Cjroen {2warL-Jexels in het harL, Continu regeringsbeleid is door confessionele partijen onmogelijk Dr. C. de Galan voor P.v.d.A.-Texel: In evenwicht brengen economie nodig om uit recessie te komen reiswiegen Moerbeek's 'de worsteltent' ECONOOM DRS V. D. MEY VOOR CHU-TEXEL Evangelie inspireert confessionele partij «ISDAG 14 FEBRUARI 1967 80e JAARGANG No. 8142 Jltgave N.V. v/h Langeveld De Rooj) ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 laktie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Dg, Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 De belangstelling voor de politiek neemt toe, ook op Texel. De voorzitter van de PvdA-afdeling Texel, de heer J. J. Westdorp concludeerde dit toen hij donderdagavond in „Casino" zijn blik liet gaan over de belangstellenden, die waren gekomen om te luisteren naar dr. C. de Galan, directeur van de Dr. Wiar- di Beckmanstichting. Dr. De Galan had een verklaring voor de groeiende be langstelling van de laatste tijd: de men sen gaan beseffen dat er strijdpunten aan de orde zijn, die van het grootste belang zijn voor de toekomst. Daarbij komt dat de politiek en de politieke partijen in beweging zijn. De verhou dingen in Nederland zijn de laatste we ken duidelijker geworden. Met name de PvdA heeft zich doen kennen als een vooruitstrevende kracht, terwijl de WD er steeds meer voor uitkomt, dat zij de conservatieve kant uitgaat. Niet temin noemde de heer De Galan de politieke situatie van dit moment ver ontrustend. Het ontbreekt in Nederland aan regeerkracht. Nauwelijks is men in staat een regering op te brengen, die de tijd krijgt haar programma uit te voe ren, waarbij komt dat de kiezers met het uitbrengen van hun stem niet be palen hoe er straks geregeerd wordt. De oorzaak van deze nare toestand zijn de confessionele partijen, die geen duidelijke programmapartijen zijn. Men weet niet waarvoor men kiest. Een lichtpuntje is dat de ARP tracht wèl een vooruitstrevende lijn te volgen in tegenstelling tot b.v. de GHU, die is opgebouwd uit behoudende elementen, zindelijke burgerheren. Zij hebben geen duidelijk programma en vragen alleen om het vertrouwen. Dr. De Galan be treurde het, dat de AR en CHU de laat ste tijd toenadering zoeken, waardoor het verheugende streven van de ARP waarschijnlijk niet tot resultaten zal leiden Veel erger is het echter bij de KVP, die een belangrijk aandeel had in de snelle regeringswisselingen van de laatste drie jaar en het land daardoor onregeerbaar maakte. Met nadruk stel de de spreker dat hij het bestaansrecht van de confessionele partijen niet be twistte. Deze partijen zouden echter duidelijk te kennen moeten geven wel ke politieke richting zij voorstaan. Doen zij dat niet, dan kunnen zii tot hel dorre hout in de Nederlandse politiek worden gerekend. Ook de splinterpar tijen verzwakken de regeerkracht. Duidelijkheid De heer De Galan was er verheugd over dat de verschillen van de partijen duidelijk aan de dag zijn getreden. De WD heeft voor een klare conservatie ve richting gekozen; de PvdA heeft zich radicaler opgesteld en zelfs in de KVP hebben de conservatieve elementen nu duidelijk de overhand. Het blijkt ook uit de programma's. De WD wil géén andere inkomensverdeling, geen wo ningwetwoningen en hangt het Ameri kaanse standpunt aan in de kwestie Vietnam. De enige zorg voor deze par tij is dat de belastingen niet hoger worden. De economische toestand van het ogenblik vond de heer De Galan niet zo verontrustend als de politieke. Hij noemde de huidige recessie een gespan nen labiele toestand, die kon worden verwacht na de periode van prijsstij gingen, krapte op de arbeidsmarkt, het groeiend tekort op de betalingsbalans en het gebrek aan kapitaal. Van de ka- pitaalsschaarste worden overigens de gemeenten de dupe, zo meende dr. De Galan. Het bedrijfsleven komt toch wel aan haar trekken en ook het rijk ont springt de dans wel. Werkloosheid Volgens de spreker moet men er zich niet over verbazen, dat in de naaste toekomst nog meer bedrijven gaan sluiten; dat is niet te voorkomen. De gevolgen daarvan kunnen door een krachtig regeringsbeleid worden opge vangen. Werkloosheid kan planmatig in de hand worden gehouden. In dit verband prees de spreker het huidige overgangskabinet, dat veel geld be schikbaar heeft gesteld om aanvullende werkgelegenheid mogelijk te maken. De maatregelen kwamen wel wat laat, maar dat was mede het gevolg van de KOELEN OF VRIEZEN fPij hebben juist ivat u zoekt fa Gebr. Sclioorl, tel. 2550 crisis, waardoor het regeringswerk on nodig twee maanden lang heeft stilge legen. De crisis was overbodig, omdat in mei a.s. toch een nieuwe regering zou zijn gevormd. Aanleiding tot het doen vallen van de regering was dan ook niet de rijksbegroting, maar een aantal zaken, die de PvdA na aan het hart liggen en die verwezenlijkt „dreigden" te worden. Dat blijkt ook uit het feit, dat de regering Zijlstra de begroting voor geen cent heeft veran derd. Drie hoofdzaken Terugkomende op de noodzaak dat de politieke verhoudingen in Nederland moeten worden veranderd, zei dr. De Galan, dat de confessionele partijen met een duidelijk programma moeten komen Klaarheid is nodig, maar daar ontbrak het ook bij de PvdA wel eens aan. De kiezers hebben vorig jaar dui delijk hun ontstemming laten blijken. Resumerende stelde de spreker, dat het nu gaat om drie hoofdzaken: de verdeling (essentieel voor het socialis me); de zeggenschap en de toekomst. In het belang van een goede verdeling is, dat de laagste salarissen het meest worden verhoogd. Op het ogenblik worden de inkomensverschillen nog steeds groter. De helft van het Neder landse vermogen is het bezit van l°/o van de Nederlandse bevolking. Hier zijn fiscale maatregelen geboden. Daar om pleit de PvdA voor meer vermo gensbelasting, successierechten en be lasting op de vermogensaanwas. In het kader van de verdeling past ook uit breiding van de ontwikkelingshulp aan landen waar de armste Nederlanders nog rijk zouden lijken. Zeggenschap zal men niet alleen politiek moeten heb ben, maar ook economisch. De werkne mer moet in het bednjf zijn stem kun nen laten horen. Zeggenschap heeft men ook niet over de bodemschatten (die toch het bezit van ieder zijn) en de steeds kostbaarder wordende grond. De vraag of hel beheer daarover aan particulieren of aan de gemeenschap moet worden overgelaten is nu aan de orde. Toekomst Van het hoogste belang is ook de zorg voor de toekomst. De bevolking breidt zich uit; ieder gezin heeft straks een auto. Er moeten wegen, scholen, parkeerplaatsen, sporthallen enz. enz. komen. Daarmee moet nu een begin worden gemaakt en daarvoor moeten offers worden gebracht. Na de pauze werd ruimschoots van de gelegenheid tot vragen stellen ge bruik gemaakt. Zo was het sommigen opgevallen, dat de PvdA in haar pro gramma verlangens uit die door geen andere mogelijke regeringspartner kunnen worden aanvaard. Betekent dit dat de ÉVcLA in de oppositie zal gaan of zal men toch water in de wijn doen en meeregeren? De PvdA zou in het laatste geval toch moeten eisen dat men in ieder geval vier jaar kan blijven zitten. Met wéér een kabinetcrisis om de verwezenlijking van socialistische verlangens te dwarsbomen is niemand gediend. Minim umprogramma De heer De Galan bevestigde, dat men bij het aanvaarden van regerings verantwoordelijkheid inderdaad de ga rantie van vier jaar zal eisen. Maar of zal worden meegeregeerd is zeer de vraag, want de PvdA wil enkele van haar verlangens beslist in het rege ringsprogramma zien neergelegd. Daar toe horen de olie. en gaswinningsvoor- waarden, de vergroting van de zeggen schap van werknemers, de sociadisti- sche grondpoli/tiek, verhoging succes sierechten en vermogensbelasting, spe culatiewinstbelasting en meer ontwik kelingshulp. Zonder deze punten doen we beslist niet mee, zo zei de spreker. De vraag werd gesteld of het voor de kiezers niet prettig zou zijn als de PvdA de zaak inderdaad zo zou stellen in het verkiezingsprogramma, een minimum- programma dus. Dr. De Galan zei een voorstander van zo'n programma te zijn, maar de partij vindt het idee ge vaarlijk. Het zou betekenen dat men net zou meeregeren als de andere part ners met een onderdeel van een der punten niet akkoord zou gaan. Men moet op een onderdeel van een of meer verlangens kunnen inbinden in het be lang van het andere, dat dan kan wor den verwezenlijkt. Het was sympathiek dat de spreker het doen en laten van zijn partij niet door dik en dun verdedigde. Zo be treurde hij het, dat niet de PvdA, maar de VVD om een onderzoek in de kwes tie Von Kieimansegg heeft gevraagd. (Naar aanleiding van het artikel in Vrij Nederland). Geen grote crisis Een andere vraag: Regeren is voor uitzien. Heeft men de huidige werk loosheid niet voorzien? Antwoord: Ja, maar niet m deze mate. De spreker verzekerde zijn gehoor echter, dat een crisis zoals in de jaren 30, in Nederland thans onmogelijk is, omdat ook niet- linkse regeringen de werkloosheid uit eigen belang bestrijden. In feite is het indertijd door de socialisten ge propageerde Plan voor de Arbeid ge meengoed geworden. Gevraagd naar de houding van de PvdA tegenover de PBO-organen. (Vol gens het verkiezingsprogramma moeten deze worden gesaneerd) zei dr. De Galan, dat de socialisten altijd kritisch tegenover de schappen hebben gestaan. Na de oorlog zag men er echter een mogelijkheid in om de invloed van de werknemers in allerlei bedrijfstakken te vergroten. Er is dan ook voor schap pen gepleit, waarin de overheid veel invloed zou hebben. Het bedoelde sane ren zal bestaan uit het opheffen van de schappen, die in de praktijd geen nut blijken te hebben; daartoe zal niet het landbouwschap behoren, want deze in stelling heeft veel goed werk verricht. Tijdens de discussie kwamen nog tal van andere problemen aan de orde. Zo werd langdurig gesproken over de PvdA-houding in de kwestie Vietnam, de invloed van de Boerenpartij en de pacifisten op de politieke belangstel ling, en de vraag of voor Nederland een evenredige vertegenwoordiging of het districtenstelsel gewenst is. (De PvdA streeft naar een combinatie van beide systemen) Evenals de eerder gehouden verkiezingsbijeenkomsten van de PSP en de KVP werd ook deze avond om half twaalf gesloten. GEBRUIK CONTAINERS WORDT 40 PCT. DUURDER Het gemeentebestuur ziet zich ge noodzaakt de tarieven voor het verwis selen enz. van vuilnislaadkisten (con tainers) aanzienlijk te verhogen. De ex ploitatie van het containersysteem is als gevolg van de gestegen arbeidslonen en autokosten nadelig geworden. Het nadelig saldo over 1966 bedroeg ƒ3085,terwijl dat voor 1967 op 3490,wordt gefaamd. Om een slui tende exploitatie te krijgen dienen de tarieven voor het verwisselen en legen van de laadkisten met ongeveer 40°/o te worden verhoogd. Tegenover de arbeidslonen en auto kosten van 1967 ad ƒ17.000,staan vergoedingen voor het verwisselen en legen van de kisten ad 12.250,Een verhoging van dat bedrag met 40% geeft een totaalopbrengst te zien van ƒ17.150,waarmee op dit onderdeel de kosten zijn goedgemaakt. De kosten van rente en afschrijving en onderhoud ad ƒ11.490,worden ruimschoots opge bracht door huurvergoeding ad ƒ12750,- Omdat de kisten nog nieuw zijn, be hoeft voorshands weinig voor onder houd te worden uitgegeven zodat hier zelfs een batig saldo van ƒ1260,wordt geraamd L. K. VROEGINDEWEIJ NAAR MEPPEL De directeur van de Veterinair Hy giënische Dienst, de heer L. K. Vroeg- indeweij zal Texel verlaten. In verband met zijn benoeming tot directeur van de vleeskeuringsdient te Meppel zal hij per 1 mei door de gemeente eervol worden onslagen, zo blijkt uit een des betreffend voorstel aan de raad. De heer Vroegindeweij is ruim vijf jaar op Texel werkzaam geweest. VOL-AUTOMATISCHE INDESIT WASAUTOMATEN Fantastisch goed, voor slechtsƒ598, FA. GEBR. SCIIOORL, tel. 2550. Ook de Christelijk-Historische Kies vereniging Texel heeft wat gedaan om haar aanhang in overtuiging te ster ken om anderen die nog niet eerder de beginselen van deze partij onder schreven, alsnog daartoe te brengen. Of men daarin is geslaagd zal mor genavond blijken als de verkiezings uitslagen voor Texel bekend worden. Veel resultaten kunnen de verschillen de politieke bijeenkomsten van de laatste tijd niet hebben gehad. Het me rendeel van de belangstellenden be stond steeds uit overtuigende aanhan gers van de gepropageerde richting; de weinige anderen waren doorgaans zo van de juistheid van hun politieke visie overtuigd, dat zij wel niet zullen zijn „bekeerd". Maar het is mogelijk, dat de publiciteit, die aan deze avon den is gegeven op zichzelf reeds voor velen aanleiding zal zijn juist dat éne hokje rood te maken. Als dat zo is, boekt de VVD morgen op Texel ver lies, want dat is de enige grote partij die geen verkiezingsbijeenkomst be legde. De OHU was vrijdagavond dus hek- kesluiter. Ook voor deze avond, die verzorgd werd door de econoom drs. v.d. Meij, kamerlid voor de CHU, be stond veel belangstelling. De heer G. van Agteren, voorzitter van de Christe lijk-Histonsche kiesvereniging toonde er zich voldaan over. Hij memoreerde, dat bij 't jongste NIPO-onderzoek (eind januari) 30% van de kiezers nog niet wist waarop zij zouden stemmen. Hij wees voorts op de huidige moeilijkhe den in het land die van sociaal-econo mische aard zijn. Vooral daarom was het verenigingsbestuur blij dat een vooraanstaand econoom als drs. v.d. Meij deze avond wilde verzorgen. Drs. v.d. Meij begon met een kriti sche beschouwing van het financieel- economische regeringsbeleid van de re gering Cals. Terecht heeft men daarin niet langer vertrouwen gesteld. Het gaat er nu om het economisch klimaat weer gezond te maken, waardoor de groei van de economie weer mogelijk wordt in het belang van allerlei collec tieve en privébehoeften. Het in korte tijd willen vervullen van zeer vele col lectieve behoeften is overigens de fout van het vorige kabinet geweest. Het streven op zichzelf valt te prijzen, maar het mag niet ten koste gaan van het economisch evenwicht. Op dat laatste begrip ging drs. v.d. Meij uitvoerig in. Hij wees op de noodzaak de inflatie te rug te dringen, iets dat de regering Cals volgens hem niet voldoende deed. Noodsituatie Er ontstond een noodsituatie, waarop de begroting voor 1967 niet voldoende was ingesteld. Een van de gevolgen van de huidige recessie is de daling van de particuliere investeringen. Voor het publiek is de mede als gevolg daarvan ontstane werkloosheid het meest be angstigend. Voor het jaar 1967 zuilen gemiddeld steeds 85.000 mensen zonder werk zijn. Een beleid dat bedoeld is om uit de huidige moeilijkheden te raken, moet gericht zijn op het in toom hou den van de loon_ en prijsontwikkeling. De concurrentiepositie van Nederland moet sterk worden; de exportontwik keling moet kunnen voortgaan. (Neder land levert de helft van zijn goederen en diensten aan het buitenland) Verder is de bestrijding van de werkloosheid van belang evenals het regionaal in dustrialisatiebeleid in het Noorden. In kabinet? Of de CHU in de komende regering een rol zal spelen, hangt alleen af van het programma, waarin de werkgele- genheidpolitiek centraal moet staan. Bij het verwezenlijken van collectieve voorzieningen zal men eerst moeten nagaan hoeveel geld ervoor beschik baar is om daarna te zien wat ermee kan worden gedaan Wat de principiële kant van de politiek betreft, merkte de spreker op dat duidelijkheid in de politiek geboden is. De politieke vraag stukken moeten door de publiciteits media duidelijker en doorzichtiger aan de orde worden gesteld. Aan de objec tiviteit van de voorlichting ontbrak het MEUBELHANOEL Den Burg TeL 2572 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der ge meente Texel op dinsdag 21 februari 1967, n.m. 2.30 uur ten raadhuize. Texel, 10 februari 1967. De burgemeester van Texel, C. De Koning 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3 Benoeming van een tweede vertegen woordiger en een tweede plaatsver vangend vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het Centraal Zieken huis te Alkmaar. Aanbevolen worden: als vertegenwoordiger: 1. de heer C. Joustra; 2. de heer F. Standaart; als plaatsvervangend vertegenwoordi ger: 1. de heer J. Daalder; 2. de heer J. Gernaat. 4. Verlening van eervol ontslag aan de heer L. K. Vroegindeweij als directeur van de vétérinair-Hygienische Dienst dezer gemeente in vaste dienst. 5. Benoeming van een onderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Den Burg. Voorge dragen wordt de heer J. Wieten, aldaar. 6. Subsidietoekenning voor de verbouw van het dorpshuis „De Wielewaal" te De Waal. 7. Aankoop van een perceel grond te Den Burg van mevr. A v.d. Oord-Can- rinus, wonende te Oosthem. 8. Verkoop van grond te Den Burg aan de heer M. W, Koorn, wonende aldaar. 9. Wijziging van de verordening op de heffing van reinigingsrechten. 10. Aangaan van een geldlening van ƒ130.000,met de N.V. Bank voor Ne derlandse Gemeenten. 11. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1966. 12. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1967. 13. Wijziging van de begroting van de sociale dienst voor 1967 14. Wijziging van de gemeentebegroting voor 1967. vaak tot dusver; mede als gevolg daar van kregen extreme groeperingen hun kans. Duidelijkheid is in het belang van de democratie. Uitgangspunt Drs. v.d. Meij bestreed de mening, dat confessionele partijen onduidelijk zouden moeten zijn. Juist om het ge meenschappelijk uitgangspunt, dat de anderen missen, zijn de confessionele partijen wèl duidelijk. Dit uitgangspunt is het Evangelie. „Wij erkennen dat Jezus Christus heer is op alle terrein van het leven, dus ook van de politiek. Het gaat om onze verantwoordelijkheid tegenover God en dus tegenover onze naaste". Onduidelijkheid zag de spre ker daarentegen juist bij de socialis tische en liberale partij. Radicale stro mingen in de PvdA wekken twijfel over de lijn van deze partij, terwijl ook het liberalisme iets vaags is geworden. De spreker merkte op dat de aan spreekbaarheid van de PvdA is ver minderd, omdat toestanden van zeer groot sociaal onrecht voorbij zijn. De niet-confessionele partijen gaan alleen uit van hun partijprogramma, waaraan zij zich zo vast hebben gehecht, dat met hen moeilijk tot een compromis valt te komen De spreker stelde vast, dat sinds 1918 steeds een zelfde groot per centage Nederlanders vertrouwen in de CHU heeft gesteld en sprak de hoop uit, dat men de Unie ook woensdag een kans zou geven. Vragen Na de pauze werd een vrij groot aantal vragen gesteld. Niet ieder bleek van de duidelijkheid van de CHU over tuigd. Een PSP-man herinnerde eraan dat ook het socialisme een uitgangs punt heeft dat als levensbeschouwing kan worden gezien. Verder werd de aandacht van drs. v.d. Meij gevestigd op de lage opbrengst, die de landeige naren van hun geïnvesteerde geld heb ben, op het feit dat het kabinet Cals de „erfenis" droeg van het kabinet Marijnen en de verhoging van de art senhonoraria, die niet in overeenstem ming was met de veel geringere stij ging van de lonen. Ook werd door som migen getwijfeld aan de noodzaak om op een confessionele partij te stemmen. Dit naar aanleiding van de bekende oproep van een aantal vooraanstaande katho lieken. Een andere vraagsteller, die slechte ervaringen had met een parti culier levensverzekeringsbedrijf vond dat de levensverzekeringen genationa liseerd moesten worden. Ook werd de aandacht gevestigd op het misbruik, dat met name op Texel van de sociale wetgeving wordt gemaakt. Meisjes, die in het seizoen huishoudelijk werk doen, laten zich bij het arbeidsbureau in schrijven als „serveerster" en leven de rest van het jaar op 80% van het hoge seizoensalaris. Zij zijn niet verplicht ander werk te doen. De spreker ging op de vragen in, maar kon niet in alle gevallen een bevredigend anwoord ge ven of een oplossing in het vooruitzicht stellen. heeft in het restaurant drie specialiteiten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1