Cjroen 'jjwartsjexels in het hart-, m fCerkedag op Hemelvaartsdag in Den^Burg S. Keijzer onderscheiden met de zilveren speld Moerbeek's St. Jozefschool kampioen Thema: Onderiveg naar de vrede toe KERKEDAG KOELEN OF VRIEZEN Bericht aan onze adverteerders. HEMELVAARTSDAG 4 MEI Sportvereniging Oosterend vierde feest WANDREKKEN jlgave N.V. y/h Langeveld De Root) jjtbus 11 - Dcu Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den t tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 SDAG 25 APRIL 1967 80e JAARGANG No. 8160 BKS C7 .Onderweg naar de vrede toe", is het ihema dat centraal staat op de kerke dag, die op Hemelvaartsdag 4 mei iïordt gehouden in het Cultureel Cen trum te Den Burg. De organiserende commissie heeft voor de realisering van de Kerkedag alle medewerking gekregen van de kerkelijke leiding op Texel. Het is mogelijk met het hele gezin an deze Kerkedag deel te nemen. De kerkelijke jeugdleiding zal zich met de kinderen bezighouden. Mej. van Zetten ial met hen een toneelstukje instude ren, dat aan het einde van de dag voor de „vaders en moeders" zal worden opgevoerd. Mevrouw Visser uit Oude- «child heeft zich bereid verklaard op de kinderen t/m 4 jaar te passen. Ter wille van een goede organisatie is het gewenst dat het aantal kinderen t/m 4 wordt opgegeven bi] de heer J. Wleten, Warmoesstraat 34a, tel. 2411. De commissie verwacht dat ongeveer (00 mensen in het Cultureel Centrum zullen samenkomen. Thema Mensen zijn onderweg naar de vrede toe Dat betekent: dynamiek, beweging, aktiviteit, verandering en vernieuwing. Bij mensen onderweg wordt vooron dersteld de bereidheid om wat zeker is achter te laten, te kiezen voor een tijd van fundamentele onzekerheid. Kiezen voor morgen en niet toch weer terug schakelen naar gisteren. Mensen, die onderweg zijn, moeten ook bereid zijn om samen nieuwe wegen in te slaan. De reden van dit alles is dat God onderweg is. God is onderweg met ons en heeft één doel: de sjaloom, de vrede. De Sjaloom, die het doel van God en de mens is, bestaat in heil op aarde, welzijn, welvaart, gerechtigheid en wede. Sjaloom is heil op aarde niet boven de aarde, geen hemelse of opeens vanuit de hemel neerdalende zaak. Sjaloom is de toestand, die ont staat wanneer alle mensen gerechtig heid doen aan God en aan elkaar. Deze sjaloom, deze toekomst, bepaalt het heden, het onderweg-zijn. Deze vrede hier en nu tegenwoordig stellen, betekent: 1. Zoek naar de eenwording der Ker ken. Belangrijk is hierbij dat het niet gaat om de eenwording der Kerken op zich. Het gaat alleen om de wereld. Kerk-zijn is dienstbaar zijn aan de sjaloom, 'n eenwording van de wereld. Wij hebben juist wat u zoekt fa Gebr. Schoort, tel. 2550 L.T.S. TEGEN ELFTAL VAN LERAREN De winnaar van het onlangs gehou den schoolvoetbaltoemooi L.T.S. 1 zal vanmiddag om 4 uur in het veld tre den tegen een lerarencombinatie. De lerarenploeg is als volgt samen gesteld: doel: H. Vermetten, achter J. Wieten en L. v.d. Wulp; midden: P. Riteco, S. Dros en S. Siersma; voor: J. Kuurstra, O. Feitsma, C. Broeder, van Zon en P. Blanken. De LTS werd schoolvoetbalkampioen door een overwinning in de beslissings_ wedstrijd tegen de ULO. Beide scholen waren n.l. met een gelijk aantal punten geëindigd. De HBS behaalde de derde plaats. Ook in afdeling B was de LTS de sterkste. Hier werd de HBS tweede en de ULO derde. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 25 apr. 9.27 en 21.45; 26 apr 10.00 en 22.20; 27 apr. 10.32 en 22.55; 28 apr. 11.03 cn 23.26 29 apr. 11.38 en 23.56, Aan het strand ongeveer een uur eerder >og water. In verband met de uiteraard als werkdag uitvallende He melvaartsdag is het noodzakelijk dat advertenties voor de krant van vrijdag 5 mei a.s. reeds dinsdag 2 mei vóór 12 mei in ons bezit zijn. Van later ontvangen teksten kan plaatsing helaas niet worden gegarandeerd. Dir. Texelse Courant "OP WEG NAAR DE VREDE TOE' Een gebroken kerk is een aanfluiting. 2. Zich inzetten voor het bewoonbaar maken van de wereld. Het is de op dracht van de kerk zioh daarvoor in te zetten. Daarom zal de kerk moeten zoeken naar strukturen van wereld vrede en zal zij zich moeten inzetten voor de strijd om gerechtigheid en recht, ook recht op een leefbaar be staan. Tweederde van de wereldbevol king kent dit bestaan nog niet. WAT WIL MEN MET EEN KERKEDAG Laten zien aan eigen kerkgangers dat DE Kerk groter is dan die waar men gewoonlijk in eigen knusse be slotenheid en goed gescheiden van an dere geloofsgemeenschappen, werkt aan eigen ziel en zaligheid. Door bij- Een te komen (d.i. bij elkander in de ene Heer) ontdekt men dat al die an deren ook trachten te geloven in Jezus Messias. En vervolgens laten zien dat de op dracht van de Kerk groter is dan haar eigen besloten ruimte. Die opdracht is n.l. gelegen, niet in de Kerk, maar in de wereld. De Kerk is er niet voor zichzelf, maar ten bate van het heil der wereld zoals haar stichter en levens bron, Jezus onze Heer, gekomen is voor het heil der wereld. Vandaar het thema voor 1967: De Vrede, in de volle betekenis van de bijbelse sjaloom. Een kerkedag is dus niet alleen maar een meeting of toogdag. Het is een zending. Kerk-zijn is een taak hebben. Geloven is niet een zaak van woorden en gezangen, maar van handen en voeten. Als Christenen zich de naam van hun Heer durven geven, dan zullen zij evenals Hij licht moeten zijn, waar het donker en triest is; brood en wijn voor de hongerigen en vreugdelozen; levend water waar het dor en on vruchtbaar is; vuur waar het koud en kil is; vrede en verzoening, waar oor log en haat is. Mevr. Y. Boerhorst-Veenstr, voorzitster Commissie Kerkedag Geslaagde avond van Vrouwengilde SCHRIJVER TOON KORTOOMS OVER HUMOR IN DE PEEL Het mag een geslaagd initiatief van het R.K. Vrouwengilde genoemd wor den de schrijver van streekromans Toon Kortooms uit te nodigen op Texel. Zijn causerie over de humor en dan speciaal de humor uit zijn ge boortestreek de Brabantse Peel, was zeer interessant en humoristisch. De vele belangstellenden in Hotel De Zwaan hebben ongetwijfeld genoten van de pikante verhalen van de spre ker. De humor moet men zien als een uiting van het karakter. Zij is daardoor geografisch bepaald, d.w.z. ieder ge bied heeft zijn eigen kenmerkende hu mor. Er bestaat een Amsterdamse, een Friese, een Texelse en een Brabantse humor. Doordat de karakters in de de len van Nederland verschillende zijn is de humor niet internationaal, maar ge bonden aan het bepaalde gebied Tegenwoordig wordt de humor wel gelijkgesteld met grappenmakerij en bakkentappenj. Dit is dan een verwar ring van twee totaal verschillende be grippen. In het geval van de humor n.l. is er altijd sprake van een ondertoon van weemoed. Beter gezegd de humor is de traan waar de lach doorheen moet breken. Na de pauze gaf de heer Kortooms enkele kostelijke voorbeelden van de Brabantse humor. Vooral de verhalen over de jeugdhumor in de Brabantse Peel werden door de aanwezigen zeer gewaardeerd. De voorzitster van het R.K. Vrou wengilde, mevr. De Graaf-Graaf, be sprak aan het einde van de avond de aktiviteiten in de komende maanden, o.a. het reisje naar de overkant, en bedankte de heer Kortooms namens de aanwezigen voor diens leerzame en aangename causerie GEMEENTE KOOPT GROND IN DE WAAL VOOR 1 GULDEN De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de „Stichting Johan Pieter Kuiperfonds" omtrent de aankoop van grond aan de Groeneweg te De Waal. De bedongen koopsom van ƒ1,geeft de gemeenschapszin van de stichting op overtuigende wijze weer. De aankoop is voor de gemeente van belang te achten, aangezien de betref fende grond is bestemd voor de aanleg van een gemeentelijk sportveld. Het verkochte onroerend goed zal aan de gemeente worden overgedragen in de staat waarin het zich op heden be vindt. De aankoop geschiedt ter recht streekse uitvoering van het uitbrei- dingsplan-in-onderdelen De Waal 1965. AANKOPEN GROND VOOR VERBREDING BURGERHOUTSTRAAT Omtrent aankoop van grond aan de Burgerhoutstraat heeft de gemeente overeenstemmnig bereikt met de heren J. Buis en S. van Heermgen, mej. M. Bakker en mevr. H. M. Koorn-Ver- meulen, allen wonende in de Burger houtstraat, en W. N. de Wijn, wonende in de Kogerstraat. De betreffende grond is bestemd voor verbreding van de Burgerhoutstraat. Met een eigenaar kon geen overeenstemming worden be reikt over verkoop aan de gemeente. De aankoop geschiedt ter recht streekse uitvoering van het uitbrei- dingsplan-in-onderdelen Den Burg 1965 PLATTELANDSVROUWEN NAAR ZAANSE SCHANS EN PICASSO- TENTOONSTELLING Afgelopen dinsdag zijn 33 platte landsvrouwen op excursie gegaan naai de Zaanse Schans en de Picasso-ten- toonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. De rit voerde langs de oude raad huizen van Groot-Schermer, Graf en De Rijp, en de interessante boerderijen „De Lepelaar" en „De Einhoorn" in de Beemster. In Broek werd koffie ge dronken in de „Taveerne Neeltje Paater". Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Zaanse Schans, waar vele prachtige Zaanse huizen en mo lens zijn samengebracht m een oud- Zaans buurtje. Door de Coentunnel reed men naar Amsterdam, waar men de schilderijen van de grote Picasso bewonderde. Een uitstekend leidende gids liet op fasci nerende wijze de ontwikkeling in het werk van de kunstenaar zien. De terugtocht ging via de Velser tunnel en de bloembollerwelden van Limmen De boot van half acht bracht het gezelschap na een zeer geslaagde dag weer op Texel. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 26 april a.s. worden dc moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht Oudeschild van 13.00 - 13.45 uur; daarna Den Burg tot 16.00 uur. Zaterdagavond is op het feest van S.V. Oosterend de Zilveren Speld uit gereikt aan dc heer S. Keijzer voor zijn diensten bewezen aan de club en aan dc voetbalsport in het algemeen. De voorzitter van de K.N.V.B. afd. Noord holland was persoonlijk aanwezig om de heer Keijzer voor zijn grote ver diensten te bedanken. Een belangrijk onderdeel van het programma was voorts de Two Womenshow .'(met medewerking van één man) de een groot gedeelte van de avond vulde. Meteen na de opening door de heer Wiennga, werd de heer S Keijzer ver zocht met zijn vrouw op het podium plaats te nemen. Deze plaats had hij ook dubbel en dwars verdiend, gezien zijn 37-jarige voetballoopbaan en zijn 25-jarig penningmeesterschap van S.V. Oosterend. De waardering van de ver eniging voor het werk van Keijzer kreeg gestalte in de vorm van een staande schemerlamp en een bos bloe men voor zijn vrouw. „Want ook een vrouw speelt natuurlijk een heel be langrijke rol", zo zei de heer Keijzer in zijn dankwoord. „Zij, zorgt ervoor dat de arbeid in de juiste banen wordt geleid". Voorts wees hij op de grote verbete ringen, die er in de loop der jaren zijn gekomen. Er kwam een mooie kleed kamer, er kwam verlichtng op het veld en ook verdwenen de schapen, zo dat het niet meer nodig was voor een voetbalontmoeting kon beginnen, eerst met vereende krachten de schapen van het veld te jaren. De heer Keijzer vond he prettig aan al deze verbeteringen te hebben mogen meewerken. Namens de Sportraad sprak de heer J. M. de Vries. Hij merkte op dat men sen van het kaliber Keijzer in de sport een beetje aan het verdwijnen waren: men heeft tegenwoordig niet zoveel meer over voor zijn sport. Hij kon ge lukkig constateren dat deze situatie zich in Oosterend niet voordoet. Tenslotte kwam de voorzitter van de K.N.V.B. afd. Noordholland, de heer Westenberg, de heer Keijzer de hoogste onderscheiding van dit district uitrei ken. De Zilveren Speld is een mooie bekroning op het vele werk dat Keijzer voor de voetbalsport heeft verricht. De feestavond werd voortgezet met een Two Womanshow, waarin enkele heel aardige nummers zaten. MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 LECTORAAT AAN AMSTERDAMSE UNIVERSITEIT Vanmiddag om 4 uur zal Dr. J. C. Duinker zijn lectoraat aanvaarden in de anorganische scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam met het geven van een openbare les in de Aula van de Universiteit. Dr. J. C. Duinker is de kleinzoon van wijlen kapitein Duinker van de TESO en zijn liefde voor ons eiland blijkt niet alleen uit zijn vele bezoeken, maar ook uit het feit, dat hij een oud huisje te Oudeschild wil restaureren om met zijn gezin en zijn collega's een rustig verblijf te vinden. Over enkele dagen vertrekt Dr. Duinker naar Kopenhagen om aan de Universiteit aldaar bij Prof. Ballhausen speciaal anorganische kristallen te be studeren. Vrije akkommodaties Wij verwachten gedurende de ko mende lange weekend (1 mei en He melvaartsdag/Bevrijdingsdag) een flin ke drukte op het eiland. Ook voor de Pinksterdagen en de weken daarna zal er ongetwijfeld veel vraag naar vakan teruimte zijn. In verband hiermee vra gen wij alle leden ons op te geven wat zij vanaf heden vrij hebben. De stroom aanvragen voor het hoog seizoen neemt nog niet af. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat iedereen blijft doorgaan met het opgeven van zijn vrije akkommodaties, opdat wij de aanvragers met volledige gegevens van dienst kunnen zijn. Texelfilm Met de vertoning van de Texelfilm zullen wij dit jaar reeds op donderdag avond 11 mei a.s. beginnen. Om ook de eerste vertoningen tot een succes te maken, verzoeken wij onze leden hun gasten op de film te wijzen. Uitgaven De beschrijving van de Texelroute zal binnenkort ook in het Duits ver schijnen. De verkoopprijs van het boekje is vastgesteld op ƒ1, VOL-AUTOMATISCHE INDESIT WASAUTOMATEN Fantastisch goed, voor slechts/598, FA. GEBR. SCHOORL, tel. 2550. GRONDVERKOPEN IN RAADSVERGADERING In de komende raadsvergadering zul len de volgende grondverkopen aan de orde komen: Verkoop van twee percelen bouw terrein gelegen aan de Jac. P. Thijsse- laan en de Waaldenstraat, aan de heer B. Gieze voor de som van 89.320, De totale oppervlakte van deze twee percelen is 3080 m2. Op de grond zul len permanente woningen gebouwd worden, ten behoeve van verkoop aan bij voorkeur Texelse ingezetenen. Verkoop van een perceel bouwter rein gelegen aan de Bernhardlaan, aan mej. C. Stoepker, voor ƒ17.110,Op het perceel zal een woning voor zelf- bewoning gebouwd worden. Verkoop van een perceel bouwter rein gelegen aan de Kogerstraat aan mej. J. Stoepker voor ƒ15.435,Ook op dit perceel zal een woning voor zelfbewoning gebouwd worden. Verschijnt diasdag cn vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- fcisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Zaterdagmiddag zijn op het Texel- veld de laatste wedstrijden in het schoolvoetbaltoemooi verspeeld. De Sint Jozefschool wist voor de derde achtereenvolgende maal het kampioen schap in de wacht te slepen door een overwinning in de finale op de CVO- school. De vier scholen, die de voorronden goed waren doorgekomen en zich zo doende in de halve finale wisten te plaatsen, waren: OLS Oosterend, OLS Den Burg, CVO school en de Sint Jozefschool. In de eerste wedstrijd tussen CVO en Oosterend moest de beslissing wor den afgedwongen door het nemen van penalty's. De CVO bleek de beste schutters in zijn gelederen te hebben. De tweede wedstrijd tussen OLS Den Burg en de Sint Jozefschool werd een overwinning voor laatstgenoemde club. In de tweede helft wisten de jongens van coach meester Zegens de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. De strijd om de derde en vierde plaats werd gewonnen door OLS Den Burg. Om kwart over vier begon een boeiende finale. Meteen na het fluit signaal overrompelde de Sint Jozef voorhoede de defensie van de tegen stander (10). De CVO gaf zich echter nog lang niet gewonnen. Er werd fel teruggevochten, maar men kwam niet tot doelpunten. Ook niet vlak voor het einde toen de CVO een mooie scorings kans niet benutte. De einduitslag van dit schoolvoetbal toemooi: 1. Sint Jozefschool; 2. CVO school Den Burg; 3. OLS Den Burg; 4. OLS Oosterend. In de volgende krant zal een foto van de winnende ploeg worden afge drukt. OUDHEIDKUNDIGE OPGRAVINGEN AAN DE BEATRIXLAAN De oudheidkundige opgravingen, die op dit moment aan de Beatrixlaan/ Kogerstraat worden verricht, hebben reeds enkele belangrijke resultaten op geleverd. Uit de tijd van 600-800 na Christus is aardewerk gevonden, waar over nog niet zo veel bekend is. Men graaft nu op een diepte waarop men hoopt iets meer te weten te ko men over de tijd omstreeks de jaar telling. Ook in het verleden heeft men wel oudheidkundige onderzoekingen op Texel verricht: zo werd in 1961 het ge bied ten noorden van Oosterend afge graven. Er zijn op het eiland meerdere plaatsen de voer voor archeologen be schouwd mogen worden. Het is wel licht interessant hier iets „dieper" op in te gaan. In vroeger tijden zochten de mensen veiligheid tegen het zeewater door op de hoogste delen van Texel te gaan wonen Deze hoge punten zijn gevormd in de derde ijstijd, het Risz-tijdperk (100.000 jaar geleden), toen het noor delijk deel van Nederland door meters hoge ijsblokken was bedekt. Om pre cies te zijn: het gebied ten oosten van de lijn Den Hoorn-Wieringen-Urk was bedekt met een ijslaag, die morenen in de vorm van granietblokken en kei- leem met zich had meegevoerd. Deze keileemblokken hebben zich weten te handhaven tegen de aanvallen van de zee. Een paar resten zien we nog: De Klif in Den Hoorn, de Hoge Berg, de keileemrug in zee voor het Hoornder- slag en de ondergrond van Den Burg. Na dc ijstijd Na de ijstijden werd dit gebied met een zandpakket bedekt. In die tijd, on geveer 10.000 jaar geleden, leefden er (ook op Texel) prehistorische dieren, o.a. de mammoet, de wolharige neus hoorn en het reuzenhert i(zie de fossie len in het Texels Museum). Het plan- tenmilieu was typisch dat van de toen dra: dwergstruiken en mossen. Tussen 7000 en 5000 jaar geleden is de hele Vlaams-Hollandse kust ver dronken; langzamerhand ontstond een eiland, bestaande uit Texel, Vlieland en Eierland. Aan het einde van de Middeleeuwen was dit eiland door zee- doorbraken verdeeld in 3 delen. In 1629 werden Texel en de duinen van Eierland verbonden door een zanddijk. Tot zover dit stukje geschiedenis. Het is wel duidelijk, dat slechts de hoogste punten, zoals de Klif in Den Hoorn, de Hoge Berg, het gebied ten noorden van Oosterend (Zevenhuizen) en de ondergrond van Den Burg voor de archeoloog waardevol zijn. Ook het terrein waar men op dit moment op gravingen verricht, behoort hiertoe. De hoogste punten zijn tevens de oudste woonkernen en steken als oud heidkundige monumenten boven onze laaggelegen alluviale kleipolders uit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1