Selectie voor debielenschool is niet juist ver weg? jgi 2 uur rijden 1/4 uur rust rvffi drinkjijenrijik 45 PROCENT PSEUDO-DE BIEL Stempel „HILLMANNETTE" BAZAAR TEN BATE VAN UNIFORMEN Vakbondleden gehuldigd nu ook op texel De Gezinsleesportefeuille Texel „oefenterrein" voor studenten uit ontwikkelingslanden Tevoko-dames boekten twee overwinningen Dringend verzoek Bronchiletten Texels lamsvlees in winnende culinaire inzending „DEBIELEN in onze maatschappij" is de titel van het proefschrift, waarop de psycholoog dr. N. J. A. van Ouden hoven kortgeleden promoveerde aan de Leidse universiteit. Deze dissertatie heeft in brede kring de aandacht ge trokken, omdat de promovendus enke le zeer opmerkelijke conclusies heeft gelanceerd, die met name betrekking hebben op het bijzonder lager onder wijs. Dr. Van Oudenhoven meent dat het onderwijs op de zogenaamde de- bielenscholen eerder debiliserend dan normaliserend werkt en hij vraagt zich af of de huidige gang van zaken rond en op de school van debielen niet grondig dient te worden herzien. BIJ HET ONDERZOEK ging dr. Van Oudenhoven als volgt te werk: 300 ex- leerlingen van debielenscholen werd nagegaan, hoe zij zich in tien jaar na het verlaten van deze scholen in maat schappelijk opzicht hadden ontwikkeld. De resultaten van dit onderzoek wa ren in velerlei opzicht onthullend. Een van de meest verrassende gegevens was dat liefst 96% van de mannelijke leer lingen zelfstandig werkte en 85% van hen zelfs nog nooit werkloos was ge weest. Meer dan de helft van hen oe fende een geschoold beroep uit. Het aantal huwelijken, echtscheidingen en kinderen van de onderzochte perso nen week niet of nawelijks af van die1 van de gemiddelde bevolking. Van de 300 onderzochte personen bleken slechts vier in een inrichting te zijn op genomen. De driehonderd ex-leerlingen wer den onderworpen aan een intelligentie test. Ruim 45% bleek toen helemaal niet debiel te zijn Pseudo-debielen UIT HET DOOR het onderzoek ver kregen materiaal kon ook de conclu sie worden getrokken, dat alleen al door het feit dat het kind op een de bielenschool heeft gezeten, de kans groot is dat hij op een lager beroeps niveau komt te werken. Des te korter een kind op een debielenschool heeft gezeten, des te groter is zijn intellec tuele doorgroei. En dat geeft aanlei ding tot de conclusie, dat de debielen school wellicht eerder debiliserend dan normaliserend werkt! Debielen zijn zwakbegaafden met een intelligentie-quotiënt dat niet boven de tachtig uitkomt. Maar bijvoorbeeld kin deren met ernstige leermoeilijkheden kunnen door allerlei psychologische- en milieufactoren soms veel dommer schij nen dan zij zijn. Er zijn inderdaad de bielen, maar er zijn ook pseudo-debie len en het is duidelijk dat de laatsten niet op een debielenschool thuishoren. Toch komen die kinderen soms daar terecht. Daarom mag de vraag worden gesteld of het toelatingsonderzoek, dat moet uitwijzen of een kind voor een buitengewone school geschikt is, wel aan alle wetenschappelijke eisen vol doet. Dr. van Oudenhoven betwijfelt dit ten zeerste en van die twijfel heeft hij in een tijdschrift over de zwakzin nigenzorg al eens blijk gegeven. Verouderd IN HET selectieteam zit naast het hoofd van de BLO-school een arts die ervaring heeft met psychiatrisch onder zoek. Maar volgens dr. Van Oudenho ven maken zij gebruik van een intelli gentietest (de z.g. Binet-Simon Herder schee test), die uit 1908 dateert en die in haar hele geschiedenis nooit is ge controleerd op haar geschiktheid als selectiemiddel! Niettemin is deze test al vele duizenden malen toegepast. Volgens dr. Van Oudenhoven vertelt deze test de onderzoeker alleen wat zij allang wisten, nl. dat het kind moeite heeft met de stof van de lagere school. Maar dat betekent dat kinderen met andere stoornissen rustig geschikt wor den verklaard voor een debielenschool. Een zeer kwalijke zaak. Dr. Van Oudenhoven stelt daarom met klem, dat in het toelatingsteam ook een psycholoog moet worden opge nomen. Vreemd, dat anna 1970, nu alom AUTO RAMT PUI JUWELIERSZAAK Flinke materiële schade ontstond gistermiddag om tien over één toen de personenauto van mej. W. uit Den Burg de pui van de juwelierszaak van de Fa. Van Kooten Zoon in de Binnenburg ramde. Mej. W. was met haar Ford Taunus 15M uit de Kogerstraat geko men en kreeg geen voorrang van de uit de Weverstraat naderende automobilist B. De Ford werd geraakt waarbij mej. W. de macht over het stuur verloor en tegen de gevel botste. Het metselwerk onder de etalageramen werd ingedrukt. Niemand werd gewond. De verzekering zal waarschijnlijk alle schade dekken. dankbaar gebruik wordt gemaakt van psychologische adviezen, een dergelijk voorstel nog moet worden gedaan. He't gaat hier toch om kinderen, wier toe komst ernstig in gevaar kan worden gebracht, wanneer zij op de verkeerde school worden geplaatst. Er zijn heel wat onbelangrijker zaken, waarvoor wel de psycholoog wordt ingeschakeld. EEN DEBIELENSCHOOL kan een stempel op een kind drukken, zeker wanneer achteraf blijkt dat de diagno se „debiliteit" niet juist is. In zijn proefschrift heeft dr. Van Oudenhoven beschreven hoe het b.l.o.-verleden de kinderen wordt nagedragen. Eén van de onderzochte personen bekende zelfs dat hij niet druïde trouwen, omdat hij bang was dat zijn kinderen later ook op e'en b.l.o.-school zouden komen Hopelijk zal deze dissertatie ertoe bijdragen, dat gezocht zal worden naar betere onderzoektechnieken om debili teit vast te stellen. Bovendien is er alle reden om het traditionele scholensy steem te doorbreken, bijvoorbeeld door aan de lagere scholen z.g. experimen teerklassen toe te voegen voor kinderen die moeilijk leren, maar allerminst de biel zijn. lste Texelse leesportefeuille Al deze volgende bladen kan ook U van ons iedere week ontvangen voor een prijs van ƒ1,05 (bezorging inbegrepen) Margriet - Eva - Libelle - Pa norama - Donald Duck - Avondlectuur - Detective roman - T.V. 2000 - Pep - en één keer in de maand de Burda (grootste Europees modeblad). Meer inhoud - Beter - Goedkoper HILLMANNETTE, Postbus 45, Schoonhoven. OOSTEREND Het uniformen ac tiecomité van „Excelsior" houdt zater dag in het Gebouw v. Chr. Belangen een bazaar, die om twee uur 's middags begint. Het comité, dat onder voorzit terschap staat van de» heer P. Riemens, hoopt door de bazaar voldoende geld bijeen te krijgen om weer enkele uni formen. te kunnen aanschaffen voor leerlingen die straks in het korps zul len worden opgenomen. Opname in het korps is daarvan zelfs afhankelijk want zonder uniform .kunnen ze niet aan openbare uitvoeringen deelnemen. En er staan voor de komende zomer vele optredens op het programma. Op de bazaar kan men prijzen winnen met schieten, deelnemen aan een ver loting, raden naar de naam van een pop, grabbelen enz. Het actiecomité hoopt dat de bazaar een even groot succes wordt als de onlangs gehouden filmavond ten bate van hetzelfde goede doel. Twee leden van de Katholieke Amb tenaren Bond (KABO), de heren J. Maas („Atlanta") en H. Bakker („Sun rise") zijn woensdagavond gehuldigd in verband met hun langdurige lid maatschap van de katholieke vakorga nisatie. De heer J. Maas was veertig jaar georganiseerd, eerst in de r.k. landarbeidersbond Sint Deusdedit, la ter, toen hij in dienst kwam van Staats bosbeheer in de KABO. Bestuursleden! van de afdeling Texel, de heren G. A.| Geurts en B. Buijsman, onderscheidden! de heer Maas woensdagavond met het gouden speldje van het NKV. Ze voeg den er een cadeaubon aan toe en me vrouw Maas werd in de bloemetjes ge zet. De heer H. Bakker, die er 25 jaar als vakbondslid heeft opzitten kreeg het zilveren NKV-speldje uitgereikt. Ook hij werd verrast met een cadeau bon en zijn echtgenote met een bloem stuk. met de volgende tijdschriften Panorama, Nieuwe Revu, Post, Margriet, Avondlectuur, Mimosa, Hostes, Jerry Cotton, Pep en De Lach. Bovendien iedere maand een Pocket cadeau. Als U zich nu opgeeft, krijgt U nog eens VIER pockets extra. Deze leesportefeuille reeds vanaf ƒ1,10 per week bij U thuisbezorgd. Beleefd aanbevelend, De Gezinsleesportefeuille J. J. Reijne, v.d. Vijzellaan 12. St. Pancras, telefoon (02267) 2910 JAARVERGADERING VAN DE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFDELING TEXEL Voor de achtste maal begon deze bij eenkomst, die gehouden werd in de jeugdherberg „Panorama", met een ge zellige broodmaaltijd waaraan 90 da mes deelnamen. De griep was wel de oorzaak dat de opkomst iets minder was dan de vorige keer. Na het jaarverslag en financieel overzicht volgde een bestuursverkie zing; mevrouw B. Bousma-v. Zalinge was niet herkiesbaar, en in haar plaats werd gekozen mevrouw Cadee. De presidente, mevrouw A. v. d. Eijk- Bierens, vertelde een en ander over de reis die zij gaat maken met een groep Engelse plattelandsvrouwen naar het Verre Oosten. A.s. maandag vertrekt zij naar Singapore, en bezoekt allerlei andere plaatsen. De reis duurt 5 weken. Verder stond deze avond in het teken van Indonesië, door de internationale commissie van de Bond is een hulp*- actie georganiseerd om een Indonesi sche maatschappelijk werkster, die hier aan een Volkshogeschool opgeleid is, aan een auto te helpen. Op deze manier kan zij zich sneller verplaatsen om afgelegen dorpen te kunnen bereiken. Haar taak is voor lichting te geven voor gezinsplanning. Er werd een verloting gehouden, die ruim ƒ100,opbracht en bestemd is als bijdrage voor dit doel. Vertoond werden twee films over Indonesië, nl. Indonesië nu en een toeristische film. Door mevrouw Boerhorst-Feenstra werd de aandacht nog eens gevestigd op de Novib ,,Een gast aan tafel" en me vrouw M. Keijser-Dros vertelde iets over de cursussen die door de over koepeling georganiseerd worden. In de Texelse Courant kan men hierover ook mededelingen vinden. Op 3 maart a.s. is de volgende bij eenkomst in de LTS, er wordt dan een Ierse avond gehouden, verzorgd door eigen krachten. Tegen het eind van deze maand komt een groep van ca 15 buitenlanders naar Texel om zich gedurende een week te bekwamen in praktisch sociaal onder zoek. Ze zijn afkomstig uit diverse lan den, voornamelijk ontwikkelingslanden, zoals Thailand, Egypte, Nigeria en Griekenland. De groep studeert aan he't Research instituut voor Bedrijfswetenschappen te Delft waar een cursus „Industrial De velopment" wordt gevolgd. In het ka der van deze cursus wordt op Texel een „werkweek" gehouden waarbij het erom gaat bij wijze van oefening de economische structuur te onderzoeken door het achterhalen van allerlei daar op betrekking hebbende factoren. Zij zullen dit doen door gesprekken met het gemeentebestuur en andere instan ties. Aldus wordt ervaring opgedaan om dergeliik onderzoek te zijner tijd in eigen land te doen. Als oefengebied leent Texel zich uitstekend omdat het een zeer gevarieerde economsiche structuur heeft. Vorig jaar bracht een groep buiten landse studenten met een soortgelijk doel een bezoek aan de Wieringermeer. LEERLINGEN TIIIJSSESCHOOL HADDEN SCHAATSWEDSTRIJD Woensdagmiddag werden zeer ge slaagde schaatswedstrijden voor de ou dere' leerlingen van de Thijsseschool te Den Burg gehouden. Uitslag Jongens 3e en 4e klas; 1. Marco van der Vis; 2. Dik Zuidewind; 3. Ronnie Blankevoort; 4. Jan Jacob Rab. Meisjes 3e en 4e klas: 1. Irene Klein- huis; 2. Gudie Witte; 3. Ans Dootjes. Jongens 5e en 6e klas: 1. Willem Pe ter van der Vis; 3. Peter Rozeboom; 3. Jaap Verdoorn. Meisjes 5e en 6e klas: 1. Roelien van Aalderen; 2. Anmta Swaerts; 3. Elisa beth Rijk; 4. Mandy Eelman. Opnieuw boekte het le damesteam twee overwinningen in de promotie klasse. Vorige week bracht het een be zoek aan TOG. In een matig gespeelde wedstrijd behaalden de dames een 30 overwinning. Maandag j.l. bezochten zij in Den Helder Seahawks. Hier was Tevoko be ter op dreef en boekte een prachtige 13 overwinning. Deze vier winstpun ten betekenen een versteviging van een uitstekende tweede plaats op de rang lijst. Ook de heren brachten een bezoek aan TOG. Het was één van de slechtst gespeelde wedstrijden tot nu toe! Geen moeilijke overwinning voor een beter draaiend TOG, dat met een 31 over winning zijn moeite beloond zag. Dat de heren beter kunnen, bewezen zij af gelopen maandag. In een zwak geleide wedstrijd wezen ze het technisch min dere Zeemacht 1 met 32 terug. Ho pelijk komt er in de tweede helft van de competitie wat meer spelstabiliteit, vooral nu Siem Lakeman en Joop Ko ning het team hebben moeten verlaten. Hun plaatsen zijn ingenomen door K. D. Koorn en P. Lips. Voor het 2e herenteam was 't maan dag een zwarte dag. Zij zagen geen kans de afgebroken wedstrijd tegen Le raren 1 en hun tweede wedstrijd tegen Mavo tot een goed einde te brengen. Leraren won met 32 en Mavo met 3—1. Wij verzoeken hiermede onze leden dringend, ons door middel van de eind december toegezonden strookjes regel matig op de hoogte te houden van de beschikbare akkommodatie. Wekelijks ontvangen wij enkele honderden telefo nische en schriftelijke aanvragen: voor een zo uitgebreid mogelijke informatie aan deze aanvragers Cn uw belang is de vermelding van de beschikbare akkcnunodatic in de betreffende lijst onmisbaar. Hoestdrank in tabletvorm, 1,- LAND VAN „TIENHOVEN" OPNIEUW ONDER DE HAMER Woensdagmiddag werd in hotel „De Lindeboom-Texel" de herveiling ge houden van twee percelen land van de boerderij Tienhoven. De twee kavels zijn in combinatie verkocht aan de heer N. Dros uit Oosterend voor het bedrag van ƒ103.200,—. Daar bij de vorige veiling van het land en de boerderij, op 6 november j.l., de toenmalige koper e'en valse naam en adres opgegeven had en niet meer te achterhalen was, moest de koop voor de betreffende percelen ongeldig verklaard worden. Men heeft nog ge wacht tot 30 december, de dag waarop een deel van de koopsom uiterlijk be taald moest zijn, maar toen niemand kwam opdagen werd besloten tot her veiling. De veiling, die bezocht werd door on geveer 80 personen, verliep zeer vlot. Om drie uur werd begonnen, en nog geen uur later was de koop al beslist. Het bod voor de twee percelen tesamen bedroeg ƒ102.100,en na de afslag werd het voor ƒ103.200,eigendom van de heer N. Dros. De heer Dros, die daar geen aangren zende percelen heeft, wil het land in ieder geval voorlopig nog voor agrari sche doeleinden gebruiken. Wat betreft plannen op langere termijn kon hij ons nog niets mededelen. NOODSLACHTINGEN Voor noodslachtingen in de periode 17 januari t/m 23 januari, telefoon 2182, b.g.g. telefoon 2069. Texels lamsvlees vormde een a schotels van de culinaire show die v rige week in het RAI-gebouw werd q houden. Het lamsvlees maakte di uit van de inzending van de Federal van VVV's boven het Noordzeekana die met de totale inzending de eers prijs in de showklasse behaalde. Aan de culinaire show „De zilveri koksmuts" werd dit jaar voor het eer door de VW's deelgenomen. Het do was gerechten uit de betrokken provii cie, streek of gewest op aantrekkelijl wijze samen te brengen. De prijs, d werd uitgereikt in de stampvol schouwburgzaal van de RAI bestor uit een grote zilveren wisselbeker d twee jaar achtereen in handen van Hi ton-Amsterdam is geweest. De ju prees het vakmanschap en de fantas van de vervaardigers maar bovendii de klöuren-combinatie van de compoi tie en de entourage van de schotels, d verder bestonden uit tarbot uit IJmi den, osserib uit Schagen, fazant uit Kennemer duinen, paling uit Mond ckendam, speenvarken uit Purmeren kaas uit Alkmaar, poularde uit Oos zaan en een van suikerwerk vervaa digde natuurgetrouwe copie van vuurtoren in Egmond aan Zee. VERTRAGING TELEFOONAANSLUITINGEN De telefoondienst van de PTT Haarlem heeft te kampen met moe lijikheden betreffende het verkrijg< van voldoende materiaal. In verbai hiermee heeft zij ons het volgende me gedeeld: diegenen, die telefoon hebbs aangevraagd, en het toestel reeds huis hebben, hoewel nog niet aangesl ten, moeten, ondanks toegezegde aai sluiting in februari, rekening houdt met een vertragingstijd van ongeve drie maanden. Dit geldt alleen vo diegenen, die onder het netnumm 02220 zullen vallen. Heeft u dus o langs telefoon gekregen, die nog ni aangesloten is, en valt dit onder h netnummer 02220, dan kunt u de aai sluiting pas omstreeks mei verwachte L WEEKENDDIENSTEN ARTSEN: van zaterdagochtend 8 uur tot maandagochtend 8 uur Dokter COUTINHO, Den Burg, t (02220) 2023. DIERENARTSEN J. BEEKMAN, De Waal, telefoon 29! GROENE KRUIS ingaande vrijdag 24 uur tot en ra maandag 13.00 uur Zr. HOL, Den Burg, tel. (02220) 2414. BIJ VERKOUDHtOEN VOOR VADER. MOEDER EN KIND CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN De zuigelingen, die aan de bei zijn, worden op het bureau verwac op de tijden dat hun eigen huisai zitting heeft. Deze tijden zijn als volj dokter Siebinga, dinsdag 20 janu; om 14.00 uur. dokter Barnard, woensdag 21 januaj om 13 00 uur. dokter Elias, woensdag 21 janual om 15.00 uur. «j PROTESTANTSE KERKDIENSTEN 1 Zondag 18 januari 1970 HERVORMDE GEMEENTEN S|J Den Burg 10.00 uur ds. Froentjes De Cocksdorp 9.30 uur ds. Waardenbi Den Hoorn 10 uur ds. Visser De Koog 19.30 uur ds. Waardenburgl De Waal 11 00 uur ds. WaardenburgjU Oosterend 9.45 uur ds Rozemond Oudeschild 11.00 uur ds. Rozemond GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10.00 uur ds. R. v.d. BergS1 van Den HelcL* 16.30 uur ds. H. Procee, PJ van Wierinj Oosterend 10.00 uur ds. Kruithof 15.00 uur ds. Kruithof GEREFORMEERDE GEMEENTE^ Oosterend 10.00 en 16.00 uur Dienslncj in het Gebouw voor Chr. Belangg, DOOPSGEZINDE GEMEENTE un Den Burg 10.00 uur ds. Kuitse of d TEXELAARTJES 3 regels ƒ1,60; elke regel méér ƒ0,50. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 uur in de Boekh.) en onder nummer ƒ0,50 meer. Alles inclusief 4% B.T.W. Alle soorten vogel kooien en -zaden, goud vissen en aquariums. Uw keus - bij Geus Voor oud ijzer, lompen, metalen en bruikbaar ijzer. J. W. Schagen, Wagemakerstraat 28. Den Burg, tel. (02220) 2470 Alle verzek. en financ. J. Dekker, Kogerstr. 33, Den Burg, (02220) 2833 Voor Uw verhuizingen van Koningsbruggen, Nieuweweg 13, Den Hel der, tel. (02235) 587. Wij verzorgen Uw declaratie. WIJ LATEN HET ZIEN Kwastrcyli dicht ramen, goten, muren, balcons, daken direct en jaren lang. Voor doehetzelvers proefbus 5 kg. v. 5 m2 dak ƒ14,95 eob. of gratis folder. DEJOBQ, Sloten NH - 020-128427 Nu volop hand- en moesappelen. M. Huis man, „De Veen", tel. 2203 Garageboxen te huur J. P. Thijsselaan, Den Burg. Inl P. Kop.er, Postweg E 74a, tel. (02225) 232 Opleiding voor al uw rijbewijzen en ook voor verlenging van rijbewij zen. Rijschool Groot, eig. K H. Boon. Vamor ge- dipl., tel. (02230) 13252. Theorieles met films en kleurendia's vrijdags in pension Visser, Schoon- oordsingel 17, Den Burg. Schoonmaakbedrijf Harm Spigt, tel. (02228) 311 Lompen- en metalen- handel Cobus Spigt, Eier- land. telefoon (02225) 297 Voor al uw tegel-, mo zaïek- en natuursteen- werk. Fred Veul, Schil- derend 94, tel. 2331 - Te koop BMW R 50 G Witte, Zuid-Haffel B 85, tel. (02220) 2626 't Wordt weer knal cur U-D I- -g Te koop Hender»x kanteldeur, br 1,95 j hg. 2,10 m. L. ZvM Brink 15, De Koog Verse haantjes, 't paleis, tel. (02220) 2598leï Te koop zo goed nieuwe damesfiets. Mel- Fongers. Warmo» straat 49 Nieuwe maatjj haring, 't Vispaleis, (02220) 2598 Te koop aangeboden lange leren dames jas, jee goed als nieuw, maat tel. (02222) 270, toestel Wie heeft mijn m gevonden of meegenonf van de Ruitersplasj R. v.d. Star, 't Noordf tel. (02223) 317. Te koop wegens ovl compleet 1-pers. lel kant bed 25,goc Koopman, Kogerstr. 1[ Te koop 150 potj A bakken. G. Witte, Nes, tel. 256, Blanke stokvis, paleis, tel. (02220) 2598*i Poster^,, vis. 't

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 2