Grom ^wartsjexel s in het harL, Uitvoering zwembad plannen moet voorlopig worden uitgesteld Jr AGENDA Viering jaarwisseling ontaardde in een reeks baldadigheden G.S. kunnen garantie op leningen niet goedkeuren Mededeling van Burgemeester «SC vitrage Moerbeek's Vernielzuchtige jeugd leefde zich uit op de Stenen plaats Politie: „ouders zijn medeverantwoordelijk'' .^0R Utyu, Texel krijgt eigen Aquariumvereniging 80e JAARGANG No. 8130 «ENSDAG 3 JANUARI 1967 Uitgave N.V. v/h Langeveld De Rooft Postbus II - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Koog, Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 De hoop dat Texel reeds in het komende jaar een zwembad zal hebben, is de bodem ingeslagen als gevolg van de huidige landspolitiek waardoor het Ge deputeerde Staten niet is toegestaan de door de raad verleende garantie op de geldlening goed te keuren. Omdat het onmogelijk is zonder garantie door te gaan, kunnen degenen die voor de obligatielening hebben gestort, hun geld terug krijgen. Ook degenen die giften in het zwembadfonds hebben ge stort kunnen het geld terugkrijgen als zij dat willen. Een en ander wil niet zeggen dat het zwembadplan nu geheel van de baan is. De recreatiestichting Texel en het zwembadcomité zullen blijven ijveren voor het bad totdat de benodigde garantieverlening wèl zal kunnen worden goedgekeurd. Men leze de hieronder volledig gepubliceerde mededeling, die ons gister ochtend door burgemeester C. De Koning werd verstrekt. ~M~f ET ging allemaal zo aardiq met het zwembad. Er ligt een goed ont- Ê—m werp ter tafel dat van alle kanten gunstig werd beoordeeld. Althans J__t_ wat de technische, de hygiënische, de planologische zijde betreft. Hoewel een zwembad tegenwoordig niet meer rendabel kan zijn was het ook zodanig opgezet dat het, in verhoudingen van het kleinere Texel, verantwoord leek. De totale kosten van het zwembad zijn geraamd op f450.000,Twee geld- gevers, waarvan de namen niet behoeven te worden ge noemd, waren be reid een bedrag van f280.000,te lenen. Verwacht werd dat de Texelse be volking met een bedrag van f150.000,zou inschrijven op een obligatiele ning met een rentevoet van 5% terwijl voorts gerekend werd op f20.000 aan giften, resultaten van kleinere acties, e.d. Beide punten van groot belanq omdat die uiteraard het exploitatietekort drukken. nen die voor de obligatielening hebben gestort dit geld terug te geven ep die genen die voorlopig op de lening heb ben ingeschreven te ontheffen van hun verplichting. Dat wil natuurlijk in het geheel niet zeggen dat het zwembad nu van de baan zou zijn. In het geheel niet; zij die zich daadwerkelijk met het zwem bad hebben bezig gehouden, zullen onverdroten voortgaan. Naar mijn smaak is er slechts een tempovertra ging ontstaan, maar ik ben er van over tuigd dat het zwembad er komt. Ik wil de hoop uitspreken dat zij die op de obligatielening hadden ingeschre ven t.z.t. een even grote mate van be reidwilligheid zullen tonen als zij nu reeds lieten zien Deze rond drie hon derd personen en instanties wil ik hier recht hartelijk dankzeggen voor hun medewerking. Eveneens geldt mijn dank al degenen die op welke wijze dan ook hun medewerking aan de voorbe- Ondanks heel veel negatieve klanken en veel kritiek, is er geen reden om teleurgesteld te zijn over de reacties van de Texelse bevolking te meer nog omdat nog maar betrekkelijk weinig actie is gevoerd. Voor de obligatielening werd voor meer dan ƒ100.000,— toegezegd. Het is niet geoorloofd namen te noemen. Het volgende is toch wel interessant Toe gezegd werd 1 x ƒ25.000,36 x ƒ1.000,—; 1 x 800,—; 30 x 500,—; 1 x ƒ400,—; 5 x 300,—; 13 x 200,—; 219 x ƒ100 De aflossing van de burgerzinlenmg werkt hierin door. Burgerzin is dus niet zo maar een loos begrip Aan giften uit acties en toezegging werd ƒ14.000,bijeengebracht. Van een kennelijk enthousiaste zwemmer of kindervriend was er zelfs een gift van 500,—. Het is niet overdreven te veronder stellen dat aan obligaties ƒ150.000,en aan giften de ƒ20.000,zouden worden bereikt. Ook wat het nodige geld be treft waren er dus nauwelijks moei lijkheden. De exploitatie van het zwem bad kon bevredigend geregeld worden. Ik vind het een vorstelijk gebaar dat de Recreatiestichting Texel bereid was van het exploitatietekort jaarlijks een bedrag van ƒ10.000,voor haar reke ning te nemen. De gemeenteraad vond het zwembad van zodanige betekenis, dat hij bereid was om, ondanks het sombere begro tingsbeeld, het resterende tekort als 'n nieuwe last voor de gemeente te aan vaarden. Ook was de gemeenteraad be reid de nodige garanties te verlenen voor de aan te gane leningen. Nu dan de moeilijkheden. De berotingen van de Recreatiestich- teing en van de gemeente dienen door het college van Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. Eveneens het door de gemeenteraad genomen garan- tiebesluit. Dat er tegen de begrotings wijziging van de Recreatiestichting be zwaren zouden rijzen kan ik mij niet goed voorstellen Anders is dit met de weer zwaarder te belasten gemeente begroting. Het moet wel moeilijk zijn voor het college van Gedeputeerde Sta ten hieraan goedkeuring te verlenen, doch anderzijds ben ik er van overtuigd dat bij dit college het belang van deze zaak voor onze - Texelse - jeugd wei zodanig zwaar weegt, dat er toch reden is om hoopvol te zijn. De voorshands onoverkomelijke barrière is echter de goedkeuring van de te verlenen garan tie. Het college van Gedeputeerde Sta ten mag op grond van door de rijks overheid gegeven strenge richtlijnen niet verdei gaan dan tot een bepaald bedrag. Dit is zo laag gesteld dat ons zwembad daar wel niet kan worden on dergebracht. Althans de mij tot nu toe gedane mededelingen gaan in die rich ting. Het. heeft geen zin hierop kritiek te hebben; het is landspolitiek, die door de situatie van het moment vermoede lijk noodzakelijk is. We doen verstandig in de verwachting te leven en de hoop te koesteren dat hierin ook wel weer verandering komt. Dat is wel meer ge beurd. Zie hier dan de impasse. Het geld is ter leen gevraagd MET de mededeling dat de gemeente zou garanderen en deze garantie is NU niet te realiseren. Het is niet toelaatbaar zonder deze garantie door te gaan, zo dat er wel niet anders opzit dan diege- H. VAN HEERVVAARDEN KAMPIOEN VIERDE KLASSE LIBRE De strijd om het kampioenschap 4de klasse libre is weer gestreden. Het aantal deelnemers bleef ditmaal be perkt tot 8, hetgeen aan de lage kant was. Dit selecte gezelschap bleek echter uit het goede hout gesneden en streed een verbeten strijd. Reeds in de begin periode bleek, dat H v. Heerwaarden, de meest jeugdige speler, hoge ogen zou gooien, wat hij dan ook in zijn slot- partij tegen de „veteraan", de heer R. Daalder, waarmaakte. De resultaten waren als volgt I. H. van Heerwaarden 7 6 7 6 2. S. Rijk 3. R. Daalder 7 4. T. Molenaar 7 5. A. Dekker 7 6. C. Smit 7 7. G. Visser 7 8. H. v. Zeijlen 7 340 144 24 2,36 342 206 20 1.66 334 208 14 1.61 322 187 11 1.72 286 207 12 1 38 256 186 8 1.38 265 210 10 1.22 179 220 4 0.81 MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 reiding van de plannen hebben ver leend. Die personen, die giften in hetzwem- badfonds stortten, kunnen die gelden terugkrijgen, indien zij daar prijs op stellen. Het zwembadfonds blijft echter bestaan en anderzijds zou ik willen op wekken tot acties die dit fonds ver sterken. want 't zwembad moet er toch komen. Het leek mij juist om deze wat onge_ bruikelijke mededeling aan de Texel aars te doen, omdat naar mijn mening men er recht op heeft te weten hoe de kaarten liggen. Intussen, met goede moed gaan wij op naar de volgende fase in de moeilijke strijd om een zwembad. De voorzitter van de Recreatiestichting Texel C. De Koning J. DEKKER OFFICIEUS BILJARTKAMPIOEN Tijdens de wedstrijden, die eerste en tweede kerstdag in hotel „De Graaf" om het officieuze kampioenschap wer den gehouden, is de heer J Dekker te Den Burg eerste geworden. Hij ver wierf daarmee de „Coupe Jan de Wit" Tweede werd de heer W Vendel. Uit slag: 1. J. Dekker 3 2 - 1 640 88 53 7,27 2. W. Vendel 3 2 - 1 410 109 40 6,27 3. P. de Graaf 3 1 - 2 613 85 30 7,21 4 H Grootjen 3 1 - 2 530 88 40 6.02 „VRIENDENKRING" ORGANISEERT TWEEDAAGSE REIS NAAR AMSTERDAM De vereniging „Vriendenkring Texel" organiseert op 28 en 29 januari een reisje naar Amsterdam, speciaal voor Texelaars. Op het programma van deze „goodwill-reis" staat o.m. een bezoek aan het nieuwe De la Mar-theater, waar een show van Wim Sonne veld en Ina van Faassen zal worden be zocht. Iedere Texelaar kan zich voor het reisje laten inschrijven; lid van de Vriendenkring behoeft men dus niet te te zijn. De totale kosten bedragen ƒ49,per persoon. Dit is meer dan voor de trip zelf nodig is; wat over blijft komt ten goede aan het Texelse zwembad. Vertrokken wordt zaterdagochtend 28 januari, 's morgens om half twaalf vanaf de Elemert te Den Burg. Het ge zelschap reist met een comfortabele toerbus van TESO. Om ongeveer twee uur 's middags komt men aan bij het hotel „Trianon" te Amsterdam (naast 't concertgebouw). In „Trianon" wordt gedineerd, overnacht en wordt de vol gende dag het ontbijt en de lunch ge bruikt. Nadat gelegenheid is gegeven om in het centrum van de stad te win kelen, begint om 7 uur 's avonds het diner, waarna men om acht uur naar het nieuwe De la Mar-theater vertrekt voor de Wim Sonneveld-show. Na af loop kan men gebruik maken van col lectief vervoer naar het hotel, maar men kan ook uitgaan Zondagochtend 29 januari wordt om 10.00 uur ontbeten, waarna bij gun stig weer om elf uur een rondvaart door de havens en grachten volgt. Bij minder goed weer zal een der tentoon stellingen in het Rijksmuseum worden bezocht. Om 1 uur 's middags wordt de lunch gebruikt en om drie uur gaat het terug naar Den Helder. Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -j- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. Inschrijving Belangstellenden kunnen zich laten inschrijven bij de VW Texel, tel. (02220) 2280 of bij het secretariaat van de Vriendenkring Texel te Amsterdam, postbus 4236, tel (020) 55066 Bij in schrijving dient een waarborgsom van ƒ10,te worden voldaan, het bedrag dat ook op giro 1.34.59.47 kan worden gestort ten name van de Vriendenkring Texel, Zaandam. Het restant kan bij de aanvang van de reis worden voldaan. Storting van het gehele bedrag bij in schrijving is uiteraard ook mogelijk Aan de deelnemers zal enkele dagen voor de reis een uitvoerig dagprogram ma worcen toegezonden met allerlei tips o.a. betreffende mogelijkheden tot winkelen e.d. in Amsterdam. Dat deelname tegen een betrekkelijk laag bedrag mogelijk is, is te danken aan medewerking van verschillende instanties, zo deelde de secretaris van De Vriendenkring ons mee. Woensdag 4 januari Den Burg. De Lindeboom-Texel, Bridgedrive bridgeclub Groot Slem. Vrijdag 6 januari Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kieken dief', aanvang 20 uur Zaterdag 7 januari Eicrland, Vliegveldhotel, Plattelandsvrouwen De Cocksdorp en Eierland, jaarvergadering Den Burg, De Lindeboom-Texel, Cabaret avond van de Paardensportvereniging CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 4 januari 1967 worden de moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht Oudeschild van 13.00 - 13.45 uur; daarna Den Burg tot 16.00 uur. In zijn slotwoord dankte de heer J. Dekker, leidei van de jeugdafdeling biljart „Texel" iedere deelnemer met een passend woord. Het verheugde hem vanzelfsprekend, dat zijn leerling Van Heerwaarden kans gezien had de eerste plaats te veroveren. Ook de nimmers 2 en 3 S Rijk en R. Daalder, oude riva len, die elkaar weinig toegaven, wer den toegesproken Nummer 5, A. Dek ker, die zijn ploeggenoot H. v. Zeijlen lof toesprak, hoopte dat zij in de bil- jartwereld zouden uitgroeien tot een duo zoals Schulte-Boeijen in de Wieler sport. De heer Visser, die zijn 7e plaats als ruim voldoende kwalificeerde, sprak zijn voldoening uit over de prettige sfeer. H. van Zeijlen, die de rij sloot, heeft ruimschoots zijn bijdrage gele verd aan dit gezellige evenement door zijn humoristische kijk op de biljart- sport. Met zijn typische zegswijze te sluiten „dan ben je er weer" werd dit toernooi besloten. D. S&'A Enkele tientallen jongens, goedkeu rend gadegeslagen door vele honder den belangstellenden, hebben het tra ditionele afsteken van vuurwerk op de Stenenplaats doen ontaarden in een reeks baldadigheden, waar zelfs de politie niet op had gerekend. Aanvan kelijk zag het er naar uit dat de jaar wisseling rustiger zou verlopen dan vorig jaar. 's Middags hadden jongelui reeds massa's vuurwerk afgestoken zodat er voor de nacht niet zoveel overbleef. Toen de resterende rotjes op waren, zocht men naar ander vermaak Het begon met het verbranden van een kerstboom, maar al spoedig werd andere brandstof aangesleept. Bussen benzine werden in de vlammen leeg- gekeerd en getracht werd de onlangs ten koste van grote sommen gerestau reerde pomp te vernielen. De histori sche houten pomp werd met benzine overgoten en in brand gestoken. Het plan slaagde slechts gedeeltelijk want de pomp vatte moeilijk vlam. Slechts aan een zijde verbrandden enkele planken, zodat de schade beperkt bleef. Anders verging het de bank, die door de gemeente onlangs op de Stenen plaats is neergezet ten behoeve van de bejaarden. Het zeer degelijk geconstru eerde ding werd met man en macht uit de grond getrokken en als een barri cade neergezet aan het begin van de Weverstraat. Ook de betonnen bloem bakken werden van hun plaats gehaald en over de straat gerold. Het zelfde ge beurde met een aantal ijzeren metsel- t roggen. Politie De Rijkspolitie poogde de jongens tot andere gedachten te brengen. De wacht meesters Buis en Ottens reden met de jeep enkele rondjes over de Stenen plaats in de hoop dat dit voldoende zou zijn om de op sensatie beluste jon gelui te matigen. Ze bereikten evenwel een tegengesteld effekt. De jongelui barstten uit in gejuich en bekogelden de politiejeep met stenen en kluiten modder. De knapen zorgden er wel voor tussen de mensenmassa verborgen te blijven, zodat het onmogelijk was da ders te grijpen. Niettemin werd dit toch geprobeerd. Wachtmeester Ottens sprong enkele malen uit de jeep om iemand in de kraag te pakken, maar al gauw werd duidelijk dat de betrok ken jongeman slechts voor een klein ge deelte aan de baldadigheden schuldig was en dat men tegen een grote on grijpbare massa stond. Terugtrekken Beseffende dat de aanwezigheid van de politie niet het gewenste effekt had, trok men zich terug in de hoop dat de jongelui spoedig zouden zijn uitgeraasd en naar huis zouden gaan Dit was een misrekening want de jongelui (in leef tijd variërend van 10 tot 24 jaar) had den de smaak te pakken. Een aantal autobanden werd bij een naburige ga rage weggehaald en in de vlammen ge worpen. Het vuur laaide hoog op en de Stenenplaats werd gehuld in inktzwar te rookwolken. Het vuur verspreidde een grote hitte waarvan de straatlan taarn op het plein het slachtoffer werd. De plastic kap smolt en het licht viel uit. De ANWB richtingaanwijzer werd zwart geblakerd. Er werd ook gesmeten met „molotov-cocktails", met benzine gevulde flessen, waaruit bleek dat de jongelui de zaak terdege hadden voor bereid. Brandweer De politie besloot toen de brandweer in te schakelen. Niet om de jongens van het plein te spuiten, zoals ieder ver wachtte, maar om het vuur te blussen. Omstreeks twee uur arriveerde de ne velblusser en waren de vlammen snel gedoofd. Maar zelfs dit ingrijpen was voor een deel van de jongeren nog geen aanleiding om huiswaarts te keren. Het bleef tot ca half vier onrustig, in welke tijd met behulp van een boerenwagen een verkeersbord op de Stenenplaats tegen de grond werd geramd en men de mensen in de omgeving wakker hield met geschreeuw. Oudeschild Ook in Oudeschild gaf de jaarwisse ling aanleiding tot baldadigheden. In de De Ruyterstraat werd een twintigtal nuisnummers van de gevels gerukt en eerder op de avond had men een in de haven afgemeerde tjalk losgegooid. Omdat de schipper aan boord was, kon worden voorkomen dat het vaartuig op •drift raakte De politie heeft enkele verdachten op het oog, die zo spoedig aan de tand zullen worden gevoeld. Ook in Den Burg zal een aantal jon gens, waarvan men weet dat zij aan de baldadigheden op de Stenenplaats heb ben deelgenomen, ter verantwoording worden geroepen. Opperwachtmeester W. F. Stomp ver telde ons, niet op wanordelijkheden van deze omvang te hebben gerekend. Vol gend jaar zullen vergaande voorzorgs maatregelen worden getroffen om her haling te voorkomen. Bij de politie is men er over verbaasd dat zo jonge kin deren bij het rumoer waren betrokken. De ouders dragen hier zeker een groot deel van de schuld, aldus de heer Stomp die wees op het feit dat kinderen van 10 - 13 jaar nog omstreeks half drie door Den Burg slenterden. Waarom is de politie niet krachtiger opgetreden? Stomp: „We stonden tegenover honder_ den mensen waaronder slechts enkele tientallen herrieschoppers waren. Als we klappen hadden uitgedeeld, zouden zeker verkeerden zijn geraakt. Boven dien waren er veel jonge kinderen bij. Je gaat toch niet een groep kinderen afrossen? We dachten dat de rust snel zou terugkeren als we ons zouden te rugtrekken. Toen begon de herrie pas goed en het is dus niet juist geweest dat we weggingen. Maar achteraf is dat makkelijk praten. Het publiek moet vooral niet denken dat wc er onver schillig tegenover hebben gestaan. Te voren was overlegd welke tactiek we bij eventuele moeilijkheden zouden toe passen. Er is onder andere gesproken met de burgemeester die ons verzocht pas tot het „schoonmaken" van de Ste nenplaats over te gaan bij uiterste noodzaak. We kunnen ook niet zo mak kelijk de brandweer opdragen de men sen nat te spuiten. Stel dat een kind met een nat pak naar huis gaat en een longontsteking krijgt. Dan hebben wij dat veroorzaakt. Hetzelfde publiek dat om krachtig politieoptreden vraagt, schreeuwt moord en brand als hun ei gen kind de gevolgen van dat optreden aan den lijve ondervindt. Men moet echter niet denken dat de politie mach teloos is. We zullen voor 't volgend jaar maatregelen plannen om herhaling van deze troep te voorkomen". Vrijdag oprichtingsvergadering Een, aantal aquariumliefhebbers is tot de conclusie gekomen dat alle voor waarden aanwezig zijn om op Texel tot een bloeiende aquariumvereniging te kunnen komen. Sinds vorig jaar zijn de Texelse aquarianen verenigd in een afdeling van de Heldcrsc vereniging „De Glasbaars". Aanvankelijk was men van mening dat dit het meest voordelig en eenvoudig was. De Texelse leden waren echter nooit in staat dc verga deringen in Den Helder bij te wonen en financieel leverde het deel uitmaken van het grote geheel geen voordelen op. Daarom is besloten de afdeling te doen overgaan in een zelfstan dige Texelse aquariumvereniging, die vrijdagavond in „Eben Haezer" (Julia- nastraat) officieel zal worden opgericht. De 31 leden die tot dusverre waren aangesloten bij de Helderse afdeling, worden automatisch lid. Gaarne wil men het ledental nog wat vergroten en daarom is ieder die voor de aquarium- liefhebberij belangstelling heeft vrij dagavond (20.00 uur) welkom. Het lid maatschap van de aquariumvereniging biedt o.m. als voordeel dat men voor vis en planten voordelig terecht kan in een visbeurs. De Texelse aquariumver- eniging kan gebruik blijven maken van de Helderse visbeurs, maar is voorne mens in Den Burg een eigen visdepot in te richten. Vrijdagavond wordt de aanwezigen de kans geboden het aantal bewoners van hun aquarium uit te breiden want er zal een verloting worden gehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1