Cjroen 27wartsjexelsin het harL, Felle brand legde boerderij in as AGENDA i Koeien op nippertje gered Jachtopziener verongelukt Inboedel geheel verloren Op zondagen 9 juli en 6 augustus Internationaleautocrosses op terrein bij Oosterend res 8 ecretaii Moerbeek's iSDAG 18 APRIL 1967 rEXELSE'S'COURANT filgave N.V. v/h Langeveld De Root) jj(bus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 80e JAARGANG No. 8158 ging, terwijl het merendeel van het angstig loeiende vee nog onder het brandende dak van de stal vast stond. De eeuwenoude stolpboerderij van de iamilie F. Witte in Burgernieuwland is in de nacht van vrijdag op zaterdag in een zee van vuur ten onder gegaan. Vrijwel de gehele inboedel ging ver oren. Mede dank zij het snelle optre- fen van de Texelse brandweer konden zeventien koeien op het nippertje tan de vuurdood worden gered. Vijf schapen, die in een hoek van de schuur ie geboorte van hun lammeren af pachtten, kwamen in de vlammen om. het lossnijden van het vee werd de toer F. Witte door een terugspringende toe tegen de stalmuur gedrukt, waar- Joor hij een been brak en de volgende ochtend naar het ziekenhuis moest porden gebracht. De brand werd ontdekt door mevr. Vitte, die om tien over één ontwaakte ioor geknetter van vuur. Toen ze naar luiten keek zag ze rookwolken en een :egen van vonken langs het raam raaien. Ze sloeg alarm, waardoor haai man en vijf kinderen werden gewekt. direct was duidelijk dat de boerderij en ondergang was gedoemd. Tijd om :h te kleden of om de inboedel naar iten te brengen was er niet meer. De leer Witte en zijn zoons spoedden zich jaar de stal om het vee los te snijden, terwij 1 mevrouw Witte de brandweer belde. In huis was het echter stikdon ier omdat in de meeste vertrekken de flektriciteit was uitgevallen Dat laat ste wijst erop dat een defekt in de ilektrische leidingen de oorzaak van ie brand was KOELEN OF VRIEZEN Wij hebben juist wat u zoekt fa Gebr. Schoorl, tel. 2550 Hulp Welkome hulp bij het lossnijden werd ondervonden van Hans Bremer van Isola Bella, die toevallig voorbij kwam. Maar tenslotte moesten de man nen voor de hitte en rook wijken Toen reed de nevelblusser van de brandweer het erf op. Na de melding was men in recordtijd, minder dan tien minuten, ter plaatse. Direct werd de spuiten gericht op de brandende stal met zijn levende have. Onder het kou de nevelgordiji) kon een zestal spuit gasten de resterende koeien losmaken. De beesten, half bedwelmd door de rook, lieten zich gewillig naar buiten voeren. Vijf dieren hadden reeds won den opgelopen door neervallende stuk ken plastic van het brandende dak. Omdat van de brandende boerderij niets meer viel te redden, werd alleen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de bijgebouwen, waarin de meeste landbouwwerktuigen waren opgesla gen. Alles verloren Van de inboedel van het hoofdge bouw werd niets gered, afgezien van enkele kledingstukken. Door de verze kering zal een belangrijk deel van de schade worden gedekt, maar dat geldt niet voor de eveneens in het huis op geslagen uitzet, die door de verloofde dochter Emmy was aangeschaft. De fa milie Witte kon de volgende dag gaan wonen in het huis van de weduwe P. Witte te Den Burg. De koeien zijn tij delijk ondergebracht in de boerderijen „Agnes" en ,,De Noordkroon". Wéér brandalarm SCHOOL ZUID-E1ERLAND BLEEF BEHOUDEN De mannen van de Texelse brand weer hebben de zondag hard nodig ge had om te bekomen van vele ver moeienissen. Nadat zij vrijdag tot drie uur 's middags in touw waren geweest met het nablussingswerk in Burger nieuwland, lieten de zoemers dezelfde avond tegen middernacht andermaal hun snerpend alarmsignaal horen. Nu was brand uitgebroken in de school van Zuid-Eicrland. In het handarbeidlokaal was een hoeveelheid houtafval door nog onopgehelderde oorzaak aan het smeulen geraakt en tenslotte in brand gevlogen. Het vuur werd ontdekt toen ook de houten vloer en enkele stoeltjes begon nen te branden. Enkele buurtbewoners verschaften zich toegang tot het ge bouw en bestreden het vuur met een tuinslang. Kort daarop arriveerde de brandweer die met de nevelblusser het vuur in korte tijd onder de knie had. Het blussingswerk werd bemoeilijkt door de enorme hitte in het lokaal. Zo hoog was de temperatuur opgelopen, dat de verf van het plafond was ge brand en dat de ramen waren gebar sten. Dat de school niet is afgebrand is te danken aan het feit, dat de ramen gesloten waren, waardoor weinig zuur stof kon toetreden. De brandweer bracht alle smeulende afval naar bui ten en hakte de halfverbrande vloer weg. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak. HANDELSREGISTER In „Handelsbelangen" van 13 april staat vermeld onder wijzigingen in het Handelsregister Café-Pension „De Worsteltent", Texel, Den Burg, Westermient B 141. Pensionbednjf enz. Uittr. eig. J. J. van den Busken Bedrijf wordt voorgezet door een venn. onder firma onder naam „De Worsteltent. Venn.: W. M. Koo- man, J Brücher, Amsterdam, De Clerqstraat 100 (B.B.) Koelbloedig Mevrouw Witte toonde zich bijzon- Ier koelbloedig door in de woonkamer ran het als een fakkel brandende huis >ij het licht van lucifers het telefoon nummer van de brandweer te bellen, i'oor het opzoeken van het nummer, iet draaien van het kengetal en abon- ;enummer had ze drie lucifers nodig Het rieten dak dat door de noord oostenwind van de laatste dagen kurk- Iroog was geworden, vormde met de 25 ton hooi, die eronder lag opge togen een ideale brandstapel. De oeiende vuurzee was over geheel Texel te zien en kleurde de nachtelijke lemel alsof de zon opkwam. In de te- jen het hoofdgebouw aangebouwde ital waren vader en zoons zo hard zij tonden bezig met het bevrijden van iet vee. Beenbreuk Toen de heer Witte de zesde koe had osgesneden werd hij door het zenuw- ichtige beest tegen de muur gesmakt n brak zijn been. Door de zoons Jaap in Gerard werd hij naar buiten ge- leept, waar hij verder machteloos jg noest toezien hoe de hoeve, waar hij i5 jaar lang had geboerd ten onder STIJGENDE BELANGSTELLING VOOR BIBLIOTHEEK De belangstelling voor de Openbare •ibliotheek stijgt, zo blijkt uit het antal uitleningen over het eerste wartaal van 1967 in vergelijking met ezelfde periode volgend jaar. Er wer- len in januari, februari en maart 1952 430) romans uitgeleend, 1164 (1202) tudieboeken, 1677 (1804) jeugdboeken m 827 (862) jeugdstudieboeken. Donderdag 20 april 1967 kn Burg, De Zwaan, R.K. Vrouwengilde, preker de schrijver Toon Kortooms. Aanvang ÏOOO uur. Ook niet-leden zijn welkom. Vrijdag 21 april kn Burg, Dorpshuis, De Kiekendief, aanvang 0 uur. Cocksdorp, De Hoop, Plattelandvrouwen le Cocksdorp/Eierland. De heer J. T. Vogel "t Apeldoorn komt spreken over de ge- cbiedenis van het Paleis en het park van „Het -oo". Na de pauze Flora en Fauna van de loge Veluwe. Zaterdag 22 april len Burg, Schootvoetbaltoemooi op het kxcl-terrein. Vrijdagavond zijn de leden van de Motor-, auto- en bromfietsclub Texel akkoord gegaan met het plan van het bestuur om op de zondagen 9 juli en 6 augustus een autocross te houden nabij Oosterend. Voor een succesvolle cross heeft men minstens 20 rijders nodig. Vrijdag gaven zich reeds 13 deelnemers op. Zonodig zal dit team worden aan- vuld met rijders van het vasteland. Men tracht er zoveel mogelijk een Texelse aangelegenheid van te maken, maar in principe staat deelname open voor coureurs van alle nationaliteiten. Vandaar dat de cross als „internatio nale autocross" zal worden aangekon digd. De gemeente Texel heeft voor de twee evenementen in principe reeds toestemming verleend. Voorzitter C. de Wit vertelde aan het begin van de bij eenkomst, dat het initiatief voor de Texelse autocross is uitgegaan van een groepje liefhebbers. Vooral de heer J. Grisnigt heeft ervoor geijverd. De vo rig jaar georganiseerde autocross bij De Waal zal bepaald niet als voorbeeld dienen. Er werd toen veel te laat be gonnen en er was weinig sensatie te beleven, waardoor het publiek in het algemeen teleurgesteld was. Geen tanks Het is niet de bedoeling dat in de Texelse autocross gebruik zal worden gemaakt van auto's, die zo zwaar ge pantserd zijn dat ze meer lijken op tanks dan personenauto's. Het moeten normale personenauto's zijn, die in re delijk goede staat verkeren. Ze mogen aan de voorzijde een bescherming heb ben èn er zal zelfs worden geëist dat het dak wordt versterkt. De renners moeten verder de normale veiligheids maatregelen nemen: gordel, valhelm. De wagens mogen opzij geen uitsteken de delen hebben, waarmee zij andere deelnemende auto's de flank kunnen openscheuren. Besloten werd de rijders tevoren elk ƒ100,inleggeld te laten betalen, waarvan na de eerste cross de helft en na de tweede cross de rest wordt terugbetaald. Startgeld De deelnemers krijgen een startgeld van ƒ75,en de eerste, tweede en derde prijs zullen uit flinke bedragen VOL-AUTOMATISCHE INDESIT WASAUTOMATEN Fantastisch goed, voor slechtsjf598, FA. GEBR. SCHOORL, tel. 2550. bestaan ((eerste prijs minstens ƒ150, afhankelijk van de recette. De coureurs zullen zich stipt aan de aanwijzingen van de wedstrijdleider moeten houden. Het verloop van de cross zal door de luidsprekers worden becommentari eerd door de heer J. M. de Vries. Het terrein bij Oosterend is voor het doel bijzonder geschikt. Het land is ei gendom van de heer N. Dros te Ooster end. Het wordt aan twee zijden be grensd door een dijk, die als publieke tribune kan dienen. Een brede sloot bevordert de veiligheid van het pu bliek. Er is voldoende parkeer mogelijk., heid en er ontstaan geen grote proble men als de weg erlangs aan beide kan en wordt afgezet. CULTUREEL WERK STELT STUDIECOMMISSIE BUURTWERK IN De Stichting Cultureel Werk streeft naar de stichting van centrum voor buurt- en verenigingswerk, naar het voorbeeld van „De Schoor" te Hoorn. Om de mogelijkheden voor Texel te onderzoeken wordt voorgesteld een studiecommissie in het leven te roe pen. Deze zou moeten bestaan uit twee vertegenwoordigers, die door de Raad van Kerken worden aangewezen, twee vertegenwoordigers namens het over koepelend orgaan van vrouwenorgani saties, twee vertegenwoordigers na mens het CJOT, twee vertegenwoordi gers van dorpshuisbesturen, aan te wij zen door het dagelijks bestuur van de stichting Cultureel Werk, een vertegen woordiger namens het Vormingsinsti tuut voor meisjes en de administrateur van de Stichting Cultureel Werk. Het voorstel zal ter sprake komen tijdens de vergadering op maandag 24 april. De agenda van die vergadering ver meldt onder meer de volgende punten. Vaststelling van de jaarrekening 1966, behandeling van enkele subsidiever zoeken, vaststelling honorering schoon maker en concierge-beheerder van het sport- en cultureel centrum, tariefsver hoging van de muzekschool, bespreking van de mogelijkheden voor school zwemmen in het bad Slufterduin in Eierland en de mogelijkheden, waar door de stichting van een zwembad in Den Burg kan worden bevorderd. De jeugd- en recreatieconsulent zal zijn' zomerprogramma voor 1967 toelichten. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 18 apr. 0.52 en 13.18; 19 apr. 2.04 en 14.48; 20 apr. 3.48 en 16.38; 21 apr. 5.29 en 18.10; 22 apr. 6.55 en 19.25. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. Texelse vissers voor tv TX 88 EN TX 12 VONDEN „MAARTJE" TERUG Als aanvulling op ons bericht in de krant van vrijdag, waarin wij meldden, dat de TX 12 van de fa. v.d. Slikke en Dogger met de netten op de vergane kotter UK 223 „Maartje" waren gelo pen, het volgende. Omdat de TX 12 de positie van het gevonden wrak slechts gebrekkig had kunnen vaststellen (deze kotter beschikt niet over de benodigde elektronische apparatuur) werd voor 't terugvinden van het wrak de hulp van de TX 88, schipper A Boom, ingeroe pen. Beide schepen maakten donder dagochtend een provisorische dregin- stallatie gereed, bestaande uit een 300 meter lange lijn, die van gewichten was voorzien. De schepen trokken de lijn spansgewijze over de zeebodem in de buurt van de eerder door de TX 12 vastgestelde positie. Al spoedig liep de lijn vast op een wrak. Men dacht de „Maartje" gevonden te hebben, en waarschuwde de marme. Deze zond de duiksloep „Hydra" naar het Molengat. De 25-jarige korporaal-machinist E. de Ruiter, die tevens duiker is, daalde af maar constateerde tot teleurstelling van de betrokkenen dat het een oud wrak was. In Urk was intussen met zekerheid vastgesteld, dat de eerder door de TX 12 opgehaalde wrakstukken inderdaad van de „Maartje" afkomstig waren en men drong met klem aan het zoeken voort te zetten. Dus gingen de beide Texelse kotters weer naar het zeege bied om verder te dreggen, nu in meer oostelijke richting. Toen had men meer succes. Nadat de schrijver van de TX 68 een groot okstakel registreerde, liep de lijn korte tijd later vast, op bijna twee mijl oost-ten noorden van de kenton van het Molengat. Weer werd de „Hydra" gehaald en daalde duiker De Ruiter af. Op veertig voet diepte, 12 meter, vond deze een wrak dat alleen de Maartje kon zijn. Het schip lag zodanig, dat het naam bord niet was te zien, terwijl de num mers bedekt werden door een bundel netten. Verder kwam het wrak volko men met het signalement van de Maar tje overeen. Honderd procent zekerheid had men zaterdagochtend, toen men er in slaagde het naambord van de „Maartje" op te halen. Waarschijnlijk zal het niet mogelijk zijn het wrak te lichten. Wel zal wor den getracht de lijken van de omgeko men bemanningsleden, die zich waar schijnlijk nog in het schip bevinden, te bergen. Het lijk van schipper Zwaan spoelde eerder aan op Terschelling. Dat men de UK 223 heeft gevonden is van groot belang, omdat de verzeke ringsmaatschappij de nabestaanden nu schadeloos zal moeten stellen. Tijdens de zoekactie kregen de heren S. v.d. Slikke en S. Dogger van de TX 12 „Avanti" via radio Schevenmgen van de AVRO het verzoek om voor de televisiecamera te verschijnen. Dat ge beurde, zodat de twee Texelaars 's avonds in Willem O. Duijs' programma „Voor de vuist" weg, van hun ervarin gen vertelden. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 19 april a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn: 13.0013.45 uur; Oosterend en De Waal: 13.4514.45 uur; De Cocksdorp en Eierland: 14.4515.45 uur; De Koog: 15.4516.15 uur. I Si MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. 4- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. Auto ramde verkeersbord De 57-jarige jachtopziener P. Ver meulen uit De Koog is zaterdagmiddag om kwart voor vier bij een verkeers ongeluk zo ernstig gewond, dat hij op- weg naar het ziekenhuis verleed. De heer Vermeulen reed in een Volkswagen in de richting Den Burg. De auto werd onder zijn toezicht be stuurd door zijn 21-jarige zoon, die nog geen rijbewijs heeft. Een voor hem rij dende Taunus, bestuurd door de 23- jarige T. J. Koom uit Den Burg wilde linksaf de oude Kogerweg oprijden en sorteerde voor. De heer Vermeulen jr. wilde de wagen aan de linkerzijde passeren. Hij deed dit ijlings, omdat zijn vader waarschuwde dat de Taunus de bocht reeds inzette. Als gevolg van deze abrupte manoeuvre raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De wagen slingerde naar de an dere zijde van de weg, maakte een schuiver, waardoor de neus weer in de richting van De Koog kwam, schoot de weg weer over en botste met de rech- tervoorzijde tegen een verkeeersbord. Getuigen zagen dat de heer Vermeulen uit de auto werd geslingerd en in de berm van het fietspad neersmakte. Op dat moment was hij waarschijnlijk reeds zwaar aan het hoofd gewond door een der punten van het verkeers bord. Met een hevig bloedende hoofd wond en een schedelbasisfractuur werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Aan boord van de veerboot bezweek hij. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der ge meente Texel op woensdag 26 april 1967, n.m. 2.30 uur ten raadhuize. Texel, 17 april 1967. De burgemeester van Texel, C. De Koning 1. Notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school te Mid- den-Eierland. Voorgedragen wordt mevr. E. A. Boog, aldaar. 4. Goedkeuring van garantieverklaring met betrekking tot de richtige uitvoe ring van de besluiten tot het van toe passing verklaren op de directeur en het personeel van de N.V. Texelsche Electriciteitsmaatschappij (T.E.M.) van de Wachtgeldregeling der gemeente Texel. 5. Demping van de Brink te De Koog. 6. Vaststelling van de vierde wijziging van de verordening, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en van de tweede wijzi ging van de verordening, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Winkel sluitingswet 1951. 7. Intrekking van een drietal besluiten d.d. 29 november 1966, en aanzien van het aan de Recreatiestichtig Texel in ruime zin medewerking verlenen met betrekking tot de stichting en exploi tatie van een zwembad te Den Burg. 8. Verlenging van het recht van opstal op enkele percelen grond ten behoeve van de daaroD gebouwde Zweedse noodwoningen. 9. Aankoop van een perceel grond te De Waal van de „Stichting Joh an Pie- ter Kuiperfonds", gevestigd te Texel. 10. Aankoop van enige strookjes grond te Den Burg van diverse personen, ver band houdende met verbreding van de Burgerhoutstraat. 11. Verkoop van grond te Den Burg aan de heer M. W. Koorn, wonende al daar. 12. Verkoop van grond te Den Burg aan de heer B. Gieze, wonende te Eier land. 13. Verkoop van grond te Den Burg aan de heer C. H. F. Duin, aldaar 14. Verkoop van grond te Oudeschild aan de heer W. Burger, wonende te De Koog. 15. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1966. 16. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1966. 17. Wijziging van de begroting van de dienst gemeentewerken voor 1967. 18. Wijziging van de begroting van het grondbedrijf voor 1967. 19. Wijziging van de gemeentebegro ting voor 1967. SCHIPPERSZOON BRAK ARM OUDESCHILD Het 7-jarig zoontje van schipper J. v.d. Vis van de TX 3 raakte zaterdagochtend, toen hij met vriendjes op de in de haven liggende schepen speelde, met zijn arm bekneld tussen twee kotters. Met een gebroken onderarm werd hij naar het ziekenhuis te Den Helder vervoerd. Als de baby op Drakesteyn geboren wordt, biedt De Worsteltent u een Oranjebitter aan. En twie is Tessels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1