(fro en Twartsjexels in het harL, vol hoogte- Geschiedenis „Kotex" en dieptepunten Als u er over denkt een naaimachine te kopen... dan maakt u kans f 1.000 - in contanten te ontvangen! Europa Meubel In 25 jaar van vleesfokkers naar sportfokkers 'de worsteltent' «Rhewav» Gezondheids-onderkleding, Triomf voor fokker Commandeur „Rhewav" Gezondheids-onderkleding Jubileum wordt gevierd met grootse teu toonstelling Stap bij ons binnen en laat u de Pfaff-naaimachines demonstreren. Beantwoord daarna schriftelijk een paar eenvoudige vragen over het gebruik van naai machines. Daarvoor ontvangt u een formulier. Met dat formulier maakt u kans op uitbetaling van f 1.000.-, f 500.- of f 100.- in contanten als u vóór 31 december 1967 een naaimachine koopt, onverschillig waar eo van welk merk 1 •4J telefoon 2246 - Den Burg Reeds nu internationale bekendheid JJDAG 8 SEPTEMBER 1967 Uitgave N.V. y/h Langeveld De Root) 'ostbus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 j.: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den rg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 80e JAARGANG No. 8198 Verscliynt dinsdag en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Aan alle draagsters en dragers van Rhewav Gezond- heidsonderkleding maken wij gewoonte getrouw bekend dat onze vertegenwoordiger, de heer A. D. Schaafsma (zie foto) in de twee weken, aanvangende op 11 en 18 september het eiland Texel weer hoopt te bezoeken. Er is dan weer gelegenheid met hem event, aanvullin gen, nieuwe bestellingen, nieuwe adressen en reparaties te bespreken. U weet, alle reparatie is gratis, zolang u onze kleding draagt. Wij maken van deze gelegenheid gebruik onze waarde ring uit te spreken voor de prettige ontvangst die onze vertegenwoordiger steeds bij u ten deel valt. Inmiddels hoogachtend, Utrechtsestraat 63, Arnhem, telefoon (08300) 25355 WEER GOUDEN PLAK VOOR „SNOETJE" De grijze Keeshond van mevrouw F. Buter te De Cocksdorp heeft op de jongstleden zondag in de groenteveiling te Groningen gehouden Internationale 'tentoonstelling van de Noorder Kyno- logenclub het predikaat „uitmuntend" verworven en daarmee een gouden me daille. De hond, genaamd Imgo van 't Benthuijs; roepnaam Snoetje, verwierf tevens het kampioenschap van zijn ras. In de kampioenenronde aan het slot van de keuring werd hij als tweede geclasseerd. Het was de derde keer dat Snoetje het tentoonsbellingskampioen schap verwierf. Als het een vierde keer luk't, mogelijk 1 oktober te Breda, wordt hij Nationaal kampioen in zijn ras. SCHAPENFILM KOMT NAAR TEXEL De film, die onlangs is gemaakt over het Texelse schapenras, zal binnenkort te Den Burg worden gedraaid. Dat ge beurt tijdens de komende vergadering van de Vereniging voor Vrienden van het Paard op 20 oktober in hotel „De Lindeboom-Texel". De film wordt meegebracht door het adviserend be stuurslid van de paardensportvereni ging, de heer L. W. Biesheuvel, die te vens secretaris is van het Centraal bu reau voor de schapenfokkerij, en als zodanig bij de produktie van de film was betrokken. BEJAARDENSOOS START 10 OKTOBER OOSTEREND De bejaardensoos van Oosterend start het seizoen pas 10 oktober a s. Dit in verband met de vakantie van de directie van Jatrij. OOSTERENDER TORENKLOK WORDT GEREPAREERD OOSTEREND De toren van de oude Ned. Herv. kerk te Oosterend staat op het ogenblik gedeeltelijk in de steigers. Niet, zoals velen denken, om dat de hoognodige restauratie eindelijk begonnen is, maar in verband met de reparatie van de klok. Al lang konden de Oosterenders op hun toren niet meer zien hoe laat het is. De wijzers liepen namelijk herhaaldelijk vast. Gemeente werken is nu bezig meuwe koperen wijzers uit te zagen. Deze zullen wor den verguld en op de wijzerplaat wor den aangebracht. Omdat het uurwerk zelf in uitstekende staat verkeert, zal de klok binnenkort weer een betrouw bare tijdmeter zijn. De restauratie van de kerk, de laat ste in de reeks kerkrestauraties op Texel, zal nog wel geruime tijd op zich laten wachten. De plannen zijn gereed, maar het benodigde geld ontbreekt nog. Bij deze de traditionele plaatjes van de maandag gehouden Schapcnfokdug. Op de foto boven ziet men de 2' /--jarige kampioensram van de heer C. J. Commandeur en daar achter de eveu oude reserve-kampioen van de heer C. J. Hin. De jury vond de ram even redig en van een bijzonder goed „vierkant" type. Het is een typische vlecsram, waarnaar veel vraag is. De reserve-kampioen deed niet veel voor hem onder. Deze had zelfs een iets betere huid, maar kreeg een aanmerking op de iets doorgezakte achterbenen. De uitslag van de keuringen was vooral een triomf voor fokker Commandeur, want ook het kampioensviertal ooien was van hem en het beste drietal nimUunmercn. Op de foto onder ziet men de ooien, die opvallen door hun „beste" kop met goede uitdrukking. Het zijn, wat men noemt, brede en diepe schapen met een goed ontwikkelde achterhand. Op dat laatste lette de jury dit jaar nog meer dan gewoonlijk, omdat bij verkoop voor de slacht vooral de achterbouten de waarde bepalen. niet aan zakelijke tact. Zo werd na veearts Koens, ook veearts Langkamp tot ere-lid benoemd in de hoop dat hij daarmee zo gestreeld zou zijn, dat hij voor eventueel te verlenen medische hulp geen al te forse prijzen zou bere kenen. In 1947 werden ook dieren geëxpo seerd in Hilversum, Haarlem en Den Helder. De populaire konijnen van toen hoorden nog tot de grote en middel grote soorten: Franse Hangoor, Vlaam se Reus, Weners. In 1948 slonk het le dental verder en kwam op 26. Secreta ris Stemfoort schreef: „De 26 leden die we nu hebben zijn de wérkelijke fok kers, die de strijd aanbinden togen de genen die er net zo over denken als wij". Dat de „fokkers-om-het-vlees" verdwenen, was overigens wel begrij pelijk. In de oorlogsjaren ontvingen zij voor een konijn soms wel 60,Pas in 1945 kwam het Kotex-bestuur tot de conclusie dat dit eigenlijk een wan toestand was en ging aan prijsbeheer- sing doen. Wanneer men aan leden verkocht, mocht hoogstens 25,voor een zwaar konijn worden gevraagd, midden- en kleine rassen mochten resp. 20,en ƒ15,opbrengen. Dieptepunt Het bestuur bleef actief. Men ver gaderde 9 x per jaar en men bleef ijverig keuren en tentoonstellen. Maar het ledental bleef zakken; in 1950 werd het dieptepunt bereikt toen er nog maar 17 fokkers over waren. Toch richtte dit groepje vol enthousiasme een tentoonstelling in. Twee jaar later, ter gelegenheid van het tweede lus trum werd nogmaals een klinkende show opgezet maar toen was het diep tepunt gepasseerd en telde Kotex weer 52 aanhangers. Het be9tuur bestond toen uit J- A. Stemfoort (voorz.), J. P. Stam (penn.), H. A. Witte (secr.), A. Bakker en H. Snoek. Een van de problemen, waarmee Kotex lang heeft gekampt, werd ge vormd door het gebrek aan kooien. Huren was kostbaar, zodat in 1953 werd besloten ze zelf te maken, naar een ontwerp van B. van Elk. Deze ten- toonstellingskooien, van betonijzer en gaas, worden nog steeds gebruikt. (Zie vervolg pagina 2) BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 30 augustus t/m 5 september 1967 Geboren; Monica Anthonia Petro- nella, dv. Willem B. F. Giling en Anto- ma Adriana van de Wetering. Ondertrouwd: Cornelis Maas en Ca- tharina D. M. van Sambeek; Johannes N. Parlevliet en Alberdina M. Keesom; Rudolf H. Hamer en Nely Anna Sok; Alexander R. Boeijen en Emma J. M. Witte; Jacob Knol en Maria Th. Croes; Cornelis J. Kikkert en Martina II. Nijenhuis. Dirigent naar Amerika „SOLI DEO GLORIA" WACHT NOG EVEN OOSTEREND Leden en nieuwe leden van de Oosterender zangvereni ging „Soli Deo Gloria" moeten nog en kele weken geduld betrachten voordat zij kunnen gaan repeteren. De dirigent, die doorgaans nauwelijks aan vakantie toekomt, heeft het er dit jaar eens van genomen en vertrekt voor enkele we ken naar de Verenigde Staten om zijn dochter te bezoeken. Het is nog niet precies bekend wanneer hij zal terug keren. WAGENMUSEUM GAAT WINTERSLAAP IN DE WAAL Het Wagenmuseum te De Waal gaat 15 september dicht. Evenals vorig jaar zal de zondag er voor, dus a.s. zondag, het museum zijn geopend speciaal ten behoeve van de Texelaars. Doorgaans is het museum op zondag nl. gesloten, zodat velen niet in de gelegenheid waren een kijkje te nemen. Men is welkom van 9.00 - 17.00 uur. De collectie is het afgelopen jaar met diverse bezienswaardigheden uit gebreid. ARNHEM De klcindierensportvereniging „Kotex" bestond 30 juni 25 jaar. Het jubileum zal echter op 17, 18 en 19 november werden gevierd. Op die data zal in „Casino" te Den Burg een grote ten toonstelling van konijnen, hoenders, klcurkanaries en tropische vogels wor den gehouden en er staat ook een feest avond voor de leden op het program ma. In haar 25ste levensjaar is KOTEX een springlevende vereniging. Direct na de oprichting bleek ze trouwens al bijzonder levenskrachtig te zijn, maar in de opgelopen kwart eeuw heeft zich een opmerkelijke verandering voorge daan. Van een konijnenfokvereniging werd het een kleindierensportvereni- ging. Kotex, zou men kunnen zeggen, is geboren uit de nood der tijden. In de oorlog was het vlees schaars en de bout van een zelfgefokt konijn was toen heel wat waard. De fokkers van het eerste uur hadden vrijwel allen hetzelfde doel voor ogen: het kweken van zo groot mogelijke aantallen zware konijnen op zo voordelig mogelijke wijze. Kotex was in den beginne een Oo9terender aangelegenheid. In „Het Wapen van Amsterdam" van Koppen werd 30 juni 1942 de oprichtingsver gadering gehouden onder leiding van de heer S van Heeringen, het latere hoofd van de Sociale Dienst. Er waren dertig belangstellenden, die zich bijna allen als lid lieten inschrijven. Barbier Winkeman uit Oosterend, een der gangmakers, hield een praatje over het houden van konijnen en de heer J. Mosk las reglement en statuten voor, die ontleend waren aan de Helderse vereniging „Streven naar Beter". Het toen gekozen bestuur bestond uit S. van Heeringen (voorzitter), J. Mosk (secretaris), J. H. Winkelman (penning meester) en de commissarissen H. Mul der en C. Bremer. Nadat als contribu- tieophalers G. P. Plaatsman en J. Dog ger waren benoemd, kon de vereniging van start gaan. Ook in Den Burg Al spoedig zag men in dat Kotex (de naam is een afkorting van Konijnen fokvereniging Oosterend TEXel) ook in Den Burg leden moest werven. Er werd daar een vergadering belegd, waarbij de onderafdeling Den Burg ontstond. Het bestuur werd toen uitgebreid met J. P. Stam (secretaris-penningmeester van de afdeling) en H. Veenema (alge meen commissaris). Pogingen om ook in De Cocksdorp een afdeling van de grond te krijgen mislukten. Het leden tal was intussen tot 80 aangegroeid. Vrijwel allen beschouwden het ko nijn als een dier dat in de eerste plaats bestemd is om opgegeten te worden Dat bleek wel uit de resul taten van de eerste tafelkeuring, die in '43 werd gehouden en waarbij 200 dieren werden aangevoerd. De keur- meesters Hannema en Dekker had den geen moeilijke taak: slechts een dier kreeg de waardering ZG (Zeer Goed) en een stuk of wat een G. (Goed). „Die fokkers van toen deden maar wat", zegt Huug Snoek, de huidige voorzitter van Kotex. „De fokkers dachten dat ze raskonijnen hadden, maar na de keuring wisten ze wel beter. Bij de eerste tafelkeu ring zond een der leden (M. 'S. Lan geveld) maar liefst tachtig dieren in, waarvan er niet één goed was". Men verloor de moed echter niet. Het notulenboek vermeldt talrijke ver gaderingen, waarbij soms merkwaar dige besluiten werden genomen. Zo werd besloten de beide contributie ophalers als tegenprestatie een ras konijn cadeau te doen, een „Pooltje" met een waarde van ƒ30,Het be stuur betaalde slechts de helft en be paalde dat de contributieophalers een jaar later („als zij hun best blijven doen") zelf de resterende ƒ15, mochten betalen Steeds beter 7 december 1943 kwam de volgende keuring en nu bleek men wel wat ge leerd te hebben. Van de 55 dieren kregen er 30 een G en één een ZG. „Dat was goed!" meldde de toenmalige secretaris in zijn notulen. Ter verge lijking: Bij een tafelkeuring van tegen woordig krijgen de meeste dieren een ZG en krijgt 10°/o zelfs ZZG. „Een konijn dat niet verder dan G komt kan net zo goed de pot in", zegt secretaris M. Heijmans. Tegen het eind van de oorlog wilde men de eer9te tentoonstelling organi seren. Het ging voorlopig niet door omdat men niet makkelijk over kooien beschikte. Maar omdat de burgerij reeds diverse ere-prijzen beschikbaar had gesteld, moest het er tenslotte toch van komen: op 20 februari 1946. De vereniging telde toen 76 leden. De ope ning van de show, door burgemeester Rehorst, was een plechtige gebeurtenis. Z. W. Stolk uit De Waal was intussen voorzitter geworden. Bij de eerete tentoonstelling werden ook postduiven getoond. Er werd nl. samengewerkt met de toenmalige postduivenvereni ging, waarvan R Boom voorzitter was. Crisis In 1946 brak voor de vereniging een crisis aan. Er was weer vlees ver krijgbaar en tientallen leden bedankten omdat ze bij Kotex geen belang meer hadden. Het ledental slonk tot vijftig, zo moe9t de secretaris in zijn notulen vastleggen. „Maar ik zeg: we hebben meer aan vijftig leden, die voor de mooie sport wat over hebben, dan tachtig die lid zijn om hoge prijzen te maken voor hun dieren". Overigens ontbrak het ook de „ideële" fokkers

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1