Mes 98 Cjrocn kwartsJexeU het L, emeentebegroting 1968 vertoont tekort van f307.014,- De heer J. Jellema in beroep tegen afwijzing bouwplan AGENDA a.s. O vragen uw aandacht: BAKKER'S iet te ontkomen aan verhoging plaatselijke belastingen Omwonenden tegen dancing in Kantoorstraat 1APHY 1968 Moerbeek's Ijzerhandel n.v. ,75 - 49,75 Demonstraties in Hotel de Oranjeboom met nieuwe en bekende huishou delijke artikelen Huishoudsnij- machines Braun keuken machines De nieuwe Cand wasautomaat Candy vaatwasmachine B.K. Deltalon „bakt niet aan pannen Melitta koffiezetapparate Woensdagdondei dag, vrijdag a.s. 's middags en s avonds in Hotel de Oranjeboom o.a. demonstraties met Kenmaster Star Skil elektrisch gereedschap Stanley gereedschappen Unimat metaal- draaibank Indola boor machines ets langere >gnac-Bruin >0 - 125,75 wil, hebben ;en. /eed, Kam- ,75 - 89.00 i en strepen arblauw en 189,- enz. keuze cuit 3 soorten CENTRA /^G 24 lyo/ N.V. v/h Langeveld De Roofl 11 Den Burg, Texel Tel. 2741 irry de Graaf, KeesomJaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 iI'—ii urn wil i ii nmi—ir—n i ia iiiiBeinmT^TTr*'!—nfrvfBBinHHiHiiPfng*"'"^ JJAARBOEK AAR BIJ '.:v ok dit jaar is het gemeentebestuur niet in geslaagd de raad een slui- begroting voor te leggen. Bij vo- jaar valt echter een aanmerkelijke letering te constateren, zodat het >rt beperkt kon blijven tot 7.014,(vorig jaar ƒ537.791,In begeleidend schrijven aan de raad B. en W. er evenwel geen twijfel bestaan, dat de financiële situatie de gemeente nog zorgelijk is. O.a. apitaallasten van 48 nog niet goed- •urde uitgaven moeten, om een rea- sch beeld te krijgen, bij het tekort den opgeteld. Als alle kapitaals- aven zouden zijn goedgekeurd, zou begroting een tekort aangeven van 5.720,—. )e burgemeester heeft vanaf 18 juli door ziekte niet actief aan het be- :en der gemeente kunnen deelne- Deze ontwerpbegroting moest dan helaas zonder zijn steun en erva- worden opgesteld", aldus B. en W. Sociale Dienst )e Sociale Dienst Texel, een der itbaarste diensten van de gemeente, •ft voor 1963 een subsidie nodig van 012.436,hetgeen ƒ77.643,meer lan voor 1967 werd gevraagd. Het il tussen 1967 en 1966 was veel gro- als gevolg van het inwerking tre- van de Algemene Bijstandswet. )e netto-kosten van de sociale v/erk- ats vergen een bedrag van 15 004,770.320,meer dan vorig r. De stijging is hoofdzakelijk het olg van uitbreiding van het perso- il en van de nu voor het eerst ver snelt- kosten van rente en afschrij- ig (ƒ33.139,van de aankoop-, ver- iwings- en inrichtingskosten van de uwe Sociale Werkplaats op het in- strieterrein. Omdat het personeel de sociale werktuin is ingekrom- vertoont dit gemeentelijke object daling in de netto-kosten van 1.689.tot 53.346,—. )e exploitatie van het lusthuis ene" geeft weer een nadelig saldo :ien. 30.507,— (1967: ƒ49.852,—).. pensionprijzen zullen zodanig wor- verhoogd, dat het tekort gehee: zal men te vervallen. Aan de ene kant na verhoging van de tarieven de dragc van de gemeente op dit punt iterwege kunnen blijven, maar aan andere kant zal dan weer zoveel sr bijstand moeten worden gegeven, 't sluitend maken van de Irene-ex- )itatic zal de gemeente uiteindelijk s geen grote baten opleveren. ,0ns streven blijft erop gericht het lidigc voorzieningenpeil te handha- n en waar mogelijk te verbeteren", dus B. en W. Zaken. Op grond van reeds bekende algemene richtlijnen luiden de mini mumnormen als volgt: Straatbclasting 20°/o van de belast bare opbrengst gebouwd en 10u/o van de belastbare opbrengst ongebouwd. Voor Texel betekent dit rechtaf een verdubbeling. Rioolgelden ƒ100,per jaar per aansluiting op een zuiveringsinstallatie en J 50.bij andere afvoeren. Voor Texel geldt thans een tarief van .ƒ20 - zodat globaal een verhoging met 400% zou moeten plaatsvinden. Opvoering van het bedrag mag eventueel in twee jaar geschieden. Reinigingsrechten 24,per em mer (bij tweemaal ledigen per week) of ƒ6,per inwoner. Thans wordt ƒ10, per emmer geheven Uitsluitend gere kend naar de vuilnisemmers is de be lastingopbrengst voor 1967 te stellen op ongeveer ƒ48.000,Bij het huidige inwoneraantal van plm. 11000 zou een opbrengst van 11000 x ƒ6,of ƒ66.000,dienen te worden verkregen Per emmer betekent dit 66 000, 4800 (totaal in gebruik zijnde aantal emmers) ƒ14,(afgerond). Verho ging zal dus naar alle waarschijnlijk heid moeten geschieden tot 12,a 14,-- Opcenten personele belasting: Te brengen op minimaal 200. Hiertoe werd reeds besloten op 26 mei 1967. Voor de overige inkomsten wordt ge steld. dat zij tot een „redelijk peil" moeten zijn opgevoerd. Mede als uit vloeisel hiervan zal in de raadsverga dering van 31 oktober het voorstel worden gedaan de begraaf rechten aan merkelijk te verhogen. Alvorens de raad voor te stellen tot verhoging van de drie eerstgenoemde belastingen over te gaan, zullen eerst de richtlijnen van de minister worden afgewacht. Het gemeentebestuur laat weten dat voor wat betreft de nieuwe investe ringen de nodige beperkingen zijn op gelegd (zie artikel elders in dit num mer). Gunstige ontwikkeling Een gunstige ontwikkeling is de volgende. Bij de wet van 21 juli 1966 zijn voorschriften uitgevaardigd ter verzekering van de aanleg, verbetering en onderhoud van openbare verkeers wegen. Een uitvloeisel hiervan is de door de Provinciale Staten vast te stellen Verdelingsverordening uitke ring Wegen Noordholland 1968. Blij kens dit ontwerp worden o.a. de kapitaulslastcn van secondaire, tertiare en quartaire wegen met ingang van 1968 voor 90°/o gesubsidiëerd. Dit bete kent voor Texel een aanzienlijke lasten vermindering. Tot dusverre werden de kapitaalslastaen van secondaire en ter tiaire wegen weliswaar geheel gesubsi diëerd, maar voor de quartaire wegen werd niets ontvangen. B. en W. hebben van de nieuwe regeling voor Texel gunstige verwachtingen omdat een groot deel van het bij gemeente in on derhoud zijnde wegennet uit quartaire wegen bestaat. Aan de wet is boven dien terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 1963. Derhalve is tot nu toe over de jaren 1963 tot en met 1966 in totaal aan voorschotten ter tege moetkoming in kapitaalslasten en on derhoudskosten der quartaire wegen door de provincie aan de gemeente uit betaald ƒ275.900,—. Gezien het aanzienlijke begrotings tekort zal evenals vorig jaar aan de minister om een extra uitkering uit het gemeentefonds worden gevraagd. Een dergelijk 'besluit zal de raad in de vergadering van 31 oktober nemen. Zondagavond in Cultureel Centrum STUDENTEN VOEREN TONEELSTUK OP Vrijdag, zaterdag en zondag brengt een groep leden van de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond op Texel door om het 13e lustrum van de bond te vieren. De studenten zijn gedurende deze drie dagen ondergebracht in „Bosch en Zee" te De Koog. Ter gelegenheid van de lustrumvie ring zal zondagavond door de studen tentoneelgroep „En Ronde" een toneel voorstelling worden verzorgd in het Cultureel Centrum te Den Burg. Deze voorstelling is ook voor belangstellen de Texelaans toegankelijk. Opgevoerd zal worden „De Nonnen" door Eagnor Kostetzky. Kaarten zijn a ƒ4,ver krijgbaar bij de VVV. Riolering In 1965 ging de raad akkoord met een drie-jarenplan voor de aanleg en verbetering van rioleringen. De goed keuringen op de uitgetrokken credieten kwamen eerst zo snel af dat het „riool- programma" bij de begroting voor 1966 reeds in gunstige zin werd herzien. Nu is echter een vertraging ontstaan, hoofdzakelijk door de centrale finan ciering op dit terrein. Zo zijn de bij de begroting 1966 geraamde verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Oudeschild en de uitbreiding en ver nieuwing van de riolering te De Waal, alsmede de bij de begroting van 1967 geraamde aanleg van een riolering te Oost tot op heden door GS nog steeds niet goedgekeurd. B. en W. betreuren het verder ten zeerste dat hei door de raad reeds in februari 1967 gevoteerde crediet van 245.000,voor de verbouwing en in richting van de op het industrieterrein te Den Burg staande timmerfabriek tot Sociale werkplaats evenmin nog is goedgekeurd. En dat terwijl de aan koop van de fabriek door GS reeds op 29 november 1966 werd goedgevon den. Dat betekent dus extra kosten o.a. wegens renteverlies. Maar afgezien daarvan wordt de situatie in de oude werkplaats, waar verwarming en sa nitaire voorzieningen zeer veel te wensen overlaten, zeer nijpend. Plaatselijke belastingen Zoals 'bekend is de gemeente ge dongen plaatselijke belastingen te rhogen om aanspraak te kunnen ma in op extra-uitkeringen uit het ge- eentcfonds waarmee het begrotings- kort kan worden gedekt. Ten aanzien tn de hoogte van die belastingen is it wachten echter nog op aanwijzin- n van de Minister van Binnenlandse Dinsdag 24 oktober 'n Burg, Openbare bibliotheek. Voorlees- edstrijd 6e klassen der lagere scholen, m 't kader van de kinderboekenweek. 16.00 ir. sn Burg, in de zalen van „Casino", „De fanjeboom" en „De Lindeboom-Tcxel", ow van Bakker's Ijzerhandel, Electrohuis akker. Dros' Magazijn en Langeveld De ooij. Woensdag 25 oktober i Cocksdorp, Hotel De Hoop, Plattelands- ouwen De Cocksdorp-Eierland, 20.00 uur. kj A. M. Bos uit Aerdenhout spreekt over „Open bejaardenwerk". «n Burg, in de zalen van „Casino", ,Dc ranjeboom" en „De Lindcboom-Texcl", tow van Bakker's Ijzerhandel, Electrohuis akker. Dros' Magazijn en Langeveld De ooij. Donderdag 26 oktober fcn Burg, Hotel De Graaf, Postzegelruil- «urs, 20.00 uur. k Koog, Ouderavond Lubertischool. 'tanjeboom" en „De Lindeboom-Texel", fcn Burg, in de zalen van „Casino". ,Dc tow van Bakker's Ijzerhandel, Electrohuis •akker, Dros' Magazijn cn Langeveld De 'ooij. Zaterdag 28 oktober Burg, De Oranjeboom, Uitvoering MAB- 'ub ni.m.v. The Monitors. De heer J. Jellema uit De Koog, die twee pakhuizen in de Kantoorstraat te Den Burg wil verbouwen tot bar- dancing, zal mogelijk van dit plan moeten afzien omdat het gemeentebe stuur er geen goedkeuring aan wil hechten. De heer Jellema kocht de pakhuizen geruime tijd geleden van de N.V. v/h C. R. Keijser Co. en was voornemens er een dansgelegenheid van te maken in het genre van dc reeds door hem geëxploiteerde „Buteriggcl" te De Koog. Op 11 mei van dit jaar vroeg hij de gemeente om een bouw vergunning. De heer Jellema kreeg te horen, dat men in principe gaarne aan zijn plannen wilde meewerken, maar dat het stichten van een dansgelegen heid niet in overeenstemming was met het uitbreidingsplan. De bestemming van het betreffende terrein aan dc Kantocrstraat luidde nl. „bedrijfsbe- bouwing, waarop uitsluitend mogen worden opgericht gebouwen voor de uitoefening van handel, nijverheid en ambacht" en volgens het gemeentebe stuur viel een har-dancing niet onder deze begrippen. Op 24 juli werd daar om afwijzend op het verzoek beschikt. Wel werd gesteld dat een vergun ning zou kunnen worden verleend met toepassing van artikel 20 van de We- deropbouwwet, waaraan uiteraard een aantal consekwenties is verbonden. B. en W. meenden dat aan een bar-dan- cing wel behoefte bestond en werkten daarom aan de artikel 20 procedure mee. Na de gebruikelijke publikaties in de pers en aanschrijvingen aan de eige naars en gebruikers van de aangren zende percelen, werd echter een groot MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 aantal bezwaarschriften ontvangen. Deze wogen volgens B. en W. zodanig zwaar, dat men van de medewerking •moest afzien. Geluidshinder Alle bezwaarden voerden aan dat een bar-dancing in dit deel van Den Burg door het lawaai grote last zou veroorzaken. B. en W. hadden zich overigens van het karakter van de te stichten dansgelegenheid op de hoogte gesteld door de heer Jellema te vragen of het hier een beat-gelegenheid zou worden of een meer exclusieve dancing zoals de Buteriggel. De heer Jellema had op 15 juni geschreven dat de bar- dancing zou worden geëxploiteerd in de geest van de Buteriggel. De inrich ting zou in oud-Hollandse stijl zijn en een geluidsexpert was gevraagd advies uit te brengen om een zo goed moge lijke geluidsisolatie te bereiken. „Door mij zal alles worden gedaan om te voorkomen dat de omwonenden hinder van mijn zaak zullen ondervinden", zo had de heer Jellema verklaard. Het stedebouwkundig bureau Wieger Bruin. Vink en Van de Kuile te Am sterdam liet de gemeente desgevraagd weten, dat tegen een plaatselijke wijzi ging van het uitbreidingsplan geen 6te- debouwkundige bezwaren bestonden. Alleen bezwaren van omwonenden konden de uitvoering van de plannen dus nog verijdelen. De omwonenden kwamen inderdaad in aktie. Ramp Een uitvoerig bezwaarschrift kwam binnen van hotel „De Lindeboom- Texel". Eigenaar-exploitant E. Breeu- wer vreesde een zeer belangrijke toe name van de geluidshinder. „De op vatting van de heer Jellema betreffen de volume en soort van muziek ken nende, zou het een ramp voor hotel „De Lindeboom-Texel" betekenen, in dien hem gelegenheid werd geboden zijn bedrijf te gaan exploiteren op die •plek". De heer Breeuwer was vooral beduent voor het lawaai dat door het gaande en komende publiek in de smalle Kantoorstraat zou worden ver oorzaakt. Hij verwachtte dat de gasten van de aan leze straat gelegen hotel kamers tot 's nachts twee uur geen oog meer dioht zouden kunnen doen. Hij verwachtte ook dat auto's en brommers van de dancing-bezoekers naast zijn hotel zouden worden geparkeerd en bij het vertrek (na één uur geldt het bromfietsverbod niet meer) het nodige lawaai zouden veroorzaken. (Zie vervolg binnenkant 2e blad) HERV. VROUWENVERENIGING HOUDT BAZAR TE DE WAAL DE WAAL Het is soms verbazing wekkend wat saommige kleine vereni gingen presteren. De Hervormde vrou wenvereniging van De Waal b.v. werkt bijzonder hard om aan de kerk jaar lijks een grote bijdrage te geven. Ge- Qurende het heie jaar komen de en thousiaste dames wekelijks bijeen en zijn -dandruk bezig met diverse nutt ge handwerken. Het is de bedoeling, dat deze handwerken worden verkocht voor een zo hoog mogelijk prijs. De verkoopdagen worden dit jaar gehou den op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober in het dorpshuis. Als exlra spelletjes kunnen worden beoefend, zo- attractie zullen ook nu weer gezellige als schieten, ballen gooien, sjoelen enz Beide dagen is De Wielewaal van 3-5 uur en van half 8 tot 10 uur geopend. Men zal beslist geen spijt van een be zoekje hebben. De dames hopen dit jaar een netto-opbrengst van ƒ1500, te halen. Als dat niet zou lukken, is het in ieder geval niet aan gebrek aan enthousiasme van de dames te danken DEMONSTRATIE MUZIEKSCHOOL Op donderdag 9 november, aanvang half acht 's avonds zal in het Cultureel Centrum te Den Burg aan de Emma- laan de jaarlijkse demonstratieavond van de Texelse muziekschool worden gehouden. In tegenstelling tot vorige jaren zal het vokale èn instrumentale gedeelte van het programma op één avond worden gebracht. Dit in verband met de grotere mogelijkheden van de zaal. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 25 oktober a.s. worden dc moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht Oudeschild van 13.00 13.45 uur; daarna Den Burg tot 16.00 uur. WIJZIGING IN HANDELSREGISTER In het Handelsregister werd de vol gende wijziging opgenomen: Eerste Texelsche IJsfaoriek, Weverstraat 23- 25. IJsfabrikatie enz. Filiaal gevestigd te Texel, Den Eui^g, Weverstraat 39 o.n. S 39. Bedrijf: expl. vermaakcen- trum. Verschijnt dinsdag en vrijdag; Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coc feisenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familie! 14 ct p. mm.; andere advert. 12 ct in geheel nieuwe uitvoerii en andere Braun artikelei slechts 72 cm hoog In Casino werken e varen demonstrateui met verschillende machines voor hout c metaalbewerking de machine met 8 mogeli: heden zonder ombouwen v. vakman en doe-het-zeb Dit alles en nog ve meer in Casino woec dag, donderdag, vrij dag a.s. 's middags 's avonds

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1967 | | pagina 1