(jroen ^wartsjexels in het harL, Adoptie-actie werd eclatant succes B en W vragen G.S. om derde wethouder ZANUSSi Electrohuis Ook Texel heeft belang bij kunstijsbaan in Alkmaar 1.WA? m meow wou.3 Gelei hijeen voor drie Biafraantjes eugd liet zich niet idt het veld slaan - Aqnarianen hadden jaarvergadering Ook de sloot in Renteloos voorschot van f3000,- Ook Texel-bezoekers vertegenwoordigen in toeristische gespreksgroep? De verdwenen bruinvissen Geslaagde Session-avond voor Biafra DAG 20 JANUARI 1970 83e JAARGANG No. 8436 «go Op dige ichi- een ebu9 *ave N.V. v/h Langeveld De Rooq tbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Ncderl. Middcnstandsbank; Coop. Rail* feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct incasso. Advert. 19 ct. per mm. excl. 4% BTW De vrijdagavond door scholieren ge- icrde actie om geld bijeen te brengen ior het adopteren van twee Biafraan- is een groot succes geworden. De nvachting dat het benodigde bedrag n ƒ5.600,kon worden gehaald, is imschoots overtroffen want er kwam nna ƒ9.000,bijeen, meer dan genoeg drie Biafraansc kinderen gedurende in ja»r in Gabon van al het nodige te lorzien. Het succes van de actie is et alleen te danken aan de goedgeefs- id van de Texelaars, maar ook aan j scholieren die met veel enthousiasme bben gecollecteerd en tot een wel- last vlekkeloze organisatie zijn ge ling Het weer werkte vrijdag bepaald et mee. Het begon te ïjzelen waardoor wegen slecht begaanbaar werden, it leidde tot een verkeersongeluk aarbij gelukkig geen ernstige ver- mdingen ontstonden, maar wel voor Lizenden guldens materiële schade. In late namiddag waren twee leerlin- v an de scholengemeenschap die er nauw bij de adoptie-actie waren [trokken, met de "heer J. M. de Vries weg van De Koog naar Den Hoorn a daar met de luidsprekerwagen de volking op te roepen de actie royaal steunen. Halverwege de Hoornder- ter hoogte van de boerderij „Half- g" waar het asfalt overgaat in klin- irs, was het plaveisel door onderge- lelde regen spiegelglad geworden. De idsprekerauto begon te glijden. De De Vries trachtte' zijn wagen de 2hterberm in te krijgen omdat een jenligger naderde. Dat lukte, maar de to schoot door en kwam zwaar ge- jvend in de sloot terecht. De drie in- Itenden werden naar buiten geslin- rd (of zijn er in versufte toestand tgekropen dat herinneren ze zich •t meer) maar waren gelukkig niet nstig gewond. Christa Eelman had kele sneden in het gezicht opgelopen Bram de Visser had een blessure n een been. De BMW-personenwagen rd totaal vernield, ook de luidspre- rinstallatie, door Jan Agter gratis! or het goede doel beschikbaar ge ld, werd onherstelbaar beschadigd. 9V vJ [Tweeëntwintig aquarianen waren 'ijdaqavond in de LTS-kantine bijeen or de derde jaarvergadering van ,/n Aqua Vita". Het belangrijkste on- lerdeel van deze vergadering was de >estuursverkiezingdie buiten de pun- en als notulen en jaarverslag, ook zo mgeveer het enige „vergader"-punt yas. Nadat de voorzitter, de heer H. Ellen vergadering geopend had, werden M notulen voorgelezen, waarbij het ces van de bondskeuriing door de ?r Kok in november vorig jaar nog [en naar voren gebracht werd. Over financiële positie van de vereni- q kan men tevreden zijn: er is een rdelig saldo. Voorzitter Ellen, tevens exploitant enaar van de verenigingsvisbeurs aar de leden tegen sterk gereduceer- pnjzen hun benodigdheden kunnen tip en) kreeg de hem indertijd door de J reniging verstrekte lening cadeau. 'Dat gebeurde op voorstel van de leden, ^er« van mening waren dat de heer El- en het grootste deel van zijn vrije tijd #zig is voor de gezamenlijke hobby. ,Dus moeten wij ook gezamenlijk voor le kosten opkomen!" Het voorstel werd ■nder bezwaar geaccepteerd. ■Een belangrijke mededeling was dat leden van „In Aqua Vita" in de vis- irs weer levend voer kunnen kopen. zijn rode muggclarvcn, een zeer •ogwaardig voedsel. Ingaande zater- 4? a.s. is het uit voorraad leverbaar. ij de bestuursverkiezing werd de er Ellen als voorzitter herkozen. De er J. A. Henstra werd herkozen als nmissaris en de heer J. Veltkamp im de plaats in van commissaris J. C. lgrim die zich niet herkiesbaar had teld. de pauze werden dia's vertoond fet begeleidende bandlezing hetgeen de aquariumliefhöbbers een leer- ne belevenis was. Dat alles total loss was, was mede het gevolg van het feit dat korte tijd na het ongeluk de heer Hoogerheide uit Den Burg op dezelfde plaats eveneens slipte met zijn auto, op dezelfde wijze de berm inschoot en precies tot op de in de sloot liggende auto van de heter De Vries reed.De heer Hooger heide heeft het aan dit toeval te dan ken dat zijn wagen er vrijwel onbe schadigd afkwam; ook zelf kwam hij met de schrik vrij. Trots Het pleit voor het enthousiasme van Christa Eelman en Bram de Visser dat zij zich door deze pech niet uit het Veld lieten slaan en later op de avond weer ijverig bezig waren met hun bliksemac tie. Ze hebben alle reden om trots en tevreden te zijn want mèt de opbrengst van de eerder gehouden „Session- avond" in Casino werd een totaalbe drag van ƒ9.380,bereikt. Enkele grepen uit de specificatie Oosterend kwam naar verhouding als het meest gulle dorp uit de bus. Daar kwam vrijdagavond 1.625,vandaan. Den Burg offerde ƒ4.000,Den Hoorn ƒ350,Oudeschild ƒ550,De Koog (waar de Lubertischool al eerder een succesvolle actie hield) ƒ260,De Cocksdorp-Eie'rland ƒ600,De Waal ƒ170,P,H. Polder ƒ250,Dennen - Gerritsland ƒ250, Sommige Texelaars kwamen wel heel royaal over de brug. In de collec tebussen bleken 6 biljetten van J 100, te zitten. Gisteren is contact opgenomen met de stichting Terre des Hommes. Zo spoedig mogelijk hopen wij levensbe schrijvingen en foto's te kunnen publi ceren van de drie kinderen die een jaar lang op kosten van de Texelaars van al het nodige zullen worden voorzien. Ook de heer G.W. uit Den Hoorn raakte vrijdagavond op de spiegelglad geworden Hoornderweg nabij „Half weg" de macht over het stuur van zijn wagen (Daf 44) kwijt en schoot de sloot in. De Daf kwam met de achter kant in het water terecht maar werd voor zover vrijdag viel na te gaan, niet ernstig beschadigd. De licht gewonde bestuurder moest om droog de wal te kunnen bereiken, wachten op redding. Dank zij een provisorische loopplank kon hij uit zijn benarde positie worden bevrijd; zijn echtgenote was echter zelf al op de kant geklommen. De onverwachte gladheid speelde op de Postweg twee andere chauffeurs par ten. Tussen Wageningseweg en Slufter- weg kwam de heer B. uit De Koog met zijn Volkswagen in de bermsloot te recht. De VW werd zwaar gehavend; de bestuurder bleef ongedeerd. Nabij „De Vooruitgang" schoot een VW per sonenauto in de sloot; ook hier bleef het bij materiële schade. Bestuurder R. bleef ongedeerd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren te Den Burg: loonzakje t.n. v. Bonny inh. 50,of ƒ55,dames- knipportemonnee, kleur bruin inh. 2 kwartjes; 1 rode kinderwant; 1 meisjes- gympakje zwart met naam Angela, 1 wieldop verchroomd; wit-zwart kater tje ongeveer 1 jaar oud; bruinlederen damesportemonnee inh. ƒ95,aan bankbiljetten en ongeveer ƒ2,klein geld; 1 witte kunstschaats maat 5 (door ander omgeruild met maat 6Va); licht beige suède dameswant, rechter; heren polshorloge merk Marti, rond model, donkergrijs plastic bandje met gesp. Gevonden in Den Burg: goudkleurig broche met 11 zwarte steentjes en 1 grote doorzichtige steen; streng zwarte kralen; bruin vachtlede'ren herenhand schoen, rechter, met voering; zilveren armbandketting; zwarte kinderbroek riem; 1 wollen want kleur donkergroen met witte strepen; 1 witte kunstschaats maat 6Vt (is omgeruild voor maat 5). BRANDMELDING Bij brand altijd bellen (02220) 2066. Dit geldt voor alle dorpen, zowel over dag als 's nachts. B. en W. stellen de gemeenteraad voor een bedrag van ƒ3.000,als ren teloze lening te verstrekken aan de Stichting IJsspcrt Noordholland te Alk maar. Deze stichting stelt zich ten doel het realiseren van een kunstijsbaan, ijshockeybaan, sporthal en café-restau rant te Alkmaar. De totale kosten van dit project zullen ƒ4.220.000,belopen. Het ijsbaangedcelte is bedoeld voor ge heel noordelijk Nccrdholland en zal on geveer ƒ3.150.000,vergen. B. en W. zijn het met de stichting eens dat hier sprake is van een streekvoorziening van zeer groot belang. Tot dusver zijn de Texelse schaatsliefhebbers aange wezen op de kunstijsbanen van Heeren veen en Amsterdam. Aangezien een ijs baan te Alkmaar heel wat gunstiger ten opzichte van Texel is gelegen, mag worden verwacht dat hiervan een aan merkelijke stimulerende invloed op de Texelse schaatsliefhebbers zal uitgaan. Het aantal Texelaars dat van een kunstijsbaan gebruik maakt, zal er stel lig door toenemen, zo menen B. en W. De kunst- en ijshockeybaan van Alk maar kan dus een zeer belangrijke re creatiefunctie krijgen. Temeer als men bedenkt dat de vrije" tijd van de wer kende mens en de behoefte aan gezonde vrije tijdsbesteding voor jong en oud ir de komende jaren sterk zal toene men. De kunst- en ijshockeybaan zal een reële uitwijkmogelijkheid kunnen bieden voor de jongeren die niet aan sport (kunnen) doen en nu op straat „ontspanning" zoeken. Op grond van het een en ander mag worden ver wacht dat de kunstijsbaan te Alkmaar per jaar minstens op 200.000 bezoekers mag rekenen. Veel schaatsers In het Noordhollandse gebied dat met de nieuwe ijsbaan is gediend zijn 94 ijsclubs actief met een geschatte aanhang van 56.000 leden. Daarvan zijn er bij de KNSB 28 000 geregistreerd; allen personen van 18 jaar en ouders. Als de leden van de ijsclubs allen ge middeld één keer per jaar de baan te Alkmaar bezoeken dan zou dat alleen al 56.000 bezoekers opleveren. Velen zullen evenwel niet alleen komen maar met familie of kennissen. Verder mag worden verwacht dat ten gevolge van de stichting van de kunst- en ijshockey baan het aantal ijsclubs en ijshookey- clubs nog zal toenemen. Het aantal jongeren beneden 18 jaar dat in een of andere vorm de schaatssport beoefent is volgens de' stichting nog aanmerke lijk groter dan 56.000 en dat geldt ook voor de ouderen. Dat blijkt uit de door ijsclubs verkochte dagkaarten aan niet- leden op hun ijsbanen en de deelne ming aan grote tochten. De laatstge houden dorpentochten, startplaats De Rijp, bracht 10.000 deelnemers op de' schaats. Onder deze tochtenrijders moet een groot aantal zijn dat af en toe eens op de kunstijsbaan wil oe fenen. Plan Combinatie van de ijsbaan met een sporthal en café-restaurant is uit fi nancieel economisch oogpunt gewenst. Het geheel zal volgens de plannen van de stichting als volgt worden gefinan cierd. Rentedragende lening van de ge meente Alkmaar ƒ1.100.000,bijdra ge gemeente Alkmaar 1 000.000, bijdrage sportfederatie ƒ150.000, renteloze lening provincie Noordhol land ƒ1.000.000,renteloze lening Noordhollandse bedrijven ƒ225.000, renteloze lening andere Noordholland se gemeenten en particulieren ƒ345 000,—; bijdrage C. R. en M. (sporthal) ƒ200.000,rentedragende lening financier generatoren ƒ200.000,-. Komt dit financieringsplan rond, dan kan met een sluitende exploitatie wor den gewerkt, zo wordt verwacht. De gemeenteraad van Alkmaar heeft de geldlening en de bijdrage reeds met algemene stemmen toegezegd. Het verstrekken van een renteloze lening door de gemeente Texel komt in feite neer op het verstrekken geduren de' 20 jaar van een subsidie tot het be drag van de gederfde rente. Uitgaande van een rentepercentage van 8V2 bete kent dat het eerste jaar 8Vt°/o van ƒ3 000,is 225,Deze rente gaat natuurlijk ieder jaar omlaag en wel met telkens ƒ12,75. ■RHBHBOHHIHnHHi In de krant van 13 januari maakten wij melding van het voornemen van het gemeentebestuur om de z.g. toeris tische gespreksgroep uit te breiden met o.m. vertegenwoordigers uit het be drijfsleven. Naar aanleiding daarvan kregen wij een brief van een „over- kantse" abonnee en regelmatig bezoe ker van Texel: Jhr. J. J. G. Alting von Geusau. Hij vindt dat in de toeristische gespreksgroep ook de oproepers van de toeristische problemen dus de va kantiegangers zélf vertegenwoor digd moeten zijn Hij is van mening, dat een aantal hunner zeker bereid is, zelfs op eigen kosten van reis en ver blijf, de bijeenkomsten mee te maken en de problemen ook van hun zijde te belichten. Wij hebben genoemd schrijven door gezonden naar B. en W. SCHIETOEFENINGEN Ligging schietterrem C 52°52,5'N - 4°42,8'E. In het tijdvak van 21 tot en met 23 januari en van 2 tot en me't 27 februari 1970 zullen, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 M.E.T., van bovenge noemd terrein schietoefeningen gehou den worden met luchtdoelartillerie. De onveilige afstand is tot 14.000 m. Ik zou een kleine opmerking willen maken bij het artikel van de heer A. J. Binsbergen „Een der doelen van N 70". Hij meent het wegblijven der bruin vissen ook aan verontreiniging te moe ten toeschrijven, doch ik denk, dat het een andere oorzaak heeft. Het is ver moedelijk wel de Afsluitdijk. Voordat de Zuiderzee werd afgesloten, kwam voorjaars de haring bij grote hoeveel heden in de Zuiderzee en daar zaten de bruinvissen achteraan. Na de sluiting verdween de haring en ook de ansjovis en was er zodoende weinig voedsel voor de bruinvissen. Ik dacht, dat dat wel de oorzaak was, dat je de bruin vissen niet meer ziet. Jurr. Beumkes, - Gollard Rustoord. SCHIETOEFENINGEN Op 26 jan. met uitwijkdatum 27 jan. zal worden geschoten door H.M. Van Spijk in sektor 045 - 075 rechtwijzend met een straal van 9 mijl vanuit het hoge geleidelicht Nieuwe Haven Den Helder. Veiligheidsschip aanwezig. Op 28 jan. met uitwijkdatum 29 jan. wordt geschoten door H.M. Overijsel. Zelfde gegevens als boven Ingevolge het op 2 december j.l. door de gemeenteraad genomen besluit dat in de gemeente Texel drie wethouders mceten zijn, hebben B. en W. zich met ccn desbetreffend verzoek tot Gedepu teerde Staten gewend. B. en W. moti veren hun verzoek als volgt In een steeds groter wordend deel van het kalenderjaar verblijven op Texel niet slechts ruim 11.000 inwoners, maar ook een groot aantal gasten (in de topweken meer dan 30.000, daarbuiten 5 a 10.000). Het bovenstaande vergt extra zorg voor openbare voorzieningen (planolo gie, wegenaanleg, bouwtoezicht, parke ren, riolering, cultureel werk, openba re veiligheid en openbare1 orde); De eilandpositie heeft tot gevolg, dat Texel een aantal voorzieningen moet beheren, dat elders in groter verband kan worden ondergebracht (marktwe- zen, onderwijs, sociale werkvoorziening, elektriciteitsvoorziening, bejaardenver zorging, vliegveld); De oppervlakte, 18,360 ha, is aanzien lijk groter dan die van andere gemeen ten van 11 000 inwoners, hetgeen een aanzienlijk zwaardere belasting voor de wethouder van gemeentewerken betekent; Te verwachten is dat de' omvang van de recreatieve functie van Texel in de komende jaren nog sterk zal toenemen (door uitvoering van de plannen voor Everstekoog - Gerritsland en De Krim), Jan Pansier en Ronnie Zirkzee waren de organisatoren van een bijzonder ge slaagde muzikale avond, die donder dag ten bate van Biafra werd gehouden in „Casino". Er waren meer dan 200 jeugdige bezoekers, die ƒ320,aan en treegeld bijeenbrachten. Dat bedrag kan in zijn geheel voor het goede doel wor den bestemd, want de exploitant van Casino stelde de zaal gratis beschik baar en ook de medewerkenden aan de avond wilden geen cent hebben. Het was een echte sessionavond, waarbij niet volgens een strak programma werd gewerkt. Actief was o.m een groep be staande uit Jook Nauta, Huib Efros, Theo vd. Berg, Bob Dros en Wim Beer- ling, maar op een gegeven moment stonden ook de voormalige „Typhoons" weer te musiceren alsof de jaren zes tig nog niet voorbij waren. Er was een talentvolle protestzanger. Ook „Rush" had willen optreden maar dat was door ziekte van een der leden onmogelijk. Een voor Biafra voordelig intermezzo was de Amerikaanse verkoop van een schilderij, dat door Jan Bruin was ge maakt en gratis beschikbaar gesteld. Theo v d. Berg toonde zich een bedre ven verkoper en incasseerde voor het werk tenslotte 244,77, waarmee de opbrengst van de avond de ƒ564,pas seerde. waardoor het bovenstaande" nog zwaar der zal gaan wegen; De vestiging van wetenschapsinstitu ten (Proefstation voor de mosselcul tuur en het Nederlands Instituut voor onderzoek der zee) zal van invloed blij ken op het te verzekeren verzorgings niveau. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de taak van het gemeentebestuur van Texel aanzienlijk zwaarder is dan die van een .normale" gemeente van omstreeks 11.000 inwoners. Door middel van delegatie en vor ming van adviescommissies kan welis waar de taak worden gespreid, maar daardoor kan de verantwoordelijkheid van de burgemeestei en wethouders niet worden verminderd. Door benoeming van een derde wet houder kan een betere portefeuille verdeling en dientengevolge doeltref fender bestuur worden bereikt. Bij onderzoek is gebleken, dat de ge meenteen Valkenburg - Houthem 12.500 inwoners) en Zandvoort 15.000 inwoners) toestemming heb ben gekregen een derde wethouder te benoemen in verband met hun recrea tieve functie. Hierin wordt een erkenning gezien van de problemen rondom het toerisme welke problemen zich ook in deze ge meente sterk voordoen". (advertentie I.M.) rïï' r. i'- N- r- «al

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1