Cjrocn c2wartsJ~exel het Kleurige terugblik op Folkloreseizoen 69 Texelse Courant is onbetrouwbaar Door film van de heer J. M. Vroom Frisse lucht en Folklore zijn op\ Texel nog gratis99 Cursus over literatuur Op vrijdag 30 januari Onderwijsdag over het gehandicapte kind Eerste les verkeerscursus gaat in ieder geval door 'tls maar dat u het weet: Scholieren vragen aandacht voor Griekenland Publieke verkoping ging niet door Bekend als rondleider Afscheid van Koster Jonker NSDAG 13 JANUARI 1970 Jitgave N.V. v/h Langcveld De Roojj ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Kecsonilaan 43, Den g, tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 83e JAARGANG No. 8434 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rail- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prgs ƒ3,90 p. kw. 40 et incasso. Advert. 19 ct. per mm. excl. 4°/o BT\V 99 De Folklorestichting hield vrijdag een genoeglijke film- en praatavond in De Lindebooin-Texel". Ondanks de slecht begaanbare wegen en de griep waren toch nog 86 personen present, allemaal mensen die op een of andere wijze bemoeienis hebben met de fol- klore-activiteiten. Veel succes oogstte de heer J. M. Vroom met de film die hij over de folklore in het afgelopen seizoen had gemaakt. Hij deed het op verzoek van het bestuur (de rolprent is dus folklore-eigendom) en zorgde daar mee voor een document dat later onge twijfeld waardevol zal blijken te zijn. De film gaf een goede indruk van alles wat door de opnieuw geactiveerde fol klorestichting op touw is gezet. Juist voor de deelnemers aan het woensdagse gebeuren in Den Burg was het een ge noeglijke belevenis omdat zijzelf zoda nig in touw waren met de hen toebe deelde taak, dat zij weinig zagen van wat anderen deden. Nu kreeg men een olledig overzicht. Een langdurig hoogtepunt van de film was de ondertrouwplechtigheid in oud-Texelse sfeer van twee „echte" bruidsparen. Duidelijk kwam ook tot uiting welk een drukte de folklore in Den Burg veroorzaakt. De beelden van de mensenmassa in de' straatjes van Den Burg deden aan de Amsterdamse Kalverstraat denken. Eens temeer werd aangetoond dat de folklore een kijk spel is dat veel mensen trekt en derhal- e waard is om te worden voortgezet n uitgebreid. De folklorefilm zal op verzoek gaar ne voor ander gezelschap worden ge draaid. De .georganiseerde" Texelse be jaarden zullen de rolprent vrijwel ze ker te zien krijgen want het is de be doeling de film voor diverse sociëteiten te draaien, aangevuld met een optreden van de dansgroep. Een dergelijke voorstelling voor de bejaarden van Oostcrend dreigde met dcor te zullen gaan omdat de bejaar- densoos de huur van het dorpshuis (ƒ50,niet kon betalen. Na de pauze, toen het „praatgcdeelte" van de avond aanving begon de heer S. Langeveld daarover. Hij stelde ƒ10,beschikbaar als bijdrage om de voorstelling toch mogelijk te maken. Hetzelfde deden spontaan J. Veldkamp, \V. Rijk, J. Ag- Wie zich op de hoogte wil stellen van diverse aspecten van de littera tuur, kan deelnemen aan een cursus over dit onderwerp, georganiseerd door de Commissie Noordholland voor Kunstzinnige vorming van de Platte landvrouwen. De cursus omvat vier avonden, die worden gehouden in de aula van de Thijsseschool resp. op 30 januari, 13 en 27 februari en 13 maart. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde. Bespreking van werk van de auteurs Anna Bla- man, Hugo Ras, Marnix Gijsen, Nescio en Elsschot. De poëzie en wel die van na 1950 (de experimentelen) en die van na 1960, de nieuwrealisten. Voorts wordt de litteratuurgeschiedenis vanaf 1900 behandeld. De cursus zal worden gegeven door de heer J. W. Hendrikse, docent Nederlands te Bergen. Op de eerste avond zullen gestencilde gedich ten worden uitgereikt, zodat ieder zich al kan voorbereiden op de tweede en derde avond waarop de poëzie wordt behandeld. Een ruimere discussie is gepland op de vierde avond. De totale kosten van deelname bedragen ƒ12,50 per persoon. Naast plattelandsvrouwen zijn ook huisgenoten en eventuele an dere belangstellenden welkom. Deelne mers moeten zich wel uiterlijk 22 januari hebben opgegeven bij mevrouw A. Studulski-Veentjer, telefoon (02222) 359. ter sr. en F. de Jong, waarmee het be nodigde bedrag bijeen was. De dorps- hui&commissic van Oostcrend vond dat echter geen bevredigende situatie en liet naderhand weten dat zij de Ooster- ender bejaarden gratis zaalruimte zou aanbieden. De spontaan geschonken tientjes kunnen dus worden teruggege- De heer W. Brugmans pleitte voor vaker optreden in de buitendorpen in het seizoen. Verder vond hij dat op de folkloreavonden in de zomer entree ge heven moet worden, niet meer dan on geveer ƒ1,Op Terschelling wordt voor dergelijke manifestaties zelfs 2,50 betaald. De meerderheid van het be stuur voelde niets voor het heffen van entree op de zomeravonden. „We wil len de gasten gratis iets aanbieden!" Een optreden in juni in De Koog was overigens geen succes. Er waren slechts 19 belangstellenden. De heer J. Velt- kamp; „Alleen frisse lucht en folklore zijn op Texel nog gratis. Dat moet zo blijven". Algemeen belang Naar aanleiding van een opmerking van de heer Th. v. d. Wulp benadrukte Jan Agter sr. nog eens het algemeen belang van de folklore voor Texel. Niet alleen de middenstand maar ieder op Te'xel is ermee gebaat; direkt of indi- rekt heeft vrijwel ieder met het toeris me te maken, ook de heer v. d. Wulp (stucadoor) die zonder toerisme lang niet zoveel te bouwen zou hebben. De samenwerking met de VW noem de de heer De Jong geweldig en men is erg blij met de financiële bijdrage van deze vereniging. De heer J. M. Vroom was tegen het heffen van entree voor de avonden in de» zomer maar voelde wel voor de ver koop van stickertjes tijdens die avon den. Hij verwachtte een grote omzet. Enig verschil van mening bleek te be staan over het al of niet uitbreiden van het repertoire van de groep oude dan sen. Vorig jaar zijn vier dansen inge studeerd en als het aan leermeester Siebeling lag zou dat aantal nog be langrijker worden uitgebreid. De heer Rijk vond vier stuks genoeg en wilde deze zo perfekt mogelijk le ren uitvoeren. Mevrouw Agter wilde er wèl wat bijleren, 't Hoeft niet per fekt; het is tenslotte geen ballet. Het dansrepertoire zou nog kunnen worden uitgebreid met bijv. de „Texelse flop" de „Lustrumwals'' en de „Bernhard- wals". Geen Sion De heer L. Sok uitte zijn grote waar dering voor het vele inspannende werk dat in het afgelopen jaar is verzet door het bestuur bij de voorbereiding en uit voering van het zeer geslaagde pro gramma van 1969. Hij vroeg zich af waarom de Folklorestichting niet voor een Dubbele Von Sion in aanmerking is gekomen en hoopte dat de Stichting in het komende jaar wel op deze wijze zal worden geëerd. Voorzitter De Jong legde uit dat de stichting nog niet voor de verenigingstrofée in aanmerking kón komen omdat de* levenskracht over een langere periode moet zijn bewezen. Accordeonist Ruud van der Wulp vroeg om assistentie bij het spelen voor de volksdansers. Dat mocht; Ruud moest zelf maar eens naar een maatje uitkijken. Voor de heer J. Kiltz was dat aanleiding om Ruud een veer op zijn broek te steken voor zijn mede werking, in het bijzonder tijdens de Folklorereis naar Berlijn. Een harte lijk applaus bewees dat men dat daar mee roerend eens was. Op een vraag van de heer Rijk deelde de voorzitter mee dat de heer Strick, die aanvankelijk een belangrijke taak in het folklorewerk had gekregen, van zijn functie is ontheven. Zijn plaats is ingenomen doar de heer Hans v. d. Klift. De heer S. Langeveld wees op het grote belang van een centrale opslag plaats voor het materiaal van de fol klore. De voorzitter zei dat sinds kort gratis mag worden beschikt over de grote loods van de „Sabena" aan de Duinweg. Van het in de afgelopen zo mer gebruikte materiaal is niets weg geraakt, met uitzondering van een blok koperen gewichten (eigendom van de heer Veltkamp) die waarschijnlijk uit de Waag zijn gestolen. Mevrouw Wieten zei niet erg geluk kig te zijn met de plaats waar de pop penkast in de afgelopen zomer stond opgesteld (parkeerterrein bij hotel „De Graaf"). De heer De Jong was het er mee eens en zei dat men nu denkt aan het hofje in de Weverstraat; daarover zal worden onderhandeld. Er is overigens een nieuwe poppen kast in de maak; het echtpaar Wieten zal de poppen zelf vervaardigen. De heer Langeveld informeerde hoe lang men nog op de heer De Jong als voorzitter mag blijven rekenen. De heer De Jong gaf daarop geen antwoord. Hij wilde zwijgen tot de jaarvergadering van 27 januari maar zei dat het vele werk hem wel was tegengevallen. Des tijds had hij zich door het echtpaar Timmer laten bepraten maar de taak bleek heel wat zwaarder te zijn dan was voorgesteld. Een der aanwezigen was bereid broek en borstrok te breien voor Ada van Holland om te voorkomen dat deze in het tochtige Kantoorstraatje de kou te pakken krijgt. In overeenstemming met het verzoek van de heer P. van Sam- beek werd evenwel toegezegd dat voor een behoorlijk windscherm zal worden gezorgd. De jaarvergadering van de Folklore stichting zal worden gehouden op dins dag 27 januari a.s. in „Casino". Het Onderwijscontact Texel houdt op vrijdag 30 januari een Onderwijsdag in de Burgemeester De Koning-hal. De ze zal in het teken staan van het ge handicapte kind in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat zal wor den gesproken over de vele bestaande vormen van aangepast onderwijs. Dat zal gebeuren tijdens een hearing en een forum, dat deels bestaat uit des kundigen op het gebied van aangepaste onderwijsmethoden. De bijeenkomst waarvoor 70 tot 80 personen die met het onderwijs hebben te maken zullen worden uitgenodigd, begint om 8 uur 's avonds. Hoewel op dit moment nog niet vast staat of er voldoende belangstelling is, zal de eerste avond van de Veilig Ver keerscursus in Eierland in ieder geval doorgaan Dat is donderdagavond a.s. aanvang 20.00 uur in het vliegveldho tel. Afhankelijk van de toeloop zal dan worden beslist of ook de verdere les- avonden in Eierland zullen worden ge geven. De Texelse Courant is onbetrouw baar. Dat constateert onze colle gade Helderse Courant, in een za terdag j.l. gepubliceerd artikel over twee kolommen onder de schokkende kop „Texelse Courant had lak aan ai- spraken". Dat gebeurde naar aanlei ding van het verslag dat de Texelaar publiceerde over de vergadering van het centraal bestuur van Cultureel Werk op dinsdag 6 januari, waarbij langdurig werd gediscussieerd over het vóór en tegen van een buurtwer- ker op Texel. De voorzitter, Mr. Spren- ger, had aan het begin van de verga dering de twee aanwezige journalisten verzocht om de discussie over deze zaak niet weer te geven, dit om vrij uit spreken door de afgevaardigden niet fe bemoeilijken. Beide persverte genwoordigers gingen daarmee ak koord. Dat het verzoek van Mr. Spren- ger niet ten onrechte was bleek tijdens de besprekingen waarbij het er soms geëmotioneerd toeging. Ér werden o.a. aantijgingen geuit met een nogal per soonlijk karakter. Met de publicatie daarvan zou inderdaad niemand zijn gediend en zou 't op gang komen van het buurtwerk op Texel alleen maar kunnen worden bemoeilijkt. Tegen pu blicatie van de uitslag van de bespre kingen was uiteraard geen bezwaar. In de Texelse Courant van 9 januari werd aan de buurthuiskwestie echter wel aandacht besteed. Zonder namen van afgevaardigden te noemen of hen te citeren werd in grove trekken ge schetst waarover het ongeveer was ge gaan, werd de reeds bekende voorge schiedenis herhaald en werden be sprekingen aangehaald die het dage lijks bestuur met de Rijksinspecteur jeugdzaken van C.R.M. had gehad. Dat besloeg met elkaar anderhalve kolom. De gedeelten die betrekking hadden op de buurtwerkdiscussie vergden zelfs niet veel meer dan een halve kolom en alleen al daauit blijkt dat dit een uiterst oppervlakkige weergave moet zijn van wat in 2V2 uur tijd is besproken. De Helderse Courant echter greep de gelegenheid aan om lucht te geven aan^ haar al meerdere malen gebleken haat gevoelens jegens de Texelaar. „Wat de Texelse Courant betreft zijn alle af spraken zinloos geweest. Zij lapt het allemaal aan haar laars. Ergo: de Texelse Courant is onbetrouwbaar. De heer Sprenger en de rest van het be stuur zullen dit niet zonder meer mo gen accepteren". In dat laatste zinnetje komt de aap uit de mouw: de Texelse Courant moet naar het schavot. Als de Texelse Courant zich werke lijk niets zou hebben aangetrokken van het verzoek van Mr. Sprenger zou de executie terecht zijn. Het zou niet al leen hondsbrutaal maar ook bijzonder dom zijn als we een dergelijke afspraak aan onze laars zouden lappen. Het zou immers een niet onbelangrijke nieuwsbron in gevaar brengen De afgevaardigden die op de vergadering aanwezig waren, kunnen, dachten wij, geen reden hebben om boos te zijn over de wijze waarop de buurtwerkkwestie door ons is afgedaan. Niemand der af gevaardigden is in het gewraakte ge deelte van het verslag met name ge noemd; geen hunner werd geciteerd en alles wat ook maar enigszins contro versieel of persoonlijk was werd ver zwegen. Als we een verslag hadden ge maakt, zoals we dat gewoonlijk doen van dergelijke besprekingen zouden we meer dan een pagina nodig hebben ge had. Wij zijn er naar eer en geweten van overtuigd dat wij in de geest van het verzoek van Mr. Sprenger hebben ge handeld. Als de leden van het cen traal bestuur vinden dat dit niet het ge val is, kunnen zij dat ook wel consta teren zonder de aanklacht in de Hel derse Courant en wij zijn zonder meer bereid de consequenties daarvan te aanvaarden. Pot verwijt de ketel Met zijn hetze tegen de Texelse Cou rant geeft onze collega blijk van een huichelachtig karakter. In het recente verleden was het nl. vooral de Helderse Courant die zich schuldig maakte aan het publiceren van zaken, Cultureel Werk betreffende, die nog niet voor de pers waren bestemd. Het rapport van de studiecommissie buurtwerk dat men voorlopig nog vertrouwelijk wilde hou den, werd door de Helderse Courant wereldkundig gemaakt. Het was des tijds in de eerste plaats het gedrag van de Helderse Courant dat er de oorzaak van was dat de hele plaatselijke pers geruime tijd werd geweerd bij de ver gaderingen van het centraal bestuur. Dezelfde krant voelt het vertrouwelijk karakter van bepaalde gegevens die voorafgaande aan de vergaderingen van het centraal bestuur aan de afge vaardigden en pers worden toegestuurd ook slecht aan en zou dus wel enig recht kunnen doen gelden op het pre dikaat „onbetrouwbaar". Het blad tracht nu op nogal doorzichtige wijze de rollen om te draaien. De Helderse Courant verwijt ons voorts dat wij na de genoemde verga dering niet deelnamen aan het gebrui kelijke onderonsje met voorzitter en ad ministrateur waarbij in twijfelgevallen wordt uitgemaakt wat wèl en niet in de krant kan. Wij hadden echter drin- gerder belangen elders en hebben daarom het gewraakte verslag alvorens tot publiciteit- over te gaan maandag ochtend op het raadhuis bezorgd om het door de administrateur op mogelijke ongewenste passages te laten controle ren. Na enkele uren bleek deze func tionaris wegens spoedeisend ander werk het stuk nog niet te hebben in gezien, zodat het toen zó de krant in ging. Men kan dan echter moeilijk spre ken van kwade trouw onzerzijds. Waarmee we niet willen zeggen dat de Texelse Courant zo'n keurig blad is. Wij maken fouten, maar doen ons best. Dat doet ook de Helderse Courant, maar zij schijnt niet te geloven in een vreed zaam naast elkaar bestaan. Een groepje scholieren van de klas 5a van de Rijksscholengemeenschap is van mening dat veel te weinig mensen zich opwinden over de huidige situatie in Griekenland. Er heerst daar een mi litaire dictatuur die van de democratie weinig heel gelaten heeft en alle verzet wreed onderdrukt. De scholieren kregen een stencil on der ogen van het te Utrecht gevestigde actiecomité „Griekenland Vrij", dat uit is op steun voor de verzetsbeweging het Patriottisch front. Het comité riep op tot meer steun en de scholieren wil den zich niet onbetuigd laten. Ze stre^ ven naar een afdeling Texel, eventueel afdeling Noordholland, van het actie comité en zullen zich voorlopig bezig houden met het geven van voorlichting over de Griekse situatie en het inza melen van geld ten bate van 't Patriot tisch Front. Zo kan worden geholpen de junta omver te werpen. Nog deze maand zal worden gestart met de ver koop van kalenders op Texel. Ze kos ten 3,65. „Dat is één cent per dag voor Griekenland", zegt John Gulmans, secretaris van het scholierencomité. Financiële steun kan men ook geven door de lijstcollecte te steunen die de jongeren binnenkort willen houden. Voorts is het de bedoeling een teach- in te organiseren waarvoor men een Griekse verzetsstrijder wil uitnodigen of een andere spreker die over de Gnekse toestanden voorlichting kan ge ven. Getracht zal worden een film over hetzelfde onderwerp te draaien in het City-theater, eventueel voorafgaand aan de teach-in. Reacties op het initiatief zijn uiter aard welkom. De scholieren willen graag contact hebben met anderen die wat willen doen aan de mensonwaar dige toestanden in Griekenland. Zij kunnen contact opnemen met John Gul mans, Bernhardlaan 99, Den Burg. De publieke verkoping van huizen die vrijdagmiddag in hotel „De Graaf" te Den Burg zou worden gehouden is niet doorgegaan. Wegens de zeer slech te wegen was het aantal belangstellen den minimaal zodat besloten werd de verkoping te verschuiven naar vrijdag middag 23 januari, aanvang 3.00 uur, weer in hotel „De Graaf". Morgenmiddag om drie uur zullen enkele percelen land, behorende bij „Tienhoven" in publieke verkoop wor den gebracht in hotel „De Lindeboom- Texel". Dit was al eerder gebeurd maar de koper van toen bleek een valse naam en adres te hebben opgegeven en men is er niet in geslaagd hem te ach terhalen. Gewacht werd tot de datum van 30 december was verstreken (de termijn waarbinnen het verschuldigde bedrag betaald moest zijn) waarna de onbekende koper wegens wanbetaling in gebreke kon worden gesteld en een herveiling kon worden georganiseerd. DEN HOORN Zondag werd na afloop van de dienst in de N.H. Kerk van Den Hoorn af scheid genomen van de heer G. Jonker als koster. De heer Jonker heeft zijn taak 12 jaar lang tot grote tevredenheid uitgevoerd en was daarnaast ook belast met 't onderhoud van het kerkhof. Het echtpaar Jonker werd op harte lijke wijze toegesproken door ds. Visser en het kerkeraadslid, de heer Tjepkema. heer Tjepkema. Als blijk van dank voor de trouwe dienst werd een boeket bloemen aangebo den. Koster Jonker genoot vooral be kendheid om de wijze waarop hij jarenlang vele duizenden toeris ten heeft rondgeleid in het Hoornder kerkje. De originele wijze waarop hij tekst en uitleg gaf bij de historische beziens waardigheden was een stukje vermaak op zichzelf en trok zelfs de aandacht van de radio, voor al door de manier waarop hij, als het buitenlanders betrof, de taalbarrière overbrugde. De in verband met zijn gevorderde leeftijd (78) minder goed worden de gezondheid dwong hem nu zijn functie neer te leggen, het geen door velen van harte wordt betreurd. Koster Jonker wordt op gevolgd door de heer S. Lap Dzn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1