(fro en 'wartsjexehin het harL, amenwerking D.E.K. en Fanfare werpt eerste vruchten af Nuttige discussie over het afwijkende kind SPUITGASTEN TEKORT BIJ TEXELSE BRANDWEER Onderwij savond Electrohuis Binnenkort opening sauna in Den Burg Niet uitgepraat over vraagstukken Buitenlandse studenten onderzochten industriële ontwikkeling op Texel Vogel richt voor \flOOschade aan 5 H00GTEZ0N MilHimiliMiM» FEBRUARI 1970 83e JAARGANG No. 8440 mill e N.V* v/b Langeveld De Roofj 11 Deo Burg, Texel - Tel. 2741 arry de Graaf, Keesomlaan 43, Deo (02220) 2741, *9 aronds (02220) 2403 en Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rah- feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn, prijs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct incasso. Advert 19 ct per mm. excl. 4% BTW EN it is te hopen, dat het huwelijk ïn het Koninklijk Texels Fanfare- s en D.E.K voorlopig niet ongedaan it gemaakt. Samen komen de korp- tot een prestatie, die zeer gunstig ekt bij wat tijdens de laatstge- len „eigen" uitvoeringen ten ge werd gebracht. Het publiek heeft daarvan zowel in Den Hoorn als Burg kunnen overtuigen bij het isteren van de eerste gezamenlijke ;eruitvoering. De luisteraars, er zich ege van bewust dat de DEK- en iareleden zich de afgelopen maan- |Q heel wat inspanning hebben moe- getroosten, reageerden zeer dank- 'k® Dirigent P. Heertjes en zijn en- ile mochten zaterdagavond in „Ca- jïe zelfs een staande ovatie in ont- gst nemen. /an /an i heer p. j. Koorn, voorzitter van 970 Kon. Texels Fanfare verwelkomde dag een volle zaal. Hij stelde vast meerdere luisteraars zelfs voor de •de keer waren gekomen, waaron- burgemeester Sprenger, de ere- zijn rzitter van het Kon. Texels Fanfare, speciaal welkomstwoord werd ook •roken tot het echtpaar Beemster- echtpaar Oskam, bestuur en diri- van „Excelsior", oud-lid L. v.d. p, die met zijn vrouw speciaal voor gelegenheid uit Oud-Bierland was •gekomen, de revuegroep van de rtvereniging, de jeugdleden van het are, oud-lid en ere-lid J. Schrama nevrouw Heertjes. Drumband lal et programma werd geopend door drumband van het Kon. Texels farekorps met een tweetal num- s: Stokkenmars en Roffelmars. De amboers en 9 majorettes brachten er goed af. Een compliment aan de D Haker die met dit kleine, maar pere groepje van doorzetten weet, ,er stellig op zijn plaats. Dat hier en een stokslag werd vergeten en dat techniek nog niet helemaal af was, 1 niemand hebben gestoord. De pau- trom moet wel op de ritmiek Iet- De majorettes deden het leuk, maar iets te stijfjes. Voorzitter Koorn telde dat in de afgelopen zomer ir liefst 9 tamboers het korps heb- verlaten. Naderhand kwamen er r zes nieuwe bij, maar op volle kte is men nog niet. Jongeren, die alt ngstelling hebben voor de drum- Icfl Ier- bracht. „Hoch und Deutschmeister" werd prima gespeeld. Het toegiftje „De garde" kijken we, als het spreek woordelijk gekregen paard, niet in de bek. Nu doorgaan Zoals gezegd: er is een zeer grote stap in de goede richting gezet. Fijn voor de beide verenigingen en het pu bliek, maar ook voor de recensent, die graag een gunstige beoordeling schrijft. Niemand is echter gebaat met een on verdiende pluim. Daarom moeten we ook stellen, dat de gecombineerde ver eniging de stijgende lijn alleen zal kunnen blijven volgen als men niet te vreden is met het nu geboekte resul taat. Het kan nog beter! Er zijn nog enkele muzikanten die een onvoldoen de partijkennis demonstreerden. De saxofoons, bespeeld door een paar pri ma blazers, lijken ons qua klank niet zo passend in het geheel. Opvallend goed waren tuba, bariton, sopraan-sax en piston. De trombones moeten er wat meer uitkomen. Wat de instrumentver- houdingen betreft zijn de pistons/ trompetten wel heel erg sterk vertegen woordigd. Misschien kan de dirigent hierin verandering brengen door en kele sterkoperblazers naar de bugels te laten verhuizen. Dirigent Heertjes krijgt steeds meer vat op zijn muzikanten. Nog wat ex pressiever beleven van de muziek zal de muzikanten wellicht nog meer inspi reren. Over enkele weken zal aan de Kees- omlaan te Den Burg een Fins saunabad worden geopend. De installatie is on dergebracht in een gebouw bij de wo ning van de heer H. de Graaf, de eige naar-exploitant van deze eerste Texel se sauna. Het is de bedoeling vooral volgens afspraak te werken. Men kan dan zijn sauna in strikt besloten sfeer (individueel of in groepsverband) ne men. Het „inloopsysteem" zoals dat bij de grote saunabaden in de steden wordt toegepast is op Texel geen haalbare kaart, althans niet in de wintermaan- d worden met open armen ontvan- Extra welkom is een potige jonge- voor de overslagtrom. Extra et programma dat het fanfarekorps I gehore bracht telde twee nummers r dan in het programma was aan- pndigd. Ter gelegenheid van de ver dag van prinses Beatrix werd voor iet Wilhelmus gespeeld en na afloop d als reactie op het zeer hartelijke laus nog een toegift ten gehore ge- :ht. e mars „Our Director" werd goed evoerd en vormde een gelukkige t van het geannonceerde program- Het begin van de Dambursters- - 's was voortreffelijk. Dit peil werd aas niet volgehouden, want halver- kwam naar voren dat de bugels werk maar nauwelijks aankonden; de altgroep liet enkele steekjes dien. Goede bassen, tuba en bariton, «ele blazers hadden hun partij nog pa et volledig onder de knie, maar er gikeerde weinig aan. )0pHet 4 delen tellende Divertimento ui Boudijn werd zeer goed uitgevoerd i was stellig het beste deel van de verand. Alle delen werden muzikaal «■antwoord vertolkt. Jammer, dat een ^art^ er toc^ n*et helemaal in- De sopraansax kwam hier zeer naar voren tijdens een foutloos ge- :hte solo. Een pluim komt ook toe tuba, bariton, bassen en pistons, •venals in Den Hoorn werd de se- Uit Chelsea veel zwakker uit- ivoerd. Deze muziek lijkt ons voor ttfare bovendien minder geschikt. De önming was matig, het samenspel vowroldoende en de inzetten ongelijk. Wbr een en ander ontstond een rom- Jpige indruk. ©an kwam de suite „In somerset" er wat beter uit al moet gezegd wor- dat het geheel wat te vlak bleef, nning en sfeertekening, waarom t dit werk vraagt, hebben we ge- t- Het laatste deel moet bovendien feller en meer geladen worden ge- Vrijdagavond werd onder grote be langstelling in de Burgemeester De Koning-hal de eerste algemene contact avond gehouden van het Onderwijs- contact Texel. Na een inleiding door de heer Streletskie, remedial teacher te Stolwijk, werd het verdere deel van de avond in beslag genomen door een dis cussie over diverse aspecten van de school en het naar school gaan. Als al gemene slotsom van deze discussie mag worden gesteld, dat er aan het huidige onderwijsbestel nog heel wat hapert, hoewel men moest toegeven, dat een juiste oplossing nu ook altijd weer niet zo eenvoudig is. Burgemeester Sprenger zette in zijn openingswoord een en ander uiteen over het streven van het Onderwij scontact. Kort samengevat is het: voorlichting aan, samenwerking met, en contact tus sen iedereen die op een of andere ma nier met het onderwijs in aanraking wordt gebracht. Dit zijn dus de diverse scholen onderling, en de leerkrachten, maar ook de leerlingen zelf èn de ouders van die leerlingen. Tevens is er het ver langen om ieder kind op zijn eigen, voor hem of haar geschikte plaats te brengen. Over de manieren, waarop dit zou kunnen gebeuren en welke theo rieën hierover bestaan, gaf hij het woord aan de heer Streletskie, die voor deze gelegenheid was uitgenodigd. Waarheen De heer Streletskie, die hoofd is van een school voor moeilijk opvoedbare kinderen, stelde het probleem als volgt: Waar moeten wij naar toe met al die kinderen die extra aandacht vragen, en hoe is deze problematiek ontstaan? Hoe was het vroeger? In de middeleeuwen was er nauwelijks sprake van problematiek. Er was geen leerplicht, dus iemand, die op school niet kon meekomen, ging er gewoon niet heen en niemand had er last van. Pas tegen het eind van de negentiende eeuw, vlak voordat de leerplicht inge steld wordt, ontstond de eerste zorg voor wat genoemd wordt: het gebrek kige kind. Dit „gebrekkig" kan na tuurlijk veel betekenen: lichamelijk ge brekkig, geestelijk onontwikkeld, moei lijk opvoedbaar, enz.. In Groningen werd een doofstom- menschool gesticht en later in Amster dam een school voor blinden. Maar deze scholen waren niet zozeer opge richt om het kind een aan hem of haar aangepaste opleiding te geven, maar veeleer uit medelijden; men vond het „zielig" en wilde het kind op een of an dere manier opvangen. Daarbuiten was gewoon de lagere school, en die was dan voor iedereen die daar belangstel ling voor had. Met de invoering van de leerplicht wet in 1901 werd dat echter anders. Nu moesten alle kinderen, ook de gehandi capten, naar school. Dus automatisch kwam er de ontwikkeling, dat er op eens veel meer gehandicapten op school zaten Dit was dus een forse stap in de ontwikkeling van het probleem van het „minder begaafde" of „gehandicapte" kind. De zorg voor dit kind moet zich, niet uit medelijden, maar gewoon uit nood zaak, gaan vergroten, en dit gebeurt. Er komen diverse soorten „speciale" scho len; tegenwoordig zijn het er ongeveer twintig: Hieronder vallen b.v. scholen voor blinden, doven, doofstommen, li chamelijk gehandicapten, geestelijk ge handicapten, debielen, imbecielen, moeilijk opvoedbare kinderen en in richtingen voor zwakzinnigen De vraag is: wanneer is een kind niet geschikt om een normale lagere school te volgen en moet het naar een bijzondere school. Het is nu eenmaal met dit classicale systeem met leerstof jaren een feit, dat leerlingen kunnen blijven zitten. Dit hoeft echter helemaal niet te duiden op domheid of een ander gebrek. Zitten blijven Het kan ook wel zijn dat het kind het tempo niet bij kan houden, om dat aan een probleem niet genoeg tijd besteed wordt. De leerstof moet nu eenmaal in één jaar „af". Als het kind dan dou bleert, worden ze verveeld en schen ken minder aandacht aan de leerstof, waardoor de kans op wéér blijven zit ten ontstaat. Op die manier zou men dus ten onrechte kunnen concluderen, dat hij of zij niet mee kan komen. Van daar dat er ook veel over dit probleem „zitten blijven" gepraat wordt. De uitgebreide zorg, die tegenwoor dig aan het gehandicapte kind wordt besteed, vormt echter ook een probleem op zichzelf, zo zei de heer Streletskie. Zoals hiervoor al aangehaald, zijn er nu ongeveer twintig soorten bijzondere scholen. Worden deze kinderen nu niet te veel geïsoleerd? Zou het niet veel beter zijn om al die takken onderwijs niet wat te verminderen en het con tact met de normale school te vergro ten? De heer Streletski achtte dit, uiteraard met de nodige hulp, niet on mogelijk. Tijdnood Na deze inleiding werden de toe hoorders verdeeld in tien groepen. Zij kregen ieder een formulier met enige vragen, die zij met elkaar moesten trachten te beantwoorden. Hiervoor kreeg men een klein uur de tijd, waarna de antwoorden van de groepen werden voorgelezen aan een panel, dat er ver volgens zijn oordeel over gaf. Dit panel, onder voorzitterschap van burgemeester Sprenger, bestond uit de volgende per sonen: mevrouw Sikkens, logopediste, en de heren Siebinga, huisarts, Giliam- se, hoofd van de Beatrixschool, De Vries, psycholoog, Hameling, inspecteur voor het buitengewoon onderwijs, Stre letskie, remedial teacher, en Kareis, schoolarts. (vervolg naar pagina 2) den. De sauna is overigens groot genoeg om een gezelschap van 6-12 personen te ontvangen. De installatie omvat een wacht/rustruimte, kleedruimte, cabine voor 8 personen (de eigenlijke sauna), doucheruimte, toilet en ketelruimte waarin zich de apparatuur bevindt waarmee de cabine wordt verhit en waar ook de cv-ketel staat. Tenslotte is er een „patio", een door hoge schut tingen tegen inkijk beschermd stukje tuin, dat als luchtbad dienst doet. Nieuwelingen in de sauna worden desgewenst door een verpleegster weg wijs gemaakt. De eigenaar hoopt dat ook veel Texelaars de sauna zullen ontdekken als middel om de lichamelijke conditie te verbeteren, als schoonheidsinstituut en als remedie tegen tal van kwaaltjes. Wat dat laatste betreft dient men uiter aard wel zijn huisarts te raadplegen. Meer dan 27 Texelaars hebben ach vorige week laten interviewen door een groep studenten van het Research instituut voor Bedrijfswetenschappen te Delft. De groep verbleef een week op Texel om bij wijze van praktische oefening de regionale industriële ont wikkeling te bestuderen. De studenten waren vrijwel allen afkomstig uit ont- wikkelingslanden waar zij verbonden zijn aan de regering of aan adviesbu reaus. Zij volgden in Nederland de cursus om zich te bekwamen in het onderken nen van de problematiek op het gebied van de industriële ontwikkeling. De deelnemers die de afgelopen week op Texel waren zijn afkomstig uit Grie kenland, Egypte, Mepal, Maleisië, Indo nesië. Guinee, Nigeria, Peru en Nicara gua. Gesproken werd met vertegen woordigers van gemeente, arbeidsbu reau, NIOZ, TEM, Zuivelfabriek, land bouwvoorlichting, VW, Jonge Onder- DEN HOORN Toen mevrouw Van der Gaag, Den Hoorn, don- 4 derdagochtend bezig was in haar 4 bijkeuken, h:orde zij geluid van 4 X brekend glas. Ze ging in de huis- kamer kijken, waar bleek dat het X glas van het grote raam aan 4 scherven lag. Het was niet moei- X lijk naar de oorzaak te raden. 4 X Een op een valk gelijkende vogel 4 X was er tegenop gevlogen. Het dier X zat nog versuft op de straat en J J had de botsing dus overleefd. 4 Nauwkeurige determinatie van de 4 ruitenvernieler was niet mogelijk 4 X want even later was hij gevlogen, i T Herstel van de schade kostte on- 4 geveer ƒ100,Sinds donderdag X vindt mevrouw v.d. Gaag dat 4 valken niet meer tot de nuttige 4 vogels mogen worden gerekend. 4 nemers, Teso, Staatsbosbeheer, banken en coöperaties. Ook werden enkele boerderijen bezocht. Tevreden De heer H. J. B. Roosëboom, docent aan het instituut en leider van de groep vertelde ons zeer voldaan te zijn over de royale medewerking die de studen ten op Texel hebben ondervonden. Vooral de gemeente is men zeer erken telijk; deze vervulde een bemiddelende rol bij het zoeken van mensen die nut tige gegevens voor dit groepsonderzoek konden verschaffen. Het gezelschap, dat vrijdagmiddag weer is vertrokken, be diende zich van Engels als voertaal. Waar dat moeilijkheden opleverde bij intervieuws trad een tolk op. Het inter nationale gezelschap was ondergebracht in hotel „De Lindeboom-Texel". De Texelse vrijwillige brandweer heeft een vrij ernstig personeelstekort. Het tekort is plotseling ontstaan toen van het ruim 30 man tellende korps er tien werden afgekeurd. De medische keuring is streng en meer dan in het verleden wordt erop gelet dat degenen die ouder zijn geworden dan 55 jaar het korps verlaten. Men is nu druk doende met het aanwerven van nieuwe krach ten, maar in de hoop, dat er voldoende animo zou zijn, is men teleurgesteld. Verder dan vijf nieuwelingen is men niet gekomen. Op dit moment kunnen nog zeker tien nieuwe brandweerman nen geplaatst worden, want de oor spronkelijke sterkte was ook niet over dadig. Men heeft graag wat reserve achter de hand. niet alleen voor het geval zich ooit eens zeer hevige en lang durige branden zouden voordoen, maar ook om in de zomermaanden een pret tig te regelen weekendwachtdienst te kunnen organiseren. De voorkeur gaat uit naar mensen uit Den Burg of directe omgeving met een goede gezondheid die bereid en in staat zijn in teamverband de handen uit de mouwen te steken. Bezit van een rijbewijs strekt tot aanbeveling. Ze moeten niet alleen opkomen bij brand, maar ook bij de ééns per maand te houden oefeningen en per jaar bij en kele bijzondere oefeningen. De spuitgas ten krijgen voor hun inspanning een kleine vergoeding: ƒ5,per uur; bij nacht ƒ5,50 per uur. Wie zich uit zin voor avontuur en sportieve sensatie tot het vuurbestrijden voelt aangetrokken, hoeft zich daarvcoor niet te schamen, want velen in het dorp beoefenen het brandweerman zijn om die reden met veel genoegen. Sport „Je moet het beschouwen als een sport", zegt brandmeester D. van Wil- sum. „Als de sirene gaat, weet je niet of het een schoorsteenbrandje is of een grote bosbrand. Dat is reusachtig span nend. Telkens is het weer zaak zo snel mogelijk ter plaatse te zijn, waarna het aankomt op organisatie en team geest bij het bestrijden van het vuur. Het geeft een geweldige voldoening als dat allemaal, dank zij ieders inspan ning, naar wens verloopt. En het is natuurlijk helemaal fantastisch als je erin slaagt mensen of dieren van de vuurdood te redden. Veel mensen in ons korps zien hun taak in de eerste plaats ideëel. Ze vinden het een plicht om hulp te bieden in de nood". In het afgelopen jaar rukte de brand weer 18 keer uit; in 1968 15 keer. In vergelijking met het „topjaar" 1967, toen 35 branden werden gemeld, lijkt dat niet veel. Bij de brandweer koes tert men enige angst voor het moment waarop een ernstige bosbrand wordt gemeld. Voor bestrijding van een vuur dat over een grote oppervlakte voort- woedt, kan men nooit genoeg getraind personeel hebben. Trouwens, ook het materiaal is dan niet toereikend. Men heeft geen mobilofoons, waarmee het contact kan worden onderhouden tus sen op verre afstand van elkaar opere rende blussingsploegen. Dat materiaal komt er op den duur wel. Dat is een kwestie van geld. Bij de mensen is het een kwestie van wil len. Jonge mensen, die willen, moeten maar eens contact opemen met com mandant J. van Hoorn, Haffelderweg 15, telefoon 2797 of 3041. (advertentie I.M.) Van'sochtends vroeg tot'savonds laat- altijd in topvorm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1