rm SUARISBEIUIHGEN VIA Dl RMHflSEM RAIFFEISENBANK Vliegveld Texel boekte 1000ste landing Textielhuis Zegel Timmers Bakkerij ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN Assurantiekantoor S. Bremer Dros bakkerij D. van Sam beek -Sebrama Loonwerkbedrijf „Texel" N.V. Fam. W. P. Geus spaarbank en alle bankzaken Succes voor havenmeester De Bruijn Vrijdagmiddag omstreeks hall drie streken 7 kleine vliegtuigen van de Rijksluchtvaartschool uit Eelde neer op het vliegveld Texel. Voor havenmeester J. C. de Bruijn was dat een glorieuze gebeurtenis, want één der toestellen, de PH RLO, zorgde voor de duizendste landing die dit jaar op [het Texelse vliegveld werd uitgevoerd. Nooit eerder werden na de herope ning van het veld in 1952 zoveel lan dingen geregistreerd. Het was dus ge rechtvaardigd om aan deze gebeurtenis een feestelijk tintje te geven. De heer J. L. Pfundt, de jonge bestuurder van het toestel dat de 1000 volmaakte, kreeg uit handen van mevrouw De Bruijn een groot boeket bloemen aan geboden. In het béhaaglijke warme restaurant presenteerde het echtpaar Stolk koffie en gebak. Namens de n.v. Luchtvaart terrein Texel sprak de heer T. van den Heerik zijn voldoening uit over het be reiken van deze mijlpaal. Hij bracht in herinnering dat het Texelse vliegveld in 1952, na de heropening, 136 toestel len ontving. Dit aantal steeg ieder jaar geleidelijk en in 1958 werd een voorlo pige top bereikt met 925 landingen. Daarna begon de belangstelling van de vliegers voor Texel te kwijnen, 't Ging bergafwaarts met de vliegbewegingen totdat in 1963 herstel intrad. Vorig jaar werden alweer 655 landingen uitge voerd en dit jaar dus meer dan 1000. De heer v.d. Heerik wenste de haven meester geluk met dit feit omdat het mede zijn verdienste is geweest. De heer De Bruijn heeft voortdurend alles in het werk gesteld om het Texelse vliegveld zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Door zijn toedoen kreeg het vliegveld de status van Internationale Luchthaven, waardoor buitenlandse vliegers voortaan rechtstreeks naar Texel kunnen komen omdat daar de douaneformaliteiten kunnen worden afgedaan. Naast de sportinstructie en militaire vliegerij neemt ook het aan tal rondvluchten en zweefvluchten ieder jaar sterk toe. In de afgelopen zo mermaanden in deze sector 1300 lan dingen geregistreerd. De sterk toegeno men belangstelling was ook veroorzaakt door de prettige ontvangst die het echt paar Stolk de vliegers bereidt. De heer v.d. Heerik meende dat Texel thans een waardige plaats in het bin nen- en buitenlandse vliegerij heeft verworven maar hij wees erop dat een verdere uitbreiding van faciliteiten no_ dig is om de belangstelling nog meer te vergroten. Hopelijk kan volgend jaar met de bouw van een hangar worden begon nen. Dit voorjaar zal de drainage van het 93 ha grote veld worden verbeterd. De heer v.d. Heerik overhandigde aan de leerling-vlieger Pfundt als herinne ring een boek van Texel. DE HEER R. W. KOOLHAAS PLOTSELING OVERLEDEN Op 56-jarige leeftijd is zaterdag plot seling de heer R. W Koolhaas te Den Burg overleden. De heer Koolhaas was sinds 1 juni 1954 onderwijzer aan de ULO-school, waar hij onder meer Han delskennis, Engels, Maatschappijleer en Nederlands doceerde. Voordien, van 1942 tot 1954, was hij hoofd van een la gere school te Katwoude. De overle dene begon zijn loopbaan bij het onder wijs te Enkhuizen in 1931 De heer Koolhaas beheerde met zijn vrouw jarenlang de Nutsbibliotheek. Hij was ook de promotor van de Open bare bibliotheek en leeszaal waarin de Nutsbibliotheek in november 1965 op ging. De heer Koolhaas was voorzitter van de Stichting Openbare Bibliotheek Texel. Voorts was hij een gewaardeerd actief lid van het departement Texel van 't Nut en was sinds de oprichting in 1959 bestuurslid van de Stichting Kunstkring Texel. Morgenmiddag zal om 13.30 uur in de Doopsgezinde kerk te Den Burg een rouwdienst worden gehouden, waarna de begrafenis volgt. BEROEP AANGENOMEN OOSTEREND Ds. Beerthuis te Oosterend heeft het onlangs op hem uitgebrachte beroep van de Herv. Ge meente te Bathmen bij Deventer aan genomen Ds. Beerthuis zal medio april vertrekken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden te Den Burg: plastic overhemd, geel met knopen; Marokkaanse portemonnee; brume herenportemonnee inh. ƒ1,44, bonnen, sleutel, tm.v. Blom; blauwe linkerwant; sleutel met sleutelhanger tijger Esso; groene lederen halsband; 1 paar bruine motorwanten met teddyvoering; 1 paar lederen zwarte dames- handschocnen; lange zwarte dameshandschoen rechter met zwarte band. Verloren te Den Burg: blauw kinderjack met zilveren knopen en ca puchon; zwarte gitkralen banger met slotje; gele regenbroek; witte wollen meisjeshand schoen, rechter; zilverkleurig armbandje met schakels met naamplaatje waarop „Ina"; zwarte dameshandschoen. Nappa, linker met 2 opgestikte biesjes; 1 paar beige kinder schoentjes m. 22, met rubberen zool en 1 pr. blauwe sokjes; double armbandje met gouden slotje; wieldop Austin; meisjesbril met bruin montuur; bruin manchester jas met koperen knopen; witte kinderportemonnee met pop petjes; donkerbruine damesmuts nylon bont; bruine herenknipportemonnee inh. ƒ35,en 3 of 4 gld. kleingeld; zwarte knipportemonnee inh. plm. ƒ35,en bonnetjes A.H.; zilveren bedel armbandje met 2 bedeltjes voorstellende auto; rode damesregenjas nylon; witte kinder portemonnee; bruine kinderportcmonnee; zand- grijpertje rood koper; damespolshorloge merk Junghans, rond model met nylon geblokt bandje; zwarte gummi regenbroek; gebroken- witte regenbroek, WAAROM GAAN DE MOSSELVERWATERPROEVEN NAAR TEXEL In zijn memorie van antwoord d.d. 19-12-'66 deelt de Minister van Land bouw en Visserij het volgende mede: De ondergetekende kan over de spui- capaciteit, de duur van het spuien en de mogelijkheden om ten behoeve van een voldoend hoog zoutgehalte voor de kust van Zuricheroord de westelijke spuisluis meer te gebruiken dan thans zou gebeuren geen mededelingen doen, daar deze aangelegenheden behoren tot het terrein van het Departement van Verkeer en Waterstaat. De ondergetekende heeft overleg met de Rijkswaterstaat doen plegen alvo rens hij de beslissing nam de verdere voorbereidingen voor de proef „kunst matig verwateren van mosselen" nabij Zuricheroord te staken en alsnog te trachten deze proef nabij 't Horntje te nemen. Naar de mening van de weten schappelijke adviseurs zullen de om standigheden aldaar gunstiger zijn voor het onderzoek, dat nodig is om de vra gen, die samenhangen met het econo misch verantwoord kunstmatig verwa teren van mosselen te beantwoorden. De voorbereidingen voor Zuricher oord zijn gestaakt, omdat 1. bij de automatische registratie van het zoutgehalte bij Zuricheroord bleek, dat een onverwaent groot deel van de tijd het water een zoutgehalte lager dan 10°/oo had, hetgeen beneden het voor mosselen toelaatbare minimum is en het zoutgehalte slechts zeer zelden een waarde van 25°/oo of daar boven, te weten het optimum, bereikte; 2. bij vergelijking van de bij de auto matische registratie gevonden zout gehalten er een duidelijk verband bleek te bestaan tussen het spuien bij Kornwerderzand, de afvoer van de IJssel en het zoutgehalte bij Zuricheroord; 3. bij de bestudering van de gespuide hoeveelheden in 10ö m3 per maand te Kornwerderzand vanaf 1955 tot 1966 bleek, dat het jaar 1964 in welk jaar de beslissing werd geno men de proef kunstmatig verwate ren te Zuricheroord te nemen ten opzichte van de andere jaren een abnormaal lage afvoer had; 4. van de zijde van de Rijkswater staat werd vernomen, dat in de toekomst mede in verband met de normal isatiewerken meer water door de IJssel zal worden afge voerd en dientengevolge eerder op intensivering dan op vermindering van het spuien te Kornwerderzand moet worden gerekend; 5. van de zijde van de Rijkswater staat werd medegedeeld, dat het niet mogelijk is, gezien de hoeveel heden te spuien water en de capa citeit van de beide sluizen, in voorkomende gevallen rekening te houden met de behoefte aan water met een bepaald zoutgehalte voor de mosselverwaterproef. Tot zover de Minister. M.b.t. punt 4 kunnen we nog het volgende opmerken: Reeds in september 1963 en niet in 1964 werd door de Minister besloten in de polder Zuricheroord een proef in zake het kunstmatig verwateren van mosselen te nemen. Op het zelfde mo ment werd van diverse zijden de vraag gesteld of de keuze wel juist was. In het voorlopig verslag van 31-10- 1963 komt de twijfel t.a.v. de beslissing van de minister tot uitdrukking Op pag. 17 van dit verslag wordt onder vraag 289 het volgende gevraagd: „Is het juist, dat t.a.v. de gekozen plaats voor de vestiging van het proefproject voor de mosselverwate- ring bij Zuricheroord niet vaststaat, of regelmatig over voldoende zout water zal kunnen worden beschikt? Bij de minister bestaat geen twijfel t.a.v. de keuze van de plaats waar de proef gehouden moet worden. T.a.v. de definitieve verwaterplaats is echter nog niets bekend. Daar moet de proef een antwoord op geven. Dit blijkt uit het op 25 november 1963 gegeven antwoord tfpag. 39 van de memorie van antwoord) „Het is juist dat voor de vestiging van een proefobject voor de mossel- verwatering een plaats gekozen is, waarvan niet bij voorbaat vast staat, dat het zoutgehalte van het water er altijd voldoende hoog zal zijn. Met opzet is deze keuze aldus bepaald ten einde experimenteel te kunnen vaststellen, welke grenzen aan het zoutgehalte gesteld dienen te worden voor een vlotte verwatering en voor 'n wijze van bewaring van de gereinigde mosselen, die een ontoe laatbare mate van kwaliteitsverlies bij transport voorkomt. Alleen deze experimenten kunnen leiden tot een verantwoorde keuze van de plaats, waar de definitieve verwéterinstalla tie zal worden gebouwd. Het antwoord van 19 dec. 1966 naast het antwoord van 25 nov. 1963 werpt een interessant licht op de wijze waar op men destijds meende en thans meent een zwaar getroffen bedrijfstak te moe ten helpen. Aan de in 1963 aangekon digde experimenen is men niet toege komen. Juist omdat de situatie bij Zuricheroord zo slecht of althans afwij kend was van elders in de Waddenzee, beslist men aldaar proeven te nemen. Nu gaan deze proeven niet door, mede omdat in 1961 de situatie ten aanzien van de afvoer opmerkelijk afweek in vergelijking met andere jaren. Hoe dit alles ook zij, er zijn onder tussen kostbare jaren voorbijgegaan. Het Deltaplan vordert en het tijdstip, dat in de Oosterschelde niet langer verwaterd kan worden, komt steeds dichterbij. Het is nu maar te hopen, dat men spoedig in 't Horntje met de proeven kan beginnen. Dat is niet een Texels of een Harlinger belang. Dat is een belang van de Zeeuwse mosselkwe- kers, die door het Delta-plan in hun bestaan bedreigd worden. Zendt vroegtijdig Uw advertenties in TEXELAARTJES 3 regels ƒ1,25; elke regel méér ƒ0,25. Onder adres te bevr. (met eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nummer ƒ0,50 meer. Speciaal voor gelegen heidsaanbiedingen. (N.B. voor in deze kolom geplaatste zaakadverten ties geldt het normale millimetertarief). Autorijschool H. Zing- stra, Plevierstraat 12, De Coog, tel. 477. Ook voor verlenging van uw rijbe wijzen Voor diepwoelen en mol-drainering. Tevens gier- en mengmest uit rijden. Kampstra, tel. (02223) 295 Volop hand- en moes appels. Huisman, De Veen Voor het slijpen van tondeusemesjes voor vee- scharen. Witvliet, Pont- weg Opleiding voor al uw rijbewijzen en ook voor verlenging van rijbewij zen. Rijschool Groot, eig. K. H. Boon Vamor gedipl. tel. (02230) 3252 U tankt nog steeds het voordeligst aan de witte pomp van Oudeschild. Gebruikte automobie len 1 Fiat 500 '63, 1 Opel Kapitan '55, ll Fiat 850 '65, 1 VW-bestel ƒ850,-. Fa. Gebr. Schoorl, telef. (02220) 2550 Rythm. gymn. v meis jes en dames. Vnjd. 19 - 21 u. Woelige Hoek, Den Burg. Voor alle bejaar den vrijd. 14.30 - 15.15 u. in St. Jan Te koop aangeb. houten schuur 3,5 x 6 m. uit- neembaar. B. Lap, Ro- zendijk H 94 c, de Den nen Gevr. spinnewiel. Br. met prijsopgave A. Wil- lemse, Willemstraat 43, Delft Te koop gevraagd gro te hutkoffer, in goede st. Tel. (02220) 2782 Tot onze grote droef heid moeten we u het overlijden berichten van onze lieve man, vader en grootvader Rcinoud Willem Koolhaas echtgenoot van A. C. Gijzelaar op de leeftijd van 56 jaar. Den Burg: A C. Koolhaas- Gijzelaar Amstelveen: J. F. Koolhaas J. Koolhaas-Blok Maarten Delft: R. B. Koolhaas J Geertsema Texel, 31 december '66 Ada v. Hollandstraat 2 Den Burg. De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 4 januari 1967, 13.30 uur, in de Doopsgezinde kerk te Den Burg, door ds H. Mudde, Evangelisch Luthers predikant te Den Helder, waarna de begrafenis op de Algemene Begraaf plaats te Den Burg zal plaatsvinden Gelegenheid tot con doleren: dinsdagavond 7.30 - 9.00 uur en na afloop van de begra fenis in de Doopsge zinde kerk. Thuis liever geen be zoek. Geen bloemen. Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze voorzitter de heer R. W. Koolhaas Bestuur van de Openbare leeszaal en bibliotheek Texel Den Burg, 31 december 1966 Het bestuur van de „Stichting Kunstkring Texel" geeft met diep leedwezen kennis van het overlijden van zijn hogelijk gewaardeerd mede-bestuurslid, de heer R. W. Koolhaas Zijn grote ervaring op het terrein van het verenigingsleven en zijn bezonken oordeel zullen wij node moe ten missen. Hij ruste is vrede. Het bestuur van de Stichting Kunst kring Texel. Wij danken voor het in ons gestelde vertrouwen en wensen u een gelukkig en voorspoedig 1967. •s VAN DER MEER N.V. Den Burg De Koog Schoorl Gelukkig nieuwjaar Weverstraat Binnen burg dn Wij wensen u allen een voorspoedig 1967 Directie en personeel Dros Magazijn WIJ WENSEN U EEN VOORSPOEDIG 1967 DEN BURG DE KOOG OOSTEREND FOTO LANGEVEl.D 0E R.OOiJ N.V VL1ESTRAAT 22, OOSTERENCj' Wenst u allen een voorspoedig 1967 Wij wensen al onze relaties en bekenden een voorspoedig 1967 W. J. Bakker, grondwerken Den Hoorn, Texel, telefoon (02226) 265 wenst allen een gelukkig nieuwjaar Kogerstraat 44 De Ruyterstraat 62, Den Burg Oudeschild Wij wensen een ieder een zalig en voorspoedig 1967 wenst u een gelukkig en voorspoedig 1967. Modehuis Moerbeek wenst u in alle opzichten een voorspoedig 1967. Wij wensen u allen een gelukkig nieuwjaar Weverstraat 55 Het gemeentebestuur geeft met groot leed wezen kennis van het overlijden van zijn medewerker, de heer Reinoud Willem Koolhaas onderwijzer aan de openbare school voor u.l.o. te Den Burg. Door steeds met hoge plichtsbetrachting zijn functie uit te oefenen, heeft hij zeer velen aan zich verplicht. Texel, 2 januari 1967. Het gemeentebestuur van Texel Voor de grote belang stelling bij onze receptie op 10 december ter (gelegenheid van het 40-jarig jubileum bij de KNSM zeggen wij hartelijk dank Kees en Annie Cupido Rijschool M van Schijndel wenst al zijn clientèle, vrienden en bekenden 'n voorspoedig nieuwjaar toe. Wij wensen familie, vrienden en begunsti gers 'n voorspoedig 1967 Fa. Jb. Mosk Zn Gelukkig nieuwjaar P. Bremer M. E. Bremer-Kooiman Plevierstraat 20, De Koog Steeds meer bedrijven gaan ertoe over de salarissen giraal uit te betalen. Indien uw werkgever de sala rissen giraal uitbetaalt, verzoekt u uw werkgever voortaan uw salaris over te maken op uw PRIVÉ- REKENING bij de Raiffeisenbank. De privé-rekening is de rekening voor hen, die het salaris niet meer in contanten krijgen uitbetaald. Dit zijn de voordelen van een privé-rekening: 1. U kunt op eenvoudige wijze in contanten over het door u gewenste bedrag beschik ken, 2. U kunt de Raiffeisenbank verzoeken maande lijks een bepaald bedrag over te schrijven naar uw spaarrekening Reeds meer dan 2 miljoen spaarders meteen gezamenlijktegoed van ruim f 5 miljard gulden gaven hun vertrouwen aan de Raiffeisenbank. 3. Bo vendien kunt u de bank opdracht geven éénmalige of regelmatig terugkerende betalingen automatisch voor u te verrichten De prijs van dit alles? Service van de Raiffeisenbank De Raiffeisenbanken zijn met hun ruim 1300 vestigingen in Nederland en hun persoonlijke behandeling dé instellingen voor inscha! eling bij girale salarisbetalingen Rijwielhandel Troost Gelukkig nieuwjaar Familie, vrienden en be kenden een voorspoedig nieuwjaar Fam. J. Koopman Pzn De Ruyterstraat 17, Oudeschild Fam. B. Oostra wenst alle vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar Vrienden en begunstigers een voorspoedig 1967 A. N. Plaatsman I. Plaatsman-Boggia Adrie 40

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 2