Groen 2rwarts_Jexelsin het harL, )oor noodweer ook op Texel veel schade II 53 chuur bij „Amalia" verwoest R|1JK'S MINI-|CARRO|USEL [Vrucht vanr'stug doorzetten chapen en lammeren loor bliksem gedood Ouders bleven in gebreke - politie niet Onderzoek „reeks aanrandingen' al geruime tijd gaande Werken in kibboets Elisabeth Visser naar Israël 1 si res l ecretai Moerbeek's DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, PAG 27 JUNI 1967 80e JAARGANG No. 8177 gTe N.V. v/h Langeveld De Roo|J bus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den lel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdag en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -f- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. b enkele minuten tijd is zondagavond istreeks zes uur op Texel door een rt maar hevig noodweer voor ette- ;e tienduizenden guldens schade aan richt. Na een broeiend hete dag werd lucht in korte tijd inktzwart cn ont- idde zich een hevig onweer, dat van- het zuidwesten kwam opzetten. De ging gepaard met zeer harde wind- .iten en hoosachtige verschijnselen, als die zich eerder op de dag ook el- rs in het land en daarbuiten hadden orgedaan. Zeer verwoestend was de irmkracht in de Prins Hendrikpolder, lar de grote houten boerenschuur n „Amalia" uiteen werd gereten. De r degelijke in 1935 gebouwde schuur, larin vee, landbouwwerktuigen en llenkisten waren opgeslagen, lag in route, die de hoos volgde en barstte een bom uit elkaar. Balken en scherven van het asbest- Ifplatendak werden de lucht in ge- ngerd en boorden zich als projectie- in de erbij staande hoeve^ een ga ge en de bomen. Eén spant vloog ars door 'het rieten dak van „Ama- i". Een andere balk trof de achterge- 1 van een stenen garage, die daar- ior ook gedeeltelijk werd verwoest, onderlijk genoeg bleef de inboedel ,n de schuur in tact. Stieren ongedeerd Tien stieren liepen zelfs geen tiranimetje op. Tijdens het gebeuren as alleen mevrouw P. Bakker-Bakker uis. Haai man arriveerde korte tijd ter met de trekker en is blij dat hij et eerder was vertrokken. Er wordt gerekend, dat de schade enkele tien- rizenden guldens zal bedragen. Het houw was verzekerd. Ook de bliksem eiste zijn tol. Ln de iurt van De Waal werden 7 schapen n drie lammeren van de heer C. Keij- r door het hemelvuur getroffen. De eren stonden dicht opeen gedromd en erden allen gedood. Ook een schaap de heer J. Koorn werd door de iksem dodelijk getroffen. Bij de heer W. Visser, Hoofdweg E 36, sloeg de bliksem op het dak van de boerderij. Op het moment van de inslag was niemand thuis. Er ontstond geen brand, maar alle vertrekken stonden vol rook. Het tv-toestel in de huiska mer raakte onklaar. Slecht hadden de kampeerders het te verduren. Op de verschillende terrei nen legden vele tenten het tegen het stormgeweld af. Op het terrein „Koger- strand" gingen dertig tenten tegen de vlakte, waarvan ongeveer de helft werd vernield. De gedupeerde kam peerders hebben de nacht in de opslag loods doorgebracht. Op het tertein Loodsmanduin" viel de schade mee. Hier werden twee tenten vernield, maar had men met wateroverlast te kampen. Ook op de particuliere terrei nen werd schade aangericht. Zo vonden vele kampeerders op het terrein v.d. Werf onderdak bij de familie v.d. Werf. nadat hun tenten door het stormgeweld waren omgeblazen of vernield. Op het kampeerterrein van de heer P. Maas te De Koog ging een houten kamphuisje de lucht in; het werd totaal vernield. Verder sneuvelden op Texel verschil lende tv-antennes en ramen en woeien pannen van de daken. De weer in ere herstelde Texelse kermis heeft al direct een concurrent gekregen. Het is een bescheiden con currence, dat aan het bezoek van de grote kermis maar weinig afbreuk zal doen. De draaimolen, zweefmolen, swingmill, raketmolen en het reuzenrad kunnen nl. makkelijk een plaatsje vin den in een kleine garage. We doelen op de kermis, die onder de naam „Rijks mini-carrousel" per 1 juli a.s. voor pu bliek wordt opengesteld. Eigenaar Ls de heer Gerard Rijk, een bollenkweker Mej. Elisabeth Visser, 21, uit Den urg vertrekt op 14 juli naar Israël, aar zij negen weken gaat werken in kibboets Kfar Sold. De kibboets ligt het uiterste noorden van het veel sproken land, op 50 meter van de yrische grens. Mej. Visser koesterde et plan reeds geruime tijd; de recente tanningen in het Midden-Oosten rachten haar er niet van af. In tegen- eel; „Ze hebben me er nu nog meer ©dig", zegt ze. In de kibboets zal zij alle voorko- aende werkzaamheden moeten ver- chten, variërend van huishoudelijke arweitjes tot arbeid op het land. Ze naakt deel uit van een groep van 50 ïederlandse jongeren. De reis is geor- aniseerd door studenten. De jongelui ;izen met de trein naar Napels en va- en vandaar naar Haifa. Als de om- digheden het toelaten zal de groep ia de werkperiode als ontspanning een ondreis door Israël maken, aangebo- en door de Kibboets. Op 2 oktober oopt mej. Visser weer terug te zijn. heeft overigens nog meer reisplan- >en. Na Israël wil ze een tijd in Enge- and gaan werken en daarna staat een eis (per fiets!) naar Tsjecho-Slowakije p het programma. Mej. Visser werkte ot dusver bij de PTT te Amsterdam, en baan die ze nu heeft opgegeven om laar avontuurlijke roeping te kunnen olgen. VROUW DOOR AUTO GESCHEPT Betrekkelijk goed liep het ongeluk af, lat zich donderdagavond omstreeks lalf zeven voordeed in de Kogerstraat, ögeveer ter hoogte van de Algemene begraafplaats. Mejuffrouw T.O., die op laar fiets uit de richting De Koog wam, lette niet op het achteropko mende verkeer toen zij de weg wilde Oversteken om haar aan de overzijde 'an de straat wonende zuster te be- toeken. Toen zij de rijbaan kruiste, werd zij gegrepen door een uit dezelfde nchting komende Austin, bestuurd door een personeelslid van „Sarasani". tfej O. maakte een flinke smak, maar iep slechts weinig ernstige schaafwon den op. Haar fiets werd zwaar bescha digd; van de auto werden onder meer de koplampen vernield. De schade werd onderling geregeld. OUDESCHILD Diverse dagbladen hebben eind vorige week melding ge maakt van aanrandingen, die zich de laatste tijd zouden hebben voorgedaan in Oudeschild. Aanleiding tot de kran tenartikelen was de actie van mevrouw J. C. Janssen-Van Esch te Oudeschild, die weigerde belasting te betalen, om dat zij vond dat eerst moest worden opgetreden tegen twee jongens van elf en veertien jaar, die haar beide doch tertjes zouden hebben aangerand. Op 16 maart diende de 42-jarige huisvrouw een aanklacht in bij de Texelse rijkspolitie. Haar dochtertje Agnas zou door een jongen van twaalf jaar zijn aangerand en mishandeld. De knaap had het kind de keel dichtge knepen om schreeuwen te beletten. Terwijl het onderzoek nog gaande was, was een ander kind van de familie Janssen, een 6-jarig meisje, en haar vriendinnetje door twee jongens van een jaar of dertien op het voetbalveld aangerand. De meisjes waren met een stok afgeranseld en door de knapen be dreigd om te vooikomen, dat zij thuis iets zouden vertellen. Actie Ook van dit geval werd door de fa milie Janssen aangifte gedaan. Drie weken later, toen zij nog niets had ge hoord, schreef mevrouw Janssen een brief aan de officier van Justitie te Alkmaar, richtte zij zich tot de Procu reur-Generaal bij het gerechtshof te Amsterdam en het ministerie van Jus titie. Toen kwam ook de Rijksbelas tingdienst enlkele malen vergeefs aan de deur. Om haar actie kracht bij te zetten, belde zij voorts diverse dagbla den op en luchtte haar hart. Daarbij vertelde zij dat sinds een half jaar in Oudeschild zich nog vele andere aan- randingsgevallen hadden voorgedaan, zonder dat de politie ingreep. Overdreven Wat is hier allemaal van waar? Heeft zich in Oudeschild werkelijk een reeks aanrandingen in de ernstige zih van het woord voorgedaan? Adjudant J. Gulmans vertelde ons dat de affaire sterft is overdreven. Dat de politie geen actie zou hebben ondernomen, nadat de beide aangiften door de familie Janssen werden ingediend, is pertinent onwaar. Er werd direkt met het onderzoek be gonnen, maar daar gaat nu eenmaal vrij veel tijd inzitten. Het is niet de gewoonte over de gang van zaken bij een onderzoek voortdurend verslag uit te brengen; vooral in zaken als deze wordt er zo weinig mogelijk gerucht om gemaakt. Spelletjes Het is voorts sterk overdreven van een „reeks aanrandingen" te spreken. De politie houdt het voorlopig op sexu- ele spelletjes. Zo staat bv. vast, dat met het 3-jarige meisje geen ontucht is ge pleegd. Ook de officier van justitie te Alkmaar adht dat niet bewezen. De jongen in kwestie ontkent het boven dien pertinent. Volgens de officier ligt het anders met het geval, waarbij de twee meisjes van zes zijn mishandeld. Dit wordt als een ernstige zaak be schouwd, die momenteel door de kin derbescherming wordt behandeld. Vergadering Het is niet waar dat mevrouw Jans sen met haar actie het sein voor een grootscheeps onderzoek heeft gegeven. „We zijn er al zowat een jaar mee be zig", zei ons adjudant Gulmans. Deze gaf overigens toe dat meerdere kinde ren de laatste tijd bij de bedenkelijke spelletjes betrokken zijn geweest, maar het is een gecompliceerde zaak, die veel tijd vergt. Al weken geleden is afge- tevens knutselaar met een zeer tieve geest. Enkele jaren geleden kon men in deze krant lezen, dat hij een nieuw type bollenplantmachine had uitgevon den. In die tijd werkte hij ook al aan een reuzenrad-in-het-klein, een ge trouwe kopie van het rad dat ten tijde van het feest Texel 550 jaar stad op de Groeneplaats stond opgesteld. Later zijn er nog vier andere kermisattracties bijgekomen. Gerard Rijk besteedde er duizenden vrije uren aan. Slag Toen de heer Rijk aan de draaimolen was begonnen, sloeg het noodlot toe. Een ziekte richtte schade aan in zijn hersenen, als gevolg waarvan hij aan de rechterzijde werd verlamd en geen woord meer kon uitbrengen. Aan de draaimolen werd maandenlang niet ge werkt; niemand geloofde dat hij er ooit nog aan verder zou kunnen gaan, behalve hijzelf. Als gevolg van stug volgehouden oefeningen leerde hij zijn spieren weer te beheersen en de vele spraaklessen hadden tot resultaat dat hij zich nu weer kan uitdrukken, zij het nog met moeite. Overwinning Gerard Rijk dwong zich om de sproken, dat te Oudeschild over deze kwestie een vergadering wordt belegd, waarbij de justitiële autoriteiten, ver tegenwoordigers van de kinderbescher ming en de burgemeester aanwezig zul len zijn. Ouders zwegen Adjudant Gulmans betreurt het dat verschillende ouders, die wisten of konden weten dat hun kinderen bij „vieze spelletjes" betrokken zijn ge weest, hun mond hebben gehouden. Ook als men denkt, dat mets ernstigs is gebeurd, is 'het in het belang van het onderzoek dat de politie ervan in ken nis wordt gesteld. Kapitein mej. v.d. Kamp van dc Rijkspolitic, die belast is met het uit zoeken van deze zaak, verklaarde te genover een verslaggever van Het Vrije Volk: „We zullen al het mogelijke doen om een eind te maken aan deze onge zonde situatie". schroevedraaier, tangen en zagen weer op te pakken en ging verder aan zijn kleine draaimolen. Het kootte boven menselijke moeite; de eerste pogingen waren vruchteloos. Hij moest leren met één hand te werken. Heel langzaam kreeg de heer Rijk weer iets van zijn oude vaardigheid terug en tenslotte, na honderden uren .prutsen, was zijn draaimolen klaar en was zijn kleine kermis voorlopig compleet. Het boven staande moet men wel weten om te be seffen hoe voldaan Gerard Rijk over zijn mini-carrousel is. Het is meer dan het resultaat van vele avonden knut selen; het is een overwinning op hem zelf. Nog enigszins moeizaam, soms naar woorden zoekend, en een enkele maal gesouffleerd door zijn vrouw, vertelde de heer Rijk ons het fijne van de di verse constructeies, die hij in de kleine kermisattracties heeft toegepast. Om zijn techniek maakt de raket-molen de meeste indruk. Schitterend Het is een schitterend apparaat. Het draait terwijl de raketjes op en neer gaande bewegingen maken, alles zeer vloeiend en bijzonder „echt" aandoend. (Zie vervolg pagina 4) Door auto gegrepen HULPBESTELLER OP SLAG GEDOOD OUDESCHILD De 55-jange PTT- hulpbesteller H W. Mets uit Oude schild is vrijdagmiddag om 3 uur op de Langvvaalderweg gedood toen hij door een personenauto werd geschept. De heer Mets, op de fiets bezig met post bezorging, kwam uit de uitrit van De Kerkeplaats en wilde de weg oprijden. Uit de richting Oudeschild naderde toen de 23-jarige J.V. uit Oosterend met zijn Ford Taunus. V. zag de be steller en waarschuwde met de claxon. Volgens V. gaf de heer Mets er toen duidelijk blijk van dat hij de naderen de auto opmerkte Hij hield in, maar reed een ogenblik later toch de weg op, waar hij toen door de auto werd ge schept. Hij was op slag dood. Het slachtoffer was ongehuwd en woonde in bij zijn hoogbejaarde moeder te Oudeschild. GESLAAGD Mej. E. Timmer uit Den Burg slaag de aan de Rijksuniversiteit te Gronin gen voor het diploma M.O. Engels A. I MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 I. Overwegende, dat de buiten de bebouwde kommen m de gemeente Texel gelegen wegen een geringe breedte en veelal een bochtig verloop hebben; dat tijdens het toeristenseizoen de verkeersintensiteit op die wegen bijzonder groot is; dat het daarom in het belang van het verkeer nood zakelijk wordt geacht om op de hierna nader aan te duiden wegen gedurende het toeristenseizoen een maximumsnelheid vast te stellen; dat de betrokken wegen in beheer zijn bij het Rijk, de gemeente en enkele waterschappen; dat terzake overleg is gepleegd met Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland; Gelet op het Reglement verkeersregels en verkeers tekens; BESLUIT door plaatsing, onderscheidenlijk verwijdering, van borden 1 van bijlage H van het Reglement ver keersregels en verkeerstekens, jaarlijks voor de periode van 15 mei tot 15 september een maximum snelheid vast te stellen voor het verkeer in beide richtingen op de navolgende in de gemeente Texel gelegen wegen of weggedeelten a. op de wegen in de recreatiegebieden van het Staatsbosbeheer, de toeleidingswegen naar deze recreatiegebieden, de weg in het gemeentelijk recreatiegebied „Mienterglop" en de wegen in de omgeving van de lichttoren aan de noordpunt: van 50 km. per uur; op alle buiten de bebouwde kommen niet onder a begrepen wegen en weggedeelten in de gemeen te Texel, met uitzondering van de wegen of weg gedeelten waarvoor bij afzonderlijke beschikking de toegestane maximumsnelheid is of zal worden gerégeld: van 80 km. per uur; II. De onder I genoemde maatregelen op de volgende wijze aan de weggebruikers kenbaar te doen maken: Ia. Recreatiegebieden Staatsbosbeheer en recreatie- „Mienterglop". b. Door plaatsing van de vereiste borden 1 van de onder I genoemde bijlage op de toegangs- en uit gangswegen, respectievelijk naar en van de recreatiegebieden. Onder die borden worden onderborden aange bracht met het opschrift: Recreatiegebied. Ib. Alle wegen of weggedeelten waarvoor in het vorenstaande onder I.b een maximumsnelheid wordt vastgesteld. Door plaatsing van de vereiste borden 1 van meergenoemde bijlage bij de veerhaven het Horntje, bij de uitrit van het vliegveld en bij de uitvalswegen van de recreatiegebieden, alsmede door vervanging gedurende de periode van 15 mei tot 15 september van de borden 2 van die bijlage geplaatst bij het einde van de bebouwde kommen door borden 1. Onder de borden geplaatst bij het Horntje en bij de uitrit van het vliegveld worden onderborden aangebracht met het opschrift: Voor alle wegen, tenzij anders aangegeven. Wordt niet herhaald. Door plaatsing van deze beschikking in het plaatse lijk blad in de gemeente Texel. III. Dit besluit in afschrift te zenden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Burgemeester en Wethouders van Texel; de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub K.N.A.C.; de Koninklijke Nederlandsche Motorrijders Vereni ging; de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B. 's-Gravenhage, 15 juni 1967. R.V.W. 38090. DE MINISTER VOORNOEMD, Namens de Minister, De Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat, Mevr. mr. E. P. A. Akkerman, 1D.-G,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1