Grom 2twrtGpxels in het hart-, Een gigantisch werk 9olitie zoekt naar oorzaak van twee geheimzinnige branden Vriendenkring heeft volgend jaar meer geld nodig entrum klandestiene kampeerders raaie schapenboet in de as gelegd Roodstuitzwaluw waargenomen Vlieland wil bedanken voor waddenfederatie De afsluiting van het Haringvliet Midden in de stroom werden sluizen gebouwd Minimum contributie ivordt nu f 5,- BK karaat roestvrij staal [JDAG 5 MEI 1967 ilga?e N.V. v/h Langevetd De RooU (gtbus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Kcesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 80e JAARGANG No. 8163 Dinsdagmiddag omstreeks half vier op geheimzinnige wijze brand uitge broken in een aan de Meiertboons- bosweg gelegen oude schuur. Een voorbijganger zag rook uit de kap slaan en waarschuwde de eigenaar, heer C. Keijser Czn. te Den Burg. De door hem gealarmeerde brand weer constateerde evenwel dat het vuur vanzelf was gedoofd. Verwonder lijk was het dat in de kurkdroge kap een gat is gebrand van ongeveer vijf vierkante meter, maar dat de vlam den waren gedoofd alsof al voor de komst van de brandweer was geblust. Men bewerkte het nog smeulende houtwerk met de nevelspuit en bracht het naar beneden gevallen half-ver- brande materiaal naar buiten. De schuur werd gebruikt door de aanne mer A. Barhorst, die erin en op de bijbehorende grond sloopmateriaal opsloeg. Voor zover men heeft kunnen nagaan, was gedurende de middag niemand in het gebouw geweest. Naar de oorzaak van de brand wordt nog gezocht. De schuur zal waarschijnlijk kunnen worden gerepareerd. Als hij totaal zou zijn uitgebrand zou Texel bepaald geen landschappelijk waardevol monument hebben verloren, maar wel een popu laire slaapplaats voor clandestiene kampeerders. Het bouwsel heeft in de afgelopen zomer aan vele tientallen jongens en meisjes onderdak geboden, meestal zonder dat de huurder of eige- op de hoogte was. De capaciteit van de schuur was bijzonder groot door de aanwezigheid van een zolder. De seizoenfunctie van de schuur bleek duidelijk uit de vele sporen, die de jongelui er achterlieten. Brandweer en politie werden bij hun opruimingswerk niet alleen geconfronteerd met ver pakkingsmateriaal van eet- en rookge- maar ook met een nog gevulde bierfles, sokken, een koffer, een schoen een onderbroek. Niet alleen slordig heid, maar het soms overhaaste ver trek waartoe de jongelui zich soms ge dwongen zagen, zal daar de verklaring wel van zijn. Schapenboet verwoest Veel ernstiger waren de gevolgen van een andere brand, die ongeveer twaalf uren eerder moet hebben ge woed. Een bijzonder mooie en gave schapenboet, die nabij De Leemkuil stond, werd daarbij in de as gelegd. Ook hier is de oorzaak duister, maar er bestaat vermoeden, dat een verliefd paartje er zich enige tijd heeft ver poosd en daarbij onvoorzichtig is ge weest met een lucifer of sigaretten peukje. Tussen 12 uur 's nachts en zes uur 's morgens moet gedurende korte tijd een enorme vuurzee hebben ge woed. Deze is door niemand der om wonenden opgemerkt, althans niemand heeft alarm geslagen. Wel heeft de kustwacht Den Helder omstreeks half vijf 's nachts een vuur op Texel gezien. Zeer aeldzame divaalgast Maandag omstreeks het mid daguur is in de omgeving van De Zandkuil op de Hogeberg een Roodstuitzwaluw gezien. De waarneming werd gedaan door de heren O. M. van Hoorn, J. Spies en A. G. Voss allen uit Nij megen. De zwaluw vloog rond te midden van de gewone Boeren zwaluwen, maar viel door zijn afwijkende kleur sterk op. De Roodstuitzwaluw (Hirui\do Daurica) hoort thuis in het uiter ste zuiden van Spanje en Grie kenland. Het diertje moet worden beschouwd als een dwaalgast, die bij zijn terugkeer uit zuidelijke streken te ver in noordelijke richting verzeild is geraakt. Vo gelliefhebbers, die naar de zwa luw willen uitzien, kunnen hem makkelijk herkennen. De vogel zie eruit als een Boerenzwaluw, maar heeft een isabelkleurige stuit en onderkin, terwijl zich ook in de nek een vlekje van die kleur bevindt. Dat we het met een zeer zeldzame vogel te doen hebben, blijkt uit het feit, dat voordien slechts één waarneming in Nederland is gedaan, in 1954. De waarneming van de genoem de ornithologen is later op de dag bevestigd door vogelwaohter Gerrit Boot uit De Waal. Geen meierblis De Texelse politie werd gebeld maar deze concludeerde, dat het de nog brandende Meierblis van Den Hoorn was, die de avond tevoren (met toe stemming op een afwijkende datum) was ontstoken. Achteraf moet het toch de schapenboet zijn geweest, want op dat tijdstip was de Hoornder meierblis nog slechts een smeulende ashoop. De verbrande boet was eigendom van de heer H. Smit, „Sonja", De Westen, en werd gebruikt door zijn in Zuid-Haffel wonende zoon. De boet was door de heer Smit onlangs ver worven door een ruil. De vorige eige naar, de heer D. W. Smit in De Wes ten, had het bouwwerk vorig jaar nog laten opknappen. Er was o.a. nieuw riet op aangebracht. Inboedel De heer Smit bewaarde in de boet een hoeveelheid hooi, een transporteur, enkele kooiwielen, ruiven, voerbakken en andere artikelen. Vrijwel alles ging in de vuurzee ten onder. Evenals de schuur aan de Meiert- boonsbosweg was ook de boet bij de Leemkuil 's zomers vaak een verblijf plaats voor jongelui. De heer D. W. -Keijser vertelde ons dat hij het ge bouwtje enige tijd op slot had gehou den, maar dat had een averechts resul taat. De jongens sloegen toen de ramen in om binnen te kunnen komen. Andere boeren hebben soortgelijke ervaringen met het afsluiten van schuren en boe ten. Onderzoek De politie is momenteel bezig met een uitvoerig onderzoek naar de oor zaak van beide branden. Reeds is ge- bloken, dat het brandje aan de Meiert- boonsbosweg reeds 's morgens vroeg is begonnen. Het vuur heeft urenlang ge smeuld en kwam pas 's middags tot ontwikkeling. Beide branden zouden wel eens kort na elkaar kunnen zijn ontstaan. Dat geeft voedsel aan het vermoeden, dat opzet in het spel is. Reeds doen geruchten de ronde, dat een maniak aan het werk is geweest, die in zij-n streven om Texel in het ko mend seizoen voor verder zedenverval te vrijwaren, twee clandestiene kam- peerschuren in vlammen heeft willen doen opgaan Verbod Als dat het geval zou zijn, doet hij overbodig werk, want politie en ge meente zijn voornemens in de komende zomer effectief tegen de vrijgevochten jongeren op te treden. Dat wordt mo gelijk door een wijziging van de ge meentelijke kampeerverordening, Tot dusverre konden clandestiene kampeer ders op grond van de verordening niet worden vervolgd. Het was heel moei lijk hen iets ten laste te leggen. Nu staat een wijziging van de regels op stapel, waarschijnlijk in die zin dat het kamperen op heel Texel verboden zal worden. Uiteraard met uitzondering van de officiële kampeerterreinen. Ver wacht wordt dat de gemeenteraad -de wijziging spoedig ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Laatste nieuws: WEER BRAND Gisterochtend stond de schuur aan de Meiertboonsbosvveg weer in brand. Om half acht werd de brandweer ge waarschuwd. Nu sloegen de vlammen uit het riet aan de noordzijde van het gebouwtje. De brandweer is er zeker van dat het vuur 's middags volkomen was gedoofd, zodat men de zaak nu helemaal niet meer vertrouwt. Bij het ter perse gaan van ons blad had het politieonderzoek nog geen resultaat opgeleverd. VLIELAND Tijdens de vorige week in „De Witte Zeeman" te Vlie land gehouden voorjaarsvergadering van de V.V.V. „Vlielands Belang" is besloten voor het lidmaatschap van de Waddenfederatie te bedanken. Het lid maatschap kostte de vereniging vorig jaar 740,en beschouwt men als een luxe die men zich niet meer kan per- miteren. De Vlielandse V.V.V. verkeert nl. in financiële moeilijkheden. Buiten dat was men ook slecht te spreken over de zeer bescheiden plaats die Vlieland en Schiermonnikoog op de folder van de Waddenfederatie inna men. Ook de nieuwe folder van de fe deratie, die ƒ80.000,zal kosten, waarvan ƒ40.000,door de A.N.V.V. wordt bijgedragen en de rest door de vijf Waddeneilanden moet worden op gebracht, trekt de belangstelling van de leden niet. Men stelde dat Vlieland geen aandeel moest nemen in de nieu we folder daar dit veel te kosbtaar wordt. Men besloot tenslotte eenstem mig voor het lidmaatschap van de fe deratie te bedanken. Verschijnt dinsdag en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbonte; Coöp. Raif- feisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. GROOT PU PILLEN TOERNOOI S.V. TEXEL Nadat de pupillen van S.V. Texel, samen met Oosterend en Den Hoorn, het afgelopen weekend in Beverwijk zijn geweest, komt vanavond Bever wijk hier met 66 voetballertjes. S.V. Texel organiseert n.l. zaterdag en zondag een groot pupillentoernooi. Zaterdag beginnen de wedstrijden, die elk 20 minuten duren, om 12.00 uur precies. De finale wordt gespeeld om 15.45 uur. Aan dit toernooi wordt door 12 elftallen deelgenomen. Voor zondag is de aanvang bepaald op 10.00 uur. Voor dit toernooi is in geschreven door 16 elftallen, waarvan 14 van de vastewal. Hier vindt de fi nale plaats om 16.15 uur. De jeugdcommissie staat dus, om nog enkele cijfers te noemen, voor de taak, zaterdag en zondag in liefst 52 wed strijden ruim 300 jongens te laten voetballen. Zoals altijd beloven het bij zonder leuke dagen te worden. De spe lertjes mogen taktisch en technisch nog veel moeten leren, hun enthousiasme is vaak groter dan dat van eredivisie spelers, en dat vergoedt alles. Wij kunnen iedereen aanraden eens een kijkje te nemen op het S.V.T.- terrein TERWIJL IN 1953 overal in zuidwestelijk Nederland een begin gemaakt was met het herstel van de beschadigde en vernielde dijken, werd op 21 februari van dat jaar de Deltacommissie geïnstalleerd. Nederland had hierbij de keuze, öf het verhogen van de dijken in het Delta gebied met meer dan 1 meter over een lengte van ruim 1000 km, öf het af sluiten van een aantal zeegaten Zoals algemeen bekend is, werd deze laatste oplossing door de Deltacommissie éénstemmig geadviseerd omdat dit plan, het Deltaplan, zeer vele voordelen in zich verenigt: slechts vier nieuwe sterke zeedijken met een gezamenlijke lengte van 20 km. tezamen met de bestaan de eilandenkoppen vormen een korte verdedigingslijn tegen de zee. Deze nieu we primaire zeewering komt in de plaats van de ruim 700 km. lange oude kustlijn. Tussen en rond de eilanden ontstaan achter de nieuwe dammen grote zoet- waterbekkens, terwijl het nutteloos naar zee afvloeien van zoet water wordt tegengegaan, hetgeen bijdraagt tot een betere waterhuishouding voor bijna geheel Nederland, terwijl de steeds toenemende verzilting sterk wordt beperkt. Moet het wegvallen van de bekende sohelpdierkwekerijen als een verlies worden gezien, ruime perspectieven openen zich voor de ontplooiing van recreatie-mogelijkheden, waartoe ook een deel van de 15.000 ha. landwinst Ifdroogvallende zandplaten en oever stroken zeer zal bijdragen. De Rotter damse Waterweg en de Westerschei de blijven open in verband met hun inter nationale betekenis voor de scheep vaart. Een van de af te sluiten zee gaten is het Haringvliet. Deze afslui ting is geprojecteerd tussen Voorne en Goeree, ongeveer 4 km. westelijk van Hellevoetsluis, waar 'het Haringvliet een breedte heeft van 4500 meter. Hoewel deze dam op één na de klein ste is van de vier primaire dammen, zijn de gevolgen belankgrijker dan bij elke andere dam in het Deltaplan. Bij geen enkele dam is het aantal km. bestaande dijk dat binnen de af sluiting in tweede linie komt te liggen zó groot als bij de dam in het Haring vliet. Waterhuishouding Geen andere dam heeft zoveel in vloed op de waterhuishouding in een groot deel van ons land als de dam in het Haringvliet, omdat reeds direct na de feitelijke sluiting het nutteloos af- van Rijn- en Maaswater wordt ver hinderd. Hierdoor kan meer water naar het IJsselmeer gedirigeerd wor den ten behoeve van midden en noord Nederland en in perioden van lage wa terafvoer méér water langs Rotterdam naar zee als tegendruk tegen de steeds verder landinwaarts opdringende ver zilting. De afsluiting van het Haringvliet wordt gevormd door een aantal af zonderlijke werken; deze zijn, gezien van Voorne naar Goeree: een damge deelte ter lengte van ongeveer 1500 m. door het z.g. Rak van Scheelhoek; het complex uitwateringssluizen met een totale lengte van 1050 m; een damge- deelte tussen deze uitwateringssluizen en de schutsluis, lang 700 m; de schut sluis; deze vormt de verbinding tussen de zee en de voor vissersvloten van Stellendam en Goeree aangelegde ha ven aan de binnenzijde van de dam. Direct ten zuiden van de schutsluis gaat de dam als verkeeersweg rechtuit 1250 m), doch buigt als hoogwater- kering onder een rechte hoek om in noordwestelijke richting en sluit aan op de duinen van Goeree. Het meest spectaculaire onderdeel van dit werk is de bouw van de uitwateringssluizen. Werkeiland Teneinde de bouw van het complex uitwateringssluizen midden in het brede Haringvliet mogelijk te maken werd ter plaatse, zo midden in de stroom, een werkeiland (bouwput) aangelegd. Deze bouwput wordt ge vormd door een ringdijk in de vorm van een rechthoek met een lengte van 1400 m. en een breedte van bijna 600 m. Voor een bedrag van bijna 18 mil joen gulden aanbesteed, werd met de bouw van de ringdijk begonnen op 13 februari 1957. Om meer dan één reden ligt deze ringdijk op een ondiepe plaats midden in de riviermond; in de eerste plaats bleven hierdoor de diepe geulen aan weerskanten ter beschikking van de in- en uittrekkende getij st romen en in de tweede plaats was de bouw van De Vriendenkring Texel, die ernaar streeft het eiland Texel te behouden als natuur- èn recreatiegebied is het twee de jaar van haar bestaan ingegaan. Vorige week werd in hotel „De Linde- boom-Texel" de jaarvergadering be legd, waar o.a. de initiatiefnemer D. J. Mus uit Zaandam, lid van het voorlo pig bestuur, de activiteiten van het af gelopen jaar opsomde en de plannen voor de toekomst aan de orde stelde. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar druk werk gehad met propaganda ma ken, leden werven, het voeren van acties (zoals tegen de Marineschietoefe ningen) en het samenstellen en uitge ven van een eigen blad. Niet altijd de den de bestuursleden het werk naar ieders genoegen en zelfs gebeurde het dat een bestuurslid in zijn enthousias me zo ver ging, dat hij op eigen houtje acties organiseerde, waar de anderen afwijzend tegenover stonden, maar bij dat alles had men het belang van Texel toch in de eerste plaats voor ogen. Men heeft er zich langdurig over beraden hoe de Vriendenkring zich in de toekomst het beste nuttig kan ma ken. Het eerste parool is niet te veel hooi op de vork te nemen. De financiën zijn daarvoor niet toereikend. In ieder geval mogen geen activiteiten ontplooid worden, die op het gebied van andere instanties liggen. Een goede indruk maakte het eerste nummer van het blad „Tessel", het verenigingsorgaan dat vier maal per jaar zal moeten verschijnen. Met de uitgave zijn grote bedragen gemoeid, zodat alleen al om deze te kunnen op brengen aan contributieverhoging niet valt te ontkomen. Het minimumcontri butiebedrag werd daarom van ƒ2,50 op ƒ5,gebracht. Het orgaan ontmoette 4000 meter dijk vanzelfsprekend snel ler en goedkoper te realiseren in on diep dan in diep water. Een en ander had tot gevolg dat de ringdijk een bouwput omsloot, waarvan de bodem veel te hoog lag voor de bouw van het sluizencomplex. Om deze bodem op de gewenste diepte te brengen bleven twee zandzuigers en een baggermolen in de bouwput achter toen de ringdijk werd gesloten. Het enorme zandverzet was op 11 maart 1958 voltooid en het materieel verliet de put. Met het op gezogen zand werd de ringdijk aan de oostzijde verbreed tot een ruim werk- (zie vervolg pagina 2) in voorraad bij Mo^en wij Uw BRUIDSTOILET verzorgen Vraag inlichtingen bij Modehuis MOERBEEK overigens wel enkele bezwaren. Zo liet de heer J. A. v d. Vlis weten dat hij de naam „Tessel" niet gelukkig vond. De juiste spelling van de eilandnaam is Texel, zo zei hij, waarbij hij verwees naar de geschiedenis. Van 800 tot 1600 werd al over Texel gesproken en ge schreven. Het woord is afgeleid van het Romeinse Insula Texla. Alleen in de 17e eeuw werd het tijdelijk Tessel, waarna ss weer plaatsmaakte voor x. Geen argwaan meer Omdat de heer v.d. Marei afwezig was, werd de vergadering geleid door mr. Mok. De heer Mok stelde met vol doening vast, dat de Vriendenkring er in geslaagd is diverse nuttige contacten te leggen en dat ook de eilandelijke bevolking er niet argwanend meer te genover staat. De vereniging telt nu rond 300 leden, maar zal er aanzienlijk meer moeten hebben om de activiteiten te kunnen opvoeren. De vereniging zal Koninklijke goedkeuring aanvragen, hetgeen ƒ160,zal kosten. Tijdens de rondvraag maakten enke le leden van de gelegenheid gebruik zaken aan de orde te stellen, die de aandacht van de Vriendenkring wel licht waard zijn. Zo stelde de heer B P. Carrière voor aan de plannen van de Vriendenkring meer bekendheid te tegken door perscommuniqué's. Voorts vond hij dat het aanzien van Den Burg er de laatste jaren niet mooier op wordt. Het landschapsschoon zou er mee gediend zijn als de nieuwe woon wijken met geboomte gecamoeufleerd zouden worden. De heer Carrière had voorts een idee om Texel voor een breder publiek „vogeleiland" te laten zijn. Hij vertelde dat in het Belgische Zoute Het Zwin is aangelegd, een soort kunstmatige vogelkolonie, die zodanig is opgezet dat •het publiek er allerlei soorten en hun nesten kan zien. De heer G. de Haan bevestigde dat. de gemiddelde toerist inderdaad weinig van Texels vogelrijk dom ziet. Bezoeken aan reservaten zijn slechts zeer beperkt mogelijk. Conserveren De heer Van der Vlis vond de door de heer Carrière voorgestelde oplossing om Den Burg er aantrekkelijker te la ten uitzien, maar een lapmiddel. Nee, er moet mooier gebouwd worden en men moet meer conserverend te werk gaan. Er wordt te weinig gedaan aan landschapsbescherming en de restaura tie van cultuurmonumenten. Stede bouwkundigen zijn bezig de dorpsker nen te verpesten. Spreker betoogde dat het toerisme voor een derde Texels in komstenbron is. De mensen komen naar Texel zoals het is en niet naar wat men ervan wil maken. Het is dus, economisch gezien, verstandig daaraan te denken. Mevrouw G. Roeper-Eelman wist een voorbeeld van onverstandige plan ning: bij de kerk van De Waal heeft men een telefooncel geplaatst. De heer De Haan waarschuwde tegen al te felle kritiek op de plaatselijke overheid. Wil de gemeente zo handelen of kan zij niet anders? Het is vaak om een kwestie van geld. Mr. Mok was het met hem eens en vond dat een niet-Texelse vereniging als de Vriendenkring is, niet te eigenwijs moest doen om te voorkomen dat ze spoedig uit de gratie is. De heer Van der Vlis deelde ten slotte mee, dat in de herfst een nieuw boek over Texel zal verschijnen. Het wordt een door hem geschreven paper back, waarin heden en verleden van het eiland aan de orde komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1