(jroen "wartrjexels in het karL, O lollen richten schade aan tuin van L. Vermeulen m Ruim 100.000 overnachtingen minder in afgelopen seizoen Vrouwenverenigingen starten Open Bejaardenwerk mmm strafe, I H ie importeerde de gravers Overkoepeling houdt cursus „gasten ontvangen irtiiK Eiectrolux stofzuiger l maar ƒ149,— ELECTR0HUIS l Nutsdepartement geeft cabaretavond Landbouwschool en LTS hielden schaatswedstrijden Weer veel boeken en tijdschriften voor Roode Kruis in 1969 Schaatsen om „Meester De Groot-beker" Wooncaravan uitgebrand; gezin (5 personen) dakloos Gemeentelijke gastenstatistiek: B en W: In werkelijkheid zeker 25% hoger Langer uitstel wordt onverantwoord geacht Vrijwilligers kunnen zich melden Avondjeugddienst 83e JAARGANG No. 8437 DAG 23 JANUARI 1970 ;ave N.V. v/bLangeveld De Rooq p (jiftbui II - Den Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdaga Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coop. Rah* fcisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prüs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso. Advert. 19 ct per mm. excl. 4% BTW de<| tel HHejglöö :aar n.m. Dkam ovv at» kan ?eleg| ing Vet mag als algemeen bekend wor- satertt verondersteld dat bepaalde zoog- arno»011 op ^exe^ n*et voorkomen. Bun- huureen> eekhoorns, herten, wezels, veld- vattzen, bepaalde vleermuizen en mol- rt la oninS ont^re^en *n de ei landelijke fauna. >kt F8 vori*e wee^ boort de mol Diet (02*f in dit rijtje thuis, want de aan- ■ighcid van dit dier is duidelijk aan- I~". "ifcond in Zuid-Haffel. Daar heeft een of meerdere vertegenwoordigers jn deze diersoort, een kleine ravage ingericht in de tuin voor de bungalow in de heer L. Vermeulen. In enkele g, kjien tijd verschenen hier een tiental >f pdllshopen en werden lange gangen on- verhi het gazongras gegraven, pitaal on®e heer Vermeulen is helemaal niet met deze vergroting van de Texel- ens Wierenrijkdom. Hij hoopt van harte t het hem zal lukken de beesten te ijgen en piekert erover wie op het ee is gekomen om in Zuidhaffel een '20) 8 los te laten. Want dat móet ge- zijn; mollen kunnen niet het Psdiep overzwemmen en bij toeval ~^®komen met een of ander transport #»el heel onwaarschijnlijk. Vermeu- "I spreekt zonder aarzelen van een |P voor de Texelse landbouw als zou en dat meerdere dieren zijn geün ieerd waardoor ze zich zouden kun- n. gaan vermenigvuldigen. De nijve- »ravers eten weliswaar allerlei scha lij k gedierte (zoals ritnaalden, emel- engerlingen e.d.) maar maken ffbij een vlak stuk weiland in weinig Bi een bultig terrein met alle on- ken voor de moderne landbouw Alsof zc door spcleude kinderen z(jn gemaakt, zo liggen de molshopen op regelmatige af standen langs het tuinpad van de heer L. Ver meulen. Bij het volgen van de ondergrondse route die door de mol(lcn) is (zijn) afgelegd komt men uit in de ondiepe sloot langs de weg waar de onbekende importeur het dier moet hebbeu losgelaten. De door voorbijgan gers geopperde gedachte dat de in de buurt wonende NlOZ-biologcn een experiment heb ben willen uithalen is te verwerpen aangezien wetenschapsmensen er juist naar streven de Texelse flora en fauna ongewijzigd te laten. Importeren van nieuwe soorten kan nl. niet te overzieue ongewenste gevolgen hebben in het natuurlijk evenwicht van dien. De heer Vermeulen vond di recte bestrijding een algemeen Texels Belang en stapte naar de gemeente. Daar werd geconstateerd dat de zg. Mollen-, Egels- en Kikvorswet ("die be strijding van mollen verbood) is inge trokken, zodat men klemmen mag zet ten of vergif uitleggen, maar voor een bestrijding van gemeentewege, zoals bij ratten, zag men nog geen aanleiding. Van de zijde van de Hollandse Maat schappij van Landbouw zegde men wel medewerking toe. Mogelijk komt een specialist op het gebied van mollenbe strijding naar Texel. In De Koog en De Cocksdorp (advertentie I.M.) andbi Krooncirkel-aanbieding Zeer sterke motor, met alle hulpstukken en volledige garantie geen ƒ208, Binnenkort start een door het Over koepelend Orgaan van Vrouwenvereni gingen georganiseerde cursus „Gasten ontvangen" die de ondertitel draagt „Gast en gastvrouw zijn thuis en op reis". De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: omgangsvormen, samenstellen van gasten-menu's, ge bruik van kant-en-klare produkten, ta feldekken, verschillende manieren van koffie en thee zetten met „wat erbij hoort", bloemen in huis, organiseren van uitstapjes, picknick, barbecue. De cursus wordt gegeven door mej. P. Hage uit Alkmaar en omvat vijf les sen; kosten per persoon ƒ6,50 plus de ingrediënten. De lessen worden gegeven in De Koog in hotel „De Toekomst" 's mid dags van twee tot half vijf op woensdag 11, 18, 25 februari en 4 en 11 maart. In De Cocksdorp op dezelfde datum doch 's avonds van half acht tot tien uur in hotel „Kikkert". Opgave (met spoed) voor de cursus in De Koog bij mevrouw Veldman, Badweg, telefoon (02228) 208 en voor de cursus in De Cocksdorp bij mevrouw Meindertsma, telefoon (02225) 294. Het Nutsdepartement Texel geeft op 29 januari in „De Lindeboom-Texel" een cabaretavond, die zal worden ver zorgd door het gezelschap Coos van de Velde. De twee dames en vier heren zullen niet alleen de Nutsleden verma ken, maar ook andere belangstellenden. De avond is nl. ook toegankelijk voor niet-leden. Gehoopt wordt dat de ken nismaking zo goed zal bevallen, dat zij zich als leden zullen laten inschrijven. Het gezelschap Coos van de Velde brengt gevarieerd amusement (muziek, goochelen, zang) onder het motto ,,'t Zit weer snor". De leerlingen van de Landbouw school en de Technische School hebben dinsdagmiddag onderlinge korte baan- en ijshockey wedstrijden gehouden. De resultaten waren Korte baan le jaars: 1. Herke Boon; 2. Jos Wessels, 3. Harrie Witte. 2e jaars: 1. Bert Haarsma, 2. Peter Bakker, 3. Frits Schrama. 3e jaars: 1. Hans Zijm, 2. Kees Kikkert, 3. Jaap Kiewiet. In de afvalrace werd 1. Bert Haars ma, 2. Kees Kikkert, 3. Adrie Kager. Bij de ijshockeywedstrijden wonnen de leerlingen van de Landbouwschool de wisselbeker. Het lectuurdepot van het Neder- landsche Roode Kruis heeft geen kla gen over de hoeveelheid boeken en tijd schriften, die jaarlijks in de twee ver- zamelkastjes op Texel (in Den Burg en De Koog) worden gedeponeerd. In het afgelopen jaar kwam van Texel 3.660 kg. tijdschriften en 884 stuks boeken; in 1968 bedroegen deze cijfers resp. 3391 kg. en 867 stuks. De opbrengst van alle landelijke verzamelkastjes was in het afgelopen jaar: 984.519 kg. tijd schriften en 378.990 boeken. Van het leesmateriaal wordt dankbaar gebruik gemaakt bij het samenstellen van bruikleenbibliotheken, boekenschenkin- gen, tijdschriftenpakketten voor hon derden ziekeninrichtingen en sociale in stellingen alsmede voor ruim 2000 chronische zieken en gehandicapten. Op Texel worden grotere partijen lectuur gaarne van huis afgehaald. Even een berichtje aan de heer J. van Beek, Gasthuisstraat 42, Den Burg, of H. Veenbaas, Wagemakerstraat 2, Den Burg, tel. 3118. OOSTEREND Als de vorst intus sen niet verstek heeft laten gaan, zul len vrijdagavond, heden, op de Putten bij Oosterend schaatswedstrijden om het jeugdkampioenschap van de ijsclub Oost worden gehouden. Bij het ter per se gaan van deze krant lag de baan, die sinds zondag „houwes" is, er schit terend bij. Voor verlichting is gezorgd. De winnaar van deze jeugdwedstrij den zal de „Meester De Groot-beker" krijgen. De heer De Groot, van 1921 - 1925 hoofd van de lagere school van Oost, was oprichter van de ijsclub. Hij overleed op 13 november 1969, kort na de viering van het 45-jarig bestaan. Meester De Groot had de jubilerende ijsclub de wisselbeker willen schenken; een voornemen dat nu door zijn wedu we is uitgevoerd. Deelname aan de wedstrijden van vanavond staat open voor leden van 14, 15 en 16 jaar. Aanmelding bij de baan. Er wordt begonnen om kwart voor acht. DE KOOG Woensdagmiddag ont stond brand in de achter de woning van de heer H. Mast aan de Schuma- kersweg staande sta-caravan, die voor lopig onderdak bood aan de uit vijf personen bestaande familie Beusekom. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de cara van voor het grootste deel uitbrandde waardoor de eigenaars dakloos werden. De inboedel ging vrijwel geheel verlo- De brand is in het slaapgedeelte ont staan, zeer waarschijnlijk door een de- fekt aan de ingeschakelde elektrische deken. Er was niemand thuis. De heer Beusekom was met zijn vrouw en baby van 6 weken naar het consultatiebu reau in Den Burg. Door de hevige rook ontwikkeling en de grote hitte was het aanvankelijk moeilijk om de vuurhaard te localiseren. Het gedupeerde gezin is voorlopig ondergebracht in een der bungalows van het SW-terrein waar de beheer der voor al het nodige heeft gezorgd. In vergelijking met 1968 werden in het afgelopen seizoen 101.213 minder toeristische overnachtingen geregi streerd, een teruggang van 6%. Het totale aantal overnachtingen bedroeg 1.491.432 tegen 1.592.645 in het jaar er voor. Het aantal overnachtingen van buitenlanders (vrijwel allen Duitsers) bedroeg 538.716 tegen 560.819 in 1968. Het aantal Nederlandse overnachtin gen was 952.716 tegen 1.031.826. Het aantal Nederlandse overnachtingen liep dus terug met 79.110 of 8%; het aantal Duitse overnachtingen met 22.103 of 4%. Een en ander zeggen de uitkomsten van de gemeentelijke gastenstatistiek! over 1969.1n een begeleidend schrijven! laten B. en W. blijken deze cijfers nietl reeël te vinden, Het college wijst eropl dat behalve de uitkomsten van de gas-l tenstatistiek ook gebruik wordt ge maakt van de vervoerscijfers van de N.V. Teso en het overnachtingenover- Het Overkoepelend Orgaan van Vrou wenorganisaties Texel heeft woensdag middag in hotel „Den Burg" vergaderd over het van de grond brengen van het open bejaardenwerk op Texel. Het be stuur is bevreesd dat de thans aan de gang zijnde voorbereidingen niet snel genoeg tot resultaat zullen voeren en wil daarom de eerste stap zetten, uiteraard in overleg met de instanties die zich al met het probleem bezig houden. Beslo ten is daarom alvast in Den Burg met het werk te beginnen. Zo dringend noodzakelijk is daar de hulp in sommi ge gevallen, dat het onverantwoord is langer te wachten. Langer wachten zou uitstel van een jaar betekenen, zo wordt gevreesd, omdat voor doeltref fend organiseren in de zomer geen tijd Woensdag waren alle vrouwenver enigingen uit Den Burg op de verga dering vertegenwoordigd. De plannen voor het bejaardenwerk kregen een gunstig onthaal; ieder was bereid me dewerking te geven. Aanwezig was ook mevrouw Buis uit Den Burg. Zij woont aan de Willem van Beierenstraat en dus dicht bij Jan Dirkszoord waar veel bejaarden wonen. Persoonlijk had zij herhaaldelijk te maken gehad met nare toestanden waarin sommige alleenwo nende bejaarden verkeren. Mensen die niet regelmatig eten, hun kachel niet kunnen aanmaken, die ziek liggen zon der hulp enz. Een ploeg vrijwilligsters zal veel goed werk kunnen doen. Nu het overheidsstreven erop gericht is de bejaarden zo lang mogelijk op zichzelf te laten wonen, is een goed functione rende hulpverleningsorganisatie nog noodzakelijker geworden. Nu melden De afgevaardigden hebben woensdag toegezegd in hun eigen vereniging da mes te zullen opwekken om aan het werk deel te nemen; ook heren (bij voorbeeld vitale gepensioneerden) zijn welkom. Men hoopt een groot aantal vrijwilligers aan te werven, waarna de taken kunnen worden verdeeld. Lang niet alle verenigingen komen binnen kort bijeen. Daarom bestaat nu de mo gelijkheid om zich als vrijwilliger of vrijwilligster aan te melden bij een der volgende contactadressen; mevrouw Buis, Willem van Beierenstraat, tele foon 2644 (toestel 8); mevrouw v. d Knaap, Witte Kruislaan, telefoon 2536 en mevrouw Bruin-Over, Schilderend telefoon 2125. Op 29 januari komen de verenigings besturen en de inmiddels aangeworven vrijwilligsters bijeen in hotel „Den Burg". Daarbij zijn ook instanties ver tegenwoordigd die beroepshalve al met de bejaarden hebben te maken zoals gezinsverzorging, wijkverpleging e.d. De bijeenkomst begint om half drie. zicht van de Recreatiestichting. Tussen deze gegevens kan een bepaald ver band worden gelegd „Door ziekte van personeel op de gemeentesecretarie enerzijds en gebrek aan politieperso neel anderzijds kon aan dit onderdeel van de gemeentelijke taak in het afge lopen seizoen te weinig aandacht wor den besteed. Overigens ontheft dit de exploitanten niet van hun verplichting de formulieren tijdig en regelmatig in te zenden. Het is wel betreurenswaar dig dat verschillende exploitanten wier gegevens van essentieel belang kunnen zijn in deze zo weinig medewerking verlenen. Wij zijn er dan ook van over tuigd dat het aantal overnachtingen j met globaal 25% kan worden verhoogd. J Gebleken is dat allerlei instanties van jw deze gegevens gebruik maken en datlB deze in sommige gevallen van doorslag-"* gevende betekenis kunnen zijn voor het verlenen van toestemming om te komen tot uitbreiding van de recreatieve mo gelijkheden en voor het verstrekken van subsidies. In verband hiermee be raden wij ons momenteel op de vraag in hoeverre door een betere begeleiding en zo nodig door een krachtiger optre den dezerzijds tot een geregelder inle vering van de formulieren kan worden gekomen". Volgens de twijfelachtige cijfers over 1969 zouden alleen de logies en ont- ibijtsector en op de huisjesterreinen méér overnachtingen zijn geboekt, nl. respectievelijk 6 en 19%. Verder ver toonden alle sectoren een flinke terug gang. De vakantieoorden zouden zelfs 21.621 minder overnachtingen hebben geregistreerd; een afname van 21%. In de hotelsector werden 10% overnach tingen minder geteld; in de pensions 15% minder; in de sector gemeubileerd verhuur 9% minder; op de kampeerter reinen 5% minder; in de bungalows 15% minder. Interessant ter vergelijking zijn de vervoerscijfers van Teso over het afge lopen jaar. Met uitzondering van de rijwielen vertoonden alle sectoren daar een stijging. Het personenvervoer nam in vergelijking met 1968 met 6,2% toe; het vervoer van personenauto's met 8,9%; de bussen met 9%; de vrachtau to's met 11%. Het rijwielvervoer liep terug met 3V*%. Hoewel vergelijking van de over het gehele jaar genomen Teso-cijfers waar in ook Texelse personen en rijtuigen zijn opgenomen, met de uitkomsten van de gastenstatistiek moeilijk is, kan er toch wel de conclusie uit worden ge trokken dat de statistiekcijfers niet juist kunnen zijn. Het noemen van aan de statistiek ontleende cijfers omtrent de ontwikkeling van het ovemachtin- genaantal in de verschillende deelge bieden, de spreiding over het seizoen enz. lijkt ons dan ook zinloos. Zondag 25 januari, aanvang 19.30 uur wordt in de N.'H. kerk te Den Burg een avondjeugddienst gehouden, georgani seerd door de jeugddienstcommissie van de Herv. kerk. Voorganger is ds. De Oude uit Rotterdam; als tekst is ge kozen Joh. 2 11. Een jongerengroep verleent met zang en begeleidende mu ziek medewerking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1