Dringende noodzaak aantonen van milieubescherming 31 MILJOENENERFENIS ^en der doelen van „N 70": gametuwtijdmee-ganaardenmb OOK VOOR HOGE SPAARRENTE SMIDJE VERHOLEN EN DE RARE ALCHIMIST Op Texel valt nog veel te beschermen Handen en Lippen ruw 7i Burgerlijke stand SPORTPROGRAMMA tweede blad TEXELSE COURANT Het jaar 1970 is door de Raad van Europa uitgeroepen tot Eu ropees Natuurbeschermingsjaar. De bescherming van het milieu kan zich in een steeds groeiende interesse verheugen; dit jaar zal deze belangstelling nog geïnten siveerd worden en zal getracht worden meer begrip te wekken voor het belang van het behoud van de ons omringende natuur. Wat is het niet Er heerst nog altijd heel wat onbe- rip over de natuurbescherming. Velen en in de natuurbescherming het stre- tot het afsluiten van een klein ukje natuur waar een of ander zeld- am plantje groeit. De natuurbe- henners zijn irreële idealisten, die •nder oog te hebben voor de mense- jke vrijheid en economie elk natuur- cbied, vaak zelfs als de wetcnschappc- jke waarde miniem is, vcor de vogel- es of de plantjes willen behouden. Dit twat vertrokken beeld zal in het na- lurbeschermingsjaar uit de wereld ge- olpen moeten worden. Het is waar dat Del terreinen niet toegankelijk zijn, aar vergeet u niet dat bij onbeperkt zoek de waarde van een terrein te- iet gedaan kan worden. Toch is er ook el iets aan het veranderen wat de mo- Dlijkhcdcn tot bezoek betreft, getuige openstelling van veel reservaten en et aanbrengen van andere „gemak- n". Ik denk hierbij bijv. aan de pa- n door de Muy, de Bollekamer en an- re Texelse reservaten en aan de uit- ijkpost bij de Geul. Wat is het wel Er wordt heden ten dage liever over ilieubeheer dan over natuurbescher- ing gesproken. Onder milieu wordt m verstaan het natuurlijk leefmilieu at ons omringt: lucht, water, bodem. Herwegen wordt dit milieu door de tens bedreigd en als we niet oppas- n richten wij niet alleen de natuur, aar ook onszelf ten gronde. Nu al zijn tiïlj ote delen van de aarde als gevolg ^an de vernietigende en verontreinigen- aetiviteiten van de mensen eigenlijk iet goed meer bewoonbaar. Daarom is atuurbescherming niet alleen het be- aud van zeldzame dieren of planten, iaar ook het behoud van de mens. Na- lurbehoud is zelfbehoud! En dat geldt c| aoral in een overvol land als Neder- i%ncl. Op Texel besef je dat niet zo, aar ga maar eens een dagje naar de ïjnmond of andere sterk industriële sn dicht bevolkte gebieden in ons land. En Texel Zo op het oog is de situatie op Texel >g betrekkelijk gunstig. Maar zijn er de grote sterns niet als gevolg van verontreiniging van de Waddenzee rdwenen? En is die verontreiniging aarschijnlijk ook niet de oorzaak van achteruitgang van de lepelaars en dere vogelsoorten? Waarom blijven bruinvissen, die je vroeger toch re- lmatig in Marsdiep en Texelstroom zien, weg? De zeelucht is nog „frisch", zeker in vergelijking met die li de Randstad Holland, maar hoe goed nog het badwater van de zee? Bij Üfcheveningen is de zee soms zo vies, nt bij hantering van de maatstaven Vpor binnenwateren, het water afge- vorfeeurd zou moeten worden. En in het j- rjeluwemeer zwemt men in een „open riool". Nee, zo erg is het op Texel nog get. Juist dat moet een reden te meer ■jn om je met hand en tand te verzet ten tegen elke aantasting van Texels natuur. Als je op Texel woont zie je dat niet altijd zo. Daarom zou het voor een goede waardebepaling van het eiland voor elke Texelaar goed zijn eens een tijdje in de stad te wonen. Velerlei gevaren Soms schuilen de gevaren in een on vermoede hoek. Landbouwbestrijdmgs- middelen zijn duidelijke verontreini- gers. Maar ook het koelwater van elek trische centrales dat bij lozing een tro pische temperatuur heeft, ibrengt de oorspronkelijke flora en fauna van het water in gevaar. Onze moderne was- en afwasmiddelen zijn wel gemakkelijk, maar helemaal niet zonder gevaar voor de natuur. De luchtverontreiniging wordt voor een zeer groot deel veroor zaakt door uitlaatgassen van onze com fortabele auto's. Er zijn wel z.g. naver- branders, maar niemand die die op z'n auto laat monteren. Bij de fabricage van onze moderne plastics, plasticver ven enz. komt een zeer gevaarlijke ge chloreerde koolwaterstof in de damp kring, polychloorbiphynil, pdb in de volksmand. Het plastic, dat zich niet laat afbreken in de natuur, hoopt zich op. Het probleem van vuilstorting en rioolwaterlozing begint ons zo langza merhand boven het hoofd te groeien. De zee is altijd een grote zuiverende kracht toegeschreven, zodat er ongeli miteerd van alles in gegooid is: vuilnis, rioolwater, oude legervoorraden, kort om alles wat men kwijt moest. Aan de Engelse en Ierse kusten is de laatste ja ren een paar maal een geheimzinnige sterfte onder de zeevogels opgetreden nee, geen stookolie. De oorzaak is waarschijnlijk schadelijke organismen die door dev waterverontreiniging en „bemesting" hun kans gekregen heb ben. Insekten bestrijden? Akkoord, maar we maken ook de natuurlijke vij anden dood, de inse'kten ontwikkelen immune mutanten en de bestrijding moet verhevigd worden. Een boeme rangeffect, dat een gevolg is van de al te grote ijver van de mens. Ten bate van de mens gebruikt, ten schade van de mens gekeerd. Wat gaat N 70 doen? In februari a.s. wordt het natuurbe- schermingsjaar tijdens een conferentie van de Raad van Europa in Straatsburg officieel ingeluid. Op deze conferentie, waaraan deskundigen op het gebied van de natuurbescherming uit de acht tien landen van de Raad van Europa zullen deelnemen, wordt een manifest len zijn; Allereerst veel publiciteit in de pers, voor radio en televisie. Voor lichting vooral ook aan de jeugd, via schoolradio en -teevee, door het ver spreiden van lesbrieven enz. Er komt een speciale „natuurboekenweek". De door de jeugdbonden voor natuurstudie (NJN, KJN en CJN) gevormde Stich ting Natuur Na 70 zal met een „Na- tuurbeschermingsvloot" in juli en au gustus het land doortrekken. De Fede ratie Scouting Nederland organiseert een grootscheepse „opruimactie". U hebt wellicht van Bert Garthof al ge hoord, dat die in elk van zijn „Weer of geen weer" programma's iets over de activiteiten van N70 zal vertellen. Ik zal proberen ook zo af en toe wat te vertellen als het over vogeltjes gaat. opgesteld dat richtlijnen moet geven. d n bij er is Qok een over een Europees beleid voor het be-«w fc s wnde <ianzen j het Ne_ houd van de natuurlijke hulpbronnen. ■derl^ds £omité N70 Nederland is bijzonder belangrijk als verblijfplaats voor ganzen in het winterhalfjaar A. J. Binsbergen Door het landelijk comité van N70, waarvan het secretariaat bij het Mini sterie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk in Rijswijk Z.H. ge vestigd is, zal de nodige leiding aan de activiteiten in Nederland worden gege ven. Enkele Nederlandse activiteiten zul- Het is goed sparen bij de NMB. De vele spaarvormen, waaronder 8% NMS-Spaarbrieven, garanderen voor elke omstandigheid de hoogste opbrengst. nederlandsche middenstandsbank de bank waar óók u zich thuis voelt! 29. „De Zwarte Kludde komt wel. professor", zei smidje Verholen. „Maakt u maar niet ongerust. Wie weet is hij nu al wel in de buurt". „Ik zie er niks van", meesmuilde de professor. En die scheen gelijk te krij gen ook, want de Kludde was in geen velden of wegen te bekennen en de smid werd er korzelig van. Knarsetan dend liep hij naast professor Nosco door het woud en hij mompelde: „Nu loopt die Zwarte Kludde natuurlijk aan de andere kant van het woud naar ons te zoeken. Bah, was dat bos maar niet zo groot, dan had hij ons misschien al lang gevonden". „Hahaha!" lachte toen de professor plagerig. „Heb ik het u niet gezegd? De Kludde is er met en zal ook niet ko men! Allemaal verzinsels en duimzuig- sels van domme mensen, die Kludde- verhaaltjes; Laten we nu maar verstan dig zijn en het bos verlaten, want er is kennelijk niets te beleven". „O nee", riep de smid toen bits. „Is er niets te beleven? Wilt u dan mis schien de rare alchimist eens zien, die hier in het bos woont? Helemaal onder in de kelders van het oude slot van Balderik de Woeste?" „HèWatzei de professor verwonderd. „Een rare alchimist in een oude kelder? Wat is dat nu weer voor waarnzin?" „Dat is geen waanzin", antwoordde de smid beslist. „I'k heb hem zelf ge zien! Hij leeft daar helemaal in de stijl en de kleding van de zeventiende eeuw! En hij spreekt ook zo'n ouderwetse taal!" Professor Nosco schudde berispend zijn hoofd en zei: „Verholen, Verholen, wanneer zult ge nu eens ophouden met dat gewauwel?" „Komt u dan maar eens mee", zei de smid en hij wandelde langs de kortste weg naar het oude kasteel toe. Krijgs haftig wandelde hij de slotbrug over, op de voet gevolgd door professor Nos co. (wordt vervolgd) ■linilllllllllllülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllslllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIM nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIHIUUItUllllllIJÜIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIHlIl ja'24. „Vooruit dan maar", zei Jacob g ttmoedelijk, „dan zullen we dat var- tra) teentje snel even wassen". q q [Ze daalden beiden af naar de kluis, "i" Jacob opende de deur, liep vooruit naar —het safeloket van Soedrev, die nerveus in zijn zakken zocht naar de sleutels. ]„Och heden!" riep hij, „stommeling die ik ben. Laat ik mijn autosleutels in de wagen en daar zit m'n safesleutel bij! Moment, meneer Heyblom, 'k ben 4,9zó terug" en wonderbaarlijk vlug snel- d,e hij de trappen op. Jacob hoorde zijn vjlugge stappen door het lege gebouw, Hoorde hem de deur openen en na en- k?ele seconden weer sluiten. Gehaast kwam hij binnen, de sleutels triomfan telijk omhoog. I „Ziet u", zei hij, „dat komt ervan ^wanneer je van je vaste gewoonten af- 2,9vhjkt. Dat is net een kettingreactie, me- fleer Heyblom. Ten eerste ga ik des "avonds haast nooit uit. Ten tweede rijdt 'USWeestal mijn chauffeur, die vanavond vrijaf heeft. En ten derde moet ik u lastig vallen op een ongewoon uur. En door dat alles komt mijn vaste uurwerk zo m de war, dat ik notabene mijn sleutels in het contact laat zitten. Ie dereen kon er mee weg rijden!" nfl „Ik zou u wel even thuisgebracht hebben m mijn Gogo", zei Jacob glim- ttchend, denkend aan het verschil tus sen de pompeuze Bentley van de be zoeker en zijn eigen kleine karretje. I „Ik zou minder bang zijn dat ik zelf niet thuis kwam, dan dat ik de Bentley niet meer thuis zou zien komen", grin nikte Soedrev. „Enfin hier zijn ze. Nu es even kijken, nummer 223 Een geluid bij de safede'ur deed Ja cob omzien. „Laat vallen die sleutels, schop ze naar me toe. Jij ook", dit tot Jacob. De stem was onherkenbaar, de man ook. Zijn gezicht ging verborgen achter een zwarte nylon kous waarin een paar ga ten voor de ogen. Het zag er allemaal nogal maskerade'-achtig uit, behalve de zware, blauwachtige revolver. Soedrev gaf een vreemde zucht en Jacob kon hem nog net opvangen, liet hem voorzichtig op de grond glijden. „Zoveel te beter", zei de stem, „nu kunnen we het met z'n tweeën af". „Wat heb je aan die.begon Ja cob, maar de stem zei: „Niet zwammen. Gooi óp die sleutels". „Ik mag ze zeker wel even uit mijn broekzak halen", zei Jacob ironisch. „Je hoeft niet bang te zijn dat ik daar een revolver in heb zitten". De man knikte. „Een beetje gauw". Jacob zocht omzichtig, zijn brein werkte op topsnelheid. De alarminstal latie was van geen nut, de deur stond open. Die werkte alleen als er aan de deur werd geknoeid. De dief was bin nen. Waarschijnlijk net gebruik ge maakt van het ogenblik dat Soedrev had misschien op een of andere manier het gesprek afgeluisterd. Jacob wurmde de sleutels uit zijn zak. „Schiet op", zei de man, „een uur is te lang". „Hier, vang", zei Jacob en smeet hem de sleutels naar het hoofd. Eén ogen blik maakte de man een reflexbewe ging, de loop van de revolver zwenkte opzij, en Jacob sprong. Een scherpe knal vlak bij zijn gezicht deed zijn oren suizen, hij voelde een schok in zijn schouder, daarna een felle pijn, maar hij lag bovenop de man. De kerel was veel jonger en sterker, Jacob wist dat hij het niet lang zou kunnen volhouden. Hij kreeg een ge mene trap tegen zijn scheenbeen, werd toen met kracht opzij geslingerd en zijn hoofd kwam hard neer op de betegel de vloer. Toen hij de ogen opsloeg, zag hij het gelige gezicht van Soedrev boven zich vertrokken van angst, en hoorde hij zijn stem, huilerig-scherip: „Hij hééft ze. Hij heeft ze meegepikt! Meneer Hey blom! Bel de politie!" Jacob keek verbaasd om zich heen, vlak naast hem waren de blauw-en-ge- le tegels van de kluisvloer, het licht van de lamp stak in zijn ogen. Meteen herinnerde hij zich wat er gebeurd was en probeerde zich op te richten, maar de pijn in zijn schouder deed hem bijna het bewustzijn verlie zen. Hij keerde zich op zijn andere zij de. Een druppel bloed spatte op de grond uiteen. Hij veegde langs zijn ge zicht, bloedvegen zaten op zijn handen. Zijn linkerbeen leek in brand te staan. „Vijf-vijf-vier-vier", zei hij tot Soe drev. „Dat is de politie. Gaat u maar vast. Ik zal proberen te komen". Maar hij kon de trap niet op. Hij hoorde Soe drev geagiteerd schetteren in de hoorn. „Ja, de Boerenleenbank. En gauw! De vent is er vandóór". Zou hij er nog aan denken om een dokter te vragen? peinsde Jacob, maar dat schoot de heer Soedrev blijkbaar niet te binnen. Jacob ging voorzichtig op de traptrede zitten. Alles draaide om hem heen. Waar bleef die Soedrev nu? O wacht, daar kwam hij dan toch, es even kijken waar meneer Heyblom bleef. „Kunt u niet lopen? Wacht, ik zal u helpen". Jacob schreeuwde van pijn toen hij hem bij de gewonde arm pakte Maar hij kwam in zijn kantoor, zakte in zijn stoel. Hij keek als verdwaasd naar zijn mouw, de manchet van zijn overhemd kleurde zich rood. Er is op me geschoten, dacht hij verbaasd Een overval! In Drechtermond! Zijn eerste zorg was: de sensatie'! De naam van de Bank! Met schurende banden stopte buiten een auto. Er werd driftig gebeld. Jacob knikte, Soedrev haastte zich naar de deur. „Wat is hier aan de hand?", vroeg inspecteur Lammers, met zijn lange be nen de kamer binnenstappend als moest hij e enheel bataljon dieven ar resteren. „Hé meneer Heyblom, met wie bent u op de vuist geweest?" Toen zag hij de bebloede mouw. ,,'t Is ernst zie ik. Meneer eh „Soedrev", zei de kleine man. „O ja, meneer Soedrev. Wilt u even een dokter bellen? Daar ligt de gids, ze staan allemaal onder „arts". Soedrev, blij met de afleiding, begon te bellen. VRIJDAG 16 JANUARI 1970 van 7 tot en met 13 januari 1970 GeborenMaarten Willem, zv. Jo hannes L. G. Maas en Johanna T. M. Kooltjes; Corine Ilse, dv. Jan Boon en Tine H. Daalder; Patricia, dv. Bauke Dootjes en Simonet van Boven; Rienkje Catharina Anna, dv. Bauke E. Visser en Reina Bos; Johannes Paulus, zv. Franciscus J. Witte en Tetje J. Rozen- daal. ZON, MAAN EN HOOG WATER Dc zon komt 18 januari op om 8.39 uur en gaat onder om 17 03 uur; 21 januari op om 8.36 uur cn onder om 17.08 uur. Maan: 22 jan. V.M.; 30 jan. L K. Hoog water ter rede van Oudeschild 16 jan. 1.59 en 14.22; 17 jan. 3.05 en 15.37; 18 jan. 4.19 cn 16.57; 19 jan. 5.31 cn 18 10; 20 jan. 6.37 en 19.09; 21 jan. 7.35 en 20.01; 22 jan. 8.28 en 20.47; 23 jan. 9.11 en 21.26; 24 jan. 9.49 en 22.01. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. ZONDAG 18 JANUARI 1970 4de klasse A KNVB Texel-SRC, 14.30 uur Afdeling Noordholland Vesdo-Tex. Boys, 14.30 uur (vertrek boot 13.00 uur) Twisk-ZDH, 14.30 uur (vertrek boot 13.00 uur) SSV-Cocksdorp, 14.30 uur (vertrek boot 13.00 uur) Winkel-De Koog, 14.30 uur (vertrek boot 13 00 uur) RKAFC 6-Texel 2, 14.30 uur (vertrek boot 13.00 uur) Succes 4-Texel 3, 14.30 uur (vertrek boot 13.00 uur) Samen reizen Tex. Boys en De Koog Texel 2 en Cocksdorp Texel 3 en ZDH. Bij afkeuring terrein p.o. (02230) 14114 afberichten. MEDEDELINGEN S.V. Texel Er zou zondag wel eens gevoetbald kunnen worden. Texel 1 speelt tegen SRC 1. Het zal voor beide teams moeilijk zijn na die gedwongen stop weer een redelijk par tijtje te voetballen. Het tweede gaat naar Alkmaar en hoopt met één punt bij RKAFC van daan te komen. Tenslotte speelt het derde uit tegen Succes 4. Hier moet van gewonnen kunnen worden. De overige elftallen komen vanwege de winterstop niet voor begin februari in het veld SuccesF.S. Tex. Boys Voor zondag a.s. staat voor het eer ste op het programma de uitwedstrijd tegen Vesdo. Aanvang 14.30 uur. Het spelpeil was in de eerste ontmoeting aan beide kanten niet best. Vesdo heeft inmiddels echter de bovenste plaats be reikt. Onderschatten is er nu uiteraard niet bij. Zet alles op alles om er ten minste 1 punt uit te halen. Voor de jeugd nog geen voetballen. Wel zaterdag a.s. om 2 uur in „Casino" een jeugdmiddag met andere attracties. Alle Boys-pupillen en adspiranten wor den verwacht. A.W. ZDH Als het weer het toelaat wordt zon dag de competitiewedstrijd Twisk-ZDH gespeeld. Twisk staat niet hoog geklas seerd,- toch zal ZDH het niet gemakke lijk moeten opvatten want de conditie zal na de lange winterstop wel niet te best zijn Speel dus met de juiste in stelling en geef je de gehele wedstrijd voor 100 procent. Door de slechte toestand van de we gen is de klaverjasdrive die 9 januari gehouden zou worden voorlopig uitge steld. Er waren al diverse prijzen be steld, maar de Hoornder middenstand heeft ze allen willen terugnemen waar voor l^et bestuur natuurlijk zeer erken telijk is. De P. „Is hier niets waar u van opkikkert?" vroeg Lammers praktisch. „U ziet er uit of u zó van de sokken zult gaan". „In die kast daar", zei Jacob, „staan glazen en een paar flessen, ook cognac, geloof ik. Voor de bestuursvergaderin gen" voegde hij er haastig aan toe, als was hij bang dat men hem van gehei me slemppartijen zou verdenken. Lam mers grinnikte. „U zult d'r in uw eentje wel niet achterheenzitten", zei hij. Ja cobs soberheid was alom bekend. „O ja, drie sterren. Nou, we zullen maar niet te nauw kijken" hij schonk de cognac in een waterglas, „hier, drinkt u, daar knapt u van op. Zo direkt komt de dok ter". Jacob voelde de drank als vuur door zijn slokdarm gaan, een behaaglijke warmte verspreiden in zijn maag. Het leek of het licht een beetje1 beter be gon te branden, maar de pijn begon ook feller te worden. In korte zinnetjes, zoekend naar woorden, deed hij zijn relaas. „Hoe kwam de vent er in?" vroeg Lammers. „Misschien met een valse sleutel, misschien is hij er ingeglipt toen de deur even openstond". „Deur even openstond?" „Meneer Soedrev had zijn sleutels in het contact van de wagen laten zitten", legde Jacob uit. „Zo, hm", zei Lammers. „Denkt u dat u kunt blijven zitten, gaat u niet tegen de wereld? Meneer eh Soedrev, houdt u een oogje op meneer Heyblom. Dan ga ik es effe beneden kijken naar het toneel van de strijd". De lange in specteur beende weg. (wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 5