Cjroen 'wartsjexels in het karL, Jongeren houden bliksemactie voor adoptie Biafraantjes IAGENDA Gele Gids tracht aan bezwaren tegemoet te komen SAMENSTELLING GELE GIDS TEXEL'70 Texelse modelbouwers verenigen zich in club The sea Side Six I 31 januari contactmiddag in „De Bijenkorf" E -> I Zaken kunnen zelf een handje helpen MEDEDELING 11.393 inwoners Koopt U een vuilniszakkenhouder voor ƒ20,— itgave N.V. v/h Langcveld De RooU bus 11 - Den Burg, Tcxcl - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 IJDAG 16 JANUARI 1970 83e JAARGANG No. 8435 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coop. Rail* feiscnbank; Araro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert. 19 ct. per mm. excl. 4% BTW Vrijdagavond, heden, aanvang zeven uur, zal over heel Texel worden gecollecteerd om geld bijeen te brengen, dat nodig is voor het adopteren van twee kinderen uit het door honger geteisterde Biafra. Het is een initiatief van een aantal scho lieren, die, om hun plan te verwezenlijken contact hebben opgenomen met de stichting Terre des Hommes. Via deze organisatie zullen twee kinderen worden uitgezocht. Het bedrag dat nodig is om dit tweetal in een naburig Afrikaans land gedurende één jaar van al het nodige te voorzien is ƒ5600,Leraar J. Sikkens, die nauw bij het initiatief is betrokken, schreef naar aanleiding van de aktie van van avond het volgende ALS leerkracht heb je de laatste jaren niet alleen te maken met leer lingen (of studenten?) die inspraak en democratisering wensen, maar eveneens met leerlingen die steeds bewuster worden van de maat schappelijke problematiek, waar voor ze zich verantwoordelijk voe len en waarvoor ze vooral iets wil len doen om tot een oplossing te komen. Zij vragen zich af, welk praktisch nut de kennis die we ons eigen maken heeft. Biafra is daar om voor hen niet alleen maar een tropisch land in Afrika, met langs de kust een neerslag van meer dan 3000 mm per jaar, maar het is een land waar mensen wonen. Al meer dan twee jaar is er strijd met Nigeria, vanwege het feit dat Biafra zich heeft afgescheiden van Nigeria, omdat de Ibo's zich niet wilden neerleggen bij een verdeling van de voormalige Oostprovincie, waardoor zij aansluiting op de zee havens zouden verliezen. Ik wil in dit artikel niet ingaan op de politieke achtergronden, op de rol die policy-makers spelen bij hun pokerspel met wapenleveranties. Wat mij nu interesseert dat is de drang die jonge Texelaars voelen, om tot aktie te komen. Want wie het pokerspel ook speelt, wie er vals speelt, wint of verliest, het kind is weer de dupe. Kind is weer de dupe In de strijd met Nigeria zijn naar schatting al twee miljoen slachtof fers gevallen door strijd en honger. De voedselvluchten vanaf Sao Tomé zijn gestaakt. En het laat zich aan zien dat wanneer de overwinnaar, Nigeria, niet mee zal werken aan het doorlaten van de voedselstroom van buitenaf, ei nóg enige miljoenen, waarvan het grootste deel kinderen, zullen sterven. Oproep tot adoptie In navolging van de Amsterdam mer Hans Frijlink, bekend door z'n aktie voor de televisie, willen de Texelse jongeren nu een bliksem- aktie organiseren, om op die wijze Texel in staat te stellen, in het ka der van het adoptie-programma van de stichting Terre des Hommes, ten minste twee kinderen te adopteren. Dit zal geen gewone adoptie-rege ling betekenen, maar een zg. „adop tie op afstand". Terre des Hommes zal dan twee kinderen aanwijzen, waar de bewoners van Texel finan ciële zorg voor mogen dragen. De hulpbehoevende kinderen zullen ein delijk uit het geteisterde gebied worden overgebracht naar een buur land in Afrika: Gabon. Ze blijven dan in een land dat niet veel ver schilt van het land, waar ze op-' groeiden, maar ze zullen daar ver zorgd worden zonder de naweeën van oorlogsgeweld. De kosten van' vervoer en de verzorging gedurende één jaar van één kind bedragen ƒ2.800,Voor twee kinderen zijn de kosten dus ƒ5.600,Dit bedrag moet door Texel opgebracht kunnen worden. Dank zij Terre des Hommes en dank zij het enthousiasme van Texelse jongeren kunnen de Texe laars meehelpen twee Biafraanse kinderen gelukkig te maken. Bliksemaktie Daartoe moet er aktie komen. Geld moet er komen .De leerlingen van alle scholen op Texel zijn bena derd en men besloot tot aktie. De jongeren richtten een aktie-comité op bestaande uit Christa Eelman, TTieo Dermson, Jacques van Dijk en Bram de Visser. Zij benaderden enige prominenten en formeerden zo een comité van aanbeveling, be staande uit de heren Sprenger, Froentjes en Van Schie. Het is de be doeling om vrijdagavond 16 januari dus heden, vanaf zeven uur een blik semaktie te beginnen, waarbij over heel Texel gecollecteerd zal worden, met bussen die de gemeente ter be schikking heeft gesteld én met in tekenlijsten. Als die avond alle col lectebussen binnen zijn zal het geld geteld worden door personeel van de Raiffeisenbank. Vervolgens zal het geld worden gestort op het giro nummer van Terre des Hommes en dan zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt, welke twee kinde ren door Texel zijn geadopteerd. Wij zullen na enige dagen foto's en le vensbeschrijvingen van hen ontvan gen die in de Texelse Courant zul len worden gepubliceerd. Zo zullen wij onze geadopteerde kinderen leren kennen. Geeft daar om, zoveel u kunt Jaap Sikkens BIAFRA Allerwege zijn acties gaande t.b.v. de :niging van de nood in Biafra. De re- Ëening van het Mevrouw De Koning ■ulpcomité bij de Coöp. Raiffeisenbank te Den Burg staat ook open voor het Overmaken van gelden t.b.v de Biafra- actie. De binnengekomen giften zullen Bi deze krant worden verantwoord. Vrijdag 16 januari Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur jaar vergadering In Aqua Vita. Dinsdag 20 januari Dc Cocksdorp, hotel „De Hoop", 14.30 uur, folklorefilm voor de bejaarden. Ben Hoorn, „Ons Huis", 14.00 - 16.30 Bur, cursus overkoepeling „Planten in de woning". Budeschild, ,,'t Skiltje", 19.30 - 22.00 uur, cursus overkoepeling „Planten in de woning". Woensdag 21 januari Oudeschild, ,,'t Skiltje", 19.30 uur, fol klorefilm voor de bejaarden. Vrijdag 23 januari §>en Hoorn, dorpshuis, 20.00 uur, uit voering D.E.K. en Fanfare. Den Burg, LTS-kantine, 20.00 uur, fo toclub „De Kiekendief" met fotocursus les 28 en 29. Zaterdag 24 januari Den Hoorn, dorpshuis, 20.00 uur uit voering D.E.K. en Fanfare. Den Burg, landbouwschool, "20.00 uur, uitvoering Ver. Oud-leerlingen Lagere Landbouwschool met „Rosenwater en Appelbloesem in dameshoeden". J'elleboog sfeer J'elleboog s Vrijdag zaterdag zondag k. s 2ooqa||a4p jaajs 2ooqa||a,f <v O" O O OU Enkele Te«xelaars die als hobby de modelbouw beoefenen, hebben een club opgericht; Texelse modelbouwclub. Ge hoopt wordt dat hierin alle modelbou wers van het eiland kunnen worden verenigd waardoor interessante geza menlijke activiteiten mogelijk worden. De activiteiten van de club zullen be staan uit het wekelijks geven van bouwavonden in de wintermaanden on der leiding van een ervaren kracht. Ge werkt zal daarbij kunnen worden aan vliegtuigen (radio-, lijnbesturings-, zweef- en schaalmodellen); boten, al of met met radiobesturing en schaalmo dellen zoals plastic modellen die niet kunnen varen, vliegen of rijden. Op het programma staat verder het organise ren van vliegdagen en in de zomer bootdagen die door ieder van nabij kunnen worden meegemaakt. Maandelijks zal een praatavond wor den gehouden waarbij gegevens worden uitgewisseld en waarbij bouwproble- men worden bezien. Hoogtepunt van het verenigingsjaar wordt een tentoon stelling waarop alle door de club ge bouwde modellen worden getoond. Ui teraard hoort ook het beproeven van en experimenteren met de gebouwde mo dellen tot de geplande activiteiten van de nieuwe club. Wie belangstelling heeft moet niet verzuimen zaterdagmiddag 31 januari, een bezoek te brengen aan „De Bijen korf" te Oosterend waar van 2-6 uur een contactmiddag zal worden gehou den. Er zullen enkele vliegtuig- en bootmodellen worden getoond. Welkom is ieder van tenminste 12 jaar. Men wordt graag als, lid of donateur inge schreven. Plaats van samenkomst voor de we kelijkse bouwavonden is de hobbykel der van „De Bijenkorf". Voor experimenten in de open lucht heeft de club een geschikt stukje land in de omgeving van Oosterend aange boden gekregen. Wie niet in de gelegtoïieid is de con tactmiddag te bezoeken maar- toch be- ACTIE „EEN GAST AAN TAFEL" Ontvangen stortingen op de rekening van het Mevrouw De Koning hulpco mité t.b.v. de actie „Een gast aan tafel" Ph. S. ƒ10,—; G. van G. 10,—; J. W. B. ƒ25,—; mej. B. D. ƒ100,—; N. N. Oosterend 7,50. Totaal 152,50. Dit bedrag werd een dezer dagen op de re kening van de Novib overgemaakt. BLIKSEMAKTIE VOOR BIAFRA —639,35 DE KOOG Tijdens een één uur durende aktie hebben de kinderen van de vijfde en zesde klas van de Luberti- school te De Koog dinsdag 639,35 bij een gebracht voor Biafra. Het gemiste lesuur zal worden ingehaalck langstellend is, wordt verzocht in ver binding te treden met een der leden van het voorlopig bestuur: G. A. Keij- ser, O 12, Oosterend, telefoon 417; J. Brouwer, Oranjestraat 26, Oosterend, telefoon 429; K. van Heerwaarden, Kik- kertstraat, De Cocksdorp; A. Bakker, Schilderend 80, Den Burg, telefoon 2694; H. Kooger, Hogereind, De Waal BOSRANDWEG GESLOTEN VOOR ALLE VERKEER Burgemeester en wethouders delen mede, dat met ingang van heden de Bosrandweg bij gedeelten, voor de duur dat daaraan werkzaamheden worden verricht, gesloten zal zijn voor alle ver keer. BEJAADENSOOS OOSTEREND OOSTEREND Dinsdagmiddag 20 januari van 3 tot 5 uur houdt de heer Cor Bremer voor de Oosterender be- jaaden een praatje over Amerika, waar hij enige tijd geleden is geweest. Het gesprokene wordt geillustreerd met dia's. Alle1 bejaarden uit Oosterend en omgeving zijn welkom. Onze lezers zullen zich herinneren dat de door Hiber N.V. te Amsterdam jaarlijks uitgegeven zaken- en beroe pengids (De Gele Gidsvorig jaar op Texel een uitgesproken slecht onthaal heeft gevonden. De opsomming van zaken en beroepen was onvolledig, on logisch en mede door het toegepaste rubriceringssysteem in de praktijk zo slecht bruikbaar dat de meeste Gidsen al snel in de vuilnisbak verdwenen. Dat betekende dat de Texelse adver teerders hun geld (totaal ongeveer fl 0.000,in het water hadden ge gooid. De samenstellers van de gids hebben ingezien dat het zinloos is om op deze weg voort te gaan en span nen zch nu in om van de uitgave 1970 wat beters te maken. Deze week wa ren enkele employé's van Hiber op Texel voor het opdoen van tips en in formatie. Uit een gesprek dat we met de heren hadden bleek dat het mede van de betrokken zaken zelf afhangt óf en hóe zij in de gids zullen worden genoemd. Het eiland Texel zal niet alleen als één geheel achterin de gids voor het district Alkmaar worden opgenomen; er komt ook onderscheid tussen de di verse dorpen Onder de naam van elk dorp zullen de verschillende beroeps groepen worden opgesomd. Het systeem van rubriceren naar beroepsgroep is voor Texel niet ideaal maar Hiber kan daarvan niet afstappen. Dat zou bete kenen dat de zakengids een gewone te lefoongids zou worden en zo'n gids mag alleen de PTT uitgeven. Om te berei ken dat de namen onder de juiste be roepen komen, wil men contact opne men met alle „zakelijke" PTT-abon- nees om vast te stellen of de aandui ding in de PTT gids overeenstemt met de werkelijkheid en of de betrokkene ook onder andere beroepsgroepen ge noemd wil worden. De exploitant van een hotel-café-restaurant bijvoorbeeld zou onder drie rubrieken genoemd kun nen worden. Dat geldt voor de meeste ondernemers; allen houden zich met méér dan één branche1 bezig: Eén keer vermelden onder een beroepsgroep is gratis; gratis is ook het opnemen van ten hoogste twee privé telefoonnum mers (bij geen gehoor). Voor een extra vermelding onder een andere rubriek wordt echter per jaar 25,20 in reke ning gebracht en voor een derde, vier de of vijfde vermelding ieder 12, per jaar. De driemaal genoemde hotel- café-restauranthouder betaalt dus 37,20 en is dan geheel „gedekt". Zitting Het succes van de nieuwe editie hangt dus voor een belangrijk deel af van de bereidheid van de te noemen zaken om met de Gele Gids in contact te treden èn de bereidheid om voor el ke extra vermelding te betalen. De Ge le Gids zal zoveel mogelijk zelf het ini tiatief nemen. Van maandag 9 tot en met vrijdag 23 januari (elke dag van 15.00 - 17.00 uur) houdt de Hiber-ver- tegenwoordiging zitting in hotel Den Burg, Emmalaan 2. Van daaruit zullen zoveel mogelijk zaken op Texel wor den opgebeld en wie het zekere voor het onzekere wil nemen kan zelf hotel Den Burg opbellen of zich daar per soonlijk vervoegen. Uiteraard is Hiber geen filantropi sche instelling en hoopt dat de Texe- Veranderingen of opname in de Gele Gids 1970 kunnen worden gemeld onder telefoon (02220) 2106 Hotel „Den Burg" Emmalaan 2, Den Burg. van ma. 9 t/m vrijd. 23 januari tussen 15 en 17 uur. HIBER N.V. laars de zeer slechte ervaringen van vorig jaar zullen vergeten en een ad vertentie in De Gele Gids zullen plaat sen. De tarieven zijn ongewijzigd ge bleven. Een advertentie van 1 cm hoog te kost ƒ84,2 cm ƒ175,20; 3 cm (eventueel inclusief ontwerpen en ma ken van cliché's) 297,60, 4 cm ƒ400,80; 5V2 cm 572,Inplaats van een adver tentie kan men de gewone vermelding in de gids van zijn zaak ook extra vet laten zetten; dat kost dan 50,Het verschuldigde advertentiebedrag kan in termijnen worden betaald. Bij betaling ineens geniet men 7% korting. De nieu we Gele Gids komt eind april van de pers. DAMCLUB TEXEL C. Dijker en P. Bakelaar bezetten de bovenste twee plaatsen steeds vaster. In een boeiende partij gebruikten beiden te veel tijd, waarvan C. Meedendorp het slachtoffer werd, ook al behoudt hij de 3e plaats op de ranglijst, gevolgd door J. Hooijberg en P. Kooiman. C. v. d. Werf, maar vooral G. Dros schoten uit hun slof. De Vinken en J. Stam waren ook duidelijk de sterkeren. Uitslagen C. Dijker-J. Schoo 20 W. Bakker-P Bakelaar 02 J. Hooijberg-C. Me*edendorp 20 C. v. d. Werf-P. Kooiman 11 C. Vinke-Jb. Koom 20 J. Stam-C. Groenhof 20 J. VinkenD. v. d. Werf 20 P. Jansen-G. Dros 02 De bevolkng van Texel blijft langzaam doch gestaag groeien. Per 31 december j.l. telde ons ei land 11.393 inwoners (5.762 man nen en 5.631 vrouwen) tegen 11.303 op dezelfde datum een jaar eerder. Er was een geboorteover schot van 135 en een vestigings tekort van 45 zodat de toename 90 bedroeg. Het totale aantal ge boorten bedroeg in het afgelopen jaar 247 (in 1968 250), waarvan 125 (123) meisjes en 122 (127) jon gens. Er overleden in het afgelo pen jaar 112 (101) personen waar van 51 (38) vrouwen en 61 (.63) mannen. Bij de geboortecijfers zijn inbegre pen de kinderen die elders zijn geboren maar op Texel thuishoor den, dus de kinderen die in het ziekenhuis te Den Helder of el ders buiten Texel ter wereld kwamen. Er werden totaal 41 van dergelijke „buiten-Texelse" ge boorten geregistreerd tegen 36 in 1968. 405 (492) personen werden als .„ingekomen personen'' genoteerd waarvan 189 (240) vrouwen en 216 (252) mannen. Er waren 450 (449) „vertrokken personen" waarvan 216 (209) vrouwen en 234 (240) mannen.Dat resulteerde in een vertrekoverschot van 45 terwijl er in 1968 nog een vesti gingsoverschot was van 43. 105 Texelse paren stapten in het huwelijksbootje tegen 112 in 1968. Vijf personen trouwden met partners van andere nationaliteit (4 Duitse en 1 Tsjechoslowaakse nationaliteit) tegen vier in 1968. Het aantal echtscheidingen was veel hoger dan gewoonlijk nl. 8 tegen 2 in 1968. Reeds voor ƒ12,50 maken wij van Uw oude emmer een le klas zak- kenhouder (voor 17,50 gemon teerd en wel bij U thuis). Bel even: L. S. Bruining, 't Noorden O 159, tel. (02223) 683, of Bruining, Plevierstraat 23. De Koog, tel. (02228) 482.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1