(fro en TwartsJexeU in het harL h \ieuw Leven" had succes met vaardig gespeelde klucht Cabaretier MarnixKappers liep voortijdig weg van podium Niet zwijgen maar protesteren Nog steeds snel groeiende cijfers Maximum oppervlakte zomerwoning geen 70 maar 60 m2 chi j) gegadigden voor T?jaarden woningen in Den Hoorn Poging tot inbraak te De Koog Herhaling earnavalsklucht Paar jongelui verknoeiden voorstelling De bibliotheek in 1969 Provincie had bezwaren VVV Den Hoorn wil blijven voortbestaan RAG 17 FEBRUARI 1970 N.V. v/h Langcveld De Roojj rii ius U - Den Burg, Texel - Tel. 2741 ^er larry de Graaf, Keesomlaan 43, Den (02220) 2741, 's avonds (02220) 2403 Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Rail* feisenbank; Amro-bank. Postgiro 652. Abonn. prijs ƒ3,90 p. kw. 40 ct. incasso. Advert. 19 ct. per mm. cxcl. 4°/0 BTW iESCHILD De toneelvereniging uw Leven" heeft zaterdagavond in dorpshuis te Oudeschild veel succes st met het kluchtig toneelspel ilefoon voor meneer" van Wim Du it. Dat succes was in de eerste plaats anken aan de buitengewoon vaar- wijze waarop vooral de hoofdrol- werden vertolkt. Opvallend was dat der medewerkenden sporen van ikcnkoorts vertoonde; men speelde ;onder vrij. Dat gold trouwens ook [r de twee actrices, die voor de eer- maal op de planken stonden. Regis- J. D. Koning was erin geslaagd vrijwel alle rollen het juiste type inden, bij het amateurtoneel een |gst belangrijke voorwaarde voor es. Sommigen van onze lezers zul- zich het stuk misschien herinneren, ,t het werd eind vorig jaar opge- erd door SVC te De Cocksdorp. De verwikkelingen in het stuk komen Irt uit een vrij ingewikkelde en Igst onwaarschijnlijke situatie. Uit- ler George Brouwer hertrouwt met (weduwe Charlotte. George heeft |r Charlotte verzwegen dat hij uit vorige huwelijk een dochter heeft harlotte is evenmin mededeelzaam •eest over haar zoon. Om toch bij te zijn nemen de ouders, onwetend elkaar, hun kinderen in dienst. :hter Loekie komt op het kantoor en daar op door haar al direct zeer rouwelijke verhouding met haar Zoon Aad komt in dienst van rouw als chauffeur en het is zeer reemdend als deze chauffeur zijn :n zo breed ziet dat hij mevrouw uorgens thee op bed brengt( een st die door mevrouw beloond dt met een hartelijke kus. Ge- pliceerd wordt de zaak door het dat Loekie en Aad elkaar eerder •ben ontmoet. De situatie wordt voor pas duidelijk als de schrijver telaar, die aan de uitgeverij is ver den op de hoogte wordt gesteld door Leer merkwaardige huisknecht Peter iur ijn EN HOORN Gisteravond hebben t bij het bestuur van de Stichting aardenzorg Texel 20 gegadigden ge- d voor bejaardenwoningen in Den brijfrrn. Dat gebeurde tijdens een zeer k bezochte „hearing" in het dorps- s „De Waldhoorn". Zowel de be- gstelling als het aantal gegadigden hjl( rtrof de meest optimistische ver- :htingen. Het bestuur van de stich- wilde geen kleiner contingent dan t bejaardenwoningen bouwen en >pte dat daarvoor voldoende animo zijn. Nu gebleken is, dat een dubbel tal zonder moeite verhuurd zal kun- worden, is dat een stimulans om de ardenwoningbouw met kracht aan akken. dat snel zal kunnen gebeuren fgt af van het beschikbaar komen bouwgrond. Ook in andere dorpen de belangstelling voor bejaarden- iingen worden gepeild, imiddels heeft de stichting besloten [de bejaardenbouw nauw samen te [ken met de woningbouwvereniging [c4. Door het samenvoegen van fwplannen kan economischer worden ferkt, hetgeen resulteert in een ho- rijkspremie en derhalve lagere Stam en de hele affaire publiceert. Er vallen harde woorden, maar alles komt goed. Aad en Loekie sluiten elkaar voorgoed in de armen en ook de be koelde liefde tussen de uitgever en zijn vrouw bloeit weer op. Zoals gezegd, regisseur Koning is er in geslaagd het spel goed volgbaar op de bühne te brengen, vooral dank zij het onmiskenbare talent, waarvan de hoofdrolspelers blijk gaven. Mej. A. Dik acteerde bijzonder levensecht en spon taan als Loekie. Dat gold ook voor de heer J. Bakker, die een overgerouti- neerde indruk maakte. Hij was geneigd te snel te spreken en mede door zijn niet zo ver dragende stemgeluid ging er daarom wel eens iets van zijn tekst de mist in. Ook een verspreking kan bijdragen tot een succes. Toen de heer Bakker zijn tegenspeelster per ongeluk als „kleine hengst" betitelde, lag de zaal bijna een minuut lang krom van het lachen, de spelers zelf trouwens ook. Wat niet wegneemt dat zulke inci denten voorkomen dienen te worden. Al gauw krijgt men anders de indruk dat de spelers er ongeïnteresseerd maar wat van maken en bovendien wordt de spanning voortijdig en dus ongewenst gebroken. Aardig, maar een tikje te bescheiden, speelde mevrouw M. Westdorp-Slegh als Georges tweede vrouw Charlotte. De heer M. de Vries toonde zich weer als de man, die uit het goede acteurshout is gesneden door levensecht de zoon- chauffeur Aad ten tonele te voeren. Op sommige momenten droeg hij met wat te weinig emotie voor; de heer De Vries is blijkbaar bang voor overdrijving en juist die eigenschap maakt hem op zich zelf wel geschikt voor de rol van het wat stugge, beheerste maar toch ge voelige type. Voor het succes van de avond was ook de heer C. Hin in grote mate ver antwoordelijk. Hij was de juiste man om de huisknecht Peter Stam te spe len, een rare kwiebus, die in het oplos sen van de huiselijke geschillen onmis baar blijkt. Pittig en jongensachtig za gen we de heer J. Zuidewind als de jongste bediende Freek Moens. Debu tante mevrouw N. Koning-Alta maakte een goed entree op de Oudeschilder planken als de typiste Dolly. Hetzelfde geldt voor mevrouw L. Stolk-van Leeuwen als de secretaresse Cate. Een kleinere rol had ook de heer C. Cupido als de boekhouder Draadnagel. Hij bracht het er best af. Heel spontaan speelde mevrouw S. Bakker-van Uden als de vermakelijke werkster Fien de Beer. De heer P. Keijser zagen we als de schrijver-corrector Dop Neutelaar, een wat verlegen type dat van schrij versroem droomt. Als type goed ge troffen en alleszins acceptabel gebracht. Mej. Ria Boom was een zeer actieve souffleuse, wat op de voorste rijen voor de toeschouwers te horen was. De heer L Polman verzorgde de grime. Het stuk zal zaterdag a.s. worden herhaald. DE KOOG Twee bewoners van de Dorpsstraat hebben de politie op de hoogte gesteld van het feit dat in de nacht van zaterdag op zondag een po ging is gedaan hun achterdeur open te breken. Bij beide huizen, op korte af stand van elkaar gelegen, werd aan het slot geknoeid, waarbij de dekplaat werd verwijderd. Blijkbaar is de inbreker bij zijn werk gestoord. De zaak wordt on derzocht. Brians iu Uiari - balUn nrantwoorM^Md 4» rtiiWt'iïC. Praten over het natuurbeschermings jaar 1970 (N 70) is goed, maar we moe ten wel bereid zijn ook wat aan de pro blemen te dóen. Elke gelegenheid moet worden aangegrepen. Aanleiding voor actie zou bijvoorbe,eld de stookolie kunnen zijn die in de nacht van 7-8 februari langs de hele Texelse west kust op het strand is gespoeld. Het is een één meter brede vette laag; later in de week zijn ook hoeveelheden aan de Oostkant aangetroffen. Het is niet de eerste keer. Ook nu weer zijn de vo gels als eerste slachtoffers gevallen. Zelf heb ik de omgekomen zwarte zee eenden gezien. De omvang van de smeerboel is groot. Waarom hebben ze van de kant van de gemeente Texel of Rijkswaterstaat geen aktie onderno men? Of maakt het geval, nu er geen toeristen op het strand zijn, niet veel indruk?! De gemeente zou via de strandvonders op de hoogte kunnen zijn (hebben die ook nog eens wat!). Zowel van Rijkswaterstaat als de gemeente moet er een fel protest komen zodat nu eindelijk eens effektief aktie wordt on dernomen tegen de tankerkapiteins en hun opdrachtgevers, die hun afgewerk te olie in zee storten. Waarom geen di recte melding aan Den Haag en pro vinciale instellingen. Stel de zaak aan de orde. De juist nu toenemende inte resse van overheidswege voor allerlei vormen van milieuverontreiniging heeft een klimaat geschapen waarin protesten wel degelijk iets uitwerken. Laat N 70 een beetje succes hebben. Met zwijgen komen we er niet. C. J. Ellen, Oosterend Wegens het grote succes van de eerste uitvoering zal de toneelvereniging Sint Jan zaterdagavond 21 februari in „De Oranjeboom" nogmaals de carnavals klucht „In de vergulde os" opvoeren. Voor de eerste uitvoering bestond zo veel belangstelling dat velen moesten worden teleurgesteld. Kaarten voor de tweede uitvoering kunnen vooraf worden gekocht bij A. van Heerwaarden, Centra-kruidenier, Weverstraat of aan de zaal. heer G. Bakker uit Den Burg, die 'ijeenkomst gisteravond leidde, ver- 'htte, dat de huurprijs van de in Den ~n te bouwen woningen op ongeveer per maand zal komen, inclusief [verwarming. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWIERPEN Verloren te Den Burg: motor-brom- Bshelm kleur wit met rode streep Br het midden; roodoranje vinger- ,,ar: met wit boordje; jongensbril 'a&rvan i gias ontbreekt; jongenshor- rond model, merk „Wakmann" met secondenwijzer; plastic zakje inh. [duurkleedje; bruin lederen etui met itelbos plm. 7 sleutels. pcvonden te Den Burg: grijze rech- herenhandschoen kunstleer; wit jdervestje; grijze rechter herenhand- pen; klein donkerbruin knipporte- nneetje inh. plm. ƒ1,10 kleingeld; ne.sglacè donkerbruin, rechter, met §tje in duim. De cabaretier Marnix Kappers, die donderdagavond voor de hogere klas sen van het voortgezet onderwijs en een klein aantal andere belangstellen den een cabaretavond verzorgde, heeft zijn optreden ruim tien minuten voor het eind afgebroken. De oorzaak van het feit, dat hij plotseling moedeloos het toneel afliep, waren de opmerkin gen en het gegiechel van een handjevol jongelui, die het gebodene blijkbaar niet op prijs stelden en bijzonder onge lukkig reageerden, zodat de cabaretier en zijn pianist al vanaf het begin bij herhaling uit hun concentratie werden gebracht. De voorstelling was overigens van goed gehalte. Kappers doet door zijn a- politieke humor denken aan Toon Her mans. Vreugde en ernst wisselden el kaar af, misschien wat te plotseling voor de voornamelijk op de voorste rijen zittende jongelui, die hun fatsoen niet hielden. Het weglopen van Kappers werd niet direct door ieder ernstig opgevat. Me nigeen dacht dat het een grapje was, maar de cabaretier bleef weg en het doek bleef dicht. Administrateur G. A. Oskam van Cultureel Werk (nauw bij de organisatie van de avond betrokken) spoedde zich naar de kleedkamer, maar Met de Openbare Bibliotheek Texel gaat het nog steeds excelsior. De cij fers, betrekking hebbend op het aantal leden, vakantieabonnementen, uitlenin gen en het boekenbezit vertonen een opvallend sterke groei. Dit moge blij ken uit het reilen en zeilen van de bi bliotheek in het afgelopen jaar, maar de groeiende tendens heeft zich ook in 1970 voortgezet. In de afgelopen maand januari werden al weer veel meer boe ken uitgeleend dan in januari 1969. Per 31 december 1969 bedroeg het aantal leden van de bibliotheek 1540 (per 31-12-'68 1255) waarvan 587 (538) volwassenen, 293 (239) tieners en 660 (478) jeugdigen. In Oosterend bedroeg het aantal leden per 31 december 184 (146) waarvan 92 (69) volwassenen, 13 (10) tieners en 79 (67) jeugdleden. Aan volwassenen werden 204 (113) vakantieabonnementen uitgegeven en aan jongeren 143 (89), dus totaal 347. Verdubbeling Het aantal uitleningen (inclusief die NUTTIGE AVONDEN VOOR CLUBGRENSRECHTERS In de „Kletskeet" van S.V. Texel is donderdag de eerste bijeenkomst ge houden voor voetbalgrensrechters. Het was een voorlichtingsavond onder lei ding van de heer C. Nielen uit Den Hel der en was georganiseerd door de scheidsrechtersvereniging Den Helder. De opkomst was niet bijzonder best. De organisatie doet daarom op alle voet balverenigingen het beroep de volgende bijeenkomsten wel bij te wonen. Donderdag a.s. komt weer de heer Nielen en de volgende week donderdag de bekende scheidsrechter R. L. de Ja ger. De bijeenkomsten duren van 19.00 tot 20.45 uur. van de post Oosterend) bedroeg totaal 47.473 (35.289), wat in vergelijking met 1967, toen 22.826 boeken werden uitge leend, meer dan een verdubbeling is. In Oosterend werden 4.804 boeken uitgeleend; vergelijking met het jaar ervoor is niet mogelijk omdat de uit- leenpost toen werd gesticht en in drie maanden bijna 1.000 uitleningen no teerde. Het boekenbezit werd in 1969 flink uitgebreid, nl. met 2.514 banden. Het totale aantal boeken bedraagt nu 10.368 waarvan 2.995 romans, 3.908 stu dieboeken, 2.225 jeugdverhalen en 1.240 jeugdstudieboeken. In de uitleenpost Oosterend zijn momenteel 1.000 boeken aanwezig. Dat betekent niet dat B. en W. de oppervlakte van maximum 70 m2, waartoe de raad oorspronkelijk besloot, willen loslaten. Dit zal echter moeten worden bekeken bij het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen. In veel gevallen zal tegen huisjes van 70 m2 geen bezwaar zijn, maar het kan ook zijn dat de grootte van sommige be staande terreinen ongeschikt is voor dergelijke huizen. Kappers was niet te vermurwen om zijn optreden af te maken. Hij zei het ook niet meer te kunnen doen. Het zou wei nig principieel en huichelachtig zijn om toch weer voor het voetlicht te ver schijnen. De sfeer was verknoeid. Door een der leerkrachten van de LTS werd voorgesteld dat publiek en cabaretier met elkaar in discussie zouden gaan. Daar voelde Kappers wel voor en even later ontspon zich in de zaal een ge sprek met de naar voren gedromde jongeren en enkele leerkrachten. De ca baretier motiveerde zijn gedrag, maar een leerkracht vond toch dat Kappers had moeten doorgaan en noemde het weglopen laf. Kappers zelf vond echter dat dóórgaan van hem laf zou zijn ge weest. De meerderheid van de aanwe zigen keurde het optreden van de jonge belhamels duidelijk af. Men vond dat zij er door de heren van Cultureel Werk al in het begin van de avond uit gezet hadden moeten worden. Deze he ren echter vonden dat dat de taak was van de aanwezige leraren; het was ten slotte een schoolvoorstelling. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN De zuigelingen, die aan de beurt zijn, worden op het bureau verwacht op de tijden dat hun eigen huisarts zitting heeft. Deze tijden zijn als volgt: dokter Barnard, woensdag 18 februari, om 13.00 uur. dokter Elias, woensdag 4 februari, om 15.00 uur. Het op 2 september vorig jaar door de gemeenteraad genomen besluit om de toegestane maximum oppervlakte van zomerhuizen (vakantiebungalows) te vergroten tot 70 m2 is door Gedepu teerde Staten niet goedgekeurd. G.S. is nl. van mening dat de oppervlakte van zomerhuizen nauw samenhangt met de ruimtelijke ordening en dus dient te worden geregeld in de bestemmings plannen. De bestemmingsplannen zijn echter nog niet aangepast. B. en W. hadden daar destijds ook wel rekening mee ge houden maar meenden met een tijdelij ke uniforme regeling te kunnen wer ken. Deze tijdelijke regeling is de sei- zoeniwoonverblijvenverordening (een onderdeel van de bouwverordening) en daarin is uitdrukkelijk bepaald dat be palingen van de bouwverordening niet strijdig mogen zijn met de voorschriften in het bestemmingsplan. Tegen weige ring van de goedkeuring zou de ge meenteraad in beroep kunnen gaan maar B. en W. adviseren de raad dit niet te doen. Tijdverlies Kans van slagen heeft een dergelijk beroep wel, zo meent het college. Ver schillende provincies hebben geen be zwaar tegen een grotere oppervlakte dan 45 m2. De provincie Drente heeft de gemeentebesturen zelfs officieel la ten weten dat een oppervlakte van 60 m2 met een afwijking van maximaal 10°/o aanvaardbaar is. Zomerhuizen mo gen overigens slechts één bouwlaag om vatten. Behandeling van het beroep zou veel tijd vergen, zodat de wijzi ging voorlopig geen praktisch gevolg zou hebben. Dat is ongewenst met het oog op de vele lopende aanvragen voor de bouw van grote zomerhuizen. Daar om heeft het college onderzocht of voor het provinciaal bestuur een uit breiding boven 45 m2 te allen tijde onaanvaardbaar zou zijn. Verkregen in lichtingen hebben inmiddels uitgewe zen dat in principe geen bezwaar wordt gemaakt tegen vergroting van de op pervlakte tot 60 m2. Iets kleiner B. en W. vinden het daarom beter geen beroep in te stellen maar de sei- zoenwoonverblijvenverordening nog iets te wijzigen zodat het voortaan mo gelijk zal zijn zomerhuizen te bouwen tot 60 m2, inwendig gemeten, inclusief eventuele bergruimte. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 17 febr. 4.56 en 17.36; 18 febr. 6.14 en 18.45; 19 febr. 7.17 en 19 41; 20 febr. 8.09 en 20.26; 21 febr. 8.54 en 21.07. Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. DEN HOORN De donderdagavond gehouden jaarvergadering van de VW afdeling Den Hoorn in „Loodsmans welvaren" trok 22 personen. Dat is min der dan men gewend is, maar het is een opkomst waarop menige andere VVV-afdeling trots zou zijn. In Den Hoorn wordt de „eigen VVV" gewaar deerd, zo bleek uit de stemming bij handopsteken, en hier voelt men dan ook niets voor het opheffen van de af delingen, een kwestie die door het hoofdbestuur ter discussie is gesteld. De vergaderingen in Den Hoorn zijn meest al zeer nuttig, vond ieder. De agenda vertoonde overigens wei nig schokkends. Het aangekondigde praatje van VW-direkteur Dekker werd zoveel mogelijk bekort omdat hij het op zijn stembanden had en zich alleen met veel inspanning verstaan baar kon maken. Het zomerseizoen is overigens gunstig geweest in Den Hoorn. Het nachtelijk rumoer is nu erg meegevallen, ongetwijfeld mede het gevolg van het instellen van de avond klok op „Loodsmansduin". Compliment De sportvereniging ZDH en het mu ziekkorps DEK kregen een compliment voor de activiteiten die zij in het zo merseizoen hebben ontplooid. ZDH or ganiseerde voetbalwedstrijden die veel belangstelling trokken en DEK hield weer het bekende spel „Strijden om de man en de vrouw". Het is de bedoe ling donderdagavond in De Waldhoorn een /vergadering te houden van alle verenigingen uit het dorp om het zo- merprogramma te bespreken en zo mo gelijk reeds vast te leggen. Dit om moeilijkheden te voorkomen zoals die zich vorig jaar hebben voorgedaan toen in één week tweemaal een strandfeest werd gehouden. Tijdens de vergadering werd veront rusting geuit over de toestand waarin de weg naar paal 9 verkeert. Deze ver binding met het strand is levensge vaarlijk geworden door de afbrokkelen de kanten. Verbreding is dringend no dig, maar dat staat dit jaar nog niet op het programma. Het bestuur zegde toe dat de gemeente zal worden ge vraagd de bermen alvast wat te verbe teren. Op de vorig jaar gestelde vraag of de Tesobus kon doorrijden naar „Loodsmansduin" werd nu geantwoord dat dat niet mogelijk is. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A. v. d. Gaag en H Arnout her kozen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1970 | | pagina 1