ïimmers bakkerij OUDERWETS f////////i&///////// Simplafok-systeem RUIMT OPI restanten BEHANG ivint op punten dankzij I Kleuterhuis Acifit ACCU'S Firma A. BAKKER Ain FILMNIEUWS I Die punten zijn o.a. tijdbesparend gemakkelijk voordelig kalveren in goede conditie niet opgepapt Dat zegt genoeg GRAAF verf- en behangcentrum UITVERKOOP-GEBAKJES UTD voert tot winst F Griekse volk rekent op Uw steun! Nog enkele opmerkingen rubriek voor - LANDBOUW en VEETEELT ...Z KRUISWOORDPUZZEL 1 X DAAGS VOEREN VAN VITAFOK Dil zijn geen UTD-beweringen maar argumenten van vele van uw collega-melkveehouders. Overtuigend nietwaar? Wat let u nogl I|||||||||I||||IIIIIIIIII!IIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIII1IIIIIIII|I iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiritiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Om plaats te maken voor de nieuwe collectie, houden wij OPRUIMING van alle j iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiini 2 jaar garantie, waarvan 1 jaar volledig. 10% van aanschafprijs terug bij inlevering van een gelijke oude accu. permanente voorraad van meest voorkomende typen voor automobielen tractoren motorrijwielen scheepvaart AUTOMOBIELBEDRIJF JAN REY Den Burg, tel. (02220) 2345 Den Burg, Hoogerstraat 2 Den Burg, Weverstraat 90 De Koog, Kaapstraat P.S. 16 en 17 januari kan U er ook in onze Tearoom van genieten. Dat zijn onze Gemaakt volgens Opa's recept. Gebruik makend van veel echte Banketbakkers room en heerlijke roombotercrème. Kortom een gebakje om ook in deze tijd nog van te watertanden. En vrijdag en zaterdag 16 en 17 januari voor een speciaal uitverkoopprijsje. Ook voor deze lekkernij nd~~"- er VERKRIJGBAAR BIJ Oudeschild H. Kuip, De Koog - 02228-225 J. Kuip, Oudeschild - 02220-2532 Pakhuis en kantoor - *0* 02220-2601 Athene, 16 april 1969. Professor Frangopuolos pleegt zelfmoord. Bij het lijk ligt een briefje: „Ik sterf liever staande, dan dat ik op mijn knieën moet leven". U kunt zich dit misschien niet voor stellen. Maar in het Griekenland van vandaag is dit geval helemaal niet op zienbarend. U kent de geschiedenis wel. Twee en een half jaar geleden pleegden een aan tal kolonels van het Griekse leger een staatsgreep. Ze vestigden een. rechtse fascistische dictatuur. Ouderen onder u weten waarschijnlijk wel wat dat bete kent! Geen vrije meningsuiting meer! Geen scholing voor het grootste deel van de bevolking! Wat houdt dit in? Welnu! De bevolking zal dom blijven. Daardoor vormt zich langzamerhand een kritiekloze massa. Het weinige pro test dat nog opklinkt, wordt snel door de kolonels in de kiem gesmoord. Deze mensen worden gewoonweg gevangen genomen! Ze belanden dan in kampen, die sterk doen denken aan de nazi-con centratiekampen uit de Tweede We reldoorlog. De martelmethoden zijn ook vrijwel hetzelfde: op de maag springen, sigaretten op de geslachtsdelen uit drukken, met het hoofd tegen de muur slaan. Dit zijn de standaardmethoden. Het regime heeft al een groot aantal variaties bedacht. Wat dacht u nu dat onze regering hiertegen doet! Niets! Door ons stil zwijgen kunnen de kolonels aannemen dat wij hun dictatuur accepteren. En u, denkt u er wel eens over na? Laat uw gedachten er eens over gaan. (In Nederland mag dat nog). Mocht u tot dezelfde conclusie als wij komen, namelijk dat de dictatuur uit Grieken land moet verdwijnen, dan bieden wij u de mogelijkheid om daadwerkelijk steun te verlenen aan het Griekse ver zet. Wij komen binnenkort langs de deur. U kunt dan intekenen op steunlijsten of een kalender kopen a ƒ3,65 (1 cent .per dag is niet veel!). Ook bieden wij affiches ter verkoop aan. Het Griekse volk rekent op uw steun. Namens het actiecomité GRIEKENLAND VRIJ afdeling Texel Bart Heijnen, John Gulmans en André van der Vliet Contact-adres: J. Gulmans, Bernard- laan 99, Den Burg. Uit de Courant van heden, 14-l-'70r haal ik de volgende citaten uit drie be richten: „De kosten van levensonderhoud zijn het afgelopen jaar in totaal 7V2 procent gestegen. Dit heeft het Centraal Bu reau voor de Statistiek meegedeeld, na berekening van het indexcijfer voor december 1969". ,.Deze Twentse aangelegenheid heeft nationale consequenties, want geen werknemer in den lande kan voortaan meer een bonus van zijn bazen aanne men zonder aan de bazen van de bazen te vragen of zij het er wel mee eens zijn en dan weer bij de bazen van die bazen te informeren of zij het er op Horizontaal 1. verhindering; 6. bep. haargroei; 11. stommiteit; 12. renbode; 14. uitroep; 15. kledingstuk; 16. voornaamwoord; 17. ouderwetse meisjesnaam; 19. zang stem; 21. rustplaats; 22. bep. kaartspel; 23. krijgt de jeugd als het vriest; 25. niet weinige; 26. bep. boom; 28. matras- overtrek; 30. departement, afk.; 31. slagvaardig; 33. dringend; 34. inham achter landtong; 35. titel, afk.; 36. groot gebouw; 40. bep. ziekte 44. groente; 45. soort kom; 47. meisjes naam; 48. gewoonterecht; 49. soort pruim; 50. seintje; 51. hulde; 54. Friese jongensnaam; 55. bep. onderwijs, afk.; 56. plaatsje in Zeeland; 58. hoeveelheid in papier; 61. electrotechnisch, afk.; 62. breker; 64. als; 66. afkeuren, 67. glad. hun beurt wel mee eens zijn enzovoort. Een werknemer die tijdens de hoogge stemde bonusuitreiking dergelijke in dringende vragen stelt aan de zich juist op dat ogenblik bazen, loopt natuurlijk wel het risico te worden beschouwd als een impertinente vlegel, die de plech tigheid verziekt". „Als eerste daad wil de nieuwe minis ter van Economische Zaken, mr. R. J. Nelissen (38), op zijn departement een specialist benoemen met als enige op dracht de prijzen te beteugelen. Deze hoge ambtenaar zou zeer ruime be voegdheden moeten krijgen". Het eerste over geldontwaarding 7%% inplaats van 7%, geeft aan, dat mijn conclusies al te laag gebaseerd waren, dus dat de situatie nog erger is Het tweede gaat over een Gemeente secretaris die na 40 jaar trouwe dienst een gratificatie van ƒ4.000,kreeg, die hij nu weer, door de bazen van zijn baas moet terug betalen. Waarmee ver klaard wordt waarom ik 6 ambtenaren zette, één om de „voorschriften" te ma ken en 5, die door die voorschriften hooguit op 80% van hun capaciteit kunnen werken! Ook blijkt hieruit, dat de toch nog betrekkelijk „lage" ge meenteambtenaar, weinig gegunld wordt door de hogere bazen, die juist zó bevoordeeld worden door dit sy steem! Het derde is een zéér duidelijke aan wijzing, welke groep er wéér voor „kop van jut" zal moeten spelen! Terwijl ik nu al, als ik om de geldontwaarding op te vangen m'n prijs met maar 2% zou moeten verhogen, met 8% omhoog moet omdat er 6 naar de fiscus gaan! Iets, waar de al reeds „gesubsidieerde" jeugdherbergen totaal géén jast van zullen hebben, want ze betalen geen belasting. Gisteren kreeg ik o.a. een telefoontje uit Alkmaar van e»en zelfstandige, die toevallig de Texelse Courant in handen kreeg, die mij bedankte en steun toe zegde! Vandaag een brief van een min stens 7 jaar gestudeerd hebbende zelf standige (dus geen domme jongen) die berichtte, dat van hem dubbele steun onderweg was! Verder heb ikzelf uiter aard niet stilgezeten en een iets gewij zigd afschrift doorgezonden naar grote landelijke bladen met het verzoek, om in le instantie gratis opname als „inge zonden stuk", vanwege hel „algemeen belang" van deze zaken. En anders te berichten, wat het mij gaat kosten. Iets waarvoor ik dus uw bijdrage hard no dig zal hebben. Verder spijt het mij haast, dat ik de boel nu 14 dagen moet laten betijen, omdat ik voor het eerst in I2V2 jaar met vrouw èn kinderen echt op vakan tie ga. „Terugroepen" zullen ze mij heus niet doen, maar ik krijg dan ook echt niet zo'n salaris als Minister Wdt- CURSUS VEEBEOORDELING GAAT DOOR Het staat nu vast, dat de cursus Veebeoordeling doorgaat. Het aantal deelnemers is plm. 20. Het blijkt niet mogelijk te zijn om de curus al in deze maand te laten beginnen. Voorlopig is voor de eerste theoretische les de datum van donderdag 5 febr. vastge steld. Dit is dus een avondles Deze theoretische les zal de volgende dag Verticaal 1. element, afk.; 2. enz., afk.; 3. snoer •om papier aaneen te rijgen; 4. bep. boom; 5. teerder dan andere; 6. extra werkzaamheden; 7. meisjesnaam; 8. broer van Kain; 9. jongensnaam (afge kort); 10. de datum, afk.; 11. doet een ■ezel; 13. leidende klasse in de Middel eeuwen; 14. grondslag; 18. ingewijde; 20. strook met beursberichten; 21. ver zoek; 24. zuidvrucht; 27. niets; 29. vètte boel; 32. luchtvormig lichaam; 33. voor malig Ned. eiland; 36. lofzang; 37. voortdurend; 38. smalle plaat tegen uit slijten; 39. droog; 41. grondsoort; 42. eindigen; 43. modem wapen; 45. nieu werwets; 46. specerij; 52. goed voor elk; 53. geliefde van Zeus; 56. dessert; 57. hert; 59. titel, afk.; 60. meisjesnaam; *63. Oosterlengte, afk. 65. lengtemaat. teveen en zeker geen 10.000 extra waardevast en belastingvrij in mijn spaarpotje geschoven. Trouwens, wat ik nu probeer te bereiken, namelijk dat men echt nog hard wil werken, óók voor een solide goed verzorgde oude dag dat is zijn taak en niet de mijne. R. Kamstra SCHIETOEFENINGEN Op 20 en 21 januari 1970 wordt ge schoten te Breezanddijk van 10.00 uur tot zonsondergang met de 155 mm Hou witser. Sector vanuit Breezanddijk richting Den Oever 180 tot 230°. Af stand 10 km. Hoogte 12.000 voet. Zondagmiddag 3 uur een film van Nederlandse makelij in het City-thea ter „Een Nederlandse Robinson Cru soe". Peter, een Hollandse jongen van 15 jaar, heeft zijn leven kunnen redden door naar een onbewoond eiland toe te zwemmen, nadat het vliegtuig waarin hij op weg was naar Australië, in de Stille Oceaan is neergestort Hij ont dekt daar een grot, die hij als woning gaat gebruiken Enige weken later pas seert er een schip, maar als Peter op weg is naar de top van het eiland, om een signaal-vuur aan te steken, bom bardeert het schip dat op oefen-pa trouille is, het eiland, in de veronder stelling dat het onbewoond is. Peter wordt gewond en raakt buiten kennis. Als hij weer wakker wordt is het schip verdwenen. Na enige tijd landt er dan een rubberboot, waarin zich twee man nen bevinden, die een veertienjarig meisje gevangen houden, 's Nachts weet Peter het meisje uit het kamp van de mannen te redden, doch dit wordt spoedig ontdekt en dan begint er een spannende jacht: wie weet het eerst de boot te bereiken, waarmee zij van het eiland kunnen(zwart-wit, toe gang alle leeftijden). „Met jouw tanden in mijn nek" is de angstaanjagende titel van de film die zaterdag-, zondag- en maandagavond te zien zal zijn. Het is het verhaal van een vreemde geleerde en zijn knecht die op jacht zijn naar de zogenaamde „vampiers", geesten van overle den mensen, die 's nachts ronddolen als bloedzuigende spoken. De vampiers dwalen 's nachts in een groot sinister kasteel en houden er de vreemdsoor- tigste feesten. Bovendien zijn er nog twee schone (aardse) jonge vrouwen in het geding, wier bloed natuurlijk dub bel begeerlijk is. Het hoogtepunt van het buitennatuurlijke treffen is een middernachtelijk bal ten kastele van de oppervampier, in welks gezelschap de professor en zijn knecht weten te drin gen. Hun lijfelijk vlees en bloed worden via een spiegel (want vampiers hebben geen spiegelbeeld) verraden. De ont snapping aan de klauwen en tanden is ternauwernood, maar met een maca bere verrassing. (In kleur - toegang 18 jaar). direct gevolgd worden door een prak tische les op één van de Texelse be drijven. De volgende 3 praktische les sen volgen dan in de overige weken van februari, zodat de cursus in ieder geval in die maand kan worden be ëindigd. De deelnemers ontvangen te zijner tijd nader bericht omtrent tijd en plaats, waarop de eerste en tweede les wordt gehouden. OOK DIT JAAR WEER EEN BOERDERIJENTOCHT Het grote succes, dat we tot twee maal toe hebben gehad met de boerde- rijentocht heeft ons doen besluiten ook dit voorjaar weer een dergelijke tocht te houden. Aanvankelijk was het onze bedoeling dit te doen in de week van 19-24 januari. Daar in deze week echter de tentoonstelling van landbouwwerktui gen in de R.A.I. wordt gehouden, is besloten de boerdenjentocht op te schuiven. We zijn van plan dit nu te doen in de week van 2-7 februari. Het is de bedoeling ook nu weer en kele nieuwe stallen voor melkvee en jongvee te bezichtigen. Verder willen we op deze excursie enkele goede gras- kuilen bekijken, die volgens een „nieu were methode" zijn gemaakt. We den ken hierbij aan pakjeskuilen en tevens aan graskuilen, die zonder grondbe- dekking zijn bewaard. Nader bericht volgt binnenkort. UW VOEDERRANTSOEN IN ORDE? Ook dit jaar zijn weer een flink aantal monsters hooi en kuilgras on derzocht op voederwaarde. Vooral wat het kuilgras betreft wordt de uitslag van het onderzoek in hoofdzaak ge bruikt voor een beoordeling of het in kuilen al of niet geslaagd is. We vin den dit doel op zichzelf al belangrijk genoeg om de kosten van het onderzoek verantwoord te maken. We kunnen met het analyserapport echter meer doen. Met de cijfers van het analyserapport en het wegen van de hoeveelheid, die de dieren per dag krijgen, kunnen we nagaan of iedere koe, pink en kalf krijgt wat ze voor groei en produktie nodig heeft. Er zijn een aantal veehouders, die deze controle regelmatig zelf verrich ten. Anderen zien daar op het moment nog geen kans voor, of voelen mogelijk de behoefte er niet toe. Voor alle veehouders, die het tot nu toe, om welke reden dan ook niet doen hierbij een opwekking om dit ook eens aan te pakken. We willen U daarbij graag helpen. Een telefoontje of een boodschap op ons spreekuur op de markt is voldoende.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 7