Cjroen Twartsjexeh in het harL Ci MEUBELS uit geheel EUROPA Vliegveld Texel beleefde een invasie van mini-toestellen RONDVRAAG RAADSVERGADERING: Openbaar toilethavenplan80 km rommelseizoencommissieslecht wegdek en lichtmasten Meubelhuis Texel ELECTROHUIS .cxmuWto, secretaires Moerbeeks Jan Brouwer wil club voor modelbouwers oprichten Texelse schapen maakten beste indruk Kleurentelevisie rySDAG 26 SEPTEMBER 1967 81e JAARGANG No. 8203 UltgaTe N.V. T/b Langevcld De Roofl Postbus 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 i: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Het vliegveld Texel, waar gewoonlijk sportvliegtuigen landen en opstijgen nas zondag het domijn van maar liefst 25 toestellen waarvan er niet een langer was dan een meter. Enkele tienr lallen leden van de Gooise modelbouw- dub waren nl. naar Texe gekomen om met hun zelfvervaardigde vliegtuigjes te experimenteren. En welk terrein leende zich daarvoor beter dan het nu vrijwel stille vliegveld Texel De club kwam op uitnodiging van de heer J. Brouwer te Oosterend die zelf een enthousiast modelbouwer is en het plan heeft een Texelse modelbouwclub cp te richten. Het zelf maken en laten en van vliegmachientjes is een hobby die door velen, zowel jongens ■j als ouderen, fanatiek wordt beoefend. I Zondag zagen we er enkele tientallen I in actie. Voortdurend "hingen" een of twee toestelletjes met hun scherp-zoc- mende motortjes in de lucht, stipt rea gerend op de radiosignalen die hun "pi- oot" op de grond de ether instuurde. moet vaak langdurig geprobeerd •rden voordat alles naar wens func- ioneert. „Je moet met iets eenvoudigs begin- in", zegt secretaris J. Boom. „Mensen e meteen een volledig radio gestuurd aestel willen aanschaffen boeken oeestal teleurstellingen. Je moet het 'en met een eenvoudig zweefkistje, wntueel met lijnbesturing". Zondag was overigens slechts één envoudig zweefkistje te zien. De an- |&re modellen waren radio-gestuurd, iar ook daarbij kent men veel ver- cheidenheid. De radio-besturing kan heperkt zijn tot alleen rechts en links «aaien, maar het is ook mogelijk toe- lellen te bouwen die andere bewegin- jen kunnen maken en waarvan het gas an worden geregeld. Dat laatste heeft voordeel dat men het toestel met ^geschakelde motor kan laten landen n dat men dus niet gedwongen is alle irandstof te verbruiken, zodat de mo or vanzelf uitvalt. Wonderolie Wat die brandstof betreft: dat is geen fcnzine of kerosine maar een mengsel an methylalcohol en.... wonderolie. uitlaatgassen zijn dan ook niet be laid welriekend. Meestal worden loeikopmotortjes gebruikt waarmee c toestelletjes soms wel een snelheid an 100 km iper uur kunnen halen. (Het 'ereldsnelheidsrecord modelvliegen laat op 263 km). Er zijn zelfs straal- itoren in de handel, maar de model- ouwers zijn daar niet weg van. Het pordt weinig sportief gevonden om een lodel op deze wzije in een soort pro- ktiel te veranderen, dat door de snel- 'd in de lucht blijft. Bovendien is het baarlijk. „Nee, het is veel leuker om ft wat rustiger te doen", zegt de heer J. Reinders uit Bussum, die zelf Alvorens te starten is het zaak te controle ren of de richtingroeren van het vliegtuigmo del reageren op de signalen van de stuurzen- dcr. Niet tijdig bijladen van de batterijen of het vergeten van een schakelaar, heeft een kleine luchtramp tot gevolg. Op de foto mid den de lieer Jan Brouwer, rechts met de stuur- zender zijn eilandgenoot Ad Smit, eveneens een enthousiast modelbouwer. handelt in modelvliegbenodigdheden. Een kostbare hobby 't Is maar wat je kostbaar noemt. Een heel goede bouw- 'kit heb je al voor ƒ260,en minder geld dan een bromfiets kost, betaal je voor een volledig bestuurbaar geval. Jan Brouwer uit Oosterend vertelde ons dat op Texel ongeveer 10 belang stellenden zijn voor een modelbouw club. Ze hebben allen vliegtuigjes, maar ook bouwers van radiografisch bestuur bare boten zouden welkom zijn. STARKS WONINGINRICHTING ONDERGING ENORME UITBREIDING OOSTEREND „Een enorme aan winst voor ons dorp", zei loco-burge meester J. Daalder vrijdagavond toen hij het sterk uitgebreide winkelpand van Starks Woninginrichting aan de Oesterstraat bezichtigde. Die opmer king was niet alleen een bemoedigend schouderklcpje maar het nuchter con stateren van een feit. Het bedrijf van de heren Stark en Bostelaar is maar liefst met 180 m2 winkelruimte ver groot en meet nu tctaal 250 m2. Wat de grootte betreft kan het be drijf zich meten met de grotere zaken in Den Burg. Die oppervlakte, verdeeld over twee verdiepingen, is goed ver deeld; de klant treft er een keur van meubelen, vloerbedekking en andere woningartikelen aan, alles in de meest uiteenlopende stijlen. Het zwaartepunt ligt niet bepaald op het hyper-moderne hetgeen trouwens ook voor andere Texelse woninginrichtingen geldt. „Wat de smaak op meubelgebied be treft, zijn de Texelaars niet erg voor uitstrevend", zegt firmant J. Bostelaar. „Ze letten veel meer op kwaliteit. Het moet jaren meegaan. Wij houden daar mee natuurlijk rekening met het ge volg dat je het goedkopere spul hier niet vindt". In dit bericht ontbreekt het traditio nele rijtje namen van aannemer en on deraannemers, want de firmanten (de heer F. Stark, zijn zoons W. en H. W. Stark en de heer Bostelaar) hebben de verbouwing, in vier weken, eigenhan dig uitgevoerd. De ruimtewinst werd gemaakt dooi de voormalige werkplaats bij de winkel te trekken alsmede het woonhuis op de bovenverdieping. Beide etages worden verbonden met een fraaie open trap. Heel toepasselijk vindt men op de bo venverdieping de slaapkamerameuble menten. Opmerkelijk is de wijze waar op tientallen soorten vloerbedekking op de meest voor de hand liggende wijze worden geshowd de héle winkelop pervlakte is er mee belegd. Zaterdagochtend om 10 uur werd de vernieuwde zaak officieel in gebruik genomen door mevrouw J. Stark- Geerts die een lint doorknipte en de sleutel van de hoofdingang omdraaide. BftAWMBBiiUil'l i'l 'II i I Weer zege voor Commandeur De Texelse schapen op de Nationale Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch hebben weer een buitengewoon goede indruk gemaakt. De fokker C. J. Commandeur legde beslag op de kampioensprijs bij de rammen en ontvangt hiervoor o.a. een medaille van de Commissaris der Ko ningin in Noord-Brabant. Met zijn 4-tal oude schapen, ook IA, heeft hij de me daille gewonnen, die beschikbaar was gesteld door de Minister van Land bouw. Met zijn 3-tal ramlammeren be haalde de heer Commandeur de 1E- prijs. K. Mantje heeft met zijn 3-tal ram lammeren de 1 A-prijs behaald en te vens een medaille van het gemeentebe- bestuur van 's-Hertogenbosch, verder behaalde K. Mantje met ram F 0837 de lb-prijs en met de 1-jarige ram F 1579 2A. A. Verberne won bij de 2-jarige ram men met F 1056 een lF-prijs en met zijn schaap 80795 2 ramlammeren de eerste prijs. C. J. Swaerts legde beslag op de 1D- prijs bij de 1-jarige rammen. Bij de schapen met 1 ooi- en 1 ram- lam was het weer Commandeur die met 89052 beslag legde op de lA-prijs terwijl J. C. Roeper op de Texelse fok- dag hierboven kwam te staan met 88390 nu 1D werd (1B en IE waren voor Noordhollandse fokkers en IC voor Friesland). 4-tallen fokschapen, IA reeds ge noemd IE voor Hin Dz. C. J. Hin wist niet zijn 3 1-jarige ooien beslag te leggen op de lA-prijs, de 3 van J. C. Roeper kwamen 19 te staan. Tot slot de 4-tallen ooilammeren. De enige inzending van Texel, van C. J. Hin, behaalde 1H. Over het geheel genomen bracht Texel best materiaal, 3 inzendingen vielen wat tegen. Verder behaalden op Texel geboren rammen, dus buiten de reeds genoemden, nog 6 eerste en 2 tweede prijzen. C. Roeper, Alkmaar In het seizoen is het 's morgens vroeg in De Koog een bende", aldus mej. A. G. Luijsterburg (CHU) toen zij tijdens de rondvraag van de raadsver gadering pleitte voor het doen rijden van een reinigingswagen in de buiten dorpen. Weliswaar wordt veel van de door de badgasten op straat achterge laten rommel door particulieren opge ruimd, maar een speciale reinigings wagen gedurende de topweken, zou toch veel ettektiever werken. Verder was mejuffrouw Luijsterburg van me ning dat de wijze waarop wordt aan gegeven dat men in het seizoen op heel Texel niet harder dan 80 km mag rijden, vooral voor buitenlanders on duidelijk is. Het 80 km-bord bij de boot met de aanduiding„Geldt voor alle wegen; wordt niet herhaald" wordt door de meeste gasten niet eens opgemerkt. Volgens mej. Luijsterburg zouden de weggebruikers veel beter op de snel heidsbeperking worden geattendeerd door een aanduiding met grote letters boven de weg, op een soort brug. De heer F. Standaart gaf als oplossing het uitreiken van een papier aan de va kantiegangers wanneer zij in Den Hel der hun bootkaartjes kopen. Zijn frac tiegenoot Barendregt dacht dat een grote op de weg geschilderde „80" vol doende zou zijn. Openbaar toilet Als laatste dringende noodzaak noemde mej. Luijsterburg een openbaar toilet in Den Burg. Zij wilde geen 'pri mitief ding' maar een volwaardig toi letgebouw met toezicht. De heer West- dorp zei jaren geleden al op de nood zaak van een openbaar toilet te heb ben gewezen. „Je vraagt je nu steeds af: wanneer moet je doorgaan met op houden Een toiletinrichting kan mo gelijk ondergronds worden aangelegd. De heer Daalder opperde dat er in de kelder van het nieuwe raadhuis mis schien plaats voor is en noemde het een urgente zaak. De heerStandaart zou willen zien dat uit de raad een commissie werd be noemd die zich speciaal belast met het bespreken van seizoenproblemen. Deze commissie zou nauw contacct moeten onderhouden met VW, politie e.d. en men zou daar terecht kunnen met klachten en verlangens m.b.t. de gang van zaken. De heer Daalder vertelde dat reeds elk jaar een vergadering wordt gehouden met VW, B. en W. en politie, maar volgens de lieer Stan daart was dat niet voldoende. „Iemand die met problemen zit moet bij een commissie kunnen aankloppen. Op één vergadering kan nooit alles aan de or de komen". Badmeesters De heer C. Koorn stelde met voldoe ning vast dat de nieuwe georganiseer de strandbewaking dit jaar uitstekend bij Europa Meubel Tel. 2246 - Den Burg Op uw verzoek wordt u gehaald en thuisgebracht in Hotel Texel DINSDAG 26 SEPTEMBER: 21.35 - 22.00 „The Railrodder" met Buster Keaton WOENSDAG 27 SEPTEMBER 20.30 - 22.15 „Tunes of Glory", hoofdfilm. DONDERDAG 28 SEPTEMBER 20.45 - 21.10 „De Stormridder". heeft gewerkt. Er is niemand verdron ken. De heer Daalder vond het een beetje ver gaan alleen uit het uitblij ven van verdrinkingsgevallen de acti viteit van de badmeesters af te leiden, maar was het met de heer Koorn eens dat de redders vorbeeldig paraat zijn geweest. In dit verband noemde hij ook de heer Spaans, die namens de ge meente algemeen toezicht houdt op de strandbewaking. De heer J. J. Westdorp wilde nu wel eens precies weten hoe het er met de havenplannen van Oudeschild voor staat. De heer Daalder kon hem weinig wijzer maken. „Het hangt nog in de lucht", zei hij, maar hij hoopte dat het ervan zou komen bij de dijkverhoging van Oudeschild, waarvoor een aparte werkhaven nodig is. De heer S. Keij- ser wist te vertellen dat de havenaan- leg en de dijkverhoging reeds in een plan zijn vastgelegd. De heer Wéstdorp vroeg zich af of de gemeente haar wensen inzake de haven naar voren heeft kunnen brengen, mede in ver band met het industrieterrein te Oude schild. Volgens de heer C. H. Roeper zijn de gemeentelijke wensen bij de ha venontwerpers bekend. Er zijn overi gens drie plannen, waaruit de meest gunstige zal worden gekozen. De verkoop van de gemeentelijke boerderij in Zuid-Haffel is nog steeds een feit. Er wordt onderhandeld. Slechte weg De heer Westdorp had verder klach ten over de erbarmelijke toestand waarin de Kaapstraat te De Koog zich bevindt en vroeg om verbetering. Vol gens mej. Luijsterburg deugde het weg dek van de hele Dorpsstraat niet. Mis schien zou dat dan tegelijk kunnen worden verbeterd. De heer Barendregt vond dat licht masten veelal te dicht langs de ver schillende Texelse wegen staan. Bij de aanleg van uitvalsstroken bij de Pont- wegkruisingen zullen vele masten moe ten worden verplaatst, nog afgezien van het gdvaar dat de masten vor men als auto's naar de berm moeten uitwijken. Tijdens de bespreking bleek dat de palen dicht aan de weg moeten staan om hun licht recht op de weg te kunnen werpen inplaats van op de berm. De laatste tijd worden lichtmas ten van een beter type, met een grote boog, toegepast en deze kunnen op de geruime afstand van de weg geplaatst worden. GESLAAGD OUDESCHILD Mej. Margreet Boom uit Oudeschild, slaagde te Ut recht voor het diploma Bediende Kap ster. Zij werd opgeleid te Rotterdam. Verschijnt dinsdag en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Raif- feisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. fKb B»Utm »»e leien bnlUa rvtniwarMfrald dt r*d§iU»'3pC?. DE RAADHUISBOUW In het verslag van de Raadsvergade ring, gehouden op dinsdag 19 septem ber 1967 staat: „de heer Daalder had te gen de brief overigens wel bedenkin gen want het was hem gebleken dat enkele personen waarvan de namen on der het stuk stonden van niets wisten". Dit kan niet mogelijk zijn, daar alle personen die getekend hebben op het officiële stuk, dit zélf hebben gedaan. We trekken in twijfel dat deze brief in zijn geheel is voorgelezen, met de na men van de organisaties die achter de ze actie stonden en de handtekeningen die misschien niet of moeilijk te lezen zijn, daarom publiceren we hierbij de •brief Aan de Raad der Gemeente Texel. Weledelgestrenge heren, In aansluiting op een onderhoud, het welk drie onzer afgevaardigden, te we ten de heren J. Agter sr., E. Breeu- wer en J. C. Dros, heden 15 september mochten hebben met het College van Burgemeester en Wethouders, menen wij ook tot u het verzoek te moeten richten ten behoeve van het algemeen belang de Groeneplaats te Den Burg te doen ontruimen van de aldaar se dert zeer korte tijd in zeeer snel tempo geplaatste bouwketen, heeiningen e.d. waarna de grens van deze obstakels zal kunnen worden gevormd door de rooilijn van het voormalige Raaksje, de Vismarkt en de Parkstraat. Gezien het beginstadium der ge noemde werkzaamheden en het grote algemeen belang dezer aangelegenheid verzoeken wij u dringend dit probleem reeds in uw vergadering van disdag 19 september 1967 in behandeling te ne men. Inmiddels verblijven met de meeste hoogachting, Hollandse Mij. van Landbouw afd. Ei- erland, voorzitter R. W. Stoepker; Sme- denbond afd. Texel, voorzitter B. Paag- man; L.T.B. afd. Eierland, voorzitter G. Schraag; Hollandse Mij. van Land bouw afd. Texel, voorzitter K. Mantje; C.B.T.B. afd. Texel, voorzitter N. Eel- man; V.V.V. Texel, voorzitter C. v.d. Kooi; Horeca afd. Texel, voorzitter J. Jellema; L.T.B. afd. Texel, voorzitter W, H. Bakker; Stichting Folklore, voor zitter Albers; R.K. Middenstandsbond, bestuurslid Sambeek-Schrama; Ver eniging Markthandel, namens markt- handel Sok; Winkeliersvereniging Den Burg, voorzitter Jn. Agter; Algemene Texelse Middenstandsbond, voorzitter C. de Wit; Cebeco, bedrijfschef Koete; Coöp. Aankoop Vereniging, dirékteur P. Stoepker; Coöp. Raiffeisenbank, voorzitter H. de Lugt. Hoe tegen dit bovenstaand verzoek bedenkingen kunnen ontstaan, is ons een raadsel en wij zouden het zeer op prijs stellen als handtekeningen op echtheid onderzocht worden. Bij het onderhoud dat we donderdag 14 september met wethouders, secreta ris en direkteur van gemeentewerken hadden, kregen we wel de indruk dat men zelf weinig van de zaak op de hoogte was. Door onze actie zal hope lijk hun kennis zijn verrijkt. We heb ben in het onderhoud de volgende vra gen gesteld. Mogen volgens bestek de aannemers de Groeneplaats gebruiken (Antwoord luidde: Geen bestek aanwe zig maar is intussen opgevraagd); Is een bepaald aantal bouwdagen vastge steld dat kraan en keten op de Groene plaats mogen staan (Antwoord: Dat weten we niet); Hoe groot is de schade als de Groeneplaats vrij blijft en voor wiens rekening komt deze schade (Antwoord: niet bekend); Waarom kon den Boerenleenbank, V.V.V. en VIVO- zaak wel gebouwd worden zonder de Groeneplaats te gebruiken (Ant woord: dat waren veel kleinere bouw werken). De heren waren bij de bespreking wel van mening dat de raadhuisbouw bij ontruiming van de Groeneplaats een jaar langer zou duren, maar kon den dit niet met bewijzen staven. Wat de bedenkingen betreft, het zou meer voor de hand liggend zijn als wij die hadden tegen de gemeente als open baar lichaam Waarom wordt voor de raadhuisbouw voor elk onderdeel slechts één aannemer gevraagd. Wist de raad daar van We hebben er nooit iets over gelezen in een raadsver- slag. Hét raadhuis wordt toch met (Zie vervolg pagina 2) MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1