(jrom '2wartsjexels in het 1 Gespreksgroep nieuwe stijl kwam voor het eerst bijeen Welf areg roep Texel wil graag méér doen L ioeristische problemen eer „wijk tegen wijk" op •ninginnedag in Den Burg „Stuif-es-in" in Koning-hal Avro-tv op 7 maart naar Texel Platen en boeken welkom bij Bejaardenomroep Vuilnisstortplaats VAT 69 VAT 69 VAT 69 S Maar zaterdagavond en zondagmiddag VAT 69 STEVIE GEE VAT 69 VAT 69 VAT 69 DAG 6 FEBRUARI 1970 83e JAARGANG No. 8441 jave N.V. v/h Langeveld De Rootf bus 11 Ben Burg, Texel - Tel. 2741 Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den tel. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. RaK» feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prgs ƒ3,90 p. kw. -f 40 ct incasso. Advert 19 ct per ram. excl. 4°/o BTW edt Vorige week kwam voor het eerst de toeristische gespreksgroep in de gebreide samenstelling bijeen. Naast college van burgemeester en wet- uders enkele raadsleden en ambte waren vertegenwoordigd: rijks- itie, staatsbosbeheer, Rijkswater- at, Teso, Recreatiestichting Texel, V, Hoera, Middenstandsverenigin- i, winkeliersvereniging, raad van ccentralen, Recron, Jonge Onderne- rs, watersport, Waterschap Texel, arische standsorganisaties en parti- iere kampcerexploitanten. Iet is de bedoeling dat de gespreks- >ep nieuwe stijl minstens tweemaal jaar bijeen komt. De bedoeling is door de groep het gemeentebestuur mis neemt van wensen en meningen degenen die bij het toerisme be kken zijn. De mogelijkheid is niet ;esloten dat deze groep of een deel an zich ontwikkelt tot een advies- omissie. Jij de bespreking van vorige week rden de volgende zaken behandeld. Enquetering gasten Iet werd van belang geacht, de wen- ervaringen van de gasten te en. Hiertoe ware een enquete in te lien. In gezamenlijk overleg en met shakeling van enkele daartoe ge- ende instanties zal de uitvoerbaar- d hiervan worden bezien. Het is de tag, of het nog mogelijk zal pijn ds dit zomerseizoen een enquete te iden. Toeristenbelasting )e toeristenbelasting kan dit jaar niet worden ingevoerd, aangezien wetsontwerp de Sta ten-Generaal niet gepasseerd is. De gemeente- id heeft in principe besloten, dan r te gaan tot verhoging van de le- voor kampeerexploitatievergunnin- en invoering van logeergasten- en •nforensenbelasting. Aan de desbe- fende voorstellen wordt hard ge kt. Ir werd aangedrongen op zeer spoe- besluitvorming ten aanzien van punten. De exploitanten zullen de- elastingen naar alle waarschijnlijk- moeten doorberekenen en daarom et een vereiste, dat de tarieven op r korte termijn bekend zijn. Uitbreiding kampecrakkommodatie ïr wordt naarstig aan de plannen ge kt, zoals bijv. het plan Everstekoog- ritsland. Kort geleden nam de ge- enteraad een principe-besluit over Krim. Overigens is uitbreiding van kampeergelegenheden een zaak van mtelijke ordening, waarbij de ge- nte te maken krijgt met tal van an- e instanties. f im lie Msch nieuwe dorpscommissie van Den fg werkt hard aan de voorbereiding koninginnedag. In grote trekken &t het programma reeds vast. De ping van de 30e april zal 's morgens finnen met een allegorische oiptocht. (Middags worden waarschijnlijk op SVT-terrein kinderspelen ge- Jden. Deze keer komt ook de jeugd 12 - 16 jaar aan bod. Jongens en Jsjes van deze leeftijdsklasse uit wijken van Den Burg zullen te- t elkaar voetballen. Elke wijk levert rel een meisjes- als een jongenself- ïet spel Wijk tegen Wijk begint des fnds om acht uur waarbij het er om gaat allerlei praktische en bretische opdrachten zo goed moge- en binnen een bepaalde tijd uit te [ren. In het kader van dit spel zal - 9 uur op de Groeneplaats door fpen van de vier wijken hindernis- mwedstrijden worden gehouden, zo- het publiek alvast wat te kijken Pt. Om negen uur presenteren de ^voorstellingen zich voor de jury. I de beoordeling volgt het theoreti- j gedeelte van de wedstrijd in ho- L.De Lindeboom-Texel". Daar zullen gen moeten worden beantwoord op I gebied van de plaatselijke actuali- Texelse geschiedenis, verkeer e.d. et voor koninginnedagviering be- Pgde geld hoopt men door een lijst- ^ecte bijeen te brengen. Ook dit jaar vallen de Nederlandse en Duitse vakanties grotendeels samen. In verband hiermede zal het nodig zijn, een noodkampeerterrein in te richten, dat in het topseizoen voor enkele dagen gebruikt kan worden. De gemeente zal nagaan, waar en op welke wijze een dergelijk terrein ingericht kan worden. Politietoezicht Verstoring van de nachtrust Vooral in De Koog is de geluidshin der van bromfietsen en auto's in het topseizoen tot diep in de nacht onhoud baar. Helaas beschikt de politie niet over de kostbare apparatuur, no dig om vast te stellen of het geluid de wettelijke grenzen overschrijdt. Ook wordt vaak overlast ondervon den van jongelui, die tot diep in de nacht op straat schreeuwen en tieren en daardoor de nachtrust verstoren. Er wordt al het mogelijke gedaan om een en ander tegen te gaan. Deze klach ten zijn overigens grotendeels terug te brengen op het tekort aan politie. Drinkwatervoorziening Zo lang de nieuwe waterfabriek niet gereed is (geplande datum: zomer 1971) kan de capaciteit van de hoeveelheid op te pompen water niet worden uit gebreid. Wel zal de P.W.N. proberen een andere verdeling van het water toe te passen, waardoor geringe verbeterin gen zullen ontstaan. Voorts heeft de P.W.N. een reinwaterreservoir van 2000 m3 om de grootste moeilijkheden op te vangen. Openbare toiletten Dit probleem, waarover reeds meer dere malen is gesproken in vergade ringen van de gemeenteraad, heeft de aandacht van burgemeester en wethou ders. Het is wel duidelijk, dat elke op lossing voor de gemeente een vrij kost bare zaak zal worden. Amusement in de zomermaanden Er wordt aangedrongen op het wat meer selectief te werk gaan bij het verlenen van vergunningen, zodat het landschap ontsierende tenten als Diora ma en de z.g. Beierse tent niet meer geplaatst worden. Jeugdkampeerterrein De gedachte werd geopperd, een kam peerterrein in te richten uitsluitend voor jongelui. Aangezien sommige jon gelui soms de rust op een terrein ver storen hebben particuliere exploitanten vaak bezwaar tegen het opnemen van deze kampeerders. De meeste aanwezigen staan tegen over dit denkbeeld afwijzend. De vraag is, of het probleem niet juist groter zal worden als deze jongelui op één terrein verblijven in plaats van ver spreid over diverse terreinen, waar ook andere leeftijdsgroepen kamperen. Doorlopende kampeer- exploitatie vergunningen De vergunningen worden thans van jaar tot jaar verleend. Hierdoor onder vinden de exploitanten wel eens moei lijkheden, omdat de banken op deze ba sis liever geen leningen verstrekken. Het gemeentebestuur zal trachten, voor dit probleem een oplossing te vinden. Strandakkommodatie In enkele andere gemeenten (Egmond aan Zee bijv.) zijn aan het strand dou ches geplaatst. Ditzelfde zou, nu de wa terleiding naar een aantal strandslagen is doorgetrokken, hier ook mogelijk zijn. Het gemeentebestuur acht dit een taak voor de strandexploitanten. Deze zijn echter bang, dat de douches vaak vernield zullen worden. Strandreiniging De hiervoor bestaande machines zijn niet ideaal. Het grote bezwaar is de oneffenheid van het strand en het te lage tempo van de machines voor het uitgestrekte Texelse strand. Bij de strandtoegangen is een container ge plaatst, hetgeen in de praktijk goed blijkt te voldoen. Een afdoende oplos sing zal zeer kostbaar zijn. Zo nodig zullen op het strand meer vuilnisem mers (plastic zakken) worden geplaatst. Grond voor tweede woning Er zullen in de naaste toekomst steeds meer tweede woningen komen en het is van belang, dat op Texel de mogelijkheid hiertoe geboden wordt, ook al gezien het overschot aan land bouwgronden. Dit mag echter niet be tekenen, dat het agrarisch gebied vol komt te staan met deze woningen. Het landschapsschoon dient beschermd te worden. Vernieuwing Texels Museum Het museum is voor de gasten een grote trekpleister. De akkommodatie is echter veel te klein en voldoet niet aan de eisen. Zowel door het stichtingsbe stuur als door de gemeente wordt ech ter hard gewerkt aan de verwezenlij king van de nieuwbouwplannen. G astenstatistiek De mening van het gemeentebestuur, als zou het aantal overnachtingen in 1969 ca 25°/o hoger zijn geweest dan uit de ingeleverde formulieren blijkt, wordt door enige aanwezigen bestre den. Namens het gemeentebestuur werd er echter op gewezen, dat Teso een dui delijke stijging van het personen- en voertuigenvervoer heeft gehad, zodat, ook wanneer rekening wordt gehouden met de toename van het dagbezoek, ge concludeerd moet worden, dat lang niet iedereen zich houdt aan de verplich ting tot het laten invullen en inleve ren van statistiekformulieren. Dit wordt des te meer betreurd, omdat het gemeentebestuur de cijfers gebruikt bij het bepleiten van subsidies voor voor zieningen in de recreatiesector. De mo gelijkheid is immers niet denkbeeldig dat de rijksoverheid aan de hand van deze laatste cijfers concludeert, dat Texel de top heeft bereikt. De vergadering was het er over eens, dat een ieder die logies verstrekt de gegevens, die uitsluitend voor statisti sche doeleinden worden gebruikt, aan de gemeente moet verstrekken. Wel werd aangedrongen op vereenvoudiging van de formulieren, waardoor deze be ter aansluiten bij de financiële admi nistratie van de bedrijven. Avonden in ontspannen sfeer NUTSDEPARTEMENT STREEFT NAAR VERGROTING LEDENTAL Het Nutsdepartement Texel telt on geveer honderd leden. Het bestuur stelt pogingen in het werk om dit aantal nog aanmerkelijk te vergroten en doet dit door naast de avonden van het ge bruikelijke genre, ook bijeenkomsten met een ontspannend karakter te be leggen. De derde Nutsavond van dit seizoen werd bijvoorbeeld verzorgd door het gezelschap Coos van de Velde. Onder het motto „Het zit weer snor" werd een afwisselend programma ge bracht van zang, goochelen, conference, muziek, acrobatiek en sneltekenen. Het peil kon vergelijking met hetgeen men gewoonlijk op de televisie ziet, met glans doorstaan. Een jaar geleden startte op Texel het welfare-werk, uitgaande van het Rode Kruis. Een groep van 16 dames slaagde voor de cursus en houdt zich sindsdien „bezig met bezig houden". De welfarewerksters bezoeken eens per week of per 14 dagen zieken, een zame bejaarden en anderen die er voor in aanmerking komen om met hen allerlei vormen van handenarbeid te doen. Het zijn eenvoudige werkjes waarbij het niet gaat om de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat maar om het werk zélf. Deze „arbeidstherapie" blijkt een goed middel te zijn om zich in het leven niet overbodig te voelen. De per soonlijke verhouding tussen welfare- werksters en patiënt is daarbij uiter aard van groot belang. Ze moeten met elkaar kunnen praten. Alleen al door dit regelmatige contact wordt de een- zaamheidsbarriere doorbroken. Ongeveer 14 Texelaars hebben regel matig contact met een welfarewerkster. Sommigen werkten pas na lang aarze len mee; zij zagen niet zoveel in hand arbeid maar de meesten ontdekten daarvan later toch de vreugde. Vrijwel zeker zijn er méér mensen die door het welfarewerk geholpen zou den kunnen worden. Niet alleen lang durig zieken maar ook bejaarden, een zamen en anderen voor wie het „samen bezig zijn" iets kan betekenen. Zelf melden zulke mensen zich niet; dat moeten anderen doen. Tips zijn welkom bij mevrouw M. Dijkstra-Zwaga, Schil- derweg S 26 telefoon (02220) 2205. Het is de bedoeling dat in het komen de najaar een tentoonstelling zal wor den gehouden van artikelen die door de welfare-patiënten zijn gemaakt. Werkstukken van pitriet, touw, vilt enz. zullen dan te koop worden aange boden. Op zaterdagmiddag 7 maart komt de AVRO-televsie naar Texel om vanuit de Burgemeester De Koning-hal het AVRO jeugdprogramma „Stuif-es-in" uit te zenden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Maandag waren regis seuse Mieke Benda en NOS-man Henk Lokman op Texel om een geschikte zaal uit te zoeken. Gekozen moest worden uit De Bijenkorf te Oosterend, De Oranjeboom en De Koning-hal te Den Burg. Beide eerstgenoemde zalen wer den te klein geacht. Naast de omvang rijke technische voorziening moet er nl. ook plaats zijn voor een flinke schare jeugdig publiek. In het programma zullen enkele Texelse kinderen optreden, zo is de be doeling. Dat moeten kinderen zijn die er een opmerkelijke hobby op na hou den. Jongens of meisjes, die een bij zonder huisdier hebben of die zich in hun vrije tijd op een andere niet alle daagse manier vermaken, hebben een goede kans om op de beeldbuis te ko men. Zij moeten dan wel even in con tact treden met de heer Henny Kok, Duinweg C 106 (telefoon 02222- 294), die met de selectie is belast. Tot woens dag a.s. is de heer Kok echter niet op Texel. De discotheek van de Bejaardenom roep Texel breidt zich gestadig uit. De oproepen om afgedankte grammofoon platen beschikbaar lie stellen resul teerde in 219 45-toeren platen, 170 78-toeren platen en 62 33-toeren platen. De Bejaardenomroep werd in decem ber officieel stichting. De stichtings- acte werd toen verleden en inschrij ving in de registers volgde. Nog steeds worden de programma's wekelijks opgenomen ten huize van de heer P. Arensman. Het streven is er echter op gericht ergens een eigen studio te verkrijgen waar de appara tuur niet telkens hoeft te worden op geruimd. Omroepster mej. v.d. Berg is naar Anna Paulowna vertrokken en haar stem zullen de bejaarde luisteraars dus niet meer horen. In de vacature is nog niet definitief voorzien. Wie iets voor het omroepersbaantje voelt, melde zich bij de heer Arensman. Deze zou overigens graag nog wat meer hulp hebben. Er kan dan bij toerbuurt wor den gewerkt, waardoor het radiowerk niet zo'n zware belasting meer is. De schoonmaaktijd nadert en de kans dat men daarbij grammofoonplaten te genkomt, waar men zelf geen gebruik meer van maakt, is groot. Gooi die pla ten niet weg, maar geef ze aan de be jaardenomroep. Daar zullen ze worden beluisterd en eventueel in de collectie vorden opgenomen. Boeken De bejaardenomroep stelt ook prijs op tweedehands boeken. Deze worden tijdens de zomerse folklorewoensdagen verkocht en van de opbrengst worden benodigdheden voor de omroep aange schaft. Er wordt op gewezen dat de moge lijkheid bestaat om ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijksjubileum e.d. voor de bewoners van de bejaarden huizen grammofoonplaten aan te vra gen. De plaat wordt dan op de weke lijkse uitzending gedraaid, met ver melding van de opgegeven felicitatie. De bejaarden zelf mogen natuurlijk ook platen aanvragen. Zij kunnen een keus maken uit de catalogus die onlangs is samengesteld. Wie platen of boeken heeft af te staan of op een andere ma nier aan de bejaardenomroep wil mee werken, wende zich tot de heer P. Arensman, Emmalaan 19, Den Burg, of de heer J. Noorlander, Jac. P. Thijsse- laan 97, Den Burg. ;1 Het is alweer bijna 25 jaar geleden, dat we tot aktie overgingen voor de pontverbinding via 't Horntje en ik vele malen van onze altijd gastvrije Texelse Courant daarvoor gebruik mocht maken Als intens meelevend Texelaar vond ik het wel eens moeilijk om niet weer eens „in de pen te klimmen", maar nu kan ik het toch niet laten mijn mening te schrijven over de, juist vlak bij 't Horntje, geprojecteerde vuilstortplaats! Als je van de .pont komt en langs de duinen gaat, wie zal dan, indien ook maar iets met deze plaats bekend, de verleiding kunnen weerstaan zo gauw mogelijk van het prachtige uitzicht op deze duinen te genieten? Niet alleen over Tessel, het zeegat, Den Helder, de af- en aan-varende schitterende veer boten, maar ook het Marsdiep, eens de voornaamste ankerplaats ter wereld Ik moet dan altijd denken aan al die zeilende blazers, botters en ook tjalken uit m'n jeugd; maar hoe zal 't hier ge weest zijn in Holland's glorietijd, toen De Ruyter en Tromp hier met hun vloten ten anker kwamen; om water uit de Wezenputten bij Brakesteyn of ev. zand voor ballast uit de zandkuil. Ze gingen in Oudeschild „ter Kercke" Het is lang geleden; maar nu! Is het werkelijk waar dat juist hier, waar het eenvoudig mogelijk zou zijn, ten minste in miniatuur iets van dit alles uit die geweldige tijd, voor het oog van al die duizenden toeristen, te doen herleven, naar ik meen met betrekke lijk eenvoudige moderne hulpmiddelen! Dit zou een unieke attractie, een onver getelijk „welkom op Tessel" kunnen zijn! Zou men nu in plaats daarvan, voortaan als eerste aanblik een „vuil nisstortplaats" voor z'n neus krijgen? Verschrikkelijk!! Zou dat niet voorko men kunnen worden? Er zijn toch an dere plaatsen aan te wijzen, waar nie mand er iets van ziet of last van heeft! Vlak aan de grote Zeeweg hier achter ons, heeft de Gemeente Bloemendaal al veel jaren de vuilstortplaats in de dui nen. Ze maken er zelfs prachtige dui nen waarachter zich alles afspeelt. Niemand merkt er iets van, terwijl toch de waterleidingduinen niet ver af zijn! Geen rook of stank of ratten! Maar er is nog een veel betere op lossing! De verhoogde dijk zal toch hier en daar wel rechtgetrokken moeten worden. Men zou bij wijze van spreken al direct kunnen beginnen zo'n stuk nieuwe dijk op te baggeren en een pracht stortplaats voor vuil hebben! Buitendijk is zand genoeg om het zó diep te begraven, dat er een prachtig recreatiegebied ontstaat. Een strand buiten de dijk waarlangs een vaargeul voor jachtjes en sportvissers!!. Maar nu nog een heel belangrijke zaak! Als de nieuwe grote haven bij Oudeschild buiten (achter) de haven mond zou kunnen komen dan kon men daar ook meteen al gaan baggeren zonder grondonteigening of andere last en kosten. Wat een ruimte voor de elektr. centrale en waterfabriek! En dan een altijd „open" haven, ook bij oostelijke wind en ijsgang, evenals aan 't Horntje aan diep water zonder tel kens baggeren! Nu de kotters al groter worden, met meer diepgang, lijkt m$ dat eigenlijk een noodzaak voor de toe komst!. Maar wat het vuilstorten betreft, hoop ik dat de Gemeente zich nog korte tijd kan behelpen met de „Rode Zee" en alles zal doen om spoedig een betere plaats te vinden en van de nood een deugd zal maken! Met hartelijke dank voor de plaatsing, J. Kikkert, Ramplaan 70, Overveen (advertentie I.M.) 0> Hierbij bied ik mijn ver O V£> ontschuldigingen aan voor VO h- mijn te late optreden afge H 7» lopen zondagmiddag O CT» V£> kunt U mij opnieuw l£> h- beluisteren in die ge H weldige disco-dancing (7) mijn naam is CT» VD h- to h- ex-Caroline disc-jockey

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1