zou zijn, met mijn beperkte gezichtskring en de beperktheid van dit artikel, de talrijke opkomende vragen naar behoren te behandelen en, wat meer is, een remedie te vinden tegen de aanwezige kwaal: gebrek aan begrip en contact in de verhouding burgerij-overheid De weg van de minste weerstand kiezend, kan ik toch niet nalaten, de lezer enige gegevens, die met het oorspronkelijke doel waren verzameld, voor te leggen. Dit met een beleefd en nadrukkelijk verzoek: lees het goed en kritisch. Omschrijving der posten 1936 1966 Schrijf- en bureaukosten en druk- en bindwerk 1.050,20.500, Kosten van de brandweer 945,46.449, Kosten straatverlichting 3.000,63.200, Plaatsing en onderhoud verkeersborden 25,15.919, Uitgaven vleeskeuring Vétérinair-Hygiëni- sche dienst 2.725,— 129.834,— Kosten schoolsrtsendienst 578.6.783. Kosten schooltandverzorging 11.500, Kosten drinkwatervoorziening 90.58.000, Uitgaven bouwpolitie 1 050,49.500, Onderhoud en kapitaalslasten van aanleg en verbetering van straten en pleinen 2.250,96.720, Idem van wegen en rijwielpaden 14.637,548.844, Idem plantsoenen 800,j, 81.699, Idem begraafplaats 325,19.750, Idem rioleringen 500.196 610, Uitgaven gemeenteremiging 3.400,101.100, Kosten van het instandhouden van school gebouwen voor het openbaar gewoon lager onderwijs 780,16.725, Aanschaffen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften voor het o.g.l.o. 1.800,13.500, Verlichting, verwarming en schoonhouden van gebouwen voor het o.g.l.o. 3.500,51.100, Netto-kosten van het openbaar gewoon lager onderwijs 11.468150.621, Netto-kosten van het openbaar uitgebreid lager onderwijs 1.751,72,334, Netto-kosten van het openbaar buitengewoon lager onderwijs 47.311, Netto-kosten van het bijzonder gewoon lager onderwijs 10.480,82.522, Subsidie op de schoolmelkverstrekking 12.132, Kosten musea of bibliotheken 175,41.124, Onderhoud, schoonhouden en kapitaalslas ten van gymnastieklokalen 11.213, Huur, onderhoud en kapitaalslasten van sportterreinen 13.897, Subsidies culturele of opvoedkundige instel lingen en kapitaalslasten investeringen ter zake 93.259, Netto-kosten verlening van bijstand 37.850,„417.122, Idem werklozenzorg/arbeidsvoorziening 27.764,69.034, Subsidie gezinsverzorging en -hulp 21.250, Subsidies en andere uitgaven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer 350,36.774, Aflossingen van geldleningen 47.282,959.151, Renten van geldleningen 26.183,889.146, Het wil mij voorkomen dat deze interessante cijfers aan een ieder die aan politiek doel wel wat geven. „Het kon vroeger toch ook en met minder overheidsbemoeienis en minder kos ten" of wel „Ja, dit of dat is er nu wel geregeld en georganiseerd, maar waarom wordt in deze of die sector niet méér gedaan of aangevat, want zonder medewerking van de overheid ook financieel komen wij er niet". Er zullen wel meer opmerkingen zijn te maken. Wat meen ikzelf in de eerste plaats uit de gegeven cijfers te lezen? Ik kom dan weer terug tot mijn eerste opzet, waarvan zonder twijfel deel zou hebben uitgemaakt een nogal kriti sche instelling ten aanzien van het ge brek aan begrip bij de burgerij met betrekking tot de handelingen van de overheid. Die cijfers maken mij min der kritisch, want zij doen mij weer begrijpen, dat dit gebrek aan begrip volkomen verklaarbaar is, zelfs on vermijdelijk werd. Voor de gewone burger, die zich niet met bestuurszaken bezig houdt, is de groei te snel geweest. Te beden ken, dat in 1936 een gebroken ruit in het raadhuis ernstig beraad van B. en W. noodzakelijk maakte bij wijze van spreken dat zelfs nog in mijn periode, in het begin, er bijna geen raadzitting voorbij ging of er werd ge sproken over de plaatsing vcm een of twee lantaarnpalen, terwijl nu een post straatverlichting van ƒ63.200, de raad zelfs geen aanleiding geeft om er over te praten. Ja, dan is wel verklaarbaar dat men het niet hele maal begrijpt. Wij gaan in ons denken niet allemaal even snel, de een houdt meer vast aan voorbije standpunten dan de ander. Maar er is ook nog een andere kant. Iedereen aanvaardt als een van zelfsprekendheid, dat wegen en rij wielpaden ons nu ruim een half mil joen per jaar kosten, terwijl dit bedrag dertig jaar geleden nog geen ƒ15.000,was. Kijk eens naar de sub sidies voor het vreemdelingenverkeer of naar de kosten van riolering en rei niging. Eigenlijk is er geen enkele post, waarover niets te zeggen zou zijn. 's Is verbluffend en niet zonder ge vaar. Gevaarlijk vooral voor de jongere generatie. Slechts betrekkelijk weini gen zullen zich bezig houden met de geschiedenis van allerlei verworven heden. Het merendeel ziet de kaarten zoals ze op tafel liggen, aanvaardt de feiten en gaat over tot de orde van de dag. Het kan alweer nauv/elijks an ders. Hoe waar te maken, tastbaar te doen zijn, wat er aan strijd en discus sie geweest is, aan werk is verzet om tot een bepaald doel te komen, voor hen die het niet meemaakten, wan neer zelfs zij die er bij betrokken wa ren zich dit nauwelijks voor de geest kunnen halen. Laat ik, uit eigen her innering opdiepen, dat het met hei totstandkomen van de drinkwatervoor ziening echt niet zo eenvoudig was. Maar mij echt weer inleven in het ge vecht dat toen toch heeft plaats ge had, nee, dat kan ik ook niet meer. Het gevaar is er dus van niets meer te willen of te bevechten te hebben of wanneer men dan toch een streven of en ideaal heeft dan te staan te komen in een dusdanige ingewikkeldheid der problemen, dat men er niet uit wijs kan worden. Zo somber kan dat allemaal nooit zijn natuurlijk, want iedere tijd en iedere generatie heeft zijn eigen pro blemen en idealen gehad en ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat dit ook nu niet weer het geval zal zijn. Er zijn er die spreken van een jeugdreveil en het zou mij niet verba zen dat zij nog gelijk hebben ook. Ontmoet men allerlei beweging van onnodige soms onaangename franje, dan lijkt mij goede hoop aan wezig voor de groei van nieuwe ker nen, die wéér een betere toekomst gaan opbouwen. Waarde Texelaar, dit is nauwelijks meer dan een zacht gemijmer gewor den. Ik hoop dat de cijfers U aanlei ding geven eens ernstig in een stoel te gaan zitten en mijn mijmering op eigen wijze voort te zetten. Enige be zinning aan het einde van het jaar is toch wel wenselijk. Ik wens Texel en de Texelaars weer alle goeds toe voor 1967 en nog in het bijzonder de jongere generatie groeiende bewustwording van hun komende verantwoordelijkheid. TESO KOCHT VOOR ƒ25.000,— ZWEMBADOBLIGATIES De N.V. TESO heeft voor een bedrag van ƒ25.000,ingetekend op de 5°/o obligatielening voor het zwembad. In totaal is nu voor ƒ102.000,aan obli gaties verkocht. De Recreatiestichting beschouwt de lening als geslaagd wan neer ƒ150.000,zal zijn bijeengebracht. ZATERDAG 7 JANUARI FEESTAVOND VOOR PAARDENSPORTVERENIGING De vereniging voor Vrienden van het Paard houdt zaterdag 7 januari in hotel „De Lindeboom-Texel" de jaar lijkse paardensport-feestavond. De avond zal deze keer worden verzorgd door het A tot Z-cabaret van Jan de Kleijn uit Zwolle. Traditiegetrouw zul len ook de prijzen van het Concours- Hippique worden uitgereikt. Er is bal na. Kaarten voor deze avond kan men zolang de voorraad strekt bestel len of afhalen bij mevr. B. Keesom- Karsten, tel. (02220) 2729 of mevrouw De Lugt-Parlevliet, tel. (02220) 2072. Uiterlijk op maandag 2 januari, op wel ke dag de kaarten ook tussen 11 en 12 uur 's morgens in hotel „De Linde boom-Texel" kunnen worden afgehaald. „EEN ZEEMAN GING PASSAGIEREN" OUDESCHILD De toneelvereni ging „Nieuw Leven" te Oudeschild heeft onlangs het blijspel in drie be drijven „Een zeeman ging passagieren" van Koos Beswino in studie genomen. Het zal 28 januari 1967 in het dorps huis worden opgevoerd. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 22 tot en met 28 december 1966 Geboren: Reinier Adriaan, zv. Paul Oskamp en Jantjet E. Gorter TIEN DEELNEMERS SLAAGDEN VOOR TOILETTEERCURSUS Vorige week vrijdag werd de eindles gehouden van de op initiatief van de Paardenspcrtvereniging georganiseerde cursus „Paarderabeoordeling, voorbren gen en toiletteren". Vier examinatoren, onder leiding van de heer L W. Bies heuvel van het Ministerie van Land bouw, hebben de cursisten vanaf 's morgens half tien tot 's middags half vijf bezig gehouden op het bedrijf van de heer J. C. Roeper te Oosterend, waar een zestal paarden was bijeengebracht. Van de 14 cursisten behaalden tien het getuigschrift. Eén cursist mag we gens ziekte elders examen doen. Het hoogste aantal punten behaalde mevr. M Goeman-Smit De overige geslaag den zijn. J. Kiljan jr., K. du Porto, F. Bakker, Yvonne Elias, H. Spigt sr., J. Dijkshoorn, Ella Houwing, R. Keijser en Annelies Rommel. Namens de cur sisten werd door de heer J. Kiljan jr een presentje aan de leraren overhan- digd. Een merkwaardige, beslist goede film is „Die knotsgekke kerels in hun vlie gende kratten" de geschiedenis van een aantelluchtvaartpioniers die deelnemen aan een luchtrace van Londen naar Pa rijs. De wedstrijd is uitgeschreven door de krantenmagnaat Rawnsley en ver bindt er een prijs van 10.000 pond aan voor de winnaar Uit alle delen van de wereld stromen de aviateurs toe. Bij 't testen van de vliegtuigen doet zich een reeks incidenten en ongelukken voor die ononderbroken op de lachspieren werken maar tenslotte gaan toch 12 machines van start. Het deelnemende aantal wordt nog verder uitgedund tot dat het gaat tussen Mays, (de verloofde van de dochter van Rawnsley), New ton en de Italiaan Ponticelli. Mays wint, want het toestel van de Italiaan raakt in brand en Newton loopt ver traging op omdat hij de Italiaan de kans geeft „over te stappen". Voor het maken van deze film moest een aantal historische vliegtuigen tot in de kleinste details worden nage maakt. De 2 uur en 15 minuten duren de film werd opgenomen in „Todd-AO" en kleuren. Hij draait zondag-, maan dag- en dinsdagavond in het City-the ater. Zondagmiddag 3 uur wordt „Stan Laurel en Oliver Hardy als struikro vers" vertoond, een film waarin men de „dikke en dunne" kan zien als mede werkers van de Italiaanse bandiet Fra Diavolo. Verschijnt dinsdags cn vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. TER OVERDENKING: Aan het einde van het jaar plegen wij de balans op te maken. Wat was de winst, wat het verlies, economisch en politiek. Waar werden wij rijker en armer, in ons beroeps- en gezinsleven. Waar heb ik succes gehad, en waar als mens gefaald? Het is goed om als gemeenschap en als individu van tijd tot tijd zo te in ventariseren, en daarbij hard voor zich zelf te zijn. Toch is onze beoordeling van ons zelf nog maar kinderspel, vergeleken met het eindoordeel over ons leven. Tenslotte beslissen namelijk niet wij over waarde en onwaarde van ons be staan, maar dal doet God. Wij oorde len niet maar wij worden geoordeeld, in het „iaatste oordeel". Dan komt alles van ons in het licht. In Mattheüs 25 tekent Jezus ons dat eindoordeel, di~ laatste scheiding die de Koning dwars door alles zal gaan trek- •ken. Tot hen die aan zijn rechterhand zijn, zal Hij zeggen; Komt, beërft het Koninkrijk. Tot de anderen zal Hij zeg gen: Gaat weg van Mij, Ik ken u niet. Ls dat een bangmakertje? Nee, maar wij worden er wel aan herinnerd, dat wij niet vrijblijvend bestaan Wij krij gen het leven immers om er wat mee te doen. Leven is: crediet krijgen, maar om er mee te werken. Het is speel ruimte hebben, maar dan ook het spel goed, met overgave spelen. Wie de boel vernielt, maakt zich onmogelijk. En wie vals speelt of niet meespeelt, komt buitenspel te staan. Ziedaar de gedach te van het laatste oordeel. De norm die God aanlegt is of wij het leven gebouwd en verrijkt hebben, of niet. Vooral waar dat in zijn ontredde ring op ons afkomt, in de persoon van de hongerige, de vluchteling, de zieke, het slachtoffer, de eenzame en de oude mens. Nü worden wij dus reeds ge toetst. Jezus zegt: wie één van deze stakkers helpt, heeft het Mij gedaan. En wie het niet doet, heeft het Mij niet gedaan. Mens zijn is dus een zeer verant woordelijk iets We moeten er verant woording voor afleggen. God gelooft aan de gaafheid van het bestaan Hij werkt daaraan. U ook? God heeft ons lief. Hebben wij het elkaar? Dat is de vraag. Wij hebben dus reden om voorlopig een balans op te maken, met het oog op het laatste oordeel. Misschien moet er een balansopruiming op volgen. Mis schien moet er neutraliteit opgegeven, egoïsme afgezworen worden. Misschien moeten er woorden teruggenomen of onrecht goed gemaakt worden. Mis schien wordt een nieuwe inzet van u gevraagd. Nu kan het nog. OSK. RAAD VAN KERKEN ORGANISEERT AVOND OVER OECUMENE Onder auspiciën van de onlangs op gerichte raad van Kerken op Texel zal op 12 januari in de jeugdherberg „Pa norama" een oecumenische oriëntatie avond worden gehouden. Gesproken zal worden door de oud-katholieke pas toor A. R. Heyligers uit Alkmaar, die ook een aantal dia's zal vertonen. De avond is in de eerste plaats bestemd voor kerkeraadsleden, kerk- en paro chiebesturen en andere kerkelijke medewerkers, maar ook andere se rieuze belangstellenden zijn welkom. PLAN WEDEROM TER VISIE Van 28 december 1966 t/m 27 januari 1967 ligt in het gemeentehuis ter in zage een onlwerp-bestemmingsplan „Landelijk gebied", zesde wijziging. Het betreft hier een nieuwe indeling van het rekreatieterrein van de heer Th. A. van Lamoen nabij „De Slufter". Bedoeld plan heeft in augustus 1966 al eerder ter visie gelegen. Omtrent dit plan moest evenwel met verschillende instanties worden overlegd. Dit overleg kon niet tijdig worden afgerond in verband waarmee nu een nieuwe ter- visie-legging noodzakelijk was. In het plan is sinds aug. 1966 geen wijziging gekomen. WIJ STARTEN 2 JANUARI MET EEN om iedere Texelaar op een ERIK zwakstroom onderdeken te laten slapen. BEL ONS OP of lees de advertentie in het volgen de nummer. OOSTEREND, TEL. (02223) 391 OF 436

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1