Groen 2TwartsJ'exels in het harL, [1. Eelman besloot met de reis van AGENDA K'qL ploegcarrière zijn leven I? Plan van toedeling nu definitief jg „Monitors" ie PLAATS WERELDKAMPIOENSCHAPPEN NW.-ZEELAND ieuw Zeelanders willen geen 'exelse schapen Nieuws van de ruilverkaveling „DE BUTERIGGEL" juni Mogen ulij Uw BRUIDSTOILET verzorgen Modehuis MOERBEEK Israël en wij 80e JAARGANG No. 8170 AG 2 JUNI 1967 te N.V. v/h Langeveld De Root) 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 larry de Graaf, Kccsoinlaan 43, Den I. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 et zou schitterend geweest zijn als ploegcarrière van Klaas Eelman afgesloten met het wereldkam- mschap. Het heeft niet zo mogen ln Nieuw Zeeland hoorde hij tot favorieten; algemeen werd ver- :ht dat hij bij de beste tien zou en. Bij de laatstgehouden kam- mschappen in Oostenrijk was hij eis als vijfde geëindigd? Het werd ter de zestiende plaats en Klaas wijt dat aan pech.„Ik had een :ht veldje getroffen. De meesten en het op dat stukje niet goed. De lien besten van de eerste dag kwa- dan ook allemaal van het andere en volgende keer beter? Nee, dat is liet bij, want je mag maar drie keer de wereldkampioenschappen mee- n. En aangezien hij binnenkort de tigjarige leeftijd bereikt, kan hij met meer inschrijven voor lande- en regionale wedstrijden. De ^carrière zit er dus definitief op. ►ndanks het matige resultaat be- Duwt Klaas de trip naar de andere it. van de aardbol als de reis van leven. Drie en een halve week ver- :f hij in Nieuw-Zeeland, op het dereiland, en hij heeft er zijn ogen [ekeken. Boeren grariër in hart en nieren als hij is, d het hem goed dat in het nog zeer geïndustrialiseerde Nieuw- iland de boeren in zeer hoog aan- i staan. Daarom waren ook de we ikampioenschappen ploegen, die in buurt van Christchurch werden ge iden, een nationale manifestatie, iraan alle kranten uitvoerige aan- ht besteedden. Klaas heeft enkele pscls meegenomen. Er is een adver- tiepagina bij waarop hijzelf, zijn dgenoot Gerrit Zwaai (tweede bij de ierlandse kampioenschappen) en de inleider staan afgebeeld, gekleed in enkleding van het merk Skellerup. te Dutch champions wear.... etc." voordat de wedstrijden begonnen, den de Hollanders als ploeghelden chouwd. Klaas heeft honderden dtekeningen moeten uitdelen. Een raanstaand ploeger geniet in Nieuw land dezelfde faam als in Europa top-voetballer. Pracht land lijn oordeel over Nieuw-Zeeland in algemeen: „Een pracht land! Het t op Nederland, maar dan 25 x zo oi!" Nieuw Zeeland heeft een gema- i zeeklimaat, maar vriezen doet het vrijwel nooit. Naast uitgestrekte 'eten, waar op grote schaal (exten- e) landbouw wordt bedreven, zijn hoge bergmassieven met besneeuw- toppen. Dit geeft het landschap een ;onder bekoorlijke ruige schoonheid, tas is verrukt over de Nieuw Zee- ders. („Het zijn net Texelaars. Erg noedelijk, nogal makkelijk en heel tvnj!") en nog meer over de wijze arop zij landbouw bedrijven. De ren hebben veel land. Boerderijen i 200 hectare zijn heel normaal, ar het zijn toch vaak tweemansbe- jven. De boeren laten de natuur het Vrijdag 2 juni «terend. Schoolzolder o.l.s. Oosterend, voering van de kinderoperette „De bruiloft de kabouterkoning". Zaterdag 3 juni sterend, Muzieknis, 19.30 uur, gymna- 'kdemonstratie door gymnastiekvereniging sterend. n Hoorn, Viswedstrijd voor kampioenschap 'ij paal 9, aanvang 9.30 uur. Zondag 4 juni a Hoom, Viswedstrijd voor kampioenschap 'ij paal 9, aanvang 10.30 uur. Donderdag 8 juni Burg, City-theater, Texelfilm, 20.00 uur Vrijdag 9 juni Burg, Cultureel Centrum, concert ordhollands Philharmonisch Orkest, aan- ig 8 uur. Zaterdag 10 juni sterend, Muzieknis, 20.00 uur, beat-avond t medewerking van The Typhoons. Zaterdag 10 en zondag 11 juni n Burg, Sportuitwisseling met Heemskerk KLAAS EELMAN machtig land werk doen. Er wordt vrijwel geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen ge strooid, en de opbrengst per ha. is dan ook veel geringer. Rustig volk De boeren maken zich niet gauw zenuwachtig. Vóór alles moet voldoen de tijd overblijven voor jagen en vis sen. Ieder heeft de ruimte daarvoor: Nieuw Zeeland is zo groot als Enge land, maar er wonen slechts 2Vs mil joen mensen. Het is een schapenland, maar het Texelse schaap wordt er nog niet gehouden. Klaas wilde zijn eiland een dienst bewijzen en wees tijdens de vele con tacten, die hij met de boeren had op de voortreffelijke kwaliteiten van het Texelse schapenras. Maar hij hoefde de Nieuw Zeelanders niets te vertellen. Van het Texelse schaap had men veel goeds gehoord. Het vlees was voortref felijk, veel beter dan van de Nieuw Zeelandse rassen, maar over de wol was men niet enthousiast. En om die wol gaat het de Nieuw Zeelanders juist. De reis naar het verre land was een belevenis op zich. Op 3 mei stapte Klaas in het vliegtuig. Het was een chartervlucht, die ongeveer ƒ5000, kostte. Dit bedrag werd op tafel gelegd door „diverse instanties" die er wel wat voor over hadden, dat Eelman zijn land ging vertegenwoordigen. Het 90 man sterke gezelschap (waaronder veel Engelsen en Ieren) vloog via Londen naar New York en vandaar naar San Francisco. Een rondrit werd gemaakt in Califomië, waarbij diverse bedrij ven werden bezichtigd. Het Boeing straalvliegtuig zette daarop koers naar Hawaii („Ook een pracht land") en de Fidzji-eilanden. Via het Noordereiland van Nieuw Zeeland arriveerde men tenslotte te Christchurch. Winter De winter was er juist begonnen, maar het was veel kouder dan gewoon lijk in deze periode. Voor het eerst sinds 22 jaar was er zelfs een beetje sneeuw gevallen. De ploegers en hun medereizigers werden ondergebracht in het complex van de Landbouwhoge school. De Nieuw Zeelandse Ploegor- ganisatie, onder supervisie staand van de Wereld Ploeg Organisatie, had alles voortreffelijk georganiseerd. Na vier dagen oefenen werden op 12 en 13 mei de wedstrijden gehouden. De eerste dag op stoppelland en de tweede dag op grasland. Het was rondgaand ploe gen op vier verschillende percelen, met een tweescharige ploeg. Excursies Daarna bestond gelegenheid te over om het land te verkennen. Dit gebeur de veelal in de vorm van excursies, die bekostigd werden door fabrikanten van landbouwwerktuigen en aanver wante artikelen. Zo nam Good Year een trip voor haar rekening. Interes sant was oök het 5-daagse bezoek aan Australië, naar de omgeving van El- bury, de plaats waar destijds de „Uiver" een noodlanding maakte in de Melbourne-race. Hier nam Klaas nog eens officeus deel aan een ploegwed- strijd, de nationale Australische wed strijden. Hong-Kong Als we Klaas vragen wat van de hele onderneming de meeste indruk op hem heeft gemaakt, zegt 'hij zonder aarzelen: 'Hong-Kong. Daar voerde de terugweg langs. Voordat hij weer in Nederland was, werden tussenlan dingen gemaakt in deze Britse kroon kolonie, New Delhi, Teheran, Wenen en Londen. Totaal gingen in het reisje van en naar Christchurch 70 vlieguren en 18 tussenlandingen zitten. Over Hong-Kong zegt Klaas: „Daar wordt je stil van. Die enorme mensen- en hui zenmassa's en die geweldige hitte. Ze hadden me gewaarschuwd, dat ze er stalen als raven. Je moest ritssluitin gen op je broekzakken maken. Maar dat viel enorm mee, Ik liep gewoon met zijn knopen los en heb nooit last gehad. Ik heb Chinezen altijd een beet je gewantrouwd, maar daar vond ik ze reuze sympathiek. Ik heb er een pak laten maken van prima stof. De eerste dag meten, tweede dag passen en de derde dag klaar, voor ƒ135, Nu is Klaas Eelman weer op Texel, waar intensieve landbouw wordt be dreven, waar duizenden in plaats van miljoenen schapen grazen, waar veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen wor den gestrooid en waar slechts een en keling tijd heeft om te jagen en te vis sen. „Ik heb er vrede mee", zegt hij, „Maar ik kijk er nu wel wat anders tegenaan". TOTAAL REEDS 14 CLANDESTIENE KAMPEERDERS VAN TEXEL VERWIJDERD Hoewel het seizoen nog niet begon nen is, hebben in de afgelopen weken toch diverse avontuurlijke toeristen op Texel de nacht doorgebracht op een wijze, die sinds zaterdag j.l. verboden is. In enkele gevallen werd de politie gewaarschuwd, die dan naging of de mogelijkheid aanwezig was de betrok kenen naar het vasteland te verwijzen. Tot dusverre werden totaal 14 jongelui weggestuurd. Een der gevallen betrof 2 jongens van resp. 18 en 19 jaar en een 16-jarig meisje. Het drietal was vanuit het Duitse Wanne-Eickel naar Texel ge reisd en had daar de nacht doorge bracht in een boet tegenover „Sarras- sani" aan de Kogerweg. Nadat een Texelaar de politie had gewaarschuwd en een signalement had opgegeven, werden de jongelui in Den Burg aan gehouden, Ze bleken bijzonder weinig bagage bij zich te hebben. Zelfs het meisje was niet in bezit van toilet artikelen De politie van Wanne-Eickel werd gebeld, maar men kreeg te horen dat er met het drietal niets bijzonders aan de hand was en dat ze op de boot konden worden gezet. Nauwelijks was dit gebeurd of de Kriminalpolizei liet telefonisch weten dat het meisje van huis was weggelopen en dus toch moest worden vastgehouden. Van die laatste opdracht heeft de Helderse politie zich gekweten. Het drietal werd op het sta tion aangehouden. Vooral dank zij medewerking van het publiek heeft de politie dinsdag ochtend twee 20-jarige jongens uit Den Haag en Heiloo kunnen aanhouden, die clandestien op het eiland kampeerden. Een der knapen had zijn intrek geno men in een in de haven van Oudeschild liggend beurtschip van de VTB; de an der overnachtte in een boet nabij De Koog. Na een tip konden beide heren wor den aangehouden. Zij hebben bijna een week op Texel doorgebracht. Zij zullen wel niet hebben geweten, dat juist in die periode de nieuwe kampeerveror- 'dening van kracht werd, op grond waarvan zij konden worden gepakt. Pas bij het onderzoek naar de antece denten van de kampeerders, bleek dat zij bovendien door de politie van Hei loo werden gezocht in verband met een misdrijf. Zij werden daarop naar Den Helder begeleid, waar zij aan de daar wachtende Heilooër politie werden overgedragen. presenteert ZATERDAG EN ZONDAG Badweg 13 Het in de kop van dit bericht ge noemde nieuwsheeft geen betrek king op de uitvoering van werken als het graven van waterlopenhet aan leggen van wegen of het bouwen van boerderijen. Op het veld worden op het ogenblik nog slechts onvolkomen heden gecorrigeerd, als gevolg van wijzigingen in het Plan van toedeling, zoals dat in juli en augustus 1965 ter visie heeft gelegen. Het is, in vergelij king met de aktiviteiten tijdens het hoogtepunt van de werkzaamheden, echt kleinwerk. Toch is een dezer da gen zonder veel gerucht een belang rijke zaak in het geheel van de Ruil verkaveling gepasseerd: het Plan van toedeling. Vastgelegd Eerder konden wij melden, dat tegen het plan van toedeling 92 bezwaren zijn binnengekomen. Meer dan 80% van de bezwaarschriften kwam aan kant tijdens besprekingen van de Plaatselijke Commissie met de betrok kenen. Ter voorkoming van misver standen zij nog eens duidelijk gesteld, dat het intrekken van een bezwaar schrift lang niet altijd betekent, dat de betrokken landeigenaar tevreden is ge steld. In veel gevallen 'kwam men tot de conclusie, dat vasthouden aan het bezwaar geen zin had, omdat de Plaat selijke Commissie uiteraard de belan gen van alle eigenaars in het oog moet houden. In een aantal gevallen is het bezwaar ook verschoven naar de ter- visielegging van de lijst van geldelijke regelingen, nl. in die gevallen waarin het meer om fianciële zaken als om de toedeling op zichzelf ging. Rechtbank Ongeveer 15% van de bezwaarden wilden het spel tot het eind spelen. Nadat ook besprekingen met de rech- ter-commissaris 'geen oplossing brach ten, zijn deze gevallen verwezen naar de Alkmaarse rechtbank. De eerste be handeling werd gehouden in maart j.l. en dezer dagen kwamen de laatste uit spraken. Door deze uitspraak ligt het Plan van Toedeling definitief vast en kan de laatste hand worden gelegd aan het werk voor het passeren van de Akte van Toedeling. Deze voorberei dende werkzaamheden, verricht door het Bureau Ruilverkaveling te Alk maar, zullen zeker nog enkele maan den vergen, maar er wordt op gere kend, dat de Akte in 1967 nog zal pas seren. Nog geen wettelijk eigendom Hoewel een aantal eigenaren de nieuwe kavels al een jaar of acht in gebruik heeft, zijn die kavels wettelijk nog geen eigendom. Volgens het kadas ter is men nog steeds eigenaar van de oude kadastrale percelen. Vooral bij verkoop van gronden geeft dit compli caties. Verder worden de grond- en polderlasten nog altijd bepaald naar de oude kadastrale oppervlakte. Soms is dit een voordeel, maar ook wel een nadeel omdat de nieuwe oppervlakte vrij sterk kan verschillen met de inge brachte oppervlakte Dit kan het geval zijn als grond van hogere of lagere waarde is toegedeeld. Verder zijn er bedrijven, die met een oppervlakte grond uit de saneringspot zijn vergroot. Ook voor deze uitbreidingen worden tot dusverre geen lasten betaald. Vooral op het notariskantoor zal men blij zijn, wanneer deze zaak zijn beslag heeft gekregen. Vrijwel alle ver kopen in het ruilverkavelingsgebied en ook gevallen van boedelscheiding ge ven tot op het moment dat de akte wordt gepasseerd, veel extra werk. Volgende fase De Plaatselijke Commissie is nu be zig met de voorbereidingen voor de zg. Tweede Schatting Deze is nodig voor het bepalen van ieders aandeel in de kosten. Dit is ongetwijfeld een van de moeilijkste zaken, die de commissie krijgt te behartigen. Voor dit werk zal wel een termijn van een jaar gesteld moeten worden; het zal merendeels binnenskamers gebeuren Het resultaat wordt te zijner tijd ter visie gelegd, waarna betrokkenen op dezelfde wijze als bij het Plan van Toedeling hun be zwaren kunnen indienen. Ook de be handeling van deze bezwaren ge schiedt op dezelfde wijze. Vraag inlichtingen bij Verschijnt dinsdag en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -f- 30 et incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. OVERDENKING Niet zodra is Israël weer in 'het nieuws of andere wereldproblemen lij ken een ogenblik te vervagen en men sen, die zich over het algemeen niet zo druk plegen te maken over wat onze tijd aan spanningen oplevert, gaan zich (met een vaak verrassende, maar op grond van alles wat er de laatste tien tallen jaren gebeurd is met ons en met de joden niet zo verwonderlijke kennis van historische zaken) mengen in de diskussie. Wie een overzicht probeert te krij gen van wat zich zo na het einde van de eerste wereldoorlog in en rondom Palestina en sinds 1948 de door de V.N. erkende staat Israël heeft afgespeeld, krijgt een verwarrende hoeveelheid in drukken te verwerken, waarin inter nationale belangenpoltiek, rassenhaat, (begrijpelijke) schuldgevoelens, (Arabi sche) vluchtelingenproblematiek, be schuldigingen van (neo-)kolonialisme en verdenkingen van (ongezond) natio nalisme, politieke prestige-overwegin- gen en eerzucht, (vaak onnodig) bloed vergieten, indrukwekkende en tot de verbeelding sprekende opbouw-presta- ties enz. enz. dooréén liggen. Op grond van deze verwarrende en vaak met elkaar strijdende indrukken kan men zich dan ook maar het beste van een oordeel onthouden over wat zich nu afspeelt en dat geldt vooral voor de kerk, bepleitte iemand deze week. Kan zo iemand dat (nóg, na alles wat er gebeurd is voor en na 1948!) echt menen? Een houding aannemen van niet-geëngageerd zijn t.o. van enig volk, maar met name t.o. dit volk? Ik wil niet proberen onrecht goed te praten, dat wat krom is (ook in de tot stand-koming en de ontwikkeling van de jonge staat Israël) recht te trekken, fouten te verdoezelen en vuile handen schoon te wassen, stel voor mijzelf en aan anderen alleen maar de vraag wie het recht heeft (juist na alles wat er gebeurd en.... niet gebeurd is!) te oordelen. Ik waag mij vooralsnog in het korte bestek van dit noodge dwongen wat haastig geschreven artikeltje, ook niet aan een theologi sche beoordeling van de staat Israël. Mij staat deze weken slechts het beeld voor ogen van een volk, dat na eeuwen zwerven en voortgedreven- worden, gehaat- en getrapt- en ver volgd-zijn, eindelijk het kleine strookje land (terug-)gevonden heeft in deze immens grote wereld, waar het zichzelf kan zijn en zich „thuis" voelt, waar het onder sanktie van de internationale wereld ortder bloed en tranen met ge niale vindingrijkheid en zweetdruppels een nieuw „tehuis" heeft weten op te bouwen; niet een volk van „heiligen", maar wel een heilig (door de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze mensengeschiedenis in het leven geroepen) volk van zwarte en bruine en blanke joden, dat eindelijk weer mens kon zijn. En als nu dat eindelijk teruggevon den menswaardig bestaan opnieuw wordt aangevochten door politieke in trige en verblinding en haat en jalou- zie, als dat bestaan, dat een door de internationale wereldpolitiek werd ge- sanktioneerd, nu weer opnieuw aan een zijden draadje hangt, bedreigfd als het wordt door de zoveelste „heilige oorlog" en door de wisselvalligheid van een politiek, waarin olie- en andere belangen vaak zoveel meer gewicht in de schaal leggen dan menselijkheid, dan weet ik, dat met het bestaan van dit volk mijn eigen bestaan als mens word aangevochten en bedreigd, omdat ik met dit volk verbonden ben, niet als „westerling" of „anti-arabier", maar als mens, die dank zij Israël er weet van heeft gekregen, dat de God van Israël gerechtigheid wil en vrede en een menswaardig bestaan voor alle mensen. Op grond waarin ik het dan toch maar waag op gevaar af van één zijdigheid beschuldigd te worden een onverkort nee uit te spreken tegen alles wat er op gericht is om dit volk met de ondergang te bedreigen en daartoe behoort óók de steriele hou ding van het geen-partij-kiezen! en enorm blij ben met de uitspraken van de Raad van Kerken en... van een gelukkig eindelijk eens ondubbel zinnig partij kiezen van een Neder landse regering. Voor velen zal dit van weinig wer kelijkheidszin getuigen. Hen moge ik dan herinneren aan een uitspraak van Chaim Weisman, de vader van het Zio nisme: „In Israël is realist, iemand die in wonderen gelooft". Mogen er ook buiten Israël vele van dit soort realisten gevonden worden. Daar hangt (menselijk gezien) het be staan van een menselijke wereld samenleving van af. L. Koopmans BEJAARDENRIT DE WAAL DE WAAL Zondagmiddag wordt de bejaardenrit van De Waal gehou den. De deelnemers worden verzocht tijdig bij het dorpshuis aanwezig te zajn. Gestart wordt om half twee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1