(fro en clwartsjexels in het harL, Nog niet duidelijk wat buurtwerk voor Texel kan betekenen 3 AGENDA i Centraal bestuur discussieerde drie uur R. v.d. Wulp wordt tijdelijke leerkracht aan muziekschool Kü Blote voeten blijven taboe in gymzaal Pakhuis wordt koffiebar Teso-bus maakte slippertje... VRIJDAG 9 JANUARI 1970 83e JAARGANG No. 8433 Uitgave N.V. v/h Langeveld De Rooü Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ted.: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Rail- fciscnbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 cL incasso. Advert. 19 ct. per mm. cxcl. 4°/o BTW Het centraal bestuur van de Stichting Cultureel Werk Texel heeft dinsdag avond in hotel „Den Burg'' meer dan drie uur gediscussieerd over de buurt- xverker die Texel misschien zal gaan aantrekken. Uitgangspunt was het rap port dat onlangs is uitgebracht door de studiecommissie buurtwerk en waar over wij reeds uitvoerig schreven. In dit rapport, dat werd samengesteld na het peilen «van de meningen in alle Texelse dorpen, werd geadviseerd in principe te besluiten tot aanstellen van een buurtwerker die studie heeft ge maakt van de samenlevingsopbouw; ge tracht zou moeten worden hiervoor van het ministerie van C. R. en M. subsidie te verkrijgen. Het idee om een gesub sidieerde kracht buurtwerker of ie mand die zich alleen met jeugdleiding bezig houdt aan te trekken vond over het algemeen op Texel wel weerklank, behalve in Oosterend. Een betaalde buurtwerker naast mensen die zich pro deo inspannen zou het aanwezige ent housiasme eerder afremmen dan bevor deren, zo oordeelde daar het dorpshuis bestuur. Dinsdagavond bleek dat deze Oos- terender mening niet is veranderd. Als enige stemde de heer Joh. C. Roeper tegen het voornemen om de mogelijkhe den voor buurtwerk op Texel nader te bestuderen. De vergadering werd bij gewoond door verschillende leden van de studiecommissie, waaronder de voor zitter ds. L. Koopmans die voor deze gelegenheid uit Haarlem was overge komen. Aanwezig om desgewenst nade re uitleg over de bedoelingen van het buurtwerk te geven was ook de heer De Boer, deskundige van het Provin ciaal Opbouwwerk. Het duurde zeer lang voordat alle aanwezigen begrepen welke taken voor een buurtwerker zijn weggelegd. Het is beslist niet de bedoe ling dat hij allerlei verenigingen daad werkelijk en langdurig zal bijstaan, of dat hij als jeugdleider optreedt. Hij helpt als zich in een bepaalde organisa tie moeilijkheden voordoen, geeft aan wijzingen als volgens hem de bakens moeten worden verzet en is door zijn kennis van zaken in staat te beoorde len welke nieuwe activiteiten wèl en niet moeten worden aangepakt. Al voorzien Deze functiebeschrijving (die lang niet volledig is want een buurtwerker kan zich met alle denkbare zaken bezig houden) deed sommigen zich afvragen of Texel niet allang over een dergelij ke functionaris beschikt: je»ugd- en re- creatieconsulent J. M. de Vries. De heer De Boer trachtte duidelijk te maken dat de heer De Vries consulent is en derhalve niet meer mag doen dan des gevraagd adviezen geven. Als hij daad werkelijk iets van de grond helpt, gaat hij eigenlijk al zijn boekje te buiten. Niet alle aanwezigen toonden zich he lemaal voldaan over deze uitleg. Zo vond iemand dat men beter de heer De Vries kon toestaan dergelijk werk te gaan doen. Het aantrekken van een jeugdleider.inplaats van een buurtwer ker, zoals door enkele dorpen was be pleit, zou in de praktijk tot moeilijk heden voeren, zo legde 't dagelijks be stuur uit. Als iemand zich daadwerke lijk met jeugdleiding in alle dorpen zou bezig houden, zouden meerdere van dergelijke functionarissen nodig zijn want voor één man zou het ondoenlijk worden. En meer dan één jeugdleider is geen haalbare kaart. Dus toch maar een buurtwerker die alleen stimulerend adviserend, als schakel met de overheid en als ombudsman zal fungeren? Reeks van taken De leden van het centraal bestuur konden het zich niet makkelijk voor stellen hoe dat in de praktijk zou lo pen. De heer De Boer twijfelde er niet aan dat een veelzijdige reeks van taken zich als vanzelf zou aandienen, als de buurtwerker eenmaal zou zijn benoemd. Ook administrateur G. A. Oskam was die mening toegedaan. Het is inderdaad moeilijk om zich voor te stellen dat een buurtwerker in een werkelijk be staande behoefte op Texel zal voorzien, maar zo was het indertijd ook met de openbare bibliotheek. Er wéren toch biblotheken op Texel? Nu kan nie mand de openbare bibliotheek meer wegdenken! Zo zal het ook met de buurtwerker gaan. Dat ook de studie commissie niet precies wist wat een buurtwerker mag doen, bleek uit het gesprek op 27 november dat de Rijks inspecteur jeugdzaken van het ministe rie van C., R. en M. met het dagelijks bestuur had over de buurtwerkkwestie. Deze had zich in critische zin over het rapport uitgelaten. Hij vond dat de zaken teveel van één kant waren beke ken, zo zelfs dat hij het rapport een „bijdrage tot onduidelijkheid" noemde. Buurtwerk en samenlevingsopbouw zijn te stellen tegenover het uitvoerend werk, te weten volksontwikkeling en jeugdwerk. In het rapport worden vol gens de heer Gustenhoven verschillende zaken zoals het jeugdwerk, onder het buurtwerk geschoven. Het doel van het buurtwerk moet zijn het aanbrengen van structuren en deze zo spoedig mo gelijk zelfstandig laten worden. Jeugd werk kan dus op gang worden gebracht i(of opnieuw op gang gebracht) maar daarna zal de buurtwerker zich terug trekken. Voor blijvende bemoeiingen met het jeugdwerk is een parate kracht nodig, vond de heer Gustenhoven. Zo'n vakkracht zou een jeugdcentrum kun nen begeleiden en zorgen voor opvang van schooljeugd in de middagpauze van de scholen. Bejaardenwerk Tijdens de discussie van dinsdag avond kwam als belangrijk voordeel van een buurtwerker naar voren dat deze goede diensten zou kunnen bewij zen bij het van de grond brengen van het open bejaardenwerk; een jeugdlei der zal dat uiteraard niet doen. Het is overigens een misverstand te denken dat een buurtwerker het de bestaande organisaties makkelijker zal maken. Het tegendeel is eerder waar: hij sti muleert tot meer activiteit. De buurt- we'rker kan ook een soort ombudsman zijn, een vertrouwensfiguur voor ver enigingen die voor het contacten met de overheid als het gaat om subsi dieverzoeken e.d. nu zijn aangewe zen op de toch al zeer druk bezette heer G. A. Oskam. De buurtwerker verlicht ook de taak van recreatiecon sulent J. M. de Vries. De voorzitter, Mr. Sprenger, was van mening dat Texel momenteel nog „borrelt" van de problemen die een buurtwerker kan helpen oplossen. Toch was hij niet zonder meer be reid om in principe te besluiten tot het benoemen van de buurtwerker. Wel gingen de leden (behalve de heer Roe per) van het centraal bestuur, zij het deels, aarzelend, akkoord met het voor stel om de mogelijkheden tot aanstel- ling te blijven onderzoeken. Wielewaal Hoewel vorig jaar door de Waalder bevolking werd afgezien van de ver bouw van het dorpshuis heeft men de aanvragen om subsidie niet ingetrok ken. Met het gevolg dat het ministerie van C., R. en M. nu een bijdrage van ƒ18.000,heeft toegezegd. Als het hui dige dorpshuisbestuur van mening blijft dat niet verbouwd moet worden, blijft dit geld dus ongebruikt. De Stichting De Jonge Onderzoekers (die geen bijzondere bindingen met Texel heeft) heeft gevraagd om een po sitieve waardering in de vorm van een subsidie. Het centraal bestuur ging ak koord dat het Contact Schoolhoofden hierover advies uitbrengt. Raam blijft B. en W. hebben afgezien van het dichtmetselen van het raam in de gevel van de Jan Drijverschool. Het dicht metselen werd door de kunstenares mevr. Kouwenaar-Bijlo uit Bergen no dig geacht om de gevelversiering (een groep vogels) in zijn geheel te kunnen aanbrengen. B. en W. hebben mevrouw Kouwenaar gevraagd het raam te laten zitten en het ontwerp aan te passen. De vogelvoorstelling is inmiddels aange bracht, op één vogel na die op de plaats van het dichtgemetselde raam zou moe ten komen. Twee leerkrachten van de muziek school, de heren v. d. Tak en Heucke- roth Van Hessen hadden per 1 januari ontslag gevraagd. Aan de heer v. d. Tak kon dit worden verleend want in zijn plaats kan tijdelijk de heer R. v. d. Wulp, 4e jaars leerling aan het conser vatorium, worden benoemd. De Rijks inspectie is daarmee akkoord gegaan. Voor de heer Heuckeroth kan men zo gauw geen vervanger vinden en hij za^ derhalve zijn ontslagtermijn in acht moeten nemen en dus tot 1 februari blijven. w. De Rijksinspecteur Jeugdzaken heeft laten weten een investeringssubsidie voor De Witte Burcht te willen vorde ren. Hij bepleitte tevens de vorming van een jeugdraad en een jeugdsocieteit op Texel. De scholieren zullen mogelijk weer in de gelegenheid worden gesteld in Haarlem een uitvoering van het Noord hollands Ph. Orkest mee te maken en in Den Helder een voorstelling van het Scapino ballet. Het hoofd van het bureau Noordhol land van C., R. en M. heeft bedenkin gen geuit tegen de statuten van De Ge meenschap Eierland, hierover zal wor den gesproken. Voetwratten De direkteur van de schoolartsen- dienst is het niet eens met gymleider G. Praamstra die vindt dat men in de Zodra de vorstperiode voorbij is zal worden begonnen met de verbouw van dit pakhuis aan het Schilderend tot koffiebar. Hel is een initiatief van de fa. Witte Van Heerwaarden die het pand in juni j.l. overnam van J. C. Rab N.V. Het 3Vs are grote gebouw staat op 12 are grond; het complex is dus veel groter dan voor een koffiebar nodig is. De heren Van Heerwaarden en Witte hebben voor later dan ook nog andere plannen. Gedacht wordt o.a. aan te verpachten service-werkplaats voor auto's Op de plaats waar nu de grote schuifdeuren zitten zullen de auto's het gebouw kun nen binnenrijden en het achterliggende terrein bereiken. Naast deze entree komt de ingang naar de bar en daar naast de patatkiosk. Volgens het ont werp van Visser Van Heeringen blij ven de kontoeren van de pui ongewij zigd. Het gemeentebestuur is met het verbouwplan akkoord gegaan. Het tim merwerk zal worden uitgevoerd door de fa. Schakel; het overige werk wordt met eigen krachten gedaan. Het is de bedoeling het nieuwe bedrijf met Pasen te openen. Texelse gymzalen blootvoets moet blij ven gymmen. Zoals bekend hadden B. en W. besloten het dragen van gym schoenen verplicht te stellen in ver band met gebleken besmettingsgevaar voor voetschimmel en voetwratten. Naast de direkteur van de schoolartsen- dienst heeft ook de gemeentearts dit besluit gesteund. Geschoeid in de Texel se gymzalen zal dus wel het parool moeten worden. De stichting IJssport Noordholland, die ondermeer de aanleg van een kunst ijsbaan in Bergen nastreeft, heeft een renteloze lening gevraagd van ƒ3.000,-, af te lossen in 15 jaar. Het verzoek zal in behandeling worden genomen. Een kunstijsbaan op niet al te grote afstand kan als een belang voor Texel worden gezien. Texelse schaatsers maken nu al regelmatig gebruik van de banen in Heerenveen en Amsterdam. Een wijziging in de vergoedingsre geling voor schoolgymnastiek in de dorpshuizen betekent voor „De Bijen korf" te Oosterend een „schade" van ƒ1900,per jaar. De heer J. C. Roe per toonde zich hierover zeer verstoord en vroeg actie te ondernemen. Geen beker Dezelfde speker gaf een toelichting op het besluit van de dorpshuiscommis sie Oosterend om de door de jFolklore- stichting beschikbaar gestelde Ouwe Sunderklaasbeker niet te accepteren. Men vond dat de Folklorestichting, die die zelf door SCWT wordt gesubsidi eerd, op de stoel van de stichting ging zitten door dergelijke prijzen uit te lo ven. Dat vond men principieel onge wenst en men liet een vriendelijk neen horen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 30 dec. 1969 t/m 6 jan. 1970 Geboren: Hans Martin, zv. Pieter List en Magrieta J. Roeper; Ingeborg, dv. Pieter J. Bakelaar en Jacoba Bremer; Jantine Menna, dv. Gerard A. Diephuis en Jantje F. van der Maar; Lianna, dv. Gerbrand Dros en Antje van der Vis; Jaap-Kees, zv. Cornelis A. Snoeij en Stijntje J. Bakker. Ondertrouwd: Simon H. Verseput en Gerritje Slikker. alverleden: Gerrit Jurjens, oud 60 jaar, wonende te Oosterend; Theodora L. van Antwerpen, wv. Swillens, wo nende te Den Burg; Martinus S. Lange veld, oud 69 jaar, wonende te Den Burg. WIJZIGING SPREEKUUR BUREAU HUISVESTING In verband met het vertrek van de heer J. Veldstra, als huisvestingsamb tenaar, is het spreekuur op dinsdag- en donderdagmorgen vervallen. Als opvolger voor de heer Veldstra is aangewezen de heer P. Arensman, die in voorkomende gevallen te spreken zal zijn iedere morgen van 8.00 uur tot 12.30 uur op de afdeling Algemene Za ken, kamer 209, in het gemeentehuis. „TEXEL" SPEELT OEFENWEDSTRIJD Zondagochtend om half elf treedt S.V. Texel in het strijdperk tegen HRC 1; het is een oefenwedstrijd waar voor, zo wordt verwacht, veel publieke belangstelling zal bestaan. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 januari op om 8.44 uur cn gaat onder om 16.52 uur; 14 januari op om 8.42 uur en onder om 16.57 uur. Maan: 14 januari E.K.; 22 januari V.M. Hoog water ter rede van Oudeschüd: 9 jan. 9.32 en 22.01; 10 jan. 10.19 en 22.50; 11 jan. 11 01 en 23.33; 12 jan. 11.38 en 13 jan. 0.11 cn 12.10; 14 jan. 0.42 cn 21.40; 15 jan. 1.13 cn 13.20; 16 jan. 1.59 cn 14.22; 17 jan. 3.05 en 15.37. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. HERVORMDE ZONDAGSSCHOOL De hervormde zondagsschool te Den Burg zal zondag 11 januari weer op de gewone tijd beginnen, namelijk om 10 DE WAAL De Laagwaalderweg die dinsdagmiddag als gevolg van hevi ge sneeuwval moeilijk begaanbaar was, is de autobus van de N.V. TESO te glad afgeweest. Even na vijf uur begon het zes ton zware voertuig na een flauwe bocht te glijden. Chauffeur P. Kooiman slaagde er niet in de ramp te keren. Het gevaarte schoof met veel lawaai de bermsloot in en bleef daar twee da gen muurvast zitten. De bus, 'n Merce des, is aan de rechterzijkant flink be schadigd. De enige passagier, een vrouw kwam met de schrik vrij evenals de chauffeur. Gisterochtend kwam zwaar materiaal van J. C. Rab N.V. eraan te pas om de bus weer op de weg te zet ten. Teso-direkteur M. C. de Gorter ver telde ons dat buspassagiers er rekening mee moeten houden dat gedurende de winter in perioden van gladheid, be paalde diensten op de buitendorpen vertraging kunnen oplopen, dan wel geheel kunnen worden gestaakt. Dit ge beurt uiteraard alleen in uiterste nood zaak en geldt in ieder geval niet voor de dienst Den Burg-'t Horntje. WEGENZOUT BIJNA OP Evenals elders in het land bestaat momenteel op Texel een groot tekort aan zout voor het berijdbaar houden Ivan de winterse wegen. In verband daarmee heeft men bij Gemeentewer ken besloten alleen nog te strooien op de hoofdwegen en de busroutes. Vorige week was de zoutvoorraad (die aanvan kelijk zeer groot was) zelfs geheel uit geput; met veel moeite heeft men toen nog 25 ton kunnen krijgen waarmee de uiterste zuinigheid zal worden betracht. Weggebruikers worden dus gewaar schuwd dat zij niet al te zeer rekenen op het berijdbaar blijven van de we gen. VEILIG VERKEERSCURSUSSEN BEGINNEN DE WAAL/EIERLAND In De Waal en Eierland beginnen volgende week de cursussen Veilig Verkeer. Don derdagavond 15 januari begint de Eier- landse cursus (bij voldoende deelname) in het vliegveldrestaurant, aanvang 20 uur. Tijdige opgave is nodig bij de heer A. Dros „De Volharding". De cursus in De Waal begint vrijdag de 16e om 20.00 uur in „De Wielewaal" en gaat in ieder geval door omdat zich reeds voldoende gegadigden hebben aangemeld. Meerdere belangstellenden kunnen zich nog melden bij de heer W. Albers. Uiteraard mag aan de cursus sen in Eierland en De Waal ook worden deelgenomen door mensen uit andere Texelse dorpen. Vrijdag 9 januari Den Burg, LTS kantine, 20.00 uur, jaar vergadering fotoclub „De Kiekendief". Den Burg, hotel „De Lindeboom-Texel'' 20.00 uur, filmavond Folklore. Den Hoorn, Loodsmanswelvaren, 20.00 uur, klaverjasdrive. Zaterdag 10 januari Den Burg, hotel „De Lindeboom-Texel" 20.00 uur, feestavond Vereniging voor Vrienden van het Paard. Dinsdag 13 januari Den Burg, hotel „De Lindeboom-Texel" 13.30 uur, voorlichtingsbijeenkomst Ver. voor Bedrijfsvoorlichting, inleiders J. Kruizenga en H. B. de Vries. Den Hoorn, „Ons Huis", 14.00 - 16.30 uur, Overkoepeling, cursus „planten in de woning". Oudeschild, ,,'t Skiltje", 19 30 - 22.00 uur, Overkoepeling, cursus „planten in de woning". Woensdag 14 januari Den Burg, „Panorama", 20.00 uur, jaar vergadering Plattelandsvrouwen Texel. Donderdag 15 januari Den Burg, hotel „De Zwaan", 20.00 uur jaarvergadering R.K. Gilde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1