„Veel fietsen en boodschappen doen in Oosterend" (fro en kwarts Jexels in het hart Europa Meubel Als u er over denkt een naaimachine te kopen... dan liggen erf 1.000.- in contanten op u te wachten! MINISTER ROOLVINK, MET VAKANTIE OP TEXEL ïmÊÊêSÈ Duits echtpaar viert gouden jubileum in De Koog Moerbeek's 'de worsteltent' m Texel heeft grote oeristische toekomst (zomer-) bungalow of huis .^OR Utyfa gpAG 15 AUGUSTUS 1967 fEXELSE 80e JAARGANG No. 8191 COURANT lUjjgye N.V. v/b Langcveld De Roo|) oribus 11 Den Texel Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Deo lel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 KK&fl&srrc V üPS» .'isw- OOSTEREND Minister Bouke Roolvink, van Sociale Zaken, brenqt op het ogenblik zijn vakantie door op fexel. Eind vorige week zochten we hem op in „De Slilisboet"een fraai en eenzaam gelegen bungalowtje in schapenboetgeaaante vlak bij hoeve Noorderbuurtbij Oosterend. De heer Roolvink zit op het terrasje iaast het huisje te soezen in de zon. Het onthaal is allerhartelijkst. „Ga allen. Een sigaartje?" Mevrouw Rool- ?ink komt al aandragen met koffie en koek. Men zou zich kunnen voorstel- dat de drukbezette bewindsman er niet erg op gesteld is dat zijn vakan tierust door journalisten wordt ge stoord, maar de heer Roolvink vindt hel we] gezellig als hij tenminste niet te veel over politiek hoeft te praten. „Een schitterend eiland", zegt de mi nister „We zijn er nu voor het tweede jaar. De beide jongste zoons zijn ook mee. Het huisje is van een vriend van ons, meneer v.d. Sluijs, de secretaris van de ARP en tevens tweedekamer lid Het is een prachtig plekje en het hier zo rustig; je komt helemaal tot jezelf". Fietsen Voor de Sluisboet staat een comfor tabele auto, maar de familie Roolvink maakt er nauwelijks gebruik van. ■Nee, we hebben fietsen gehuurd. Ik rijd het hele jaar al in de auto en i)k voel er niets voor om dat hier ook nog eens te doen. Bovendien geniet je veel meer met een fiets. We maken elke tochtjes, meestal hier in de omge ving maar ook wel verder, naar het Noorden. Je hebt hier prachtige een zame landweggetjes. Hoe die allemaal heten weet ik natuurlijk niet, maar mooi zijn ze. Meestal zijn we na een uurtje weer terug. Dat hangt ook van de wind af en van mijn rug, want ik heb nogal last van spit Daarom zal er dit jaar van zwemmen niet veel ko men, ik moet het een beetje warm houden". Het gezin Roolvink arriveerde vori- \yeek woensdag op Texel en blijft 21/» week. „Wij zoeken de rust. Daarom zijn we niet naar Den Burg of De Koog ge gaan. Een enkele keer moeten we wel eens in Den Burg zijn, zoals vanmor gen, toen de bril van mijn vrouw kapot ging en we 'm moesten laten repare ren, maar dan gaan we toch weer gauw terug. Hier is het fijn. Bood schappen doen we zoveel mogelijk in Oosterend. Met de mensen daar kun nen we uitstekend opschieten". Wat bracht hem ertoe destijds Texel als vakantieoord te kiezen? De minis ter zegt dat het veelzijdige karakter van het eiland hem sterk aantrekt. .Texel is groot. Er zijn drukke centra maar die kun je makkelijk vermijden. Ik geloof dat het eiland als toeristisch gebied een grote toekomst heeft". Het komt over allerlei toeristische problemen. De heer Roolvink blijkt op de hoogte te zijn. Hij heeft gemerkt, dat Texel zeer in trek is bij de jonge ren en dat sommigen zich over deze ontwikkeling bezorgd maken. Hij deelt die bezorgdheid nauwelijks, want hij gelooft niet dat het aandeel van de jongeren in het toeristisch verkeer zo groot zal worden, dat er voor ouderen Het echtpaar Roolvink, gefotografeerd voor de bungalow bij „Noorderbuurt". geen plaats meer is. Bij het plannen van nieuwe accommodatie kan overi gens makkelijk naar een zeker even wicht worden gestreefd. Op zichzelf is het, met het oog op de toekomst, ver heugend dat zoveel jongeren naar Texel komen. Die jongeren worden ouder Afwegen De grotere kans op onrust als gevolg van dat relatief grote jongeremaandeel is de prijs die men voor de toeristische groei betaalt. Men moet voor- en na delen wel eens tegenover elkaar afwe gen alvorens een oordeel te vellen. Daarbij moet men wel het oog op de toekomst gericht houden. Minister Roolvink vindt dat men dat laatste wel eens vergeet. „We moeten plannen ma ken op lange termijn. Er is geen enkele verbetering van betekenis denkbaar zonder dat daar bepaalde nadelen te genover staan. Texel heeft een schit terend wegennet, o a. als gevolg van de ruilverkaveling Maar door diezelfde ruilverkaveling heeft het landschap aan schoonheid ingeboet. Dat is nu eenmaal zo; je betaalt voor alles in het leven een zekere prijs. Die prijs kan op het moment waarop de beslissing valt, te hoog lijken, maar met het oog op de toekomst is hij toch verant woord". Uitbreiding Texel moet in de toekomst veel meer toeristen onderdak kunnen bieden. De heer Roolvink beseft terdege dat het voor de exploitant van nu niet bijzon der aantrekkelijk is een kampeerter rein of bungalowpark te beginnen. De grondprijzen zijn hoog en met de bouw van huisjes en centrale voorzieningen gaan zulke hoge kosten gepaard, dat het niet eenvoudig is iets over te hou den nadat de kapitaalslasten zijn opge bracht. „Toch hoop ik dat men zal doorzetten en dat men de grotere risi co's zal aanvaarden. Wie naar de toe komst kijkt, ziet dat de vakanties over een aantal jaren nog aanzienlijk langer zijn geworden en dat men ook buiten de vakanties zoveel vrije tijd krijgt, dat men er voor meerdere dagen opuit kan trekken. De recessie van het ogen blik wekt bij velen de indruk dat het zover nooit zal komen, maar dat is een conservatieve visie. De moeilijkheden van het ogenblik zijn slechts een tijde lijk verschijnsel, hoogstens een vertra ging in de ontwikkeling. Wij denken in het algemeen niet ver genoeg vooruit, dat blijkt achteraf telkens. Wij kunnen nu bijvoorbeeld zeggen, dat we in 1950 veel te conservatief over deze dingen hebben geredeneerd". Alle groepen Maar ook op kortere termijn moeten alle bevolkingsgroepen in staat zijn een betaalbare vakantie te genieten. Als Texel zich zou ontwikkelen tot een eiland waar alleen nog de best gesi tueerden zich een vakantie kunnen veroorloven, zou de bewindsman dat betreuren. Sociaal toerisme moet zo nodig worden bevorderd. Zo zou men de daarvoor benodigde grond goedko per beschikbaar kunnen stellen en het aldus ontstane verlies goedmaken door grond voor b.v. bungalowbouw duur der uit te geven". „De Sluisboet" grenst aan het erf van „Noorderbuurt". Roolvink en zijn familieleden zijn dagelijks getuige van het leven op de boer derij, voor stedelingen een attrac tie op zichzelf. De heer Roolvink vindt dat het zo gek niet zou zijn als de boeren een deel van hun land voor bungalowbouw zouden bestemmen. Het zouden geen grote parken moeten worden, maar slechts een of twee huisjes in harmonie met de boerderij en de omgeving. De exploitatie kan geen groot probleem zijn omdat de boe ren de grond meestal zelf al be zitten. Men zou op deze wijze aan zienlijk meer mensen kunnen ont vangen". Ook in de winter „Onze toeristische balans is uit even wicht", zegt de minister. „Er moet veel worden gedaan om het binnenlands toerisme te bevorderen. Nog teveel mensen zoeken hun vakantievertier te ver weg. Texel biedt veel mogelijkhe den. Ook in de winter moeten toeristen worden aangetrokken. Zelf ben ik van plan in de komende winter hier weer een korte vakantie door te brengen en ik geloof dat er meer mensen zijn die daar wat voor voelen. Als dat wordt aangemoedigd wordt de exploitatie ook wat makkelijker; he't moet nu in een paar maanden worden verdiend. Misschien kunnen ook de prijzen wat lager worden als de tijd wordt uitge smeerd". Pratende over de toeristische toe komst komt ook het vraagstuk van de Waddenzee aan de orde. We willen graag weten of minister Roolvink vóór- of tegenstander is van afsluiting. Hij Stap bij ons binnen en laat u de Pfaff-naaimachmes demonstreren. Beantwoord daarna schriftelijk een paar eenvoudige vragen over het gebruik van naai machines Daarvoor ontvangt u een formulier Met dat formulier maakt u kans op uitbetaling van f 1 000 f 500.- of f 100.- in contanten als u vóór 31 juli 1967 een naaimachine koopt, onverschilliq waar en van welk merk1 telefoon 2246 Den Burg Gevraagd op Texel, of grond die voor bebouwing geschikt is. Eventueel overname van bouwplannen. Brieven met vermelding van prijsopgave onder nr 36 aan bvreau van dit blad. aarzelt, wijst er nogmaals op dat men soms een hoge prjjs moet betalen ter- wille van een goede ontwikkeling in de toekomst en zegt dan dat hij per soonlijk vóór afsluiting is. „Er zal dan een uniek natuurgebied verdwijnen, maar daar staat zoveel goeds tegen over. Het Waddengebied biedt onge kende mogelijkheden voor het toerisme; dat moet ontsloten worden zo dat er veel meer mensen heen kunnen". Op grond van dezelfde redenering is hij voorstander van het Amelander tweedammenplan; het is de schepping van veel extra recreatieruimte. Hij zegt: Het is bovendien van grote eco nomische betekenis voor Noord-Neder land. De Friese kleibouwstreek b.v., nu een gebied dat er economisch niet best voorstaat, zou door het dammenplan tot bloei kunnen komen. Industrie Dat veel Texelse jongeren na hun schoolopleiding naar het vasteland moeten, omdat op het eiland zelf geen emplooi voor hen is, vindt de minister betreurenswaardig. Het aantrekken van lichte industrie vindt hij dan odk een belangrijke zaak. Haj weet van de mosselverwaterproeven, die op Texel zullen worden gehouden en hoopt dan ook dat deze ertoe zullen leiden dat het eiland een rol gaat spelen in deze, nauw met de visserij verwante, in- dustrievorm Voor de Texelse visserij heeft hij overigens veel lof. Hij heeft herhaaldelijk over de haven gewan deld en op de kotters met vissers ge sproken. „Ik heb diepe bewondering voor de ondernemingslust van die ke rels", zegt hij. Verschijnt dinsdag en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coup. Raif- fcisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -f 30 ct incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. DIEVEN HAALDEN KASGELD UIT ZUIVELWINKEL In de nacht van donderdag op vrij dag, tegen écn uur, hebben twee onbe kenden zich toegang verschaft tot het kaaswinkeltje van Joh. Bakker aan de Weverstraat. Zij klommen door een bovenlicht aan de zijkant van het ge bouw naar binnen en haalden uit de winkelkassa een bedrag van 47, Via de schuifdeuren verdwenen zij weer. Het openen van de schuifdeuren werd gehoord door een buurvrouw, mevrouw Huizinga. Haar man stelde een onderzoek in, merkte dat vreem den in de winkel waren geweest en waarschuwde de politie. Men is er nog niet in geslaagd de daders aan te hou den. Ook het onderzoek inzake de roof overval op de heer Sijtse Ros, de nacht tevoren, heeft nog geen resultaat op geleverd. JONGE DELINQUENTEN VLUCHTTEN NAAR TEXEL Zaterdag heeft de Texelse Rijkspoli tie twee jongens van 13 en 15 jaar aan gehouden. De knapen waren ontvlucht uit een observatiéhuis voor jeugdige delinquenten te Beekbergen. Ze waren daarop naar Amsterdam gelift, waar ze een bromfiets stalen en richting Texel reden. In Alkmaar kregen ze pech, zo dat ze genoodzaakt waren de brommer daar achter te laten en de reis naar Den Helder liftend voort te zetten. De „vakantie" op Texel duurde niet lang. De politie had de jongens spoedig te pakken en stelde hen op transport naar Amsterdam, waar ze door de politie aldaar werden overgenomen. DE KOOG De heer Otto Kramer en mevrouw Erna Kramer-Reiner uit Wiesbaden vieren vandaag hun 50- jarig huwelijksjubileum in De Koog. De echtelieden zijn in de loop der ja ren zo aan hun vakantie-eiland ver knocht geraakt, dat ze er niet over peinsden om deze keer in verband met het feest thuis te blijven of hun va kantie in een andere periode te hou den. Het jubileum heeft een extra fees telijk tintje gekregen, omdat het dit jaar voor de tiende achtereenvolgende keer is, dat het echtpaar enkele weken komt uitrusten bij de familie Kiewiet, „Duinroosje" aan de Ruijslaan. Meneer Kramer en zijn vrouw zijn zoals ge woonlijk in gezelschap van hun twee dochters, schoonzoons en kleinkinde ren, zodat het feest toch in de familie kring wordt gevierd. De heer Kramer (75), die in Ha-mm (Westfalen) is gebo ren, was vroeger banketbakker Hij komt naar Texel voor de rust. Hij en zijn vrouw genieten telkens met volle teugen van het uitgestrekte landschap, het strand en vooral het bos. Ze wan delen veel en constateren elk jaar met vreugde dat Texel wel verandert, MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 maar dat het gelukkig niet op weg is een mondain gebied te worden De fa milie Kramer blijft nog de gehele maand augustus op Texel, maar heeft al plannen 'klaar voor volgend jaar. „Bij leven en welzijn komen we dan in juli", zegt de gouden bruidegom, die zich in een benijdenswaardige vitaliteit mag verheugen, evenals zijn vrouw. Vlam sloeg in vetpan BRANDJE IN BIJKEUKEN SNEL GEBLUST Zaterdagavond om ongeveer zeven uur werd brand ontdekt in de houten bijkeuken van de familie J. Koorn in Waalenburg. De oorzaak was een pan vet, waarin vis was gebakken en die men daarop was vergeten. Het vet werd oververhit en toen de vlam erin sloeg, raakte al gauw het houten schot achter het comfoor in brand. Toen in de tuin zittende gasten het vuur ont dekten, brandde ook het dak al, terwijl de familie Koorn in het voorhuis aan tafel zat. Een gelukkige omstandigheid was, dat ramen en deur van de bijkeu ken gesloten waren, waardoor slechts weinig zuurstof kon toetreden. Gevaar lijk was de situatie echter door de glasfles onder het comfoor, waar men aanvankelijk door de hitte niet bijkon. Met de nevelspuit was de brandweer de vlammen spoedig de 'baas. AUTO IN DE SLOOT Zaterdagavond half negen raakte bij de beruchte bocht in de Postweg (bij de Ruigedijk) de auto van een onbe kend gebleven toerist in de sloot. De mensen slaagden er zelf in de wagen weer op het droge te trekken en lieten een der inzittenden, een meisje dat bij de buiteling was gewond, door de dokter behandelen. Breng minstens één bezoek voor kift of pannekoek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1