Cjroen ^warLrJexels in het harL, pint Jan zorgde voor kostelijk carnaval W.A. (Bill) Visser moest kiezen jtussen omschakelen of verdwijnen ZUNUSS1 Welke mogelijkheden biedt de Rijksscholengemeenschap Geen plaats meer voor hotel van klasse in rumoerig centrum Electrohuis [stampvolle zaal genoot van amusante klucht Texel krijgt afdeling van Democraten '66 Bazaar bracht ƒ1000,op Bejaardenzorg houdt hearing in Den Hoorn AR- Amateurtje brengt „Spel met een droom" Matige belangstelling voor Folklore in De Waal hAG 10 FEBRUARI 1970 83e JAARGANG No. 8442 k irlo| k I ive N.V. v/h Lange veld De Rooü kj5 11 - Den Burg, Texel Tel. 2741 lairy de Graaf, Kcesomlaan 43, Den 5. (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Raik1. feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 et incasso. Advert. 19 ct. per mm. excl. 4% BTW ■UN HAAI tIPU het zeer noordelijk gelegen Texel men liever aan Ouwe Sunder- ts dan aan Carnaval. In tegenstel- tot het maar iets zuidelijker gele- Den Helder hebben we geen car- alsvereniging. Maar er is wel een telvereniging die traditiegetrouw (r jaar tracht toch iets van de car- alssieer te doen leven, zij het ge- snde slechts één avond en in één I. Dat lukt telkens wonderwel zo men zich kan afvragen of achter nuchtere bolster van de doorsnee elaar misschien toch een leutige verborgen zit. De toneelvereniging trop we doelen is Sint Jan", die rdaqavond voor een tot en met de rlaatste plaats bezette „De Oranje- m" een amusante klucht opvoerde. er ma het urenlang uitbundig dan- was geblazen op zeer toepasselij- muziek van 't „Broadway-kwartet" Tom van der Wulp. De zeer gro- hukte, de wormte en de feesthoed- bewezen dat de nuchtere bast i tjes was opengespleten. Het uur van „Sint Jan" was over de nd zeer voldaan. Overwogen wordt tweede avond te geven. Als dat |eurf leest men het wel in de krant vrijdag. e kluoht vooraf, „In de vergulde os' Johan Blaaser, was zeer geschikt in stemming te komen. Het onwaar- jnlijke verhaal was zowel amusant de verwikkelingen als om de dol- ze tekst. Het succes bij een derge- stuk is vooral afhankelijk van de :t waarmee het wordt gebracht, tennis is eerste vereiste en het ver en, eveneens. Aan dat laatste man de het bij enkele spelers waardoor gang er af en toe even uitraakte, vooral het tweede bedrijf een wat ;dradige indruk maakte was echter te wijten aan de schrijver die de i wat al te ver heeft willen uit enen, er blijkbaar op rekenend dat ipelers door hun mimiek en grollen voor de nodige kruiden in dit to- Igerecht zouden zorgen. Vooral dank |de heer Kees Witte, hooggewaar- 'de zwaargewicht in de Sint Jan- ideren, lukte dit aardig. Voor de pht Hein die van zijn financieel aan ;rond zittende baas het hotel over- t en dan met werkster Griet de ter gaat zwaaien had men geen be speler kunnen aanwijzen. Hij droeg stuk van het begin tot het eind l en geroutineerd vestigde hij voort and de aandacht van het publiek op en dat publiek reageerde bijzonder kbaar. ILJA zij haar lachen niet kon houden, wat een weinig serieuze instelling ten aan zien van de acteerkunst verraadde. Deze debutante moet bovendien een veel krachtiger stemgeluid voortbren gen om achterin de zaal verstaanbaar te zijn. Hetzelfde geldt voor de heer R. Beers, ook voor het eerst voor het voetlicht, die als student Jack leuk ac teerde, vooral in de eerste twee bedrij ven maar door gebrek aan geluidsvolu me nauwelijks was te volgen. Hij maakt zich in nog vrij ernstige mate schuldig aan „leestoon-voordracht" wat vooral de ontknoping in het laatste bedrijf tot een nogal saai onderdeel van het stuk maakte, overigens alle lof. Voor de kleine rol van notaris Wijnsma had men beter een wat ouder persoon kun nen kiezen dan de heer A. (Aadje) van Heerwaarden. Nu hebben we gemakke lijk praten, maar „Sint Jan" worstelt met een tekort aan mannelijke spelers. Heren die zich willen aansluiten zijn hartelijk welkom. Als Germaine du Beau, een char mante dame die veel interesse heeft voor het geld van Hein, zagen we me vrouw H. de Boer-Smit heel goed ac teren. Ze heeft voor dergelijke rollen haar figuur en mimiek zeer mee. Schitterend Een schitterende creatie leverde me vrouw T. Graaf-Visser als de werkster Griet die tot directrice van het hotel wordt verheven. Haar Amsterdams ac cent, haar pogingen om een geletterde indruk te maken en de mimiek die daar bijhoorde, het kwam allemaal voortref felijk tot zijn recht, tot groot genoegen van hte publiek. De regie was in handen van mej. E. van Westen. De grime verzorgde A. Groothuizen uit Alkmaar en mevrouw N. Zijm-van Sambeek was een gewaar deerd souffleuse. Drs. Gruyters komt spreken Op Texel zal een afdeling van de politieke partij Democraten '66 worden opgericht. Initiatiefnemer is de heer J. G. H. Hennink uit De Koog, die bij dit streven steun heeft gekregen van de Helderse afdeling van D 66. Evenals elders in het land hebben op Texel bij de laatste verkiezingen vrij veel men sen op D 66 gestemd en gehoopt wordt dat velen van deze kiezers hun steun ook zullen willen betuigen door lid te worden van de afdeling. Voor de komende gemeenteraadsver kiezingen wil men trachten met een eigen lijst te komen. Op zaterdagavond 7 maart wordt in hotel „De Lindeboom- Texel" de oprichtingsvergadering ge houden. Daarbij zal Drs. Hans Gruy ters, lijsttrekker bij de Statenverkiezin gen, het woord voeren. Hij is in gezel schap van enkele andere prominenten van D 66, die op de Statenlijst op ver kiesbare plaatsen staan. Of D 66 Texel zal willen meedoen aan het in oprichting zijnde Progres sief Akkoord Texel (PAKT) is nog zeer de vraag. Het hangt uiteraard in de eerste plaats van de leden af. De heer Hennink vertelde dat de vernieuwings gedachte die D 66 voorstaat mogelijk te veel zou worden verdoezeld als men in een groot geheel van linkse partijen zou opgaan. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren in Den Burg: parelcollier (echte parels); gouden herenring met witte steen; 1 herenbril; zwarte school tas, inh. schoolbehoeften ULO; 1 paar blauwe gymschoenen (in plastic zak); Lips sleutel no. 14014. Gevonden in Den Burg: rechter da meshandschoen en oranje muts; 1 paar wollen handschoenen; 1 paar zwarte herenwanten met grijze boord; rechter herenhandschoen, donkergrijs; bosje sleutels aan sleutelring met sleutelhan ger flesje, tonnetje gouden broche met 2 rode besjes. DE COCKSDORP De zaterdag door de oudercommissie van de kleu terschool georganiseerde bazaar te De Cocksdorp heeft netto ƒ1000,opge bracht. Vele prijzen van de verloting zijn echter nog niet afgehaald. Het gaat om de volgende nummers: geel 21, 144, 254, 703, 809, 924. Groen 45, 415, 550, 810, 814. Rose 419, 425, 810, 887. Oran je 112, 276, 411, 636, 890, 899, 913, 983. De boodschappenmand is gevallen op lot nummer 754 geel. De prijzen kunnen worden afgehaald bij mevrouw Studul- ski, Ploosterstraat 18 te De Cocksdorp. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 10 febr. 11.18 en23.45; 11 febr. 11.49 en— 12 febr. 0.13 en 12.18; 13 febr. 0.37 en 12.48; 14 febr. 1 08 en 13.33. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. DEIN HOORN Maandagavond 16 februari zal het bestuur van de Stich ting Bejaardenzorg Texel in Den Hoorn nagaan of daar belangstelling bestaat voor bejaardenwoningen. Zoals reeds eerder door ons gemeld, is de stichting voornemens in meerdere Texelse dorpen bejaardenwoningen te stichten. Men wil echter eerst de be hoefte peilen. In Den Hoorn zal daar toe op de genoemde avond een bespre king worden gehouden in het dorps huis De Waldhoorn, aanvang 8 uur. Ge hoopt wordt dat niet alleen bejaarden of aanstaande bejaarden aanwezig zul len zijn maar ook anderen die zich voor woningbouw in Den Hoorn interesseren. Soortgelijke „hearings" zullen ook in de andere dorpen worden gehouden. Hoewel in de krant toch duidelijk is vermeld welke mogelijkheden de Rijks scholengemeenschap Texel biedt, blijkt hierover nog veel onwetendheid en misverstand te bestaan. Dat ervaart althans de rector van de scholenge meenschap, de heer C. v. d. Eijk. Her haaldelijk wordt hij benaderd door ou ders die niet op de hoogte zijn van de verschillende opleidingsmogelijkheden. De heer v. d. Eijk verzocht ons daarom het volgende overzicht te publiceren. De Rijksscholengemeenschap is een school met een aantal verschillende op leidingen, waarbij de mogelijkheid be staat om bij gebleken geschiktheid of ongeschiktheid met de minst mogelijke belemmering en tijdverlies van de ene opleiding naar de andere over te gaan. Het voornaamste kenmerk is, dat de school in al zijn opleidingen algemeen vormend onderwijs geeft en niet voor Inhoud ■ink, eigenaar van „De Vergulde I verkeert in ernstige financiële lijkheden. Hij staat zelfs bij het VBoneel (Hein, de knecht en Griet, de gkster) in de schuld. Totdat Hein een erfenis krijgt waardoor hij van •aas het hotel kan kopen. Met t neemt hij de leiding over wat tot llervreemdste ontwikkelingen aan- ig geeft. Meneer Brink en zijn iw komen bij hun vroegere werkne- 5 in dienst en laatstgenoemden la- deze degradatie stevig voelen. Brink :ijn vrouw vinden dat hun dochter By moet trouwen met de nu gefor- ■erde Hein, inplaats van met de ■ent Jack. Óp een gegeven moment rdl de heer-meester verhouding weer loste edraaid als blijkt dat twee gasten, sssor Goud van Stevenveurde en vrouw er met de erfenis vandoor gegaan. Gelukkig wordt het geld erhaald, dank zij de student Jack, in werkelijkheid van de politie is. «n, het komt allemaal goed. Goed spel 5 de hoteleigenaar Brink zagen we eer W. Witte. Hij speelde met elan motie op het juiste ogenblik. In zijn e rol had hij het niet makkelijk, oldoende nog beheerst de heer Wit- I e improviseerkunst wat tot zeker Idll storende aarzeling aanleiding was. t type voor deze rol was hij zeer ge- f|g5*fed. Vlot maar voor een dergelijk bijna te serieus spel leverde me- w R. Rijk-Anema als mevrouw Mej. N. de Boer deed het pittig 3 1 dochter Hetty. We zagen haar nu rersqf de tweede keer op de planken en n vaststellen dat zij voor „Sint ©en aanwinst is. Een korte maar kend gespeelde rol toonde de H. G. Strick als professor Goud Stenenveurde. Mej. A. Graaf za- [we als zijn vrouw. Irritant was dat >223)1. „We stonden voor de keus: omscha kelen of verdwijnen en we hebben het laatste gekozen". Dat zegt de heer W. A. (Bill) Visser als hij vertelt waarom hij de exploitatie van zijn hotel „Het Witte Huis" te De Koog heeft overge dragen aan de heer J. Goudsblom. Met overschakelen bedoelt hij het ver laten van de hotel van standing-sfeer waar naar rust verlangende gasten zich een deskundig bereid diner goed laten smaken en het overgaan op een horecabedrijf dat meer past in het lang niet meer rustige De Koog. „De Koog is een pretcentrum geworden, waar voor een goed hotel geen plaats meer is", zegt de heer Visser. Hij heeft dat niet plotseling ontdekt. Een jaar of zeven geleden al zag hij de toekomst somber in. Elk jaar werd het rumoeriger in de Dorpsstraat en steeds meer gasten die tot dusver ver trouwde vaste klant waren in het Witte Huis lieten zich afschrikken. Daarvoor in de plaats ging De Koog een publiek trekken, dat zich niet tot de sjieke in richting van Het Witte Huis voelde aan getrokken en het etablissement alleen al door deze presentatie als een „dure tent" beschouwde. De op de deur be vestigde prijslijst, waaruit bleek dat de koffie er niet duurder was dan in een willekeurige snackbar, bracht daar geen verandering in. Deze ontwikke ling, vertelde ons gisteren de heer Vis ser, is de afgelopen twee jaar versneld doorgegaan. Bakens verzetten Al jaren speelde het echtpaar Visser met de gedachte om het wat rustiger aan te gaan doen en gehoopt werd dat een exploitant zou kunnen worden ge vonden die het bedrijf in dezelfde geest zou kunnen voortzetten. Die man werd niet gevonden, wèl de heer Goudsblom die de bakens ingrijpend gaat verzet ten. Dat feit ziet het echtpaar Visser onder ogen, maar duidelijk met wee moed in het hart. „Bill" Visser zwaait al 22 jaar de scepter in Het Witte Huis. In die periode bouwde hij het etablis sement op tot een hotel met eigen sfeer, een grote vaste gastenkring en een uitstekende keuken. Wie zal het Bill Visser kwalijk hebben genomen, dat hij zich in soms krasse termen uitliet over de ontwikkeling, die aan een bedrijf als het zijne op den duur geen plaatsruim te meer bood? De sombere verwachtin gen werden bewaarheid. Midden in de zomer bleven ettelijke kamers leeg staan en ook de omzet van de keuken daalde met sprongen. De heer Visser zelf kon een omschakeling mentaal niet opbrengen, een opvolger was er niet, dus mocht een ander het op zijn manier doen. De heer Goudsblom is inmiddels met de veranderingen begonnen. In de zaal staat al een juke-box, er komt een dansvloertje en verder wordt alles ge gooid op de logies-met-ontbijt toer plus de verstrekking van kleine eetwaren (biefstukje, uitsmijter etc.) Aldus wordt kostbaar vakbekwaam keukenperso- neel overbodig wat het wegvallen van een der grootste kostenposten betekent. De heer Goudsblom, vermaard als biertapper, hoopt vooral het oudere publiek te kunnen trekken en hoopt dat de toch nog altijd sfeervolle aankleding van het bedrijf daartoe zal bijdragen. Het echtjaar Visser is druk aan het verhuizen, maar blijft in De Koog. De ontwikkeling van het baddorp mag dan in menig opzicht teleurstellend zijn ge weest, de heer Visser wil de toestand toch wel graag van nabij blijven vol gen. Hij blijft voorzitter van de VW- afdeling en zal zich te zijner tijd weer herkiesbaar stellen. Het voordeel is dat hij de zaken objectiever kan be oordelen dan voorheen, want hij heeft er zakelijk geen belang meer bij. Die vrije tijd dreigt overbenut te worden; men heeft de heer Visser zelfs al in de politiek proberen te halen en hij heeft een benoeming geaccepteerd als lid van de commissie bij de Federatie van Noordhollandse VVV's. Als soldaat De heer Visser kwam in '39 als ge mobiliseerde op Texel. Met de toenma lige eigenaar van Het Witte Huis, de heer Joh. Hillenius, kwam hij voor het eerst in contact toen hij kwartier moest maken en daarvoor het pand moest vorderen. Na een loopbaan als beroepsmilitair en politieman („Ik werd gestraft omdat ik te weinig bekeurin gen maakte") kwam de heer Visser in 1948 andermaal in De Koog terecht toen Hillenius hem vroeg met Pasen waar te nemen omdat er vijf gasten zouden komen. Visser bleef er werken en het draaide er tenslotte opuit dat hij het hotel kon overnemen. Dat gebeur de, van welk feit de heer Visser zijn vrouw op de hoogte stelde door te tele graferen: „Fuba (verhuisonderneming) bestellen; hotel gekocht". Nu, 22 jaar later, staat er weer een verhuiswagen voor de deur. Dit bedrijf in de conservatieve hore- casector, zoals de heer Visser het zelf noemt, is door de tijdsontwikekling ach terhaald. Toen Bill Visser zijn 20-jarig hoteliersjubileum op feestelijke wijze vierde, motiveerde hij dat door te ver klaren dat hij het 25-jarig jubileum niet zou halen. Hij heeft woord ge houden. De Waalder toneelvereniging 't Ama teurtje zal op de zaterdagen 14 en 21 maart een uitvoering geven van „Spel met een droom", een toneelspel in 5 bedrijven, geschreven door Hans Nesna. •Het was jammer, dat de zaal van het dorpshuis „De Wielewaal" niet beter bezet was, toen woensdagavond j.l. de Stichting Folklore Texel in samenwer king met de buurtvereniging Schoon oordsingel een gezellige avond ver zorgde. De aanwezigen hebben bijzonder ge noten van de oude dansen, de dia's en dei Folklorefilm 1969, gemaakt en ver toond door de heer J. Vroom. Na de pauze verzorgde de buurtver eniging o.l.v. J. Craanen een kostelijk programma met vele sketches en lied jes, geheel in stijl met het karakter van de avond. Het liedje „Bomendiek" sloeg vooral in bij de Waalders. Aan het slot van de avond dankte de heer M. Binsbergen alle medewerkers aan deze geslaagde, zeer gezellige avond en sprak de wens uit, dat een volgende keer veel meer Waalders hun belangstelling zouden tonej^ een beroep opleidt. Wel zijn de Mavo- en de Havo-opleidingen een goede ba sis voor het middelbaar en hoger be roepsonderwijs (bijv. HTS) en het athe neum voor het hoger onderwijs (univer siteit en hogeschool). Bij de toelating wordt uitgegaan van het advies van het hoofd van de basisschool en de wens van de ouders en de leerling, Hierover wordt gepraat «bij de aanmelding; daar na neemt de toelatingscommissie een beslissing. In het eerste jaar, de brugklas, wordt vastgesteld voor welke opleiding de leerling geschikt is; eventueel of hij al of niet geschikt is voor onze school. Daarna wordt de leerling in overleg met de ouders in één der richtingen geplaatst. De Rijksscholengemeenschap Texel heeft de volgende opleidingen: 3-jarige MAVO: in het algemeen be doeld als eindonderwijs; voor de beste leerlingen is het mogelijk na het eind examen toegelaten te worden tot de 4e klas van de 4-jarige MAVO of tot het middelbaar beroepsonderwijs. 4-jarige MAVO; met dit diploma heeft de leerling toelating tot het mid delbaar beroepsonderwijs: voor de bes te leerlingen bestaat de mogelijkheid om in de 4e klas van de HAVO ge plaatst te worden. 5-jarige HAVO: dit diploma geeft toelating tot het hoger beroepsonder wijs; voor de beste leerlingen bestaat de mogelijkheid geplaatst te worden in de 5e klas van het atheneum. 6-jarig Atheneum: dit diploma geeft toelating tot universiteit of hogeschool; ook toelating tot het hoger beroepson derwijs. Verdere inlichtingen bij de rector van de Rijksscholengemeenschap Texel, na telefonische afspraak (02220) 2958. Advertentie I.M. typ r r tj-f om ƒ300,prijsvoordeel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1